pdfbox-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Gilad Denneboom <gilad.denneb...@gmail.com>
Subject Re: Post PDFBox User Mailing List
Date Thu, 02 Aug 2012 16:35:18 GMT
You just did, Rene... :-)

2012/8/2 Rene van Reeuwijk <renevanreeuwijk@bmc.nl>

> Hello, I would like to post a question in the PDFBox User Mailing List.
>
> Regards Rene van Reeuwijk
> ________________________________
>
> BMC
>
> Smallepad 34
> 3811 MG Amersfoort
>
> Postadres
> Postbus 490
> 3800 AL Amersfoort
>
> Telefoon
> 033 496 52 00
>
> Internet
> http://www.bmc.nl
>
> ________________________________
>
> De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk
> en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van
> deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden.
> Indien de lezer van dit bericht niet de geadresseerde is, wordt u
> er hierbij op gewezen dat openbaarmaking, vermenigvuldiging,
> verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden
> niet is toegestaan. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt
> ontvangen, brengt u dan de afzender op de hoogte waarbij u
> gevraagd wordt het originele bericht te vernietigen.
>

Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message