pdfbox-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Andreas Lehmkuehler <andr...@lehmi.de>
Subject Re: Post PDFBox User Mailing List
Date Thu, 02 Aug 2012 18:35:07 GMT
Hi Rene,

Am 02.08.2012 15:44, schrieb Rene van Reeuwijk:
> Hello, I would like to post a question in the PDFBox User Mailing List.
I had to moderate your posting through as you are not subscribed to the list.

Subscribe yourself by sending an email to users-subscribe@pdfbox.apache.org, see 
[1] for further information.


> Regards Rene van Reeuwijk
> ________________________________
>
> BMC
>
> Smallepad 34
> 3811 MG Amersfoort
>
> Postadres
> Postbus 490
> 3800 AL Amersfoort
>
> Telefoon
> 033 496 52 00
>
> Internet
> http://www.bmc.nl
>
> ________________________________
>
> De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk
> en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van
> deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden.
> Indien de lezer van dit bericht niet de geadresseerde is, wordt u
> er hierbij op gewezen dat openbaarmaking, vermenigvuldiging,
> verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden
> niet is toegestaan. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt
> ontvangen, brengt u dan de afzender op de hoogte waarbij u
> gevraagd wordt het originele bericht te vernietigen.


BR
Andreas Lehmkühler

[1] http://pdfbox.apache.org/mail-lists.html


Mime
View raw message