openoffice-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "B. Mieras" <baant...@kpnmail.nl>
Subject Openen .xls bestanden
Date Mon, 05 Aug 2013 11:13:22 GMT
Mijne heren,

Na het installeren van Open Office 4.0.0 kan ik bijgaande .xls bestanden niet openen. (leesfout
of niet ondersteunde bestandsindeling). In de vorige versie 3,4 was dit geen probleem.
Wat hier aan te doen?

Bas Mieras
Mime
View raw message