openoffice-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Brian Barker <b.m.bar...@btinternet.com>
Subject Fwd: Tavutus [= Hyphenation]
Date Fri, 02 Aug 2013 15:27:38 GMT
From: Timo Kivelä <timo.kivela@kolumbus.fi> (not subscribed)

>Hei
>Latasin OpenOffice version 4. Writer ei osaa 
>t[a]vuttaa. "Käytettävissä olevat kielimoduulit" 
>ikkuna on tyhjä, "Muokkaa" nappula on himmeänä, 
>joten se ei toimi. Miten saan tavutuksen käyttöön?
>Kiitän vastauksesta jo etukäteen
>Timo Kivelä

Or, in English:
>Hello
>I downloaded the Open Office version 4. Writer 
>does not know how to hyphenate. "Available 
>language modules" window is empty, the "Edit" 
>button is greyed out so it does not work. How do I get hyphenation?
>Thank you very much in advance
>Timo Kivelä---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe@openoffice.apache.org
For additional commands, e-mail: users-help@openoffice.apache.org


Mime
View raw message