openoffice-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Timo Kivelä <timo.kiv...@kolumbus.fi>
Subject Tavutus
Date Fri, 02 Aug 2013 14:08:47 GMT
Hei
Latasin OpenOffice version 4. Writer ei osaa  tevuttaa. "Käytettävissä 
olevat kielimoduulit" ikkuna on tyhjä, "Muokkaa" nappula on himmeänä, 
joten se ei toimi. Miten saan tavutuksen käyttöön?
Kiitän vastauksesta jo etukäteen
Timo Kivelä

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe@openoffice.apache.org
For additional commands, e-mail: users-help@openoffice.apache.org


Mime
View raw message