openoffice-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "W.E.de Boer" <we.deb...@net.hcc.nl>
Subject Fatal error
Date Mon, 03 Jun 2013 10:54:07 GMT
Na download en installatie van ApacheOpenOffice krijg ik bij opstarten v/h programma een "fatal
error",
Deze fout treed op tijdens het "synchroniseren v/d opslag voor shared extensies".
Vervolgens verschijnt "De toepassing kan niet worden gestart [context="shared"] caught unexpected
exeption!"
Hoe is dit op te lossen?
Bvd
we.deboer@net.hcc.nl
Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message