openoffice-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Johnny Rosenberg <gurus.knu...@gmail.com>
Subject Re: swedish
Date Wed, 22 May 2013 16:39:32 GMT
Den 22 maj 2013 10:27 skrev Stig Franzen <stig.franzen@telia.com>:
> Open offic calkyl använder jag otast. Saknar möjlighet att inaktivera automatiskt radbyte
vid enter. Finns det en lösning?
> Regards
> Stig Franzen Sweden

”Under Verktyg → Alternativ…” hittar du svaret på sådana frågor. I
detta fall verkar lösningen finnas i ”Verktyg → Alternativ… →
OpenOffice.org Calc → Allmänt”.
Se till att ”☒ Tryck Retur för att flytta markering” istället blir ”☐
Tryck Retur för att flytta markering”. Det vill säga bocka ur
kryssrutan…


Johnny Rosenberg

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe@openoffice.apache.org
For additional commands, e-mail: users-help@openoffice.apache.org


Mime
View raw message