openoffice-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Andrea Pescetti <pesce...@apache.org>
Subject Re: swedish
Date Wed, 22 May 2013 16:42:54 GMT
Forwarding Johnny's reply. Remember: use "Reply All" when someone is new 
(and, likely, not subscribed). Andrea

Johnny Rosenberg wrote:
> Den 22 maj 2013 10:27 skrev Stig Franzen<stig.franzen@telia.com>:
>> Open offic calkyl använder jag otast. Saknar möjlighet att inaktivera automatiskt
radbyte vid enter. Finns det en lösning?
>> Regards
>> Stig Franzen Sweden
>
> ”Under Verktyg → Alternativ…” hittar du svaret på sådana frågor. I
> detta fall verkar lösningen finnas i ”Verktyg → Alternativ… →
> OpenOffice.org Calc → Allmänt”.
> Se till att ”☒ Tryck Retur för att flytta markering” istället blir ”☐
> Tryck Retur för att flytta markering”. Det vill säga bocka ur
> kryssrutan…
>
>
> Johnny Rosenberg
>
> ---------------------------------------------------------------------
> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe@openoffice.apache.org
> For additional commands, e-mail: users-help@openoffice.apache.org
>
>

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe@openoffice.apache.org
For additional commands, e-mail: users-help@openoffice.apache.org


Mime
View raw message