openoffice-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Urmas" <davian...@gmail.com>
Subject Re: fejl i openoffice
Date Sat, 27 Apr 2013 10:58:08 GMT
"Erik Hansen" <eogh@os.dk> сообщил(а) в новостях 
следующее:D0876B0A8FB94A6392DF431D3507F5D1__32214.0223499902$1366223505$gmane$org@erik1fd407077d...
> Jeg har været glad for openoffice - indtil jeg downloaded apache -- så går 
> openoffice i fejl, så jeg kan slet  ikke bruge programmet fordi det 
> afbryder hele tiden, for at rette en fejl der ikke er ?????
> Venlig Hilsen Erik Hansen

Remove all traces of Java/Java Runtime on your computer and delete/backup 
your user profile. If that won't help you will have to tell what the actual 
error is. ---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe@openoffice.apache.org
For additional commands, e-mail: users-help@openoffice.apache.org


Mime
View raw message