openoffice-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Erik Hansen" <e...@os.dk>
Subject fejl i openoffice
Date Wed, 17 Apr 2013 16:38:40 GMT
Jeg har været glad for openoffice - indtil jeg downloaded apache -- så går openoffice i
fejl, så jeg kan slet  ikke bruge programmet fordi det afbryder hele tiden, for at rette
en fejl der ikke er ?????
Venlig Hilsen Erik Hansen
Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message