openoffice-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Göte Thurgren <thurgreng...@gmail.com>
Subject Svarar inte
Date Sun, 28 Apr 2013 06:21:45 GMT
Hej! Jag undrar varför Open Office så ofta när man startar det säger
"svarar inte". Det är inget annat program som gör så. M.V.H. Göte

Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message