openoffice-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Johnny Rosenberg <gurus.knu...@gmail.com>
Subject Re: Svarar inte
Date Sun, 28 Apr 2013 09:58:55 GMT
Den 28 april 2013 08:21 skrev Göte Thurgren <thurgrengote@gmail.com>:
> Hej! Jag undrar varför Open Office så ofta när man startar det säger
> "svarar inte". Det är inget annat program som gör så. M.V.H. Göte

Jag tror inte det är så många som förstår vad du skriver då det
förväntas att man skriver på engelska här (även om folk givetvis kan
använda Google Översätt, men frågan är om man kan kräva att folk tar
upp extra tid med sådant när det är lättare att klicka sig vidare till
nästa fråga).

När det gäller själva frågan, skrev du ingenstans vilket
operativsystem du använder och inte heller vilken version av
OpenOffice. Jag har inte använt OpenOffice på några år, men
installerade faktiskt nyaste versionen för några dagar sedan, och jag
har inte haft dessa problem (OpenOffice 3.4.1, Ubuntu 12.04). Det kan
ju antingen vara relaterat till ditt operativsystem direkt eller
indirekt (såtillvida att just din version av OpenOffice för just ditt
operativsystem har en bugg, medan övriga versioner inte har just den
buggen). Det kan också vara så att dina inställningar strular till
det, vilket du enkelt kan kolla genom att ta bort dina
konfigurationsfiler (eller bara byta namn på dem). Var dessa finns
beror på ditt operativsystem. Använder du inte någon form av Linux har
jag ingen aning om var dessa är, men det finns säkert andra här som
kan, men gör det enkelt för dem och skriv på engelska, så de slipper
använda detektivarbete för att lista ut vad det är du frågar om. Har
du svårt för engelska kan du ju själv låta Google Översätt (eller
liknande) översätta dem åt dig och klistra in resultatet i ditt
inlägg. Översättningar från svenska till engelska brukar inte bli
särskilt bra, men man brukar fatta vad som menas i alla fall.Johnny Rosenberg


English tranlastion by Google Translate (I edited the result slightly):
> Hello! I wonder why OpenOffice so often when starting it says
> "Not responding". There is no other program that does so. M.V.H. Gote

I do not think there are so many who understand what you write when it
is expected to be written in English here (though of course people can
use Google Translate, but the question is whether one can demand that
people take up extra time for such things when it is easier to click
through to the next question).
As for the actual question, you didn't mention your operating system
and your version of OpenOffice. I didn't use OpenOffice for a few
years, but I actually installed the newest version a few days ago, and
I have not had these problems (OpenOffice 3.4.1, Ubuntu 12.04). It
could either be related to your operating system directly or
indirectly (in that your particular version of OpenOffice for your
particular operating system has a bug, while the other versions do not
have that particular bug). It may also be that your settings mess
things up, which you can easily check by removing your configuration
files (or just rename them). Where these are, depends on your
operating system. I you don't use any form of Linux, I have no idea
where they are, but there are certainly others here who do, but make
it easy for them and write in English, so they do not have to use
detective work to figure out what it is you are asking about. Do you
have difficulty with English, let Google Translate (or similar)
translate them for you and post the results in your post. Translations
from Swedish to English doesn't tend to be very good, but the
translation is usually at least readable.Johnny Rosenberg

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe@openoffice.apache.org
For additional commands, e-mail: users-help@openoffice.apache.org


Mime
View raw message