openoffice-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Marcus <marcus.m...@wtnet.de>
Subject Re: Translation in català
Date Tue, 28 Mar 2017 21:33:52 GMT
Am 28.03.2017 um 16:21 schrieb Rosa:
> Per a la vostra informació:
>
> https://www.openoffice.org/ca/
>
> " Aquesta nota està en anglès, perquè no tenim ningú per traduir-la a la
> seva llengua. Els enllaços de la pàgina us ajudaran a descarregar i
> instal·lar OpenOffice.org 3.3.0, una versió més antiga del nostre producte.
> Li falta moltes correccions d'errors, millores de rendiment i fins i tot
> noves característiques que es troben en Apache OpenOffice.Estaríem
> disposats a fer Apache OpenOffice disponible en català, però necessitem
> ajuda per completar la traducció de la interfície d'usuari. Aquesta
> traducció és del 98% ja completa. Necessitem una o dos voluntaris que poden
> ajudar-nos a traduir el 2% restant.Si vostè està interessat en ajudar a
> traduir, si us plau revisi aquesta informació. "

thanks a lot for your translation. I've added it on the webpage [1].

[1] https://www.openoffice.org/ca/

Marcus


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: dev-unsubscribe@openoffice.apache.org
For additional commands, e-mail: dev-help@openoffice.apache.org


Mime
View raw message