openoffice-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Fernand Vanrie <...@pmgroup.be>
Subject Re: Vraag ivm licenties
Date Mon, 01 Dec 2014 16:03:04 GMT
Michaël ,

totaal overbodig Openoffice en Libreoffice zijn GRATIS

wellicht werkt het "garagesysteem" niet met opensource sofware, maar 
uitsluitend met MS ??
> Beste,
> Ik werk momenteel bij een Autogarage en wij stappen over naar een ander systeem. Nu zijn
wij van plan over te stappen op Openoffice. Nu krijgen wij de melding van de makers van het
nieuwe systeem dat wij een licentie moeten betalen op Openoffice.org om dit te kunnen gebruiken
bij het systeem. Ze raden dit zelfs aan om te kopen.Klopt dit dat ze er geld voor mogen vragen?
> Alvast bedankt.
>
> Mvg,
>
> Jacobs Michaël 		 	   		


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: dev-unsubscribe@openoffice.apache.org
For additional commands, e-mail: dev-help@openoffice.apache.org


Mime
View raw message