openoffice-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Stevanovic Vladislav - Wlada" <anonym...@apache.org>
Subject CMS diff: Troškovi primene i Apache licenca
Date Wed, 09 Oct 2013 02:16:16 GMT
Clone URL (Committers only):
https://cms.apache.org/redirect?new=anonymous;action=diff;uri=http://ooo-site.apache.org/sr-test%2Fwhy%2Fwhy_compliance.mdtext

Stevanovic Vladislav - Wlada

Index: trunk/content/sr-test/why/why_compliance.mdtext
===================================================================
--- trunk/content/sr-test/why/why_compliance.mdtext	(revision 1530467)
+++ trunk/content/sr-test/why/why_compliance.mdtext	(working copy)
@@ -18,55 +18,34 @@
 
 ##Troškovi primene softverske licence
 
-Stražar softverske industrije, Poslovni softverski savez (Business Software Alliance - BSA),
[nude novčane nagrade][1] nezadovljnim  radnicima koji diskretno prijave njihove poslodavce
(ili bivše poslodavce) za softversku pirateriju.
-  
-Oni nazivaju ovu kampanju: "Ocinkaj svog šefa!"  Nagrade mogu da se kreću do jednog miliona
dolara.
+Poslovni softverski savez (Business Software Alliance - BSA), dobrovoljno poslovno udruženje
koji nadgleda softversku industriju, [nudi novčane nagrade][1] nezadovoljnim radnicima koji
diskretno prijave svoje poslodavce (ili bivše poslodavce) za softversku pirateriju.
 
-Kao što već verovatno znate, vi ne posedujete sopstveni softver na isti način kao što
posedujete stolicu ili sto. Umesto toga, imate od izdavača licencu za softver, i ta licenca
vam daje
-dozvolu za korišćenje softvera, ali samo pod uslovima određeni licencom. Ovi uslovi obično
govore koliko korisnika ili računara može pristupiti softveru. Uslovi mogu čak uključiti
-klauzulu koja omogućava prodavcu da revidira vaše korišćenje u okviru softvera. 
+Oni nazivaju ovu kampanju: "Ocinkaj svog šefa!" Nagrade mogu da se kreću do jednog miliona
dolara.
 
-Da bi se izbegli troškovi i kazne BSA revizije, organizacije sve više usvajaju praksu Upravljanje
softverskom imovinom (Softver Asset Management – SAM ) da obezbede da je njihovo komercijalno
korišćenje
-softvera u skladu sa važećim licencama. Ove prakse obično uključuju edukaciju zaposlenih
uz kupovinu softvera za praćenje licenci i korišćenje softvera u okviru
-organizacija. 
+Kao što već verovatno znate, vi ne posedujete kupljene računarske aplikacije na isti način
kao što posedujete stolicu ili sto. Umesto toga, imate od izdavača licencu za softver, i
ta licenca vam daje dozvolu za korišćenje softvera, ali samo pod uslovima određenim licencom.
Ovi uslovi obično govore na koliko računara možete instalirati taj program, ili koliko
korisnika može pristupiti tom softveru. Uslovi mogu čak uključiti odrednice koje omogućavaju
proizvođaču da promeni način na koji možete koristiti kupljenu programsku aplikaciju.
 
-Troškovi u kombinaciji ovih SAM praksi su "troškovi primene" za korišćenje komercijalnog
softvera. To je trošak koji vašu organizaciju ne pravi produktivnijom, ne
-koristi vašim kupcima i ništa ne doprinosi krajnjem rezultatu. To je isključivo za smanjenje
rizika. Uz licencu, održavanje i troškove obučavanja, to je jedan od troškova korišćenja
-komercijalnog softvera.
+Da bi se izbegli troškovi i kazne BSA kontrole, organizacije sve više u svoje poslovanje
uvode postupke upravljanja softverskom imovinom (Softver Asset Management – SAM ) da bi
obezbedili komercijalno korišćenje softvera u skladu sa važećim licencama. Ovi postupci
obično uključuju odgovarajuće obrazovanje zaposlenih uz dodatnu kupovinu programskih paketa
za praćenje licenci i korišćenje softvera u okviru organizacija.
+ 
+Troškovi u kombinaciji ovih SAM postupaka spadaju u "troškovi primene" korišćenja komercijalnog
softvera. To je trošak koji vašu organizaciju ne čini produktivnijom, ne koristi vašim
korisnicima i partnerima, i ništa ne doprinosi krajnjem rezultatu - taj trošak vezan je
isključivo za smanjenje vašeg pravno-poslovnog rizika. Uz samu licencu, održavanje i troškove
obučavanja, to je jedan od dodatnih troškova korišćenja komercijalnih programskih paketa.
 
 
-
 ##Troškovi primene otvorenog koda
 
-Za razliku od komercijalnih licenci softvera, softver otvorenog koda ima licence koje izričito
dozvoljavaju besplatnu distribuciju. To smanjuje troškove primene za mnoge
-organizacije, jer praćenje upotrebe aplikacije nije potrebno. 
+Za razliku od softvera sa komercijalnim licencama, softver otvorenog koda ima licence koje
izričito dozvoljavaju besplatnu distribuciju i korišćenje. To smanjuje troškove primene
za mnoge organizacije, jer praćenje upotrebe aplikacije nije potrebno. 
 
-Međutim, organizacije koje koriste softver sa otvorenim kodom, a takođe razvijaju i distribuiraju
sopstveni vlasnički softver, mogu da se nađu u nevolji zbog virusne prirode (kopileft –
eng. copyleft)
-nekih licenci otvorenog koda. Ako jedan od vaših zaposlenih ili spoljnih saradnika nehotice
umetne kopileft kod u vlasnički proizvod, onda može biti zahtevano po toj licenci
-da izvorni kod za ceo vaš proizvod bude slobodno dostupan javnosti. 
+Međutim, organizacije koje koriste softver sa otvorenim kodom, a takođe razvijaju i distribuiraju
sopstveni softver, mogu da se nađu u nevolji zbog prenosne prirode nekih licenci otvorenog
koda (koje se zbirno zovu “kopileft” (copyleft) dozvole. “Copyleft, copy-left” je
engleska igra reči koja implicira suprotno značenje od pojma “copyright, copy-right”
-prim. prev.). Ako jedan od vaših zaposlenih ili spoljnih saradnika nehotice ili namerno
umetne i najmanji deo kopileft koda u komercijalni proizvod, onda može biti zahtevano po
toj licenci da izvorni kod celog vašeg proizvoda bude slobodno dostupan javnosti. 
 
-Ovo nije samo teorijski problem. Isto tako agresivno kao što BSA štiti interese svojih
poslovnih članova, tako Pravni centar slobodnog softvera (Softvare Freedom Law Center –
SFLC ) štiti GPL licencu
-u [tužbi visokog profila protiv velikih korporacija][2]. Fondacija besplatnog softver (The
Free Software Foundation - FSF), u svom biltenu [novembra 2012] [4], piše o njihovoj ekspanziji
-"primene aktivne licence". 
+Ovo nije samo teorijski problem. Kao što BSA štiti interese svojih poslovnih članova,
isto tako agresivno Pravni centar slobodnog softvera (Software Freedom Law Center – SFLC
) štiti GPL licencu ([za primer pogledajte tužbe visokog profila protiv velikih korporacija]
[2]). Fondacija za besplatni softver (The Free Software Foundation - FSF), u biltenu od [novembra
2012][3], piše o njihovom proširenju "primene važeće licence". 
 
-Dakle, troškovi primene kod kopilefta može biti čak i veći od upotrebe vlasničkog softvera,
jer organizacija rizikuje da bude primorana da izvorni kod
-za njihov vlasnički proizvod bude javan i dostupan za korišćenje svima, besplatno. Da
bi ublažili ovaj rizik potrebna je veća edukaciju zaposlenih, više ciklusa odobrenja, više
internih revizija
-i više briga. To je povećani trošak primene kada se kopileft softver dovede u organizaciju.
To nije nužno loša stvar. To je samo stvarnost
-korišćenja softvera otvorenog koda pod ovim licencama, i moraju se uzimati u obzir kao
jednim troškom među mnogima. 
+Dakle, troškovi primene “kopileft” dozvola mogu biti čak i veći od upotrebe komercijalnog
softvera, jer organizacija rizikuje da bude primorana da izvorni kod sopstvenog proizvoda
bude javan i dostupan za korišćenje svima, i to besplatno. Da bi ublažili ovaj rizik neophodno
je bolje obrazovanje zaposlenih, više ciklusa radnih odobrenja, jače unutrašnje kontrole
i više opreza. To je povećani trošak primene kada se “kopileft” softver primeni u organizaciji.
To nije nužno loša stvar. To je samo stvarnost korišćenja softvera otvorenog koda pod
ovim licencama, i mora se uzeti u obzir kao još jedan u velikom nizu poslovnih troškova.

 
-
 ##Prednost Apache-a
 
-Međutim, nisu sve licence otvorenog koda kopileft licence. Nemaju sve one taj virusni kvalitet
koji radikalno povećava rizik za organizaciju. Podgrupa licenci otvorenog koda,
-obično nazvanim "dopuštajće" licence (permissive licenses), mnogo su više prijateljski
nastrojene za poslovnu primenu. Ove licence uključuju MIT i BSD licence, kao i
-[Apache Softvare License 2.0] [3] koju koristimo za Apache OpenOffice. 
+Međutim, nisu sve licence otvorenog koda “kopileft” licence. Nemaju sve taj prenosni
(“zarazni”) kvalitet koji radikalno povećava rizik za organizaciju. Podgrupa licenci
otvorenog koda, obično nazvanim "dopuštajuće" licence (permissive licenses), mnogo su više
prijateljski nastrojene za poslovnu primenu. Ove licence uključuju MIT i BSD licence, kao
i [Apache Software License 2.0][4] koju koristimo za Apache OpenOffice. 
 
-Kao i druge licence otvorenog koda, Apache licenca eksplicitno dozvoljava da kopirate i redistribuirate
pokriven proizvod, bez bilo kakve naknade za licencu ili naplate honorara. Ali, zato što
je
-dopuštajuća licenca, takođe vam omogućava da pripremite i distribuirate derivate, bez
potrebe da sopstveni izvorni kod učinite javnim. Dakle i BSA i SFLC/FSF rizici
-su eliminisani, i troškovi, za vaše poslovanje, kod primene licence su značajno smanjeni.

+Kao i druge licence otvorenog koda, Apache licenca izričito dozvoljava da kopirate i širite
dalje odgovarajući proizvod, bez bilo kakve naknade za licencu ili naplate honorara. Ali,
samim tim što je dopuštajuća licenca, takođe vam omogućava da pripremite i distribuirate,
izvedene softverske radove bez potrebe da sopstveni izvorni kod učinite javnim. Dakle, BSA
i SFLC/FSF rizici su eliminisani, a troškovi poslovanja kod primene licence su značajno
smanjeni. 
 
 
-
 [1]: https://reporting.bsa.org/r/report/add.aspx?src=us
 [2]: http://www.softwarefreedom.org/news/2009/dec/14/busybox-gpl-lawsuit/
 [3]: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: dev-unsubscribe@openoffice.apache.org
For additional commands, e-mail: dev-help@openoffice.apache.org


Mime
View raw message