openoffice-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Tomasz Wawer" <tomasz.wa...@trimtab.pl>
Subject [Website]
Date Fri, 02 Aug 2013 11:06:48 GMT
Hello,

We are interested In implementing Open Office applications (writer, etc.) In
our CRM.

Our CRM is a Cloud model application available via website.

 

Do you have API we can use it?

I it free of charge?

 

Pozdrawiam / Regards,

 


cid:C31B0C4E-263F-447A-86B0-3B2C3D3535F8


Tomasz Wawer

E-commerce Manager

 

kom. 533 308 302

e-mail: <mailto:tomasz.wawer@trimtab.pl> tomasz.wawer@trimtab.pl

 <http://www.trimtab.pl/> www.trimtab.pl

 

cid:2FDE5012-5917-4BF4-99FC-A3CA256680D7

 

Trimtab Arteria Management Sp. z o.o S.K.A z siedzibą w Warszawie, ul. Jana
Rosoła 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000285680, NIP: 522-26-93-182, REGON:
015517421, wysokość kapitału zakładowego: 1.500.000,00 złotych (w pełni
opłacony).

 

 

 


Mime
  • Unnamed multipart/related (inline, None, 0 bytes)
View raw message