openoffice-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "F C. Costero" <fjcc.apa...@gmail.com>
Subject Re: Türkçe Yazım Denetimi
Date Mon, 18 Feb 2013 22:29:12 GMT
Help for the problem can be found on the English forum:
http://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?f=74&t=16512


2013/2/18 ANIL KULAKSIZOGLU <anilku@abv.bg>

> Merhaba, ben OpenOffice3.3.0 kullanıyorum, fakat Otomatik İmla Denetimi
> düğmesi çalışmıyor ve yanlış kelimenin altında dalgalı kırmızı çizgi
> belirlemiyor(çıkmıyor) ve
> İmla denetimi ve Dilbilgisi (F7)
> düğmesi de çalışmıyor-yanlış kelimeleri görmüyor. Bu düğmeleri nasıl
> çalışır duruma gelir, ne yapmalıyım. Dil paketini indirmem mi gerekiyor?
> Ayarlarını nasıl ayarlarım? Beni bilgilendirmenizi rica ederim.
> Saygılarımla, Anıl Kulaksızoğlu

Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message