openoffice-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Kay Schenk <kay.sch...@gmail.com>
Subject Re: CMS diff: index.mdtext
Date Mon, 30 Jul 2012 15:30:48 GMT
Michal --

We just applied a new "index.html" for the "sk" site yesterday. Do you want
to replace the current "index.html" with this "index.mdtext"? We need to
use one or the other, not both.

If I apply this, I will need to delete the existing index.html.

Thanks again for all your work.

2012/7/30 Michal Hriň <anonymous@apache.org>

> Clone URL (Committers only):
>
> https://cms.apache.org/redirect?new=anonymous;action=diff;uri=http://ooo-site.apache.org/sk%2Fproduct%2Findex.mdtext
>
> Michal Hriň
>
> Index: trunk/content/sk/product/index.mdtext
> ===================================================================
> --- trunk/content/sk/product/index.mdtext    (revision 0)
> +++ trunk/content/sk/product/index.mdtext    (working copy)
> @@ -0,0 +1,106 @@
> +Title:   index.mdtext
> +Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
> +      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
> +      distributed with this work for additional information
> +      regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
> +      to you under the Apache License, Version 2.0 (the
> +      "License"); you may not use this file except in compliance
> +      with the License. You may obtain a copy of the License at
> +      .
> +       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
> +      .
> +      Unless required by applicable law or agreed to in writing,
> +      software distributed under the License is distributed on an
> +      "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
> +      KIND, either express or implied. See the License for the
> +      specific language governing permissions and limitations
> +      under the License.
> +
> +Title: Popis produktu Apache OpenOffice
> +Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
> +      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
> +      distributed with this work for additional information
> +      regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
> +      to you under the Apache License, Version 2.0 (the
> +      "License"); you may not use this file except in compliance
> +      with the License. You may obtain a copy of the License at
> +      .
> +       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
> +      .
> +      Unless required by applicable law or agreed to in writing,
> +      software distributed under the License is distributed on an
> +      "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
> +      KIND, either express or implied. See the License for the
> +      specific language governing permissions and limitations
> +      under the License.
> +css:  /product/styles.css
> +
> +Kompatibilný s ostatnými hlavnými kancelárskymi balíkmi, Apache
> OpenOffice je voľný na
> +stiahnutie, používanie a distribúciu. [Stiahnite si ho teraz][1] a
> získajte:
> +
> +![Apache OpenOffice?](/images/AOO_logos/orb.jpg) # {.rfloatimg}
> +
> + - [Writer](writer.html "Textový procesor") textový procesor môžete
> použiť na
> +  čokoľvek od písania krátkych listov až po produkciu celej knihy.
> +  # { .product-writer }
> + - [Calc](calc.html "Tabuľkový procesor") výkonný tabuľkový procesor so
> všetkými nástrojmi
> +  potrebnými na výpočty, analýzu, a poskytovanie vašich dát v číselných
> správach
> +  alebo vzrušujúcich grafoch. # { .product-calc }
> + - [Impress](impress.html "Prezentačný program") najrýchlejší,
> najsilnejší
> +  ako vytvoriť pôsobivé multimediálne prezentácie. # { .product-impress
> }
> + - [Draw](draw.html "Vektorový kresliaci nástroj") umožňuje tvoriť
> všetko od
> +  jednoduchých diagramov až po dynamické 3D ilustrácie. # {
> .product-draw }
> + - [Base](base.html "Datbáza") vám umožňuje bez problémov manipulovať s
> databázami.
> +  Vytvárajte a meňte tabuľky, formuláre, dopyty a zostavy, všetko
> zvnútra
> +  Apache OpenOffice. # { .product-base }
> + - [Math](math.html "Tvorca matematických funkcií") umožňuje vám vytvoriť
> +  matematické rovnice s grafickým užívateľským rozhraním alebo priamo
> písať
> +  vaše vzorce do editoru rovníc. # { .product-math }
> +
> +## Prečo Apache OpenOffice? #{ .why }
> +
> +Apache OpenOffice je synonymom **kvality**
> +
> +- the [roots of Apache OpenOffice][2] go back twenty years, creating a
> mature
> + and powerful product
> +- stovky z tisícok užívateľov sa zúčastnilo beta testovania verzie 3
> +- [nezávislí kritici][3] z celého sveta doporučili produkt
> +- s plne otvoreným spôsobom vývoja, Apache OpenOffice nemá
> + čo skryť - produkt stojí a padá na jeho povesti
> +
> +Apache OpenOffice je **jednoduchý na používanie**
> +
> +- softvér vyzerá a reaguje prirodzene a je okamžite použiteľný pre
> kohokoľvek kto
> + používal konkurenčný produkt
> +- je ľahké prejsť na Apache OpenOffice - softvér číta všetky hlavné
> + konkurenčné súbory
> +- málo [jazykových prekážok][4] - ak ešte nie je dostupný vo vašom jazyku,
> + sú šance, že bude čoskoro
> +- Apache OpenOffice je potporovaný globálnou komunitou priateľských
> dobrovoľníkov,
> + tešiacich sa na poskytnutie pomoci nováčikom a takisto aj skúseným
> používateľom
> +
> +Apache OpenOffice je **slobodný softvér**
> +
> +- môžete si stiahnuť Apache OpenOffice úplne zadarmo bez licenčných
> poplatkov
> +- inštalovať ho na toľko počítačov koľko chcete
> +- používať ho na hociaký účel - súkromný, vzdelávací, pre vládnu a verejnú
> + správu, komerčný...
> +- bez poplatku ho nahrať rodine, kamarátom, študentom, zamestnancom, atď.
> +
> +Apache OpenOffice je **v súlade so štandardmi**
> +
> +- certifikovaný [OSI][5] organizáciou, že je v súlade s otvorenými
> standardmi
> + a prvý softvérový balík na svete, ktorý používa
> + [OASIS][6] [OpenDocument formát][7] (ISO 26300) ako svoj natívny formát
> súborov.
> +
> +### [Vypátrajte viac][8] alebo [ho hneď skúste][1]!
> +
> +
> +[1]: /sk/download.html "Stiahnuť Apache OpenOffice"
> +[2]: /about_us/milestones.html
> +[3]: reviews.html
> +[4]: /projects/native-lang.html
> +[5]: http://www.opensource.org/docs/definition.php
> +[6]: http://www.oasis-open.org/
> +[7]: http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office
> +[8]: development/releases/index.html
> \ No newline at end of file
>
> Property changes on: trunk/content/sk/product/index.mdtext
> ___________________________________________________________________
> Added: svn:eol-style
> ## -0,0 +1 ##
> +native
> \ No newline at end of property
>
>


-- 
----------------------------------------------------------------------------------------
MzK

"I'm just a normal jerk who happens to make music.
 As long as my brain and fingers work, I'm cool."
               -- Eddie Van Halen

Mime
 • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message