openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From mechti...@apache.org
Subject svn commit: r1847894 [2/2] - /openoffice/trunk/extras/l10n/source/pl/localize.sdf
Date Sat, 01 Dec 2018 13:56:24 GMT

Modified: openoffice/trunk/extras/l10n/source/pl/localize.sdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/trunk/extras/l10n/source/pl/localize.sdf?rev=1847894&r1=1847893&r2=1847894&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/trunk/extras/l10n/source/pl/localize.sdf (original)
+++ openoffice/trunk/extras/l10n/source/pl/localize.sdf Sat Dec 1 13:56:23 2018
@@ -1,72764 +1,72847 @@
-#
-#  ####  ###   #  #  ###  #####  ##### ####  ##### ##### 
-#  #  # #  #  ## # #  #  #   #   #  #  #   #  
-#  #  # #  #  # # # #  #  #   ###  #  #  #   #  
-#  #  # #  #  # ## #  #  #   #   #  #  #   #  
-#  ####  ###   #  #  ###   #   ##### ####  #####  #  
-#
-#  DO NOT EDIT! This file will be overwritten by localisation process
-#
-#**************************************************************
-# 
-# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
-# or more contributor license agreements. See the NOTICE file
-# distributed with this work for additional information
-# regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
-# to you under the Apache License, Version 2.0 (the
-# "License"); you may not use this file except in compliance
-# with the License. You may obtain a copy of the License at
-# 
-#  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
-# 
-# Unless required by applicable law or agreed to in writing,
-# software distributed under the License is distributed on an
-# "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
-# KIND, either express or implied. See the License for the
-# specific language governing permissions and limitations
-# under the License.
-# 
-#**************************************************************
-
-basctl	source\dlged\dlgresid.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_PROPERTIES				0	pl	Właściwości: 				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\dlgresid.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_NO_PROPERTIES				0	pl	Nie zaznaczono formantu				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\dlgresid.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_MULTISELECT				0	pl	Wybór wielokrotny				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	fixedtext	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	FT_LANGUAGE			0	pl	Obecne języki				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	pushbutton	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	PB_ADD_LANG			0	pl	Dodaj...				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	pushbutton	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	PB_DEL_LANG			0	pl	Usuń				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	pushbutton	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	PB_MAKE_DEFAULT			0	pl	Domyślnie				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	fixedtext	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	FT_INFO			0	pl	Jeśli lokalizacja ustawienia narodowego interfejsu użytkownika jest nieobecna, zostanie użyty język domyślny. Ponadto wszystkie ciągi z języka domyślnego zostaną skopiowane do zasobów nowo dodanych języków.				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	okbutton	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	PB_CLOSE			0	pl	Za~mknij				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	STR_DEF_LANG			0	pl	[Język domyślny]				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	STR_DELETE			0	pl	~Skasuj				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	STR_CREATE_LANG			0	pl	<Naciśnij przycisk "Dodaj", aby utworzyć zasoby języka>				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	modaldialog	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE		HID_BASICIDE_MANAGE_LANGUAGE		0	pl	Zarządzaj językami interfejsu użytkownika [$1]				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	querybox	RID_QRYBOX_LANGUAGE				0	pl	Zamierzasz usunąć zasoby wybranych języków. Wszystkie ciągi interfejsu użytkownika dla tego języka zostaną usunięte.\n\nCzy chcesz usunąć zasoby wybranych języków?			Usuń zasoby językowe	20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	fixedtext	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	FT_DEF_LANGUAGE			0	pl	Język domyślny				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	fixedtext	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	FT_DEF_INFO			0	pl	Wybierz język, aby zdefiniować domyślny język interfejsu użytkownika. Wszystkie bieżące ciągi zostaną przypisane do zasobów utworzonych dla wybranego języka.				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	STR_ADDLANG_TITLE			0	pl	Dodaj języki interfejsu użytkownika				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	STR_ADDLANG_LABEL			0	pl	Dostępne języki				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	STR_ADDLANG_INFO			0	pl	Wybierz języki, które mają być dodane. Zasoby dla tych języków zostaną utworzone w bibliotece. Ciągi bieżącego domyślnego języka interfejsu użytkownika zostaną domyślnie skopiowane do tych nowych zasobów.				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	modaldialog	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE		HID_BASICIDE_SETDEFAULT_LANGUAGE		0	pl	Ustaw domyślny język interfejsu użytkownika				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basicprint.src	0	itemlist	RID_PRINTDLG_STRLIST	1			0	pl	Zakres wydruku				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basicprint.src	0	itemlist	RID_PRINTDLG_STRLIST	2			0	pl	Wszystkie ~strony				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basicprint.src	0	itemlist	RID_PRINTDLG_STRLIST	3			0	pl	Stro~ny				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_FILTER_ALLFILES				0	pl	<Wszystko>				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NOMODULE				0	pl	< Bez modułu >				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WRONGPASSWORD				0	pl	Nieprawidłowe hasło				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_OPEN				0	pl	Ładuj				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SAVE				0	pl	Zapisz				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SOURCETOBIG				0	pl	Tekst źródłowy jest zbyt duży. Nie można go zapisać ani skompilować.\nUsuń część komentarzy lub przenieś niektóre metody do innego modułu.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ERROROPENSTORAGE				0	pl	Błąd otwierania pliku				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ERROROPENLIB				0	pl	Błąd ładowania biblioteki				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NOLIBINSTORAGE				0	pl	Plik nie zawiera bibliotek BASIC				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_BADSBXNAME				0	pl	Nieprawidłowa nazwa				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_LIBNAMETOLONG				0	pl	Nazwa biblioteki może się składać maksymalnie z 30 znaków.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ERRORCHOOSEMACRO				0	pl	Makra z innych dokumentów nie są dostępne.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_LIBISREADONLY				0	pl	Ta biblioteka jest tylko do odczytu.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_REPLACELIB				0	pl	Nie można zamienić 'XX'.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_IMPORTNOTPOSSIBLE				0	pl	Dodanie 'XX' nie jest możliwe.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NOIMPORT				0	pl	Nie dodano 'XX'.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ENTERPASSWORD				0	pl	Wprowadź hasło do 'XX'				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SBXNAMEALLREADYUSED				0	pl	Nazwa już istnieje				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SIGNED				0	pl	(Podpisany)				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SBXNAMEALLREADYUSED2				0	pl	Obiekt o tej nazwie już istnieje				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_FILEEXISTS				0	pl	Plik 'XX' już istnieje				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTRUNMACRO				0	pl	Nie możesz uruchomić tego makra ze względów bezpieczeństwa.\n\nAby uzyskać więcej informacji, sprawdź opcje dotyczące bezpieczeństwa.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_COMPILEERROR				0	pl	Błąd kompilacji:				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_RUNTIMEERROR				0	pl	Błąd środowiska wykonawczego: #				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SEARCHNOTFOUND				0	pl	Nie znaleziono szukanego hasła				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SEARCHFROMSTART				0	pl	Przeszukano do ostatniego modułu. Czy kontynuować wyszukiwanie od pierwszego modułu?				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SEARCHREPLACES				0	pl	Szukane hasło zastąpiono XX razy				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_COULDNTREAD				0	pl	Plik nie mógł zostać odczytany				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_COULDNTWRITE				0	pl	Plik nie mógł zostać zapisany				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTCHANGENAMESTDLIB				0	pl	Zmiana nazwy biblioteki domyślnej nie jest możliwa.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTCHANGENAMEREFLIB				0	pl	Zmiana nazwy biblioteki, do której się odwołano, nie jest możliwa.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTUNLOADSTDLIB				0	pl	Nie można dezaktywować biblioteki domyślnej				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_GENERATESOURCE				0	pl	Generowanie tekstu źródłowego				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_FILENAME				0	pl	Nazwa pliku:				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_APPENDLIBS				0	pl	Dołącz biblioteki				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELMACRO				0	pl	Czy chcesz usunąć makro XX?				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELDIALOG				0	pl	Czy chcesz usunąć okno dialogowe XX?				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELLIB				0	pl	Czy chcesz usunąć bibliotekę XX?				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELLIBREF				0	pl	Czy chcesz usunąć odwołanie do biblioteki XX?				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELMODULE				0	pl	Czy chcesz usunąć moduł XX?				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_OBJNOTFOUND				0	pl	Nie znaleziono obiektu lub metody				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_BASIC				0	pl	BASIC				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_LINE				0	pl	w.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_COLUMN				0	pl	kol.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DOC				0	pl	Dokument				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_BASICIDE_OBJECTBAR				0	pl	Pasek makra				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTCLOSE				0	pl	Nie można zamknąć okna, gdy działa BASIC.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_REPLACESTDLIB				0	pl	Nie można zamienić biblioteki domyślnej.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_REFNOTPOSSIBLE				0	pl	Odwołanie do 'XX' nie jest możliwe.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WATCHNAME				0	pl	Czujka				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WATCHVARIABLE				0	pl	Zmienna				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WATCHVALUE				0	pl	Wartość				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WATCHTYPE				0	pl	Typ				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STACKNAME				0	pl	Stos wywołań				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_INITIDE				0	pl	Inicjalizacja środowiska BASIC				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STDMODULENAME				0	pl	Moduł				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STDDIALOGNAME				0	pl	Okno dialogowe				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STDLIBNAME				0	pl	Biblioteka				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NEWLIB				0	pl	Nowa biblioteka				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NEWMOD				0	pl	Nowy moduł				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NEWDLG				0	pl	Nowe okno dialogowe				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ALL				0	pl	Wszystko				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_PAGE				0	pl	Strona				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_MACRONAMEREQ				0	pl	Należy wprowadzić nazwę.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WILLSTOPPRG				0	pl	Po tej zmianie należy ponownie uruchomić program.\nKontynuować?				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SEARCHALLMODULES				0	pl	Czy chcesz zamienić tekst we wszystkich aktywnych modułach?				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	imagebutton	RID_IMGBTN_REMOVEWATCH		HID_BASICIDE_REMOVEWATCH		80	pl	-		Usuń czujkę		20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_REMOVEWATCH				80	pl	Czujka:				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STACK				80	pl	Wywołania: 				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_USERMACROS				80	pl	Moje makra				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_USERDIALOGS				80	pl	Moje okna dialogowe				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_USERMACROSDIALOGS				80	pl	Moje okna dialogowe i makra				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SHAREMACROS				80	pl	Makra %PRODUCTNAME				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SHAREDIALOGS				80	pl	Okna dialogowe %PRODUCTNAME				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SHAREMACROSDIALOGS				80	pl	Makra i okna dialogowe %PRODUCTNAME				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_BRKPROPS	RID_ACTIV	HID_BASICIDE_ACTIV		0	pl	Aktywny				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_BRKPROPS	RID_BRKPROPS	HID_BASICIDE_BRKPROPS		0	pl	Właściwości...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menu	RID_POPUP_BRKPROPS				80	pl	Właściwości				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_BRKDLG	RID_BRKDLG	HID_BASICIDE_BRKDLG		0	pl	Punkty przerwania...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menu	RID_POPUP_BRKDLG				80	pl	Punkty przerwania				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR.RID_INSERT	SID_BASICIDE_NEWMODULE	CMD_SID_BASICIDE_NEWMODULE		0	pl	Moduł BASIC				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR.RID_INSERT	SID_BASICIDE_NEWDIALOG	CMD_SID_BASICIDE_NEWDIALOG		0	pl	Okno dialogowe BASIC				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	RID_INSERT			0	pl	Wstaw				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	SID_BASICIDE_DELETECURRENT	CMD_SID_BASICIDE_DELETECURRENT		0	pl	Usuń				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	SID_BASICIDE_RENAMECURRENT	CMD_SID_BASICIDE_RENAMECURRENT		0	pl	Zmień nazwę				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	SID_BASICIDE_HIDECURPAGE	CMD_SID_BASICIDE_HIDECURPAGE		0	pl	Ukryj				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	SID_BASICIDE_MODULEDLG	CMD_SID_BASICIDE_MODULEDLG		0	pl	Moduły...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_DLGED	SID_SHOW_PROPERTYBROWSER	CMD_SID_SHOW_PROPERTYBROWSER		0	pl	Właściwości...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYREPLACEMACRO				80	pl	Czy chcesz nadpisać makro XX?				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_TRANSLATION_NOTLOCALIZED				80	pl	<Nie zlokalizowany>				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_TRANSLATION_DEFAULT				80	pl	[Język domyślny]				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DOCUMENT_OBJECTS				80	pl	Obiekty dokumentu				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_USERFORMS				80	pl	Formularze				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NORMAL_MODULES				80	pl	Moduły				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CLASS_MODULES				80	pl	Moduły klasy				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_CLASH_RENAME				80	pl	Zmień nazwę				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_CLASH_REPLACE				80	pl	Zamień				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_CLASH_TITLE				80	pl	Importowanie okna dialogowego: nazwa jest już wykorzystywana				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_CLASH_TEXT				80	pl	Biblioteka zawiera już okno dialogowe o nazwie:\n\n$(ARG1)\n\nZastąp istniejące okno dialogowe lub zachowaj je, zmieniając nazwę bieżącego okna.\n 				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_MISMATCH_ADD				80	pl	Dodaj				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_MISMATCH_OMIT				80	pl	Pomiń				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_MISMATCH_TITLE				80	pl	Importowanie okna dialogowego: niezgodność języków				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_MISMATCH_TEXT				80	pl	Importowane okno dialogowe obsługuje inne języki niż biblioteka docelowa.\n\nDodaj te języki do biblioteki, aby zachować dodatkowe zasoby językowe, które zapewnia okno dialogowe, lub pomiń je, aby pracować dalej z bieżącymi językami biblioteki.\n\nUwaga: w przypadku języków, które nie są obsługiwane przez to okno dialogowe, używane będą zasoby domyślnego języka okna dialogowego.\n 				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	pushbutton	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_PB_NEW			50	pl	Nowy				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	pushbutton	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_PB_DEL			50	pl	Usuń				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	checkbox	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_CHKB_ACTIVE			40	pl	Aktywny				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	fixedtext	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_FT_PASS			75	pl	Liczba przejść:				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	fixedtext	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_FT_BRKPOINTS			110	pl	Punkty przerwania				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	modaldialog	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG				178	pl	Punkty przerwania				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_MACROSIN			100	pl	~Istniejące makra w:				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_MACRONAME			100	pl	Nazwa ~makra				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_MACROFROM			100	pl	Ma~kro z				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_SAVEMACRO			100	pl	Zapisz m~akro w				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_DESCRIPTION			100	pl	~Opis				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_RUN			50	pl	~Wykonaj				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	cancelbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_CLOSE			50	pl	Zamknij				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_ASSIGN			50	pl	~Przypisz...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_EDIT			50	pl	~Edytuj				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_NEWLIB			50	pl	Nowa bib~lioteka				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_NEWMOD			50	pl	Nowy m~oduł				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_DEL			50	pl	~Usuń				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_ORG			50	pl	~Zarządzaj...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	modaldialog	RID_MACROCHOOSER				287	pl	%PRODUCTNAME - Makra Basic				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_STDMACRONAME				0	pl	Makro				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_BTNDEL				0	pl	~Usuń				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_BTNNEW				0	pl	~Nowy				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_CLOSE				0	pl	Zamknij				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_CHOOSE				0	pl	Wybierz				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_RUN				0	pl	Uruchom				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_RECORD				0	pl	Zapi~sz				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pageitem	RID_TD_ORGANIZE.RID_TC_ORGANIZE	RID_TP_MOD			0	pl	Moduły				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pageitem	RID_TD_ORGANIZE.RID_TC_ORGANIZE	RID_TP_DLG			0	pl	Okna dialogowe				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pageitem	RID_TD_ORGANIZE.RID_TC_ORGANIZE	RID_TP_LIB			0	pl	Biblioteki				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	tabdialog	RID_TD_ORGANIZE				0	pl	%PRODUCTNAME - Menedżer makr Basic				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_TP_MODULS	RID_STR_LIB			130	pl	M~oduł				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_EDIT			60	pl	~Edytuj				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	cancelbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_CLOSE			60	pl	Zamknij				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_NEWMOD			60	pl	~Nowy...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_NEWDLG			60	pl	~Nowy...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_DELETE			60	pl	~Usuń				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_TP_DLGS	RID_STR_LIB			130	pl	Okno dialogowe				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_EDIT			60	pl	~Edytuj				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	cancelbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_CLOSE			60	pl	Zamknij				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_NEWMOD			60	pl	~Nowy...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_NEWDLG			60	pl	~Nowy...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_DELETE			60	pl	~Usuń				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_TP_LIBS	RID_STR_BASICS			130	pl	P~ołożenie				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_TP_LIBS	RID_STR_LIB			130	pl	~Biblioteka				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_EDIT			60	pl	~Edytuj				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	cancelbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_CLOSE			60	pl	Zamknij				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_PASSWORD			60	pl	~Hasło...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_NEWLIB			60	pl	~Nowy...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_APPEND			60	pl	~Importuj...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_EXPORT			60	pl	E~ksportuj...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_DELETE			60	pl	~Usuń				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedline	RID_DLG_LIBS	RID_FL_OPTIONS			156	pl	Opcje				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	checkbox	RID_DLG_LIBS	RID_CB_REF			146	pl	Wstaw jako odwołanie (tylko do odczytu)				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	checkbox	RID_DLG_LIBS	RID_CB_REPL			146	pl	Zamień istniejące biblioteki				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_DLG_NEWLIB	RID_FT_NEWLIB			100	pl	~Nazwa:				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	radiobutton	RID_DLG_EXPORT	RB_EXPORTASPACKAGE			103	pl	~Eksportuj jako rozszerzenie				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	radiobutton	RID_DLG_EXPORT	RB_EXPORTASBASIC			103	pl	Eksportuj jako bibliotekę BASIC				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	modaldialog	RID_DLG_EXPORT				115	pl	Eksportuj bibliotekę Basic				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	string	RID_STR_EXPORTPACKAGE				115	pl	Eksportuj bibliotekę jako rozszerzenie				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	string	RID_STR_EXPORTBASIC				115	pl	Eksportuj jako bibliotekę BASIC				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	string	RID_STR_PACKAGE_BUNDLE				115	pl	Rozszerzenie				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moptions.src	0	fixedtext	RID_MACROOPTIONS	RID_FT_DESCR			69	pl	Opis				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moptions.src	0	fixedline	RID_MACROOPTIONS	RID_FL_HELP			212	pl	Informacje na temat pomocy				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moptions.src	0	fixedtext	RID_MACROOPTIONS	RID_FT_HELPID			80	pl	Identyfikator pomocy				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moptions.src	0	fixedtext	RID_MACROOPTIONS	RID_FT_HELPNAME			80	pl	Nazwa pliku pomocy				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moptions.src	0	modaldialog	RID_MACROOPTIONS				224	pl	Opis				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\objdlg.src	0	toolboxitem	RID_BASICIDE_OBJCAT.RID_TB_TOOLBOX	TBITEM_SHOW	HID_BASICIDE_OBJCAT_SHOW		0	pl	Pokaż				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\objdlg.src	0	floatingwindow	RID_BASICIDE_OBJCAT				191	pl	Obiekty				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\objdlg.src	0	string	RID_STR_TLB_MACROS				0	pl	Drzewo obiektów				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m0	Title			0	pl	Dokument ~tekstowy				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m1	Title			0	pl	~Arkusz kalkulacyjny				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m2	Title			0	pl	~Prezentacja				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m3	Title			0	pl	~Rysunek				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m4	Title			0	pl	Baza danych				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m6	Title			0	pl	Dokument ~HTML				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m7	Title			0	pl	Dokument formularza ~XML				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m8	Title			0	pl	Dokument ~główny				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m10	Title			0	pl	F~ormuła				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m11	Title			0	pl	~Etykiety				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m12	Title			0	pl	~Wizytówki				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m14	Title			0	pl	Szablo~ny i dokumenty				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m0	Title			0	pl	~List...				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m1	Title			0	pl	~Faks...				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m2	Title			0	pl	Plan ~spotkania...				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m5	Title			0	pl	~Prezentacja...				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m7	Title			0	pl	Strona ~WWW...				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m11	Title			0	pl	~Konwerter dokumentów...				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m12	Title			0	pl	Konwerter ~Euro...				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m14	Title			0	pl	Źródło danych adresowych...				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.MozillaPreferences	PabDescription			0	pl	Osobista książka adresowa				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.MozillaPreferences	HisDescription			0	pl	Zebrane adresy				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	FirstName			0	pl	Imię				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	LastName			0	pl	Nazwisko				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	DisplayName			0	pl	Wyświetl nazwę				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	NickName			0	pl	Pseudonim				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	PrimaryEmail			0	pl	Adres e-mail				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	SecondEmail			0	pl	e-mail (2)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	PreferMailFormat			0	pl	Format poczty elektr.				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkPhone			0	pl	Telefon (służb.)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomePhone			0	pl	Telefon (pryw.)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	FaxNumber			0	pl	Faks				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	PagerNumber			0	pl	Pager				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	CellularNumber			0	pl	Telefon komórkowy				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomeAddress			0	pl	Adres 1				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomeAddress2			0	pl	Adres 2				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomeCity			0	pl	Miejscowość				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomeState			0	pl	Województwo				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomeZipCode			0	pl	Kod pocztowy				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomeCountry			0	pl	Kraj				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkAddress			0	pl	Adres służbowy				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkAddress2			0	pl	Adres służbowy 2				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkCity			0	pl	Miejscowość (służb.)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkState			0	pl	Województwo (służb.)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkZipCode			0	pl	Kod pocztowy (służb.)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkCountry			0	pl	Kraj (służb.)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	JobTitle			0	pl	Stanowisko				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Department			0	pl	Dział				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Company			0	pl	Firma				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WebPage1			0	pl	Strona WWW 1				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WebPage2			0	pl	Strona WWW 2				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	BirthYear			0	pl	Data urodz. (rok)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	BirthMonth			0	pl	Data urodz. (miesiąc)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	BirthDay			0	pl	Data urodz. (dzień)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Custom1			0	pl	Indywidualne 1				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Custom2			0	pl	Indywidualne 2				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Custom3			0	pl	Indywidualne 3				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Custom4			0	pl	Indywidualne 4				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Notes			0	pl	Uwagi				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.Verbs.SHOW	VerbUIName			0	pl	~Edycja				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.Verbs.OPEN	VerbUIName			0	pl	~Otwórz				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.Verbs.PROPERTIES	VerbUIName			0	pl	Właśc~iwości...				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.Verbs.SAVECOPYAS	VerbUIName			0	pl	Zapi~sz kopię jako...				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.ObjectNames.Calc	ObjectUIName			0	pl	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION Arkusz kalkulacyjny				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.ObjectNames.Chart	ObjectUIName			0	pl	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION Wykres				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.ObjectNames.Draw	ObjectUIName			0	pl	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION Rysunek				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.ObjectNames.Impress	ObjectUIName			0	pl	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION Prezentacja				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.ObjectNames.Math	ObjectUIName			0	pl	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION Formuła				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.ObjectNames.Writer	ObjectUIName			0	pl	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION Dokument tekstowy				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style1	Name			0	pl	Beżowy				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style2	Name			0	pl	Jasnoniebieski				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style3	Name			0	pl	Jasnoszary				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style4	Name			0	pl	Ciemny				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style5	Name			0	pl	Pomarańczowy				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style6	Name			0	pl	Lodowy niebieski				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style7	Name			0	pl	Szary				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style8	Name			0	pl	Woda				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style9	Name			0	pl	Czerwony				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style10	Name			0	pl	Fiolet				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Impress.xcu	0	value	..Impress.PresentationMinimizer.LastUsedSettings	Name			0	pl	Optymalizacja dla rzutnika				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Impress.xcu	0	value	..Impress.PresentationMinimizer.Settings.Templates.template1	Name			0	pl	Optymalizacja dla ekranu (najmniejszy rozmiar pliku)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Impress.xcu	0	value	..Impress.PresentationMinimizer.Settings.Templates.template2	Name			0	pl	Optymalizacja dla rzutnika				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Impress.xcu	0	value	..Impress.PresentationMinimizer.Settings.Templates.template3	Name			0	pl	Optymalizacja do druku				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.ToolBars.ToolBar.Entries.a.Normal	Text			0	pl	Poprzedni				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.ToolBars.ToolBar.Entries.b.Normal	Text			0	pl	Następny				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.ToolBars.ToolBar.Entries.c.Normal	Text			0	pl	Notatki				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.ToolBars.ToolBar.Entries.d.Normal	Text			0	pl	Slajdy				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.ToolBars.ToolBar.Entries.l.Normal	Text			0	pl	Pomoc				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.ToolBars.NotesToolBar.Entries.a.Normal	Text			0	pl	Powiększenie				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.Buttons.SlideSorterCloser	Text			0	pl	Zamknij				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.Buttons.NotesViewCloser	Text			0	pl	Zamknij				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.Buttons.HelpViewCloser	Text			0	pl	Zamknij				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.a	Left			0	pl	Kliknięcie lewym przyciskiem myszy, strzałka w prawo lub w dół, spacja, Page Down, Enter, Return, 'N'				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.a	Right			0	pl	Następny slajd lub efekt				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.b	Left			0	pl	Kliknięcie prawym przyciskiem myszy, strzałka w lewo lub w górę, Page Up, Backspace, 'P'				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.b	Right			0	pl	Poprzedni slajd lub efekt				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.c	Left			0	pl	 				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.c	Right			0	pl	 				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.d	Left			0	pl	Początek				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.d	Right			0	pl	Pierwszy slajd				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.e	Left			0	pl	Koniec				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.e	Right			0	pl	Ostatni slajd				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.f	Left			0	pl	 				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.f	Right			0	pl	 				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.g	Left			0	pl	Alt+Page Up				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.g	Right			0	pl	Poprzedni slajd bez efektów				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.h	Left			0	pl	Alt+Page Down				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.h	Right			0	pl	Następny slajd bez efektów				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.i	Left			0	pl	 				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.i	Right			0	pl	 				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.j	Left			0	pl	'B', '.'				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.j	Right			0	pl	Wyczernia/przywraca ekran				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.k	Left			0	pl	'W', ','				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.k	Right			0	pl	Wybiela/przywraca ekranu				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.l	Left			0	pl	 				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.l	Right			0	pl	 				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.m	Left			0	pl	Esc, '-'				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.m	Right			0	pl	Zakończ pokaz slajdów				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.n	Left			0	pl	 				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.n	Right			0	pl	 				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.o	Left			0	pl	Liczba potwierdzona klawiszem Enter				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.o	Right			0	pl	Przejdź do tego slajdu				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.p	Left			0	pl	 				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.p	Right			0	pl	 				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.q	Left			0	pl	'G', 'S'				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.q	Right			0	pl	Powiększ/zmniejsz rozmiar czcionki notatek				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.r	Left			0	pl	'A', 'Z'				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.r	Right			0	pl	Przewijaj notatki w górę/w dół				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.s	Left			0	pl	'H', 'L'				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.s	Right			0	pl	Przenieś kursor w widoku notatek do tyłu/do przodu				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.t	Left			0	pl	 				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.t	Right			0	pl	 				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.u	Left			0	pl	Ctrl+'1'				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.u	Right			0	pl	Powoduje wyświetlenie konsoli prezentacji				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.v	Left			0	pl	Ctrl+'2'				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.v	Right			0	pl	Powoduje wyświetlenie notatek do prezentacji				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.w	Left			0	pl	Ctrl+'3'				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.w	Right			0	pl	Powoduje wyświetlenie przeglądu slajdów				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.CurrentSlidePreview	Title			0	pl	Bieżący slajd (%CURRENT_SLIDE_NUMBER% z %SLIDE_COUNT%)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.CurrentSlidePreview	AccessibleTitle			0	pl	Bieżący slajd, %CURRENT_SLIDE_NAME%, %CURRENT_SLIDE_NUMBER% z %SLIDE_COUNT%				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.CurrentSlidePreview.Strings.ClickToExitPresentationText	String			0	pl	Kliknij, aby zakończyć prezentację...				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.CurrentSlidePreview.Strings.ClickToExitPresentationTitle	String			0	pl	Bieżący slajd (koniec)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.NextSlidePreview	Title			0	pl	Następny slajd				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.NotesView	Title			0	pl	Notatki				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.SlideSorter	AccessibleTitle			0	pl	Przegląd slajdu, %CURRENT_SLIDE_NAME%, %CURRENT_SLIDE_NUMBER% z %SLIDE_COUNT%				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.HelpView	Title			0	pl	Pomoc				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Accessibility.Console	String			0	pl	Konsola osoby prezentującej				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Accessibility.Preview	String			0	pl	Informacje o bieżącym slajdzie				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Accessibility.Notes	String			0	pl	Notatki osoby prezentującej				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business	Name			0	pl	Służbowe				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.categories	Name			0	pl	Kategorie				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.categories.Fields.categoryID	Name			0	pl	IDKategorii				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.categories.Fields.categoryID	ShortName			0	pl	IDKategorii				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.categories.Fields.categoryname	Name			0	pl	NazwaKategorii				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.categories.Fields.categoryname	ShortName			0	pl	NazwaKateg				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products	Name			0	pl	Produkty				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productID	Name			0	pl	IDProduktu				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productID	ShortName			0	pl	IDProduktu				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productname	Name			0	pl	NazwaProduktu				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productname	ShortName			0	pl	NazwaProd				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productdescription	Name			0	pl	OpisProduktu				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productdescription	ShortName			0	pl	OpisProd				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.categoryID	Name			0	pl	IDKategorii				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.categoryID	ShortName			0	pl	IDKategorii				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.supplierID	Name			0	pl	IDDostawcy				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.supplierID	ShortName			0	pl	IDDostawcy				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.serialnumber	Name			0	pl	NumerSeryjny				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.serialnumber	ShortName			0	pl	NrSeryjny				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitsinstock	Name			0	pl	StanMagazynu				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitsinstock	ShortName			0	pl	StanMagaz				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitsonorder	Name			0	pl	ZamowionaIlosc				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitsonorder	ShortName			0	pl	ZamowIlosc				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitprice	Name			0	pl	CenaJednostkowa				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitprice	ShortName			0	pl	CenaJednostkowa				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.reorderlevel	Name			0	pl	MinimalnaIloscWMagazynie				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.reorderlevel	ShortName			0	pl	MinIloWMag				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.discontinued	Name			0	pl	Niekontynuowany				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.discontinued	ShortName			0	pl	Niekontyn				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.leadtime	Name			0	pl	CzasWykonania				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.leadtime	ShortName			0	pl	CzasWykonania				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers	Name			0	pl	Dostawcy				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.supplierID	Name			0	pl	IDDostawcy				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.supplierID	ShortName			0	pl	IDDostawcy				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.suppliername	Name			0	pl	NazwaDostawcy				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.suppliername	ShortName			0	pl	NazwaDost				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.contactname	Name			0	pl	KontaktNazwisko				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.contactname	ShortName			0	pl	KontNazw				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.contacttitle	Name			0	pl	KontaktTytul				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.contacttitle	ShortName			0	pl	KontTyt				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.address	Name			0	pl	Adres				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.address	ShortName			0	pl	Adres				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.city	Name			0	pl	Miejscowosc				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.city	ShortName			0	pl	Miejscowosc				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.postalcode	Name			0	pl	KodPocztowy				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.postalcode	ShortName			0	pl	KodPocztowy				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.stateorprovince	Name			0	pl	StanLubWojewodztwo				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.stateorprovince	ShortName			0	pl	StanWojew				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.countryorregion	Name			0	pl	KrajLubRegion				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.countryorregion	ShortName			0	pl	KrajReg				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.phonenumber	Name			0	pl	NumerTelefonu				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.phonenumber	ShortName			0	pl	NrTel				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.faxnumber	Name			0	pl	NumerFaksu				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.faxnumber	ShortName			0	pl	NrFaksu				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.paymentterms	Name			0	pl	Platnosci				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.paymentterms	ShortName			0	pl	CzasSplaty				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.emailaddress	Name			0	pl	AdresEmail				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.emailaddress	ShortName			0	pl	AdresEmail				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.notes	Name			0	pl	Notatki				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.notes	ShortName			0	pl	Notatki				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist	Name			0	pl	ListaAdresow				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.mailinglistID	Name			0	pl	IDListyAdresow				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.mailinglistID	ShortName			0	pl	MailingID				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.prefix	Name			0	pl	Prefiks				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.prefix	ShortName			0	pl	Prefiks				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.firstname	Name			0	pl	Imie				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.firstname	ShortName			0	pl	Imie				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.middlename	Name			0	pl	DrugieImie				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.middlename	ShortName			0	pl	DrugieImie				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.lastlame	Name			0	pl	Nazwisko				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.lastlame	ShortName			0	pl	Nazwisko				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.suffix	Name			0	pl	Sufiks				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.suffix	ShortName			0	pl	Sufiks				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.title	Name			0	pl	Tytul				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.title	ShortName			0	pl	Tytul				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.organizationname	Name			0	pl	NazwaOrganizacji				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.organizationname	ShortName			0	pl	NazwaOrg				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.address	Name			0	pl	Adres				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.address	ShortName			0	pl	Adres				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.city	Name			0	pl	Miejscowosc				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.city	ShortName			0	pl	Miejscowosc				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.postalcode	Name			0	pl	KodPocztowy				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.postalcode	ShortName			0	pl	KodPocztowy				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.stateorprovince	Name			0	pl	StanLubWojewodztwo				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.stateorprovince	ShortName			0	pl	StanWojew				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.countryorregion	Name			0	pl	KrajLubRegion				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.countryorregion	ShortName			0	pl	KrajReg				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.phonenumber	Name			0	pl	NumerTelefonu				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.phonenumber	ShortName			0	pl	NrTel				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.faxnumber	Name			0	pl	NumerFaksu				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.faxnumber	ShortName			0	pl	NrFaksu				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.mobilenumber	Name			0	pl	NumerKomorki				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.mobilenumber	ShortName			0	pl	NrKom				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.emailaddress	Name			0	pl	AdresEmail				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.emailaddress	ShortName			0	pl	AdresEmail				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.birthdate	Name			0	pl	DataUrodzenia				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.birthdate	ShortName			0	pl	DataUrodzenia				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.nationality	Name			0	pl	Narodowosc				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.nationality	ShortName			0	pl	Narodowosc				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.dateupdated	Name			0	pl	DataAktualizacji				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.dateupdated	ShortName			0	pl	DataAktual				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.datejoined	Name			0	pl	DataPrzystapienia				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.datejoined	ShortName			0	pl	DataPrzystapienia				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.membershipstatus	Name			0	pl	StatusCzlonkostwa				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.membershipstatus	ShortName			0	pl	StatCzlonk				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.pledgeamount	Name			0	pl	KwotaZabezpieczenia				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.pledgeamount	ShortName			0	pl	KwotaZabez				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.pledgepaiddate	Name			0	pl	DataPlaceniaZabezpieczenia				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.pledgepaiddate	ShortName			0	pl	DatPlacZab				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.duesamount	Name			0	pl	OplataWpisowa				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.duesamount	ShortName			0	pl	OplataWpisowa				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.duespaiddate	Name			0	pl	DataPlaceniaWpisowego				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.duespaiddate	ShortName			0	pl	DataPlcWpi				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.photo	Name			0	pl	Zdjecie				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.photo	ShortName			0	pl	Zdjecie				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.notes	Name			0	pl	Notatki				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.notes	ShortName			0	pl	Notatki				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts	Name			0	pl	Kontakty				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contactID	Name			0	pl	IDKontaktu				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contactID	ShortName			0	pl	IDKontaktu				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.firstname	Name			0	pl	Imie				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.firstname	ShortName			0	pl	Imie				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.lastname	Name			0	pl	Nazwisko				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.lastname	ShortName			0	pl	Nazwisko				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.title	Name			0	pl	Tytul				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.title	ShortName			0	pl	Tytul				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.address	Name			0	pl	Adres				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.address	ShortName			0	pl	Adres				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.city	Name			0	pl	Miejscowosc				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.city	ShortName			0	pl	Miejscowosc				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.postalcode	Name			0	pl	KodPocztowy				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.postalcode	ShortName			0	pl	KodPocztowy				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.stateorprovince	Name			0	pl	StanLubWojewodztwo				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.stateorprovince	ShortName			0	pl	StanWojew				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.countryorregion	Name			0	pl	KrajLubRegion				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.countryorregion	ShortName			0	pl	KrajReg				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.phonenumber	Name			0	pl	NumerTelefonu				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.phonenumber	ShortName			0	pl	NrTel				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.faxnumber	Name			0	pl	NumerFaksu				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.faxnumber	ShortName			0	pl	NrFaksu				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.mobilenumber	Name			0	pl	NumerKomorki				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.mobilenumber	ShortName			0	pl	NrKom				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.emailaddress	Name			0	pl	AdresEmail				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.emailaddress	ShortName			0	pl	AdresEmail				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.salutation	Name			0	pl	ZwrotGrzecz				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.salutation	ShortName			0	pl	ZwrotGrzecz				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.birthdate	Name			0	pl	DataUrodzenia				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.birthdate	ShortName			0	pl	DataUrodzenia				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contacttypeID	Name			0	pl	IDTypuKontaktu				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contacttypeID	ShortName			0	pl	IDTypKon				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.maritalstatus	Name			0	pl	StanCywilny				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.maritalstatus	ShortName			0	pl	StanCywil				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.spousename	Name			0	pl	ImieWspolmalzonka				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.spousename	ShortName			0	pl	ImieWspolmalzonka				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.spousesinterests	Name			0	pl	ZainteresowaniaWspolmalzonka				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.spousesinterests	ShortName			0	pl	ZainWspmal				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contactsinterests	Name			0	pl	AdresKontaktowy				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contactsinterests	ShortName			0	pl	AdrKontakt				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.childrennames	Name			0	pl	ImionaDzieci				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.childrennames	ShortName			0	pl	ImDzieci				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.photo	Name			0	pl	Zdjecie				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.photo	ShortName			0	pl	Zdjecie				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.notes	Name			0	pl	Notatki				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.notes	ShortName			0	pl	Notatki				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers	Name			0	pl	Klienci				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.customerID	Name			0	pl	IDKlienta				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.customerID	ShortName			0	pl	IDKlienta				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.companyname	Name			0	pl	NazwaFirmy				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.companyname	ShortName			0	pl	NazwaFrm				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.firstname	Name			0	pl	Imie				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.firstname	ShortName			0	pl	Imie				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.lastname	Name			0	pl	Nazwisko				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.lastname	ShortName			0	pl	Nazwisko				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.department	Name			0	pl	Dział				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.department	ShortName			0	pl	Dział				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.address	Name			0	pl	Adres				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.address	ShortName			0	pl	Adres				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.city	Name			0	pl	Miejscowosc				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.city	ShortName			0	pl	Miejscowosc				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.postalcode	Name			0	pl	KodPocztowy				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.postalcode	ShortName			0	pl	KodPocztowy				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.stateorprovince	Name			0	pl	StanLubWojewodztwo				20130618 17:22:18

[... 145055 lines stripped ...]


Mime
View raw message