openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From r4z...@apache.org
Subject svn commit: r1621615 - in /openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/why: why_foss.mdtext why_free.mdtext why_gov.mdtext
Date Sun, 31 Aug 2014 19:02:03 GMT
Author: r4zoli
Date: Sun Aug 31 19:02:03 2014
New Revision: 1621615

URL: http://svn.apache.org/r1621615
Log:
test-hu new translations

Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/why/why_foss.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/why/why_free.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/why/why_gov.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/why/why_foss.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/why/why_foss.mdtext?rev=1621615&r1=1621614&r2=1621615&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/why/why_foss.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/why/why_foss.mdtext Sun Aug 31 19:02:03 2014
@@ -1,4 +1,4 @@
-Title: Why OpenOffice.org: Free/Open-Source Software
+Title:	Miért az Apache OpenOffice: Szabad/Nyílt forrású szoftver
 Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
      distributed with this work for additional information
@@ -16,20 +16,20 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
      specific language governing permissions and limitations
      under the License.
 
-![Why Apache OpenOffice: Free/Open-Source Software](/why/images/why_foss.png) # {.rfloatimg}
+![Miért az Apache OpenOffice: Szabad/Nyílt forrású szoftver](/why/images/why_foss.png)
# {.rfloatimg}
 
-Free/Open-Source Software (F/OSS) proponents are turning to Apache OpenOffice both as end-users
and as contributors. With its **flexible word processor**, **powerful spreadsheet**, **dynamic
graphics**, **database access** and more, OpenOffice is the office suite of choice of millions
of users.
+A Szabad/Nyílt forrású szoftver (F/OSS) támogatók végfelhasználóként
és hozzájárulóként egyaránt keresik az Apache OpenOffice programot. A **rugalmas
szövegszerkesztő**, a **hatékony táblázatkezelő**, a **dinamikus grafikai
program**, az **adatbáziskezelő** és más összetevők egységeként az
OpenOffice-t többmillió felhasználó választotta irodai programcsomagjának.
 
-OpenOffice is released under the OSI approved Apache License terms, with over 750 contributors
and an international community approaching 400,000 individuals.
+Az OpenOffice a OSI által jóváhagyott Apache Licence feltételekkel kerül kiadásra,
egy több, mint 750 támogatót és egy közel 400 000 tagot számláló nemzetközi
közösségi háttérrel.
 
- - **Software for all**
+ - **Egy szoftver, ami mindenkihez eljut**
 
-  Apache OpenOffice is the must-have desktop application that tens of millions of people
are using - an open-source tool that your family, friends, and neighbors will appreciate.
With its free software license and active international community, OpenOffice is a key player
in the drive to eradicate digital exclusion and preserve minority languages threatened by
being on the wrong side of the digital divide. For tens of thousands of community members,
this makes the OpenOffice community their volunteering opportunity of choice.
+  Az Apache OpenOffice egy olyan alapvető programcsomag, melyet emberek tízmilliói
használnak számítógépeiken - egy nyílt forrású eszköz, melyet családtagjai,
barátai, szomszédai is értékelnek. Ingyenes szoftver licencével és aktív
nemzetközi közösségével az OpenOffice kulcsszerepet játszik a digitális
kirekesztettség felszámolásában és a kisebbségi nyelvek megőrzésében,
melyek egyetlen bűne e digitális megosztottságban, hogy rossz oldalra kerültek.
A közösségi tagok tízezrei számára ez teszi az OpenOffice közösséget
az önkéntes tevékenységük területei közül az első számú választási
lehetőséggé. 
 
- - **Open for development**
+ - **Szabadon fejleszthető**
 
-  Apache OpenOffice is a mature software product, representing over twenty years' continuous
development. It is available across multiple operating systems. Understanding and contributing
to the core development requires serious commitment and software engineering skills - not
for the fainthearted. However, like all successful open-source projects, OpenOffice has an
active developer community, keen to help new arrivals. Alternatively, try writing extensions,
or using OpenOffice's UNO based components in other applications.
+  Az Apache OpenOffice egy érett szoftvertermék, egy több, mint 20 éves folyamatos
fejlesztés eredménye. Többféle operációs rendszerre is elérhető. A
'mag' fejlesztését megérteni és ehhez hozzájárulni komoly elkötelezettséget
és szoftverfejlesztési gyakorlatot igényel. De, mint minden sikeres nyílt forrású
projekt, az OpenOffice programnak is van egy aktív fejlesztői közössége, ami
odaadóan segíti az újonnan érkezőket. Alternatív megoldásként megpróbálkozhat
kiterjesztések fejlesztésével, esetleg az OpenOffice UNO alapú összetevőinek
más programokban való hasznosításával.
 
- - **Open world**
+ - **Nyitott világ**
 
-  If you are using Apache OpenOffice, you will appreciate the work that has gone into providing
this software for you to use for free. Help us to ensure future users can continue to use
it for free. The OpenOffice community invites contributors: *Whatever you do best, do it for
OpenOffice*. As well as developers, the Community welcomes translators, artists, technical
authors, testers, people offering user support, sales and marketing people, lobbyists, donors,
... the list is long. The Community operates internationally in all time zones, linked by
the internet. Talk to us today.
+  Ha Ön az Apache OpenOffice programot használja, értékelni fogja a szoftverbe
fektetett munkát, melynek eredményét Ön ingyen használhatja. Segítsen bennünket
abban, hogy a jövő felhasználói is ingyenesen használhassák ezt a programot.
Az OpenOffice közösség szívesen fogadja a támogatókat: *Bármiben a legjobb
Ön, végezze azt az OpenOffice-nál is!* Akárcsak a fejlesztőket, a közösség
örömmel látja a fordítókat, művészeket, technikai munkatársakat, tesztelőket,
felhasználók támogatására jelentkezőket, lobbistákat, anyagi támogatókat...
hosszú a lista. A közösség az internet által összekapcsolva, nemzetközileg,
minden időzónában jelenlevően végzi munkáját. Lépjen kapcsolatba velünk
akár most!

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/why/why_free.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/why/why_free.mdtext?rev=1621615&r1=1621614&r2=1621615&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/why/why_free.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/why/why_free.mdtext Sun Aug 31 19:02:03 2014
@@ -1,4 +1,4 @@
-Title: Why Apache OpenOffice: Free software
+Title: Miért az Apache OpenOffice: ingyenes szoftver
 Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
      distributed with this work for additional information
@@ -16,18 +16,18 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
      specific language governing permissions and limitations
      under the License.
 
-![Why Apache OpenOffice: Free software](/why/images/why_free.png) # {.rfloatimg}
+![Miért az Apache OpenOffice: ingyenes szoftver](/why/images/why_free.png) # {.rfloatimg}
 
-Apache OpenOffice is free software. That means you are free to download it, free to install
it on as many PCs as you like, free to pass copies to as many people as you like. You may
use OpenOffice for any purpose without restriction: private, educational, public administration,
commercial... Free, really free.
+Az Apache OpenOffice ingyenes szoftver. Ami annyit jelent, hogy Ön ingyenesen töltheti
le, ingyenesen telepítheti annyi számítógépre, amennyire akarja és szabadon
adhat annyi másolatot annyi embernek, amennyinek szeretne. Korlátozás nélkül
használhatja az OpenOffice programot bármilyen célra: magán, oktatási, közigazgatási,
üzleti... Ingyenes, valóban ingyenes.
 
- - **Free of charge**
+ - **Díjmentes**
 
-  It's hard to believe that high quality, easy to use software like Apache OpenOffice can
really be free. But thanks to contributions of time and money, from individuals and companies
(large and small), OpenOffice is free for you to use today. Furthermore, the open-source license
used by OpenOffice means this freedom can never be taken away. The OpenOffice community are
delighted if you find our software of use. Please help us by telling people about Apache OpenOffice,
and if you can, pass them on a copy. More people use OpenOffice as a result of personal recommendation
than any other route.
+  Nehéz elhinni, hogy egy magas minőségű, könnyen használható szoftver,
mint az Apache OpenOffice igazán ingyenes lehet, de a magánemberek, a (kis és nagy)
cégek időbeli és anyagi hozzájárulásainak köszönhetően az OpenOffice
ma ingyenesen az Ön rendelkezésére áll. Ezen túlmenően az OpenOffice által
használt nyílt forrás licence biztosítja, hogy ezeket a jogokat soha többé
nem vehetik el Öntől. Az OpenOffice közösség örül annak, ha Ön hasznát
veszi programunknak. Kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy beszél - ha teheti,
másolatot is ad - másoknak az Apache OpenOffice programról. Több ember használja
az OpenOffice programot személyes ajánlás alapján, mint bármi más ok miatt.
 
- - **Freedom from worry**
+ - **Ne aggódjon**
 
-  However, a free software license means much more than a one-off cost saving. It means
you never need worry again whether your software is legal, or whether it will expire some
day. For people responsible for a number of computers - from just a few in a small business,
hundreds in a school, thousands in a corporation - this is a huge weight off the mind. No
need for software audits, for keeping invoices for years, no worry about ending up in court
because you misread some small print in a license agreement.
+  Az ingyenes szoftver licence sokkal többet jelent egy egyszeri költségmegtakarításnál.
Azt is jelenti, hogy soha többé nem kell aggódnia, hogy szoftvere jogtiszta-e vagy
hogy egy nap esetleg lejár a licence. Azok számára, akik számítógépekért
felelősek - néhányért egy kisvállalkozásnál, százakért egy iskolában,
ezrekért egy nagyvállalatnál - ez nagy megkönnyebbülést jelent. Nincs szükség
szoftverellenőrzésekre, a számlák éveken keresztüli megőrzésére,
nem kell aggóni amiatt, hogy a bíróságon köt ki, mert félreolvasott egy
apró betűs részt a licence szerződésben.
 
- - **We value your freedom**
+ - **Szabadsága érték számunkra**
 
-  As part of a community dedicated to free software, we also value your freedom of choice.
Apache OpenOffice will read and write files which can be used in other common office software.
It was the first software in the world to fully support the ISO standard for office file formats
which is being adopted by a growing number of software vendors. If you want to use other software,
we want you to be free to do so. If you want to change your PC from Microsoft Windows to Apple
Mac to Linux, we want you to be free to do so. If you like this approach, feel free to join
the Apache OpenOffice community.
+  Egy szabad szoftverek iránt elkötelezett közösség részeként, értéknek
tekintjük az Ön szabad választási lehetőségét is. Az Apache OpenOffice
olyan formátumban olvassa és írja a fájlokat, melyeket más irodai programokkal
is képes lesz kezelni. Az első szoftver volt a világon, amely teljes mértékben
támogatta az ISO szabványt az irodai fájlformátumokban, melyek használatát
egyre több szoftverfejlesztő cég alkalmazza. Ha más szoftvert kíván használni,
szeretnénk, ha szabadon tehetné meg azt. Ha számítógépén át kíván
térni a Microsoft Windows vagy Apple Mac használatáról Linux rendszerre, szeretnénk,
ha szabadon megtehetné azt. Ha tetszik Önnek ez a hozzáállás, csatlakozzon
Ön is az Apache OpenOffice közösséghez.

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/why/why_gov.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/why/why_gov.mdtext?rev=1621615&r1=1621614&r2=1621615&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/why/why_gov.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/why/why_gov.mdtext Sun Aug 31 19:02:03 2014
@@ -1,4 +1,4 @@
-Title: Why Apache OpenOffice: Public administrations
+Title: Miért az Apache OpenOffice: közigazgatás
 Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
      distributed with this work for additional information
@@ -16,20 +16,20 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
      specific language governing permissions and limitations
      under the License.
 
-![Why Apache OpenOffice: Public administrations](/why/images/why_gov.png) # {.rfloatimg}
+![Miért az Apache OpenOffice: közigazgatás](/why/images/why_gov.png) # {.rfloatimg}
 
-Public administrations and people working at **all levels of government** (local / federal
/ regional / national etc) find Apache OpenOffice is their ideal software solution. The combination
of a **flexible word processor**, a **powerful spreadsheet**, **dynamic graphics**, **database
access** and more meets all the everyday needs of a typical busy office worker.
+A közigazgatásban és **a kormányzás minden szintjén** (helyi / járási
/ régiószintű / nemzeti, stb.) dolgozók az Apache OpenOffice programot ideális
szoftvermegoldásnak találják. A **rugalmas szövegszerkesztő**, a **hatékony
táblázatkezelő**, a **dinamikus grafikai program**, az **adatbáziskezelő**
és más összetevők egységeként az OpenOffice tökéletesen megfelel egy
tipikus, elfoglalt irodai dolgozó mindennapi munkavégzéséhez szükséges elvárásoknak.
 
-Already available in a **wide range of languages**, OpenOffice can be freely translated by
local teams.
+Az OpenOffice már **számos nyelven** elérhető, s szabadon fordítható helyi
közösségek által is.
 
- - **Best value**
+ - **Legjobb érték**
 
-  Using Apache OpenOffice demonstrates your commitment to deliver best value services.
It is not owned by any commercial organisation. Its open source license means there are no
license fees to pay, no expensive annual audits, and no worries about non-compliance with
onerous and obscure licensing conditions. You may also distribute the software free to your
employees, through the schools system, or any other channel of your choice.
+  Az Apache OpenOffice használatával Ön kinyilvánítja a legmagasabb szintű
szolgáltatások iránti elkötelezettségét. E szoftvert egyetlen üzleti
vállalkozás sem birtokolja. A nyílt forrású licence értelmében nincsenek
fizetendő licence díjak, nincsenek költséges éves ellenőrzések és
nincs a súlyos és zavaros licence feltételeknek való megfelelőség miatti
aggodalom sem. Lehetősége van továbbá a szoftver ingyenes továbbadására
más munkavállalók számára, legyen az akár az oktatási rendszer vagy bármely
más Önnek tetsző lehetőség.
 
- - **Data is safe**
+ - **Az adatok biztonságban vannak**
 
-  Freedom of Information Acts require that the documents you create today will be accessible
years in the future. Apache OpenOffice is the first software in the world to use ISO approved
file formats as its default. It also has the ability to create PDF files if you need to publish
information in a standard 'read only' format. If you already have (possibly unlicensed) office
software, Apache OpenOffice should be able to read your old files.
+  Az Információ Szabadságáról szóló törvény kimondja, hogy a
ma létrehozott dokumentumok évek múltán is hozzáférhetőek legyenek a
jövőben. Az Apache OpenOffice az első szoftver a világon, ami az ISO szabvány
szerinti fájlformátumokat használja alapbeállításként. Rendelkezik továbbá
PDF fájl készítési opcióval, ha az információt standard 'csak olvasható'
formátumban kell közzétennie. Amennyiben Ön már rendelkezik (feltehetően
érvényes licence nélküli) irodai szoftverrel, az Apache OpenOffice minden bizonnyal
képes lesz korábbi, ezzel a programmal létrehozott fájljainak kezelésére
is.
 
- - ** Open for all**
+ - **Bárki számára elérhető**
 
-  There are no secrets in Apache OpenOffice - our open-source policy means anyone can inspect
the code or even help us develop the software. We actively encourage local teams to produce
versions for minority languages. OpenOffice is a leading international force in the movement
for digital inclusion - making software of the highest quality available to all, regardless
of income.
+  Az Apache OpenOffice programnak nincsenek titkai - nyílt-forrás politikánk alapján
bárki ellenőrizheti a forráskódot vagy akár a szoftver fejlesztésében
is segédkezhet. Aktívan támogatjuk a helyi közösségeket kisebbségi nyelvváltozatuk
megalkotására. Az OpenOffice vezető erő a digitális kirekesztettség felszámolásában
- kiváló minőségű szoftvert hozva létre, mely jövedelemtől függetlenül
bárki számára elérhető.Mime
View raw message