openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From j..@apache.org
Subject svn commit: r1612512 [2/2] - /openoffice/branches/AOO410/extras/l10n/source/ca-XV/localize.sdf
Date Tue, 22 Jul 2014 08:35:03 GMT

Modified: openoffice/branches/AOO410/extras/l10n/source/ca-XV/localize.sdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/branches/AOO410/extras/l10n/source/ca-XV/localize.sdf?rev=1612512&r1=1612511&r2=1612512&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/branches/AOO410/extras/l10n/source/ca-XV/localize.sdf (original)
+++ openoffice/branches/AOO410/extras/l10n/source/ca-XV/localize.sdf Tue Jul 22 08:35:02 2014
@@ -1,3 +1,4 @@
+
 #
 #  ####  ###   #  #  ###  #####  ##### ####  ##### ##### 
 #  #  # #  #  ## # #  #  #   #   #  #  #   #  
@@ -28,3 +29,72737 @@
 # 
 #**************************************************************
 
+basctl	source\dlged\dlgresid.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_PROPERTIES				0	ca-XV	Propietats: 				20130618 17:22:18
+basctl	source\dlged\dlgresid.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_NO_PROPERTIES				0	ca-XV	Sense marques de control				20130618 17:22:18
+basctl	source\dlged\dlgresid.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_MULTISELECT				0	ca-XV	Selecció múltiple				20130618 17:22:18
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	fixedtext	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	FT_LANGUAGE			0	ca-XV	Llengües presents				20130618 17:22:18
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	pushbutton	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	PB_ADD_LANG			0	ca-XV	Afig...				20130618 17:22:18
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	pushbutton	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	PB_DEL_LANG			0	ca-XV	Suprimeix				20130618 17:22:18
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	pushbutton	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	PB_MAKE_DEFAULT			0	ca-XV	Per defecte				20130618 17:22:18
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	fixedtext	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	FT_INFO			0	ca-XV	La llengua per defecte s'utilitza si no hi ha cap localització d'interfície d'usuari local present. A més, totes les cadenes de la llengua per defecte es copien als recursos de les llengües afegides.				20130618 17:22:18
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	okbutton	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	PB_CLOSE			0	ca-XV	~Tanca				20130618 17:22:18
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	STR_DEF_LANG			0	ca-XV	[Llengua per defecte]				20130618 17:22:18
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	STR_DELETE			0	ca-XV	~Suprimeix				20130618 17:22:18
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	STR_CREATE_LANG			0	ca-XV	<Premeu 'Afig' per crear recursos de llengua>				20130618 17:22:18
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	modaldialog	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE		HID_BASICIDE_MANAGE_LANGUAGE		0	ca-XV	Gestiona les llengües de la interfície d'usuari [$1]				20130618 17:22:18
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	querybox	RID_QRYBOX_LANGUAGE				0	ca-XV	Se suprimiran els recursos de les llengües seleccionades, incloses totes les cadenes de la interfície d'usuari.\n\nVoleu suprimir els recursos de les llengües seleccionades?			Elimina els recursos de llengües	20130618 17:22:18
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	fixedtext	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	FT_DEF_LANGUAGE			0	ca-XV	Llengua per defecte				20130618 17:22:18
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	fixedtext	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	FT_DEF_INFO			0	ca-XV	Seleccioneu una llengua per definir la llengua per defecte de la interfície d'usuari. Totes les cadenes actuals s'assignaran als recursos creats per a la llengua seleccionada.				20130618 17:22:18
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	STR_ADDLANG_TITLE			0	ca-XV	Afig llengües de la interfície d'usuari				20130618 17:22:18
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	STR_ADDLANG_LABEL			0	ca-XV	Llengües disponibles				20130618 17:22:18
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	STR_ADDLANG_INFO			0	ca-XV	Seleccioneu les llengües que voleu afegir. Els recursos per estes llengües es crearan a la biblioteca. Les cadenes de la llengua per defecte actual de la interfície d'usuari es copiaran a estos nous recursos per defecte.				20130618 17:22:18
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	modaldialog	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE		HID_BASICIDE_SETDEFAULT_LANGUAGE		0	ca-XV	Estableix la llengua per defecte de la interfície d'usuari				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basicprint.src	0	itemlist	RID_PRINTDLG_STRLIST	1			0	ca-XV	Àrea d'impressió				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basicprint.src	0	itemlist	RID_PRINTDLG_STRLIST	2			0	ca-XV	Totes les ~pàgines				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basicprint.src	0	itemlist	RID_PRINTDLG_STRLIST	3			0	ca-XV	Pà~gines				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_FILTER_ALLFILES				0	ca-XV	<Tot>				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NOMODULE				0	ca-XV	<Cap mòdul>				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WRONGPASSWORD				0	ca-XV	Contrasenya incorrecta				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_OPEN				0	ca-XV	Carrega				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SAVE				0	ca-XV	Alça				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SOURCETOBIG				0	ca-XV	El codi font és massa gran i no es pot compilar ni alçar.\nSuprimiu alguns dels comentaris o transferiu alguns mètodes a un altre mòdul.				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ERROROPENSTORAGE				0	ca-XV	S'ha produït un error en obrir el fitxer				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ERROROPENLIB				0	ca-XV	S'ha produït un error en carregar la biblioteca				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NOLIBINSTORAGE				0	ca-XV	El fitxer no conté cap biblioteca del BASIC				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_BADSBXNAME				0	ca-XV	El nom no és vàlid				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_LIBNAMETOLONG				0	ca-XV	Un nom de biblioteca pot tindre fins a 30 caràcters.				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ERRORCHOOSEMACRO				0	ca-XV	Les macros d'altres documents no són accessibles.				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_LIBISREADONLY				0	ca-XV	Esta biblioteca és només de lectura.				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_REPLACELIB				0	ca-XV	No es pot reemplaçar 'XX'.				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_IMPORTNOTPOSSIBLE				0	ca-XV	No es pot afegir 'XX'.				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NOIMPORT				0	ca-XV	No s'ha afegit 'XX'.				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ENTERPASSWORD				0	ca-XV	Introduïu la contrasenya per a 'XX'				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SBXNAMEALLREADYUSED				0	ca-XV	Este nom ja existeix				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SIGNED				0	ca-XV	(Signat)				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SBXNAMEALLREADYUSED2				0	ca-XV	Ja hi ha un objecte amb el mateix nom				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_FILEEXISTS				0	ca-XV	El fitxer 'XX' ja existeix				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTRUNMACRO				0	ca-XV	Per raons de seguretat, no podeu executar esta macro.\n\nPer a més informació, comproveu els paràmetres de seguretat.				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_COMPILEERROR				0	ca-XV	S'ha produït un error de compilació: 				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_RUNTIMEERROR				0	ca-XV	S'ha produït un error d'execució: #				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SEARCHNOTFOUND				0	ca-XV	La clau de cerca no s'ha trobat				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SEARCHFROMSTART				0	ca-XV	S'ha completat la cerca fins a l'últim mòdul. Voleu continuar des del primer?				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SEARCHREPLACES				0	ca-XV	La clau de cerca s'ha reemplaçat XX vegades				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_COULDNTREAD				0	ca-XV	El fitxer no s'ha pogut llegir				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_COULDNTWRITE				0	ca-XV	El fitxer no s'ha pogut alçar				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTCHANGENAMESTDLIB				0	ca-XV	El nom de la biblioteca per defecte no es pot canviar.				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTCHANGENAMEREFLIB				0	ca-XV	El nom d'una biblioteca referenciada no es pot canviar.				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTUNLOADSTDLIB				0	ca-XV	La biblioteca per defecte no es pot desactivar				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_GENERATESOURCE				0	ca-XV	S'està generant la font				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_FILENAME				0	ca-XV	Nom del fitxer:				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_APPENDLIBS				0	ca-XV	Importa biblioteques				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELMACRO				0	ca-XV	Voleu suprimir la macro XX?				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELDIALOG				0	ca-XV	Voleu suprimir el diàleg XX?				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELLIB				0	ca-XV	Voleu suprimir la biblioteca XX?				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELLIBREF				0	ca-XV	Voleu suprimir la referència a la biblioteca XX?				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELMODULE				0	ca-XV	Voleu suprimir el mòdul XX?				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_OBJNOTFOUND				0	ca-XV	No s'ha trobat l'objecte o el mètode				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_BASIC				0	ca-XV	BASIC				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_LINE				0	ca-XV	Lín				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_COLUMN				0	ca-XV	Col				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DOC				0	ca-XV	Document				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_BASICIDE_OBJECTBAR				0	ca-XV	Barra de macros				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTCLOSE				0	ca-XV	La finestra no es pot tancar mentre s'executa el BASIC.				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_REPLACESTDLIB				0	ca-XV	La biblioteca per defecte no es pot reemplaçar.				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_REFNOTPOSSIBLE				0	ca-XV	La referència a 'XX' no és possible.				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WATCHNAME				0	ca-XV	Observador				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WATCHVARIABLE				0	ca-XV	Variable				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WATCHVALUE				0	ca-XV	Valor				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WATCHTYPE				0	ca-XV	Tipus				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STACKNAME				0	ca-XV	Pila de crides				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_INITIDE				0	ca-XV	Inicialització del BASIC				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STDMODULENAME				0	ca-XV	Mòdul				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STDDIALOGNAME				0	ca-XV	Quadre de diàleg				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STDLIBNAME				0	ca-XV	Biblioteca				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NEWLIB				0	ca-XV	Biblioteca nova				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NEWMOD				0	ca-XV	Mòdul nou				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NEWDLG				0	ca-XV	Diàleg nou				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ALL				0	ca-XV	Tot				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_PAGE				0	ca-XV	Pàgina				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_MACRONAMEREQ				0	ca-XV	S'ha d'introduir un nom.				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WILLSTOPPRG				0	ca-XV	Haureu de reiniciar el programa després d'esta edició.\nVoleu continuar?				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SEARCHALLMODULES				0	ca-XV	Voleu reemplaçar el text de tots els mòduls actius?				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	imagebutton	RID_IMGBTN_REMOVEWATCH		HID_BASICIDE_REMOVEWATCH		80	ca-XV	-		Suprimeix l'observador		20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_REMOVEWATCH				80	ca-XV	Observador:				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STACK				80	ca-XV	Crides: 				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_USERMACROS				80	ca-XV	Les meues macros				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_USERDIALOGS				80	ca-XV	Els meus diàlegs				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_USERMACROSDIALOGS				80	ca-XV	Les meues macros i els meus diàlegs				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SHAREMACROS				80	ca-XV	Macros de l'%PRODUCTNAME				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SHAREDIALOGS				80	ca-XV	Diàlegs de l'%PRODUCTNAME				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SHAREMACROSDIALOGS				80	ca-XV	Macros i diàlegs de l'%PRODUCTNAME				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_BRKPROPS	RID_ACTIV	HID_BASICIDE_ACTIV		0	ca-XV	Actiu				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_BRKPROPS	RID_BRKPROPS	HID_BASICIDE_BRKPROPS		0	ca-XV	Propietats...				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menu	RID_POPUP_BRKPROPS				80	ca-XV	Propietats				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_BRKDLG	RID_BRKDLG	HID_BASICIDE_BRKDLG		0	ca-XV	Gestió de punts de ruptura...				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menu	RID_POPUP_BRKDLG				80	ca-XV	Gestiona els punts de ruptura				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR.RID_INSERT	SID_BASICIDE_NEWMODULE	CMD_SID_BASICIDE_NEWMODULE		0	ca-XV	Mòdul del BASIC				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR.RID_INSERT	SID_BASICIDE_NEWDIALOG	CMD_SID_BASICIDE_NEWDIALOG		0	ca-XV	Diàleg del BASIC				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	RID_INSERT			0	ca-XV	Insereix				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	SID_BASICIDE_DELETECURRENT	CMD_SID_BASICIDE_DELETECURRENT		0	ca-XV	Suprimeix				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	SID_BASICIDE_RENAMECURRENT	CMD_SID_BASICIDE_RENAMECURRENT		0	ca-XV	Reanomena				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	SID_BASICIDE_HIDECURPAGE	CMD_SID_BASICIDE_HIDECURPAGE		0	ca-XV	Amaga				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	SID_BASICIDE_MODULEDLG	CMD_SID_BASICIDE_MODULEDLG		0	ca-XV	Mòduls...				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_DLGED	SID_SHOW_PROPERTYBROWSER	CMD_SID_SHOW_PROPERTYBROWSER		0	ca-XV	Propietats...				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYREPLACEMACRO				80	ca-XV	Voleu sobreescriure la macro XX?				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_TRANSLATION_NOTLOCALIZED				80	ca-XV	<Sense localitzar>				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_TRANSLATION_DEFAULT				80	ca-XV	[Llengua per defecte]				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DOCUMENT_OBJECTS				80	ca-XV	Objectes del document				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_USERFORMS				80	ca-XV	Formularis				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NORMAL_MODULES				80	ca-XV	Mòduls				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CLASS_MODULES				80	ca-XV	Mòduls de classe				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_CLASH_RENAME				80	ca-XV	Reanomena				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_CLASH_REPLACE				80	ca-XV	Substitueix				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_CLASH_TITLE				80	ca-XV	Importació de diàlegs - El nom ja s'està fent servir				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_CLASH_TEXT				80	ca-XV	La biblioteca ja conté un diàleg amb el nom\n\n$(ARG1)\n\nReanomeneu el nou diàleg per conservar-lo, o bé substituïu el diàleg existent.\n 				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_MISMATCH_ADD				80	ca-XV	Afig				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_MISMATCH_OMIT				80	ca-XV	Omet				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_MISMATCH_TITLE				80	ca-XV	Importació de diàlegs - Les llengües no concorden				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_MISMATCH_TEXT				80	ca-XV	El diàleg que voleu importar és compatible amb llengües diferents de les de la biblioteca de destí.\n\nAfegiu estes llengües a la biblioteca per conservar els recursos lingüístics addicionals proporcionats pel diàleg, o ometeu-les per mantindre les llengües actuals de la biblioteca.\n\nNota: En aquelles llengües no compatibles amb el diàleg, s'empraran els recursos de la llengua per defecte del diàleg.\n 				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	pushbutton	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_PB_NEW			50	ca-XV	Nou				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	pushbutton	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_PB_DEL			50	ca-XV	Suprimeix				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	checkbox	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_CHKB_ACTIVE			40	ca-XV	Actiu				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	fixedtext	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_FT_PASS			75	ca-XV	Recompte de passades:				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	fixedtext	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_FT_BRKPOINTS			110	ca-XV	Punts de ruptura				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	modaldialog	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG				178	ca-XV	Gestiona els punts de ruptura				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_MACROSIN			100	ca-XV	Macros ex~istents a:				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_MACRONAME			100	ca-XV	Nom de la ~macro				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_MACROFROM			100	ca-XV	Macro ~des de				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_SAVEMACRO			100	ca-XV	Alça la m~acro a				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_DESCRIPTION			100	ca-XV	De~scripció				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_RUN			50	ca-XV	Exec~uta				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	cancelbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_CLOSE			50	ca-XV	Tanca				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_ASSIGN			50	ca-XV	~Assigna...				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_EDIT			50	ca-XV	~Edita				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_NEWLIB			50	ca-XV	Bib~lioteca nova				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_NEWMOD			50	ca-XV	Mòdul n~ou				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_DEL			50	ca-XV	~Suprimeix				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_ORG			50	ca-XV	~Organitzador...				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	modaldialog	RID_MACROCHOOSER				287	ca-XV	Macros de l'%PRODUCTNAME Basic				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_STDMACRONAME				0	ca-XV	Macro				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_BTNDEL				0	ca-XV	~Suprimeix				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_BTNNEW				0	ca-XV	~Nou				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_CLOSE				0	ca-XV	Tanca				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_CHOOSE				0	ca-XV	Seleccioneu				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_RUN				0	ca-XV	Executa				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_RECORD				0	ca-XV	~Alça				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pageitem	RID_TD_ORGANIZE.RID_TC_ORGANIZE	RID_TP_MOD			0	ca-XV	Mòduls				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pageitem	RID_TD_ORGANIZE.RID_TC_ORGANIZE	RID_TP_DLG			0	ca-XV	Diàlegs				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pageitem	RID_TD_ORGANIZE.RID_TC_ORGANIZE	RID_TP_LIB			0	ca-XV	Biblioteques				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	tabdialog	RID_TD_ORGANIZE				0	ca-XV	Organitzador de macros de l'%PRODUCTNAME Basic				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_TP_MODULS	RID_STR_LIB			130	ca-XV	Mò~dul				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_EDIT			60	ca-XV	~Edita				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	cancelbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_CLOSE			60	ca-XV	Tanca				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_NEWMOD			60	ca-XV	~Nou...				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_NEWDLG			60	ca-XV	~Nou...				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_DELETE			60	ca-XV	~Suprimeix				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_TP_DLGS	RID_STR_LIB			130	ca-XV	Quadre de diàleg				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_EDIT			60	ca-XV	~Edita				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	cancelbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_CLOSE			60	ca-XV	Tanca				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_NEWMOD			60	ca-XV	~Nou...				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_NEWDLG			60	ca-XV	~Nou...				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_DELETE			60	ca-XV	~Suprimeix				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_TP_LIBS	RID_STR_BASICS			130	ca-XV	U~bicació				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_TP_LIBS	RID_STR_LIB			130	ca-XV	Bib~lioteca				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_EDIT			60	ca-XV	~Edita				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	cancelbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_CLOSE			60	ca-XV	Tanca				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_PASSWORD			60	ca-XV	~Contrasenya...				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_NEWLIB			60	ca-XV	~Nou...				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_APPEND			60	ca-XV	~Afig...				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_EXPORT			60	ca-XV	E~xporta...				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_DELETE			60	ca-XV	~Suprimeix				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedline	RID_DLG_LIBS	RID_FL_OPTIONS			156	ca-XV	Opcions				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	checkbox	RID_DLG_LIBS	RID_CB_REF			146	ca-XV	Insereix com a referència (només de lectura)				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	checkbox	RID_DLG_LIBS	RID_CB_REPL			146	ca-XV	Reemplaça les biblioteques existents				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_DLG_NEWLIB	RID_FT_NEWLIB			100	ca-XV	~Nom:				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	radiobutton	RID_DLG_EXPORT	RB_EXPORTASPACKAGE			103	ca-XV	~Exporta com a paquet				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	radiobutton	RID_DLG_EXPORT	RB_EXPORTASBASIC			103	ca-XV	Exporta com a biblioteca de BASIC				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	modaldialog	RID_DLG_EXPORT				115	ca-XV	Exporta biblioteca de BASIC				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	string	RID_STR_EXPORTPACKAGE				115	ca-XV	Exporta biblioteca com a paquet				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	string	RID_STR_EXPORTBASIC				115	ca-XV	Exporta com a biblioteca de BASIC				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	string	RID_STR_PACKAGE_BUNDLE				115	ca-XV	Conjunt de paquets UNO				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moptions.src	0	fixedtext	RID_MACROOPTIONS	RID_FT_DESCR			69	ca-XV	Descripció				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moptions.src	0	fixedline	RID_MACROOPTIONS	RID_FL_HELP			212	ca-XV	Informació d'ajuda				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moptions.src	0	fixedtext	RID_MACROOPTIONS	RID_FT_HELPID			80	ca-XV	Identificador d'ajuda				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moptions.src	0	fixedtext	RID_MACROOPTIONS	RID_FT_HELPNAME			80	ca-XV	Nom del fitxer d'ajuda				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moptions.src	0	modaldialog	RID_MACROOPTIONS				224	ca-XV	Descripció				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\objdlg.src	0	toolboxitem	RID_BASICIDE_OBJCAT.RID_TB_TOOLBOX	TBITEM_SHOW	HID_BASICIDE_OBJCAT_SHOW		0	ca-XV	Mostra				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\objdlg.src	0	floatingwindow	RID_BASICIDE_OBJCAT				191	ca-XV	Objectes				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\objdlg.src	0	string	RID_STR_TLB_MACROS				0	ca-XV	Arbre d'objectes				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m0	Title			0	ca-XV	Document de ~text				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m1	Title			0	ca-XV	~Full de càlcul				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m2	Title			0	ca-XV	~Presentació				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m3	Title			0	ca-XV	~Dibuix				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m4	Title			0	ca-XV	Base de dades				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m6	Title			0	ca-XV	Document ~HTML				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m7	Title			0	ca-XV	Document de formulari ~XML				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m8	Title			0	ca-XV	Document m~estre				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m10	Title			0	ca-XV	Fórmul~a				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m11	Title			0	ca-XV	E~tiquetes				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m12	Title			0	ca-XV	Targetes de ~visita				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m14	Title			0	ca-XV	Plantilles i docume~nts				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m0	Title			0	ca-XV	C~arta...				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m1	Title			0	ca-XV	~Fax...				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m2	Title			0	ca-XV	~Agenda...				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m5	Title			0	ca-XV	~Presentació...				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m7	Title			0	ca-XV	Pàgina ~web...				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m11	Title			0	ca-XV	~Convertidor de documents...				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m12	Title			0	ca-XV	Convertidor d'~euros...				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m14	Title			0	ca-XV	Font de dades de les adreces...				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.MozillaPreferences	PabDescription			0	ca-XV	Llibreta d'adreces personals				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.MozillaPreferences	HisDescription			0	ca-XV	Adreces alçades				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	FirstName			0	ca-XV	Nom				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	LastName			0	ca-XV	Cognoms				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	DisplayName			0	ca-XV	Visualitza el Nom				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	NickName			0	ca-XV	Sobrenom				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	PrimaryEmail			0	ca-XV	Correu electrònic				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	SecondEmail			0	ca-XV	Correu electrònic (2)				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	PreferMailFormat			0	ca-XV	Format de correu				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkPhone			0	ca-XV	Telèfon (faena)				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomePhone			0	ca-XV	Telèfon (casa)				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	FaxNumber			0	ca-XV	Fax				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	PagerNumber			0	ca-XV	Cercapersones				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	CellularNumber			0	ca-XV	Mòbil				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomeAddress			0	ca-XV	Adreça 1				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomeAddress2			0	ca-XV	Adreça 2				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomeCity			0	ca-XV	Població				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomeState			0	ca-XV	Comarca				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomeZipCode			0	ca-XV	Codi postal (casa)				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomeCountry			0	ca-XV	País				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkAddress			0	ca-XV	Adreça de la faena				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkAddress2			0	ca-XV	Adreça de la faena 2				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkCity			0	ca-XV	Ciutat (faena)				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkState			0	ca-XV	Comarca (faena)				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkZipCode			0	ca-XV	Codi postal (faena)				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkCountry			0	ca-XV	País (faena)				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	JobTitle			0	ca-XV	Càrrec				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Department			0	ca-XV	Departament				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Company			0	ca-XV	Empresa				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WebPage1			0	ca-XV	Pàgina web (faena)				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WebPage2			0	ca-XV	Pàgina web (casa)				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	BirthYear			0	ca-XV	Any de naixement				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	BirthMonth			0	ca-XV	Mes de naixement				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	BirthDay			0	ca-XV	Dia de naixement				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Custom1			0	ca-XV	Personalitzat 1				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Custom2			0	ca-XV	Personalitzat 2				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Custom3			0	ca-XV	Personalitzat 3				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Custom4			0	ca-XV	Personalitzat 4				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Notes			0	ca-XV	Comentaris				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.Verbs.SHOW	VerbUIName			0	ca-XV	~Edita				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.Verbs.OPEN	VerbUIName			0	ca-XV	~Obri				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.Verbs.PROPERTIES	VerbUIName			0	ca-XV	Prop~ietats...				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.Verbs.SAVECOPYAS	VerbUIName			0	ca-XV	~Anomena i alça la còpia...				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.ObjectNames.Calc	ObjectUIName			0	ca-XV	Full de càlcul de l'%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.ObjectNames.Chart	ObjectUIName			0	ca-XV	Diagrama de l'%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.ObjectNames.Draw	ObjectUIName			0	ca-XV	Dibuix de l'%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.ObjectNames.Impress	ObjectUIName			0	ca-XV	Presentació de l'%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.ObjectNames.Math	ObjectUIName			0	ca-XV	Fórmula de l'%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.ObjectNames.Writer	ObjectUIName			0	ca-XV	Text de l'%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style1	Name			0	ca-XV	Beix				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style2	Name			0	ca-XV	Blau brillant				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style3	Name			0	ca-XV	Gris clar				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style4	Name			0	ca-XV	Fosc				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style5	Name			0	ca-XV	Taronja				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style6	Name			0	ca-XV	Blau gelat				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style7	Name			0	ca-XV	Gris				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style8	Name			0	ca-XV	Aigua				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style9	Name			0	ca-XV	Roig				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style10	Name			0	ca-XV	Violeta				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Impress.xcu	0	value	..Impress.PresentationMinimizer.LastUsedSettings	Name			0	ca-XV	Projector optimitzat				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Impress.xcu	0	value	..Impress.PresentationMinimizer.Settings.Templates.template1	Name			0	ca-XV	Optimització per a pantalla (mida de fitxer mínima)				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Impress.xcu	0	value	..Impress.PresentationMinimizer.Settings.Templates.template2	Name			0	ca-XV	Optimització per a projector				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Impress.xcu	0	value	..Impress.PresentationMinimizer.Settings.Templates.template3	Name			0	ca-XV	Optimització per a impressió				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.ToolBars.ToolBar.Entries.a.Normal	Text			0	ca-XV	Anterior				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.ToolBars.ToolBar.Entries.b.Normal	Text			0	ca-XV	Següent				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.ToolBars.ToolBar.Entries.c.Normal	Text			0	ca-XV	Notes				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.ToolBars.ToolBar.Entries.d.Normal	Text			0	ca-XV	Diapositives				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.ToolBars.ToolBar.Entries.l.Normal	Text			0	ca-XV	Ajuda				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.ToolBars.NotesToolBar.Entries.a.Normal	Text			0	ca-XV	Zoom				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.Buttons.SlideSorterCloser	Text			0	ca-XV	Tancar				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.Buttons.NotesViewCloser	Text			0	ca-XV	Tancar				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.Buttons.HelpViewCloser	Text			0	ca-XV	Tancar				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.a	Left			0	ca-XV	Clic esquerre, fletxa dreta o avall, barra d'espai, pàgina arrere, entrar, retorn, 'N'				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.a	Right			0	ca-XV	Diapositiva següent, o efecte següent				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.b	Left			0	ca-XV	Clic dret, fletxa esquerra o amunt, avançar pàgina, arrere, 'P'				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.b	Right			0	ca-XV	Diapositiva anterior, o efecte anterior				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.c	Left			0	ca-XV	 				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.c	Right			0	ca-XV	 				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.d	Left			0	ca-XV	Inici				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.d	Right			0	ca-XV	Primera diapositiva				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.e	Left			0	ca-XV	Final				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.e	Right			0	ca-XV	Última diapositiva				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.f	Left			0	ca-XV	 				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.f	Right			0	ca-XV	 				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.g	Left			0	ca-XV	Alt-Pàgina següent				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.g	Right			0	ca-XV	Diapositiva anterior sense efectes				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.h	Left			0	ca-XV	Alt-Pàgina següent				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.h	Right			0	ca-XV	Diapositiva següent sense efectes				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.i	Left			0	ca-XV	 				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.i	Right			0	ca-XV	 				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.j	Left			0	ca-XV	'B', '.'				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.j	Right			0	ca-XV	Activa/desactiva la pantalla en negre				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.k	Left			0	ca-XV	«W», «,»				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.k	Right			0	ca-XV	Emblanqueja/desemblanqueja la pantalla				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.l	Left			0	ca-XV	 				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.l	Right			0	ca-XV	 				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.m	Left			0	ca-XV	Esc, «-»				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.m	Right			0	ca-XV	Finalitza la presentació				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.n	Left			0	ca-XV	 				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.n	Right			0	ca-XV	 				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.o	Left			0	ca-XV	Número seguit per la tecla de retorn				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.o	Right			0	ca-XV	Anar a aquella diapositiva				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.p	Left			0	ca-XV	 				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.p	Right			0	ca-XV	 				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.q	Left			0	ca-XV	'G', 'S'				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.q	Right			0	ca-XV	Amplia/redueix el tamany de lletra de les notes				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.r	Left			0	ca-XV	'A', 'Z'				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.r	Right			0	ca-XV	Puja/baixa les notes				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.s	Left			0	ca-XV	'H', 'L'				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.s	Right			0	ca-XV	Moure careta a la vista notes avant/arrere				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.t	Left			0	ca-XV	 				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.t	Right			0	ca-XV	 				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.u	Left			0	ca-XV	Ctrl-«1»				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.u	Right			0	ca-XV	Mostra la consola del presentador				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.v	Left			0	ca-XV	Ctrl-«2»				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.v	Right			0	ca-XV	Mostra les notes de la presentació				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.w	Left			0	ca-XV	Ctrl-«3»				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.w	Right			0	ca-XV	Mostra la vista general de les diapositives				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.CurrentSlidePreview	Title			0	ca-XV	Diapositiva actual (%CURRENT_SLIDE_NUMBER% de %SLIDE_COUNT%)				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.CurrentSlidePreview	AccessibleTitle			0	ca-XV	Diapositiva actual, %CURRENT_SLIDE_NAME%, %CURRENT_SLIDE_NUMBER% de %SLIDE_COUNT%				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.CurrentSlidePreview.Strings.ClickToExitPresentationText	String			0	ca-XV	Clica per eixir de la presentació...				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.CurrentSlidePreview.Strings.ClickToExitPresentationTitle	String			0	ca-XV	Diapositiva actual (fi)				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.NextSlidePreview	Title			0	ca-XV	Diapositiva següent				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.NotesView	Title			0	ca-XV	Notes				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.SlideSorter	AccessibleTitle			0	ca-XV	Resum diapositives, %CURRENT_SLIDE_NAME%, %CURRENT_SLIDE_NUMBER% de %SLIDE_COUNT%				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.HelpView	Title			0	ca-XV	Ajuda				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Accessibility.Console	String			0	ca-XV	Cònsola de presentació				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Accessibility.Preview	String			0	ca-XV	Informació de la diapositiva actual				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Accessibility.Notes	String			0	ca-XV	Notes del presentador				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business	Name			0	ca-XV	Negoci				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.categories	Name			0	ca-XV	Categories				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.categories.Fields.categoryID	Name			0	ca-XV	IDCategoria				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.categories.Fields.categoryID	ShortName			0	ca-XV	IDCategoria				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.categories.Fields.categoryname	Name			0	ca-XV	NomCategoria				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.categories.Fields.categoryname	ShortName			0	ca-XV	NomCateg				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products	Name			0	ca-XV	Productes				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productID	Name			0	ca-XV	IDProducte				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productID	ShortName			0	ca-XV	IDProducte				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productname	Name			0	ca-XV	NomProducte				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productname	ShortName			0	ca-XV	NomProd				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productdescription	Name			0	ca-XV	DescripcióProducte				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productdescription	ShortName			0	ca-XV	DescrProd				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.categoryID	Name			0	ca-XV	IDCategoria				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.categoryID	ShortName			0	ca-XV	IDCategoria				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.supplierID	Name			0	ca-XV	IDProveïdor				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.supplierID	ShortName			0	ca-XV	IDProveïdor				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.serialnumber	Name			0	ca-XV	NúmeroSèrie				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.serialnumber	ShortName			0	ca-XV	NúmSèrie				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitsinstock	Name			0	ca-XV	UnitatsEnEstoc				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitsinstock	ShortName			0	ca-XV	UnitatsEstoc				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitsonorder	Name			0	ca-XV	UnitatsEnComanda				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitsonorder	ShortName			0	ca-XV	UnitatsComanda				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitprice	Name			0	ca-XV	PreuUnitat				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitprice	ShortName			0	ca-XV	PreuUnitat				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.reorderlevel	Name			0	ca-XV	NivellRecomanda				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.reorderlevel	ShortName			0	ca-XV	NivellRecom				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.discontinued	Name			0	ca-XV	Discontinuat				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.discontinued	ShortName			0	ca-XV	Discontin				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.leadtime	Name			0	ca-XV	TempsServei				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.leadtime	ShortName			0	ca-XV	TempsServei				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers	Name			0	ca-XV	Proveïdors				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.supplierID	Name			0	ca-XV	IDProveïdor				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.supplierID	ShortName			0	ca-XV	IDProveïdor				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.suppliername	Name			0	ca-XV	NomProveïdor				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.suppliername	ShortName			0	ca-XV	NomProve				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.contactname	Name			0	ca-XV	NomContacte				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.contactname	ShortName			0	ca-XV	NomContact				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.contacttitle	Name			0	ca-XV	CàrrecContacte				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.contacttitle	ShortName			0	ca-XV	CàrrContact				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.address	Name			0	ca-XV	Adreça				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.address	ShortName			0	ca-XV	Adreça				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.city	Name			0	ca-XV	Població				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.city	ShortName			0	ca-XV	Població				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.postalcode	Name			0	ca-XV	CodiPostal				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.postalcode	ShortName			0	ca-XV	CodiPostal				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.stateorprovince	Name			0	ca-XV	EstatOProvíncia				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.stateorprovince	ShortName			0	ca-XV	EstatProv				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.countryorregion	Name			0	ca-XV	PaísORegió				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.countryorregion	ShortName			0	ca-XV	PaísReg				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.phonenumber	Name			0	ca-XV	NúmeroTelèfon				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.phonenumber	ShortName			0	ca-XV	NúmTel				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.faxnumber	Name			0	ca-XV	NúmeroFax				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.faxnumber	ShortName			0	ca-XV	NúmFax				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.paymentterms	Name			0	ca-XV	TerminisPagament				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.paymentterms	ShortName			0	ca-XV	TerminiPagament				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.emailaddress	Name			0	ca-XV	AdreçaElectrònica				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.emailaddress	ShortName			0	ca-XV	AdrElectr				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.notes	Name			0	ca-XV	Notes				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.notes	ShortName			0	ca-XV	Notes				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist	Name			0	ca-XV	LlistaCorreu				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.mailinglistID	Name			0	ca-XV	IDLlistaCorreu				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.mailinglistID	ShortName			0	ca-XV	IDCorreu				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.prefix	Name			0	ca-XV	Prefix				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.prefix	ShortName			0	ca-XV	Prefix				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.firstname	Name			0	ca-XV	Nom				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.firstname	ShortName			0	ca-XV	Nom				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.middlename	Name			0	ca-XV	NomMig				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.middlename	ShortName			0	ca-XV	NomMig				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.lastlame	Name			0	ca-XV	Cognoms				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.lastlame	ShortName			0	ca-XV	Cognoms				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.suffix	Name			0	ca-XV	Sufix				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.suffix	ShortName			0	ca-XV	Sufix				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.title	Name			0	ca-XV	Càrrec				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.title	ShortName			0	ca-XV	Càrrec				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.organizationname	Name			0	ca-XV	NomOrganització				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.organizationname	ShortName			0	ca-XV	NomOrg				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.address	Name			0	ca-XV	Adreça				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.address	ShortName			0	ca-XV	Adreça				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.city	Name			0	ca-XV	Població				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.city	ShortName			0	ca-XV	Població				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.postalcode	Name			0	ca-XV	CodiPostal				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.postalcode	ShortName			0	ca-XV	CodiPostal				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.stateorprovince	Name			0	ca-XV	EstatOProvíncia				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.stateorprovince	ShortName			0	ca-XV	EstatProv				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.countryorregion	Name			0	ca-XV	PaísORegió				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.countryorregion	ShortName			0	ca-XV	PaísReg				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.phonenumber	Name			0	ca-XV	NúmeroTelèfon				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.phonenumber	ShortName			0	ca-XV	NúmTel				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.faxnumber	Name			0	ca-XV	NúmeroFax				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.faxnumber	ShortName			0	ca-XV	NúmFax				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.mobilenumber	Name			0	ca-XV	NúmeroMòbil				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.mobilenumber	ShortName			0	ca-XV	NúmMòbil				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.emailaddress	Name			0	ca-XV	AdreçaElectrònica				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.emailaddress	ShortName			0	ca-XV	AdrElectr				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.birthdate	Name			0	ca-XV	DataNaixement				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.birthdate	ShortName			0	ca-XV	DataNaixement				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.nationality	Name			0	ca-XV	Nacionalitat				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.nationality	ShortName			0	ca-XV	Nacionalitat				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.dateupdated	Name			0	ca-XV	DataActualització				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.dateupdated	ShortName			0	ca-XV	DataActualit				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.datejoined	Name			0	ca-XV	DataUnió				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.datejoined	ShortName			0	ca-XV	DataUnió				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.membershipstatus	Name			0	ca-XV	EstatMembre				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.membershipstatus	ShortName			0	ca-XV	EstatMembre				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.pledgeamount	Name			0	ca-XV	QuantitatAvançada				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.pledgeamount	ShortName			0	ca-XV	QuantAvanç				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.pledgepaiddate	Name			0	ca-XV	DataPagamentAvançament				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.pledgepaiddate	ShortName			0	ca-XV	DataPagAvanç				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.duesamount	Name			0	ca-XV	QuantPag				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.duesamount	ShortName			0	ca-XV	QuantPag				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.duespaiddate	Name			0	ca-XV	DataQuantitatPagament				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.duespaiddate	ShortName			0	ca-XV	DataQuantPag				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.photo	Name			0	ca-XV	Foto				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.photo	ShortName			0	ca-XV	Foto				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.notes	Name			0	ca-XV	Notes				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.notes	ShortName			0	ca-XV	Notes				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts	Name			0	ca-XV	Contactes				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contactID	Name			0	ca-XV	IDContacte				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contactID	ShortName			0	ca-XV	IDContacte				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.firstname	Name			0	ca-XV	Nom				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.firstname	ShortName			0	ca-XV	Nom				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.lastname	Name			0	ca-XV	Cognoms				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.lastname	ShortName			0	ca-XV	Cognoms				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.title	Name			0	ca-XV	Càrrec				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.title	ShortName			0	ca-XV	Càrrec				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.address	Name			0	ca-XV	Adreça				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.address	ShortName			0	ca-XV	Adreça				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.city	Name			0	ca-XV	Població				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.city	ShortName			0	ca-XV	Població				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.postalcode	Name			0	ca-XV	CodiPostal				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.postalcode	ShortName			0	ca-XV	CodiPostal				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.stateorprovince	Name			0	ca-XV	EstatOProvíncia				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.stateorprovince	ShortName			0	ca-XV	EstatProv				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.countryorregion	Name			0	ca-XV	PaísORegió				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.countryorregion	ShortName			0	ca-XV	PaísReg				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.phonenumber	Name			0	ca-XV	NúmeroTelèfon				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.phonenumber	ShortName			0	ca-XV	NúmTel				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.faxnumber	Name			0	ca-XV	NúmeroFax				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.faxnumber	ShortName			0	ca-XV	NúmFax				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.mobilenumber	Name			0	ca-XV	NúmeroMòbil				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.mobilenumber	ShortName			0	ca-XV	NúmMòbil				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.emailaddress	Name			0	ca-XV	AdreçaElectrònica				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.emailaddress	ShortName			0	ca-XV	AdrElectr				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.salutation	Name			0	ca-XV	Salutació				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.salutation	ShortName			0	ca-XV	Salutació				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.birthdate	Name			0	ca-XV	DataNaixement				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.birthdate	ShortName			0	ca-XV	DataNaixement				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contacttypeID	Name			0	ca-XV	IDTipusContacte				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contacttypeID	ShortName			0	ca-XV	IDTipContact				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.maritalstatus	Name			0	ca-XV	EstatCivil				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.maritalstatus	ShortName			0	ca-XV	EstatCivil				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.spousename	Name			0	ca-XV	NomCònjuge				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.spousename	ShortName			0	ca-XV	NomCònjuge				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.spousesinterests	Name			0	ca-XV	InteressosCònjuge				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.spousesinterests	ShortName			0	ca-XV	InterCòng				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contactsinterests	Name			0	ca-XV	InteressosContacte				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contactsinterests	ShortName			0	ca-XV	InterContacte				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.childrennames	Name			0	ca-XV	NomFills				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.childrennames	ShortName			0	ca-XV	NomFills				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.photo	Name			0	ca-XV	Foto				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.photo	ShortName			0	ca-XV	Foto				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.notes	Name			0	ca-XV	Notes				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.notes	ShortName			0	ca-XV	Notes				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers	Name			0	ca-XV	Clients				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.customerID	Name			0	ca-XV	IDClient				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.customerID	ShortName			0	ca-XV	IDClient				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.companyname	Name			0	ca-XV	NomEmpresa				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.companyname	ShortName			0	ca-XV	NomEmpresa				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.firstname	Name			0	ca-XV	Nom				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.firstname	ShortName			0	ca-XV	Nom				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.lastname	Name			0	ca-XV	Cognoms				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.lastname	ShortName			0	ca-XV	Cognoms				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.department	Name			0	ca-XV	Departament				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.department	ShortName			0	ca-XV	Departament				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.address	Name			0	ca-XV	Adreça				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.address	ShortName			0	ca-XV	Adreça				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.city	Name			0	ca-XV	Població				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.city	ShortName			0	ca-XV	Població				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.postalcode	Name			0	ca-XV	CodiPostal				20130618 17:22:18

[... 72210 lines stripped ...]


Mime
View raw message