openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From j..@apache.org
Subject svn commit: r1612511 [2/2] - /openoffice/branches/AOO410/extras/l10n/source/ca-XR/localize.sdf
Date Tue, 22 Jul 2014 08:33:35 GMT

Modified: openoffice/branches/AOO410/extras/l10n/source/ca-XR/localize.sdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/branches/AOO410/extras/l10n/source/ca-XR/localize.sdf?rev=1612511&r1=1612510&r2=1612511&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/branches/AOO410/extras/l10n/source/ca-XR/localize.sdf (original)
+++ openoffice/branches/AOO410/extras/l10n/source/ca-XR/localize.sdf Tue Jul 22 08:33:34 2014
@@ -28,3 +28,72737 @@
 #  
 #**************************************************************
 
+basctl	source\dlged\dlgresid.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_PROPERTIES				0	ca-XR	Propietats:				20130618 17:22:18
+basctl	source\dlged\dlgresid.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_NO_PROPERTIES				0	ca-XR	Cap element de control seleccionat				20130618 17:22:18
+basctl	source\dlged\dlgresid.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_MULTISELECT				0	ca-XR	Selecció múltiple				20130618 17:22:18
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	fixedtext	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	FT_LANGUAGE			0	ca-XR	Idiomes disponibles				20130618 17:22:18
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	pushbutton	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	PB_ADD_LANG			0	ca-XR	Afegir...				20130618 17:22:18
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	pushbutton	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	PB_DEL_LANG			0	ca-XR	Borrar				20130618 17:22:18
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	pushbutton	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	PB_MAKE_DEFAULT			0	ca-XR	Predeterminat				20130618 17:22:18
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	fixedtext	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	FT_INFO			0	ca-XR	Si una determinada configuració regional d'interfaç d'usuari no està localisada, s'utilisa l'idioma predeterminat. Aixina mateixa, totes les cadenes de l'idioma predeterminat se copien en els recursos dels idiomes que s'hagen incorporat.				20130618 17:22:18
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	okbutton	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	PB_CLOSE			0	ca-XR	~Tancar				20130618 17:22:18
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	STR_DEF_LANG			0	ca-XR	[Idioma predeterminat]				20130618 17:22:18
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	STR_DELETE			0	ca-XR	~Eliminar				20130618 17:22:18
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	STR_CREATE_LANG			0	ca-XR	<Pulse 'Afegir' per a crear recursos d'idiomes>				20130618 17:22:18
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	modaldialog	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE		HID_BASICIDE_MANAGE_LANGUAGE		0	ca-XR	Administrar idiomes d'interfaç d'usuari [$1]				20130618 17:22:18
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	querybox	RID_QRYBOX_LANGUAGE				0	ca-XR	Va a eliminar els recursos de l'idioma(es) seleccionat(s). Se van a eliminar totes les cadenes d'interfaç d'usuari per ad este idioma(es).\n\n¿Desija eliminar els recursos de l'idioma(es) seleccionat(s)?			Eliminar recursos de l'idioma	20130618 17:22:18
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	fixedtext	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	FT_DEF_LANGUAGE			0	ca-XR	Idioma predeterminat				20130618 17:22:18
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	fixedtext	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	FT_DEF_INFO			0	ca-XR	Seleccione un idioma per a definir l'idioma predeterminat d'interfaç d'usuari. Totes les cadenes que existixquen s'assignaran als recursos creats per a l'idioma seleccionat.				20130618 17:22:18
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	STR_ADDLANG_TITLE			0	ca-XR	Afegir idiomes d'interfaç d'usuari				20130618 17:22:18
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	STR_ADDLANG_LABEL			0	ca-XR	Idiomes disponibles				20130618 17:22:18
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	STR_ADDLANG_INFO			0	ca-XR	Seleccione els idiomes a afegir. Els recursos de dits idiomes se crearan en la biblioteca. Les cadenes de l'idioma predeterminat d'interfaç d'usuari se copiaran de forma predeterminada en estos recursos nous.				20130618 17:22:18
+basctl	source\dlged\managelang.src	0	modaldialog	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE		HID_BASICIDE_SETDEFAULT_LANGUAGE		0	ca-XR	Establir idioma predeterminat d'interfaç d'usuari				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basicprint.src	0	itemlist	RID_PRINTDLG_STRLIST	1			0	ca-XR	Ranc d'impressió				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basicprint.src	0	itemlist	RID_PRINTDLG_STRLIST	2			0	ca-XR	Totes les ~pàgines				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basicprint.src	0	itemlist	RID_PRINTDLG_STRLIST	3			0	ca-XR	Pà~gines				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_FILTER_ALLFILES				0	ca-XR	<Tot>				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NOMODULE				0	ca-XR	<Cap mòdul>				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WRONGPASSWORD				0	ca-XR	Contrasenya incorrecta				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_OPEN				0	ca-XR	Carregar				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SAVE				0	ca-XR	Guardar				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SOURCETOBIG				0	ca-XR	El text orige és massa llarc i no pot ser compilat i guardat.\nBorre alguns dels comentaris o transferixca alguns mètodos a un atre mòdul.				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ERROROPENSTORAGE				0	ca-XR	Erro obrint l'archiu				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ERROROPENLIB				0	ca-XR	Erro obrint la llibreria				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NOLIBINSTORAGE				0	ca-XR	L'archiu no conté cap llibreria de BASIC				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_BADSBXNAME				0	ca-XR	Nom no vàlit				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_LIBNAMETOLONG				0	ca-XR	El nom de llibreria només pot tindre 30 caràcters com a màxim.				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ERRORCHOOSEMACRO				0	ca-XR	No se pot accedir a macros d'uns atres documents.				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_LIBISREADONLY				0	ca-XR	Esta llibreria és de només llectura.				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_REPLACELIB				0	ca-XR	'XX' no s'ha pogut reemplaçar.				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_IMPORTNOTPOSSIBLE				0	ca-XR	'XX' no ha pogut afegir-se.				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NOIMPORT				0	ca-XR	'XX' no s'ha afegit.				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ENTERPASSWORD				0	ca-XR	Introduïxca contrasenya per a 'XX'				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SBXNAMEALLREADYUSED				0	ca-XR	El nom ya existix				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SIGNED				0	ca-XR	(Firmat)				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SBXNAMEALLREADYUSED2				0	ca-XR	Ya existix un objecte en el mateix nom				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_FILEEXISTS				0	ca-XR	L'archiu 'XX' ya existix				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTRUNMACRO				0	ca-XR	Per raons de seguritat, no pot eixecutar esta macro.\n\nPer a obtindre més informació, verifique la configuració de seguritat.				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_COMPILEERROR				0	ca-XR	Erro de compilació:				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_RUNTIMEERROR				0	ca-XR	Erro d'eixecució: #				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SEARCHNOTFOUND				0	ca-XR	Clau de busca no trobada				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SEARCHFROMSTART				0	ca-XR	La busca ha aplegat a l'últim mòdul. ¿Continuar pel primer?				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SEARCHREPLACES				0	ca-XR	Clau de busca reemplaçada XX voltes				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_COULDNTREAD				0	ca-XR	L'archiu no s'ha pogut llegir				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_COULDNTWRITE				0	ca-XR	L'archiu no s'ha pogut guardar				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTCHANGENAMESTDLIB				0	ca-XR	El nom de la llibreria per defecte no se pot canviar.				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTCHANGENAMEREFLIB				0	ca-XR	El nom d'una llibreria referenciada no se pot canviar.				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTUNLOADSTDLIB				0	ca-XR	La llibreria per defecte no se pot desactivar				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_GENERATESOURCE				0	ca-XR	Generant el còdic font				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_FILENAME				0	ca-XR	Nom d'archiu:				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_APPENDLIBS				0	ca-XR	Importar llibreries				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELMACRO				0	ca-XR	¿Desija eliminar la macro XX?				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELDIALOG				0	ca-XR	¿Vol borrar el diàlec XX?				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELLIB				0	ca-XR	¿Vol borrar la llibreria XX?				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELLIBREF				0	ca-XR	¿Vol borrar la referència a la llibreria XX?				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELMODULE				0	ca-XR	¿Vol borrar el mòdul XX?				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_OBJNOTFOUND				0	ca-XR	Objecte o mètodo no trobat				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_BASIC				0	ca-XR	BASIC				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_LINE				0	ca-XR	Ln				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_COLUMN				0	ca-XR	Col				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DOC				0	ca-XR	Document				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_BASICIDE_OBJECTBAR				0	ca-XR	Barra de macros				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTCLOSE				0	ca-XR	La finestra no se pot tancar mentres s'està eixecutant BASIC.				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_REPLACESTDLIB				0	ca-XR	La llibreria per defecte no pot ser reemplaçada.				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_REFNOTPOSSIBLE				0	ca-XR	No és possible referenciar a 'XX'.				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WATCHNAME				0	ca-XR	Observar				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WATCHVARIABLE				0	ca-XR	Variable				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WATCHVALUE				0	ca-XR	Valor				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WATCHTYPE				0	ca-XR	Tipo				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STACKNAME				0	ca-XR	Pila de cridades				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_INITIDE				0	ca-XR	Inicialisació de BASIC				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STDMODULENAME				0	ca-XR	Mòdul				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STDDIALOGNAME				0	ca-XR	Diàlec				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STDLIBNAME				0	ca-XR	Llibreria				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NEWLIB				0	ca-XR	Nova llibreria				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NEWMOD				0	ca-XR	Nou mòdul				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NEWDLG				0	ca-XR	Nou diàlec				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ALL				0	ca-XR	Tots				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_PAGE				0	ca-XR	Pàgina				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_MACRONAMEREQ				0	ca-XR	Se deu entrar un nom.				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WILLSTOPPRG				0	ca-XR	Tindrà que reiniciar el programa després d'esta edició.\n¿Vol continuar?				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SEARCHALLMODULES				0	ca-XR	¿Vol reemplaçar el text en tots els mòduls actius?				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	imagebutton	RID_IMGBTN_REMOVEWATCH		HID_BASICIDE_REMOVEWATCH		80	ca-XR	-		Eliminar observador		20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_REMOVEWATCH				80	ca-XR	Observar:				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STACK				80	ca-XR	Cridades:				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_USERMACROS				80	ca-XR	Les meues macros				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_USERDIALOGS				80	ca-XR	Els meus diàlecs				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_USERMACROSDIALOGS				80	ca-XR	Les meues macros i diàlecs				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SHAREMACROS				80	ca-XR	Macros de %PRODUCTNAME				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SHAREDIALOGS				80	ca-XR	Diàlecs de %PRODUCTNAME				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SHAREMACROSDIALOGS				80	ca-XR	 Macros i Diàlecs de %PRODUCTNAME				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_BRKPROPS	RID_ACTIV	HID_BASICIDE_ACTIV		0	ca-XR	Actiu 				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_BRKPROPS	RID_BRKPROPS	HID_BASICIDE_BRKPROPS		0	ca-XR	Propietats...				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menu	RID_POPUP_BRKPROPS				80	ca-XR	Propietats				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_BRKDLG	RID_BRKDLG	HID_BASICIDE_BRKDLG		0	ca-XR	Gestió de punts de ruptura...				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menu	RID_POPUP_BRKDLG				80	ca-XR	Gestió de punts de ruptura				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR.RID_INSERT	SID_BASICIDE_NEWMODULE	CMD_SID_BASICIDE_NEWMODULE		0	ca-XR	Mòdul de BASIC				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR.RID_INSERT	SID_BASICIDE_NEWDIALOG	CMD_SID_BASICIDE_NEWDIALOG		0	ca-XR	Diàlec del BASIC				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	RID_INSERT			0	ca-XR	Insertar				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	SID_BASICIDE_DELETECURRENT	CMD_SID_BASICIDE_DELETECURRENT		0	ca-XR	Borrar				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	SID_BASICIDE_RENAMECURRENT	CMD_SID_BASICIDE_RENAMECURRENT		0	ca-XR	Renomenar				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	SID_BASICIDE_HIDECURPAGE	CMD_SID_BASICIDE_HIDECURPAGE		0	ca-XR	Amagar				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	SID_BASICIDE_MODULEDLG	CMD_SID_BASICIDE_MODULEDLG		0	ca-XR	Mòduls...				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_DLGED	SID_SHOW_PROPERTYBROWSER	CMD_SID_SHOW_PROPERTYBROWSER		0	ca-XR	Propietats...				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYREPLACEMACRO				80	ca-XR	¿Vol sobreescriure la macro XX?				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_TRANSLATION_NOTLOCALIZED				80	ca-XR	<No localisat>				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_TRANSLATION_DEFAULT				80	ca-XR	[Idioma per defecte]				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DOCUMENT_OBJECTS				80	ca-XR	Objectes del document				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_USERFORMS				80	ca-XR	Formularis				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NORMAL_MODULES				80	ca-XR	Mòduls				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CLASS_MODULES				80	ca-XR	Classes de mòduls				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_CLASH_RENAME				80	ca-XR	Renomenar				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_CLASH_REPLACE				80	ca-XR	Reemplaçar				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_CLASH_TITLE				80	ca-XR	Diàlec d'importació - Nom ya usat				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_CLASH_TEXT				80	ca-XR	La biblioteca ya conté un quadro de diàlec en el nom:\n\n$(ARG1)\n\nRenomene el quadro de diàlec per a mantindre l'existent, o reemplace'l.\n				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_MISMATCH_ADD				80	ca-XR	Afegir				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_MISMATCH_OMIT				80	ca-XR	Ometre				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_MISMATCH_TITLE				80	ca-XR	Importar diàlec - Idioma incompatible				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_MISMATCH_TEXT				80	ca-XR	El diàlec que s'importarà admet idiomes que no estan en la biblioteca de destí.\n\nAfigga estos idiomes a la biblioteca per a preservar els recursos adicionals d'idioma que proporciona el diàlec, o ometa'ls per a mantindre els idiomes actuals de la biblioteca.\n\nNota: S'usaran els recursos de l'idioma predeterminat del diàlec per ad aquells idiomes que el diàlec no tinga definits.\n				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	pushbutton	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_PB_NEW			50	ca-XR	Nou				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	pushbutton	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_PB_DEL			50	ca-XR	Borrar				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	checkbox	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_CHKB_ACTIVE			40	ca-XR	Actiu 				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	fixedtext	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_FT_PASS			75	ca-XR	Reconte de passades:				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	fixedtext	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_FT_BRKPOINTS			110	ca-XR	Punts de ruptura				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	modaldialog	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG				178	ca-XR	Gestió de punts de ruptura				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_MACROSIN			100	ca-XR	Les macros estan ~en:				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_MACRONAME			100	ca-XR	Nom de ~macro				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_MACROFROM			100	ca-XR	Macro ~des de				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_SAVEMACRO			100	ca-XR	M~acro guardada en				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_DESCRIPTION			100	ca-XR	De~scripció				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_RUN			50	ca-XR	Eixec~utar				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	cancelbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_CLOSE			50	ca-XR	Tancar				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_ASSIGN			50	ca-XR	~Assignar...				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_EDIT			50	ca-XR	~Editar				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_NEWLIB			50	ca-XR	Nova ~llibreria				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_NEWMOD			50	ca-XR	Nou m~òdul				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_DEL			50	ca-XR	~Borrar				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_ORG			50	ca-XR	~Organisador...				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	modaldialog	RID_MACROCHOOSER				287	ca-XR	%PRODUCTNAME Basic Macros				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_STDMACRONAME				0	ca-XR	Macro				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_BTNDEL				0	ca-XR	~Borrar				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_BTNNEW				0	ca-XR	~Nou				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_CLOSE				0	ca-XR	Tancar				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_CHOOSE				0	ca-XR	Triar				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_RUN				0	ca-XR	Eixecutar				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_RECORD				0	ca-XR	~Guardar				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pageitem	RID_TD_ORGANIZE.RID_TC_ORGANIZE	RID_TP_MOD			0	ca-XR	El diàlec que s'importarà admet idiomes que no estan en la biblioteca de destí.\n\nAfigga estos idiomes a la biblioteca per a preservar els recursos adicionals d'idioma que proporciona el diàlec, o ometa'ls per a mantindre els idiomes actuals de la biblioteca.\n\nNota: S'usaran els recursos de l'idioma predeterminat del diàlec per ad aquells idiomes que el diàlec no tinga definits.\n				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pageitem	RID_TD_ORGANIZE.RID_TC_ORGANIZE	RID_TP_DLG			0	ca-XR	Diàlecs				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pageitem	RID_TD_ORGANIZE.RID_TC_ORGANIZE	RID_TP_LIB			0	ca-XR	Llibreries				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	tabdialog	RID_TD_ORGANIZE				0	ca-XR	Organisador de macros de %PRODUCTNAME Basic				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_TP_MODULS	RID_STR_LIB			130	ca-XR	M~òdul				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_EDIT			60	ca-XR	~Editar				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	cancelbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_CLOSE			60	ca-XR	Tancar				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_NEWMOD			60	ca-XR	~Nou...				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_NEWDLG			60	ca-XR	~Nou...				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_DELETE			60	ca-XR	~Borrar				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_TP_DLGS	RID_STR_LIB			130	ca-XR	Diàlec				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_EDIT			60	ca-XR	~Editar				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	cancelbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_CLOSE			60	ca-XR	Tancar				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_NEWMOD			60	ca-XR	~Nou...				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_NEWDLG			60	ca-XR	~Nou...				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_DELETE			60	ca-XR	~Borrar				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_TP_LIBS	RID_STR_BASICS			130	ca-XR	L~ocalisació				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_TP_LIBS	RID_STR_LIB			130	ca-XR	~Llibreria				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_EDIT			60	ca-XR	~Editar				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	cancelbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_CLOSE			60	ca-XR	Tancar				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_PASSWORD			60	ca-XR	~Contrasenya...				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_NEWLIB			60	ca-XR	~Nou...				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_APPEND			60	ca-XR	~Importar...				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_EXPORT			60	ca-XR	E~xportar...				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_DELETE			60	ca-XR	~Borrar				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedline	RID_DLG_LIBS	RID_FL_OPTIONS			156	ca-XR	Opcions				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	checkbox	RID_DLG_LIBS	RID_CB_REF			146	ca-XR	Insertar com una referència (només llectura)				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	checkbox	RID_DLG_LIBS	RID_CB_REPL			146	ca-XR	Reemplaçar les biblioteques existents				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_DLG_NEWLIB	RID_FT_NEWLIB			100	ca-XR	~Nom:				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	radiobutton	RID_DLG_EXPORT	RB_EXPORTASPACKAGE			103	ca-XR	Exportar com una ~extensió				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	radiobutton	RID_DLG_EXPORT	RB_EXPORTASBASIC			103	ca-XR	Exportar com una llibreria BASIC				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	modaldialog	RID_DLG_EXPORT				115	ca-XR	Exportar llibreria Basic				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	string	RID_STR_EXPORTPACKAGE				115	ca-XR	Exportar llibreria com una extensió				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	string	RID_STR_EXPORTBASIC				115	ca-XR	Exportar com una llibreria BASIC				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	string	RID_STR_PACKAGE_BUNDLE				115	ca-XR	Extensió				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moptions.src	0	fixedtext	RID_MACROOPTIONS	RID_FT_DESCR			69	ca-XR	Descripció				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moptions.src	0	fixedline	RID_MACROOPTIONS	RID_FL_HELP			212	ca-XR	Informació d'ajuda				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moptions.src	0	fixedtext	RID_MACROOPTIONS	RID_FT_HELPID			80	ca-XR	Identificador d'ajuda				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moptions.src	0	fixedtext	RID_MACROOPTIONS	RID_FT_HELPNAME			80	ca-XR	Nom de l'archiu d'ajuda				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\moptions.src	0	modaldialog	RID_MACROOPTIONS				224	ca-XR	Descripció				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\objdlg.src	0	toolboxitem	RID_BASICIDE_OBJCAT.RID_TB_TOOLBOX	TBITEM_SHOW	HID_BASICIDE_OBJCAT_SHOW		0	ca-XR	Mostrar				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\objdlg.src	0	floatingwindow	RID_BASICIDE_OBJCAT				191	ca-XR	Objectes				20130618 17:22:18
+basctl	source\basicide\objdlg.src	0	string	RID_STR_TLB_MACROS				0	ca-XR	Arbre d'objectes				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m0	Title			0	ca-XR	Document de ~text				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m1	Title			0	ca-XR	~Fulla de càlcul				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m2	Title			0	ca-XR	~Presentació				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m3	Title			0	ca-XR	~Dibuix				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m4	Title			0	ca-XR	Base de senyes				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m6	Title			0	ca-XR	Do~cument HTML				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m7	Title			0	ca-XR	Document de formulari ~XML				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m8	Title			0	ca-XR	Document m~estre				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m10	Title			0	ca-XR	~Fòrmula				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m11	Title			0	ca-XR	~Etiquetes				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m12	Title			0	ca-XR	Targetes de pr~esentació				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m14	Title			0	ca-XR	Plantilles i d~ocuments				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m0	Title			0	ca-XR	~Carta...				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m1	Title			0	ca-XR	~Fax...				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m2	Title			0	ca-XR	~Agenda...				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m5	Title			0	ca-XR	~Presentació...				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m7	Title			0	ca-XR	~Pàgina web...				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m11	Title			0	ca-XR	~Convertidor de documents...				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m12	Title			0	ca-XR	Convertidor d'~euros...				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m14	Title			0	ca-XR	Orige de senyes de direccions...				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.MozillaPreferences	PabDescription			0	ca-XR	Llibreta de direccions personal				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.MozillaPreferences	HisDescription			0	ca-XR	Direccions obtingudes				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	FirstName			0	ca-XR	Noms				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	LastName			0	ca-XR	Llinages				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	DisplayName			0	ca-XR	Mostrar nom				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	NickName			0	ca-XR	Malnom				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	PrimaryEmail			0	ca-XR	Correu-e				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	SecondEmail			0	ca-XR	Correu-e (2)				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	PreferMailFormat			0	ca-XR	Format de correu				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkPhone			0	ca-XR	Teléfon (treball)				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomePhone			0	ca-XR	Teléfon (particular)				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	FaxNumber			0	ca-XR	Fax				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	PagerNumber			0	ca-XR	Busca				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	CellularNumber			0	ca-XR	Mòvil				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomeAddress			0	ca-XR	Direcció 1				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomeAddress2			0	ca-XR	Direcció 2				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomeCity			0	ca-XR	Ciutat				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomeState			0	ca-XR	Estat/Província				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomeZipCode			0	ca-XR	C.P. (Casa)				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomeCountry			0	ca-XR	País				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkAddress			0	ca-XR	Direc. treball				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkAddress2			0	ca-XR	Direc. treball 2				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkCity			0	ca-XR	Ciutat (treball)				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkState			0	ca-XR	Província (treball)				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkZipCode			0	ca-XR	C.P. (treball)				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkCountry			0	ca-XR	País (treball)				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	JobTitle			0	ca-XR	Títul				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Department			0	ca-XR	Departament				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Company			0	ca-XR	Empresa				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WebPage1			0	ca-XR	Pàgina web (treball)				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WebPage2			0	ca-XR	Pàgina web (priv.)				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	BirthYear			0	ca-XR	Any naiximent				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	BirthMonth			0	ca-XR	Mes naiximent				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	BirthDay			0	ca-XR	Dia naiximent				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Custom1			0	ca-XR	Personalisat 1				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Custom2			0	ca-XR	Personalisat 2				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Custom3			0	ca-XR	Personalisat 3				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Custom4			0	ca-XR	Personalisat 4				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Notes			0	ca-XR	Comentaris				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.Verbs.SHOW	VerbUIName			0	ca-XR	~Editar				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.Verbs.OPEN	VerbUIName			0	ca-XR	O~brir				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.Verbs.PROPERTIES	VerbUIName			0	ca-XR	Prop~ietats...				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.Verbs.SAVECOPYAS	VerbUIName			0	ca-XR	Guardar còpia ~com...				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.ObjectNames.Calc	ObjectUIName			0	ca-XR	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION Fulla de càlcul				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.ObjectNames.Chart	ObjectUIName			0	ca-XR	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION Gràfic				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.ObjectNames.Draw	ObjectUIName			0	ca-XR	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION Dibuix				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.ObjectNames.Impress	ObjectUIName			0	ca-XR	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION Presentació				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.ObjectNames.Math	ObjectUIName			0	ca-XR	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION Fòrmula				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.ObjectNames.Writer	ObjectUIName			0	ca-XR	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION Text				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style1	Name			0	ca-XR	Beige				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style2	Name			0	ca-XR	Blau retillent				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style3	Name			0	ca-XR	Gris clar				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style4	Name			0	ca-XR	Obscur				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style5	Name			0	ca-XR	Taronja				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style6	Name			0	ca-XR	Blau gel				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style7	Name			0	ca-XR	Gris				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style8	Name			0	ca-XR	Aigua				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style9	Name			0	ca-XR	Roig				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style10	Name			0	ca-XR	Violeta				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Impress.xcu	0	value	..Impress.PresentationMinimizer.LastUsedSettings	Name			0	ca-XR	Optimisat per a proyecció				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Impress.xcu	0	value	..Impress.PresentationMinimizer.Settings.Templates.template1	Name			0	ca-XR	Optimisat per a pantalla (menor tamany d'archiu)				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Impress.xcu	0	value	..Impress.PresentationMinimizer.Settings.Templates.template2	Name			0	ca-XR	Optimisat per a proyecció				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Impress.xcu	0	value	..Impress.PresentationMinimizer.Settings.Templates.template3	Name			0	ca-XR	Optimisat per a impressió				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.ToolBars.ToolBar.Entries.a.Normal	Text			0	ca-XR	Previ				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.ToolBars.ToolBar.Entries.b.Normal	Text			0	ca-XR	Següent				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.ToolBars.ToolBar.Entries.c.Normal	Text			0	ca-XR	Notes				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.ToolBars.ToolBar.Entries.d.Normal	Text			0	ca-XR	Diapositives				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.ToolBars.ToolBar.Entries.l.Normal	Text			0	ca-XR	Ajuda				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.ToolBars.NotesToolBar.Entries.a.Normal	Text			0	ca-XR	Escala				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.Buttons.SlideSorterCloser	Text			0	ca-XR	Tancar				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.Buttons.NotesViewCloser	Text			0	ca-XR	Tancar				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.Buttons.HelpViewCloser	Text			0	ca-XR	Tancar				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.a	Left			0	ca-XR	Clic en flecha esquerra, dreta o inferior, barra espayadora, alvançar pàgina, eliminar, intro, 'N'				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.a	Right			0	ca-XR	Següent diapositiva, o següent efecte				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.b	Left			0	ca-XR	Clic dret, flecha esquerra o cap a amunt, alvançar pàgina, eliminar, 'P'				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.b	Right			0	ca-XR	Diapositiva prèvia, o efecte previ				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.c	Left			0	ca-XR	 				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.c	Right			0	ca-XR	 				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.d	Left			0	ca-XR	Inici				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.d	Right			0	ca-XR	Primera diapositiva				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.e	Left			0	ca-XR	Final				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.e	Right			0	ca-XR	Última diapositiva				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.f	Left			0	ca-XR	 				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.f	Right			0	ca-XR	 				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.g	Left			0	ca-XR	Alt-Re Pàg 				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.g	Right			0	ca-XR	Diapositiva prèvia sense efectes				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.h	Left			0	ca-XR	Alt-Av Pàg				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.h	Right			0	ca-XR	Següent diapositiva sense efectes				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.i	Left			0	ca-XR	 				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.i	Right			0	ca-XR	 				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.j	Left			0	ca-XR	'B', '.'				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.j	Right			0	ca-XR	obscurir/aclarix la pantalla				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.k	Left			0	ca-XR	'W', ','				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.k	Right			0	ca-XR	Blanc/desblanqueig de pantalla				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.l	Left			0	ca-XR	 				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.l	Right			0	ca-XR	 				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.m	Left			0	ca-XR	Esc, '-'				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.m	Right			0	ca-XR	Fi de la presentació				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.n	Left			0	ca-XR	 				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.n	Right			0	ca-XR	 				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.o	Left			0	ca-XR	Número seguit per Intro				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.o	Right			0	ca-XR	Anar a la diapositiva				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.p	Left			0	ca-XR	 				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.p	Right			0	ca-XR	 				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.q	Left			0	ca-XR	'G', 'S'				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.q	Right			0	ca-XR	Creix/reduïx el tamany dels caràcters de notes				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.r	Left			0	ca-XR	'A', 'Z'				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.r	Right			0	ca-XR	Mou a notes amunt/avall				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.s	Left			0	ca-XR	'H', 'L'				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.s	Right			0	ca-XR	Mou a vista de notes arrere/avant				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.t	Left			0	ca-XR	 				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.t	Right			0	ca-XR	 				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.u	Left			0	ca-XR	Ctrl-'1'				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.u	Right			0	ca-XR	Mostra la consola de presentació				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.v	Left			0	ca-XR	Ctrl-'2'				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.v	Right			0	ca-XR	Mostrar la presentació de Notes				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.w	Left			0	ca-XR	Ctrl-'3'				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.w	Right			0	ca-XR	Mostra la revisió de la diapositiva				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.CurrentSlidePreview	Title			0	ca-XR	Diapositiva actual (%CURRENT_SLIDE_NUMBER% de %SLIDE_COUNT%)				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.CurrentSlidePreview	AccessibleTitle			0	ca-XR	Diapositiva actual, %CURRENT_SLIDE_NAME%, %CURRENT_SLIDE_NUMBER% de %SLIDE_COUNT%				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.CurrentSlidePreview.Strings.ClickToExitPresentationText	String			0	ca-XR	Fer clic per a eixir de la presentació...				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.CurrentSlidePreview.Strings.ClickToExitPresentationTitle	String			0	ca-XR	Diapositiva actual (final)				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.NextSlidePreview	Title			0	ca-XR	Següent diapositiva				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.NotesView	Title			0	ca-XR	Notes				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.SlideSorter	AccessibleTitle			0	ca-XR	Revisió de diapositiva, %CURRENT_SLIDE_NAME%, %CURRENT_SLIDE_NUMBER% de %SLIDE_COUNT%				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.HelpView	Title			0	ca-XR	Ajuda				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Accessibility.Console	String			0	ca-XR	Presentar consola				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Accessibility.Preview	String			0	ca-XR	Informació de diapositiva actual				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Accessibility.Notes	String			0	ca-XR	Presentar notes				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business	Name			0	ca-XR	Negocis				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.categories	Name			0	ca-XR	Categories				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.categories.Fields.categoryID	Name			0	ca-XR	IDCateg				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.categories.Fields.categoryID	ShortName			0	ca-XR	IDCateg				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.categories.Fields.categoryname	Name			0	ca-XR	NomCategoria				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.categories.Fields.categoryname	ShortName			0	ca-XR	NomCateg				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products	Name			0	ca-XR	Productes				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productID	Name			0	ca-XR	IDProducte				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productID	ShortName			0	ca-XR	IDProd				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productname	Name			0	ca-XR	NomProducte				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productname	ShortName			0	ca-XR	NomProd				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productdescription	Name			0	ca-XR	DescripcióProducte				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productdescription	ShortName			0	ca-XR	DescProd				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.categoryID	Name			0	ca-XR	IDCategoria				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.categoryID	ShortName			0	ca-XR	IDCateg				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.supplierID	Name			0	ca-XR	IDProv				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.supplierID	ShortName			0	ca-XR	IDProv				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.serialnumber	Name			0	ca-XR	NúmeroSérie				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.serialnumber	ShortName			0	ca-XR	NroSérie				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitsinstock	Name			0	ca-XR	UnitatsEnExistència				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitsinstock	ShortName			0	ca-XR	UnExist				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitsonorder	Name			0	ca-XR	UnitatsEnComanda				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitsonorder	ShortName			0	ca-XR	UnComanda				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitprice	Name			0	ca-XR	PreuUnitari				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitprice	ShortName			0	ca-XR	PreuUnit				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.reorderlevel	Name			0	ca-XR	NivellReposició				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.reorderlevel	ShortName			0	ca-XR	NivRepos				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.discontinued	Name			0	ca-XR	Discontinuat				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.discontinued	ShortName			0	ca-XR	Discontin				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.leadtime	Name			0	ca-XR	TempsdEspera				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.leadtime	ShortName			0	ca-XR	TempsEsp				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers	Name			0	ca-XR	Proveïdors				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.supplierID	Name			0	ca-XR	IDProveïdor				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.supplierID	ShortName			0	ca-XR	IDProv				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.suppliername	Name			0	ca-XR	NomProveïdor				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.suppliername	ShortName			0	ca-XR	NomProv				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.contactname	Name			0	ca-XR	NomDelContacte				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.contactname	ShortName			0	ca-XR	NomCont				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.contacttitle	Name			0	ca-XR	CàrrecContacte				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.contacttitle	ShortName			0	ca-XR	CàrgCont				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.address	Name			0	ca-XR	Direcció				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.address	ShortName			0	ca-XR	Direcció				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.city	Name			0	ca-XR	Ciutat				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.city	ShortName			0	ca-XR	Ciutat				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.postalcode	Name			0	ca-XR	CòdicPostal				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.postalcode	ShortName			0	ca-XR	CP				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.stateorprovince	Name			0	ca-XR	EstatProvíncia				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.stateorprovince	ShortName			0	ca-XR	EstProv				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.countryorregion	Name			0	ca-XR	PaísRegió				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.countryorregion	ShortName			0	ca-XR	PaísReg				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.phonenumber	Name			0	ca-XR	NúmeroTeléfon				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.phonenumber	ShortName			0	ca-XR	NroTel				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.faxnumber	Name			0	ca-XR	NúmeroFax				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.faxnumber	ShortName			0	ca-XR	NroFax				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.paymentterms	Name			0	ca-XR	TérmensPagament				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.paymentterms	ShortName			0	ca-XR	TérmPag				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.emailaddress	Name			0	ca-XR	DireccióCorreuElectrònic				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.emailaddress	ShortName			0	ca-XR	DirecCorreuE				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.notes	Name			0	ca-XR	Notes				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.notes	ShortName			0	ca-XR	Notes				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist	Name			0	ca-XR	LlistaDeCorreu				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.mailinglistID	Name			0	ca-XR	IDLlistaCorreu				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.mailinglistID	ShortName			0	ca-XR	IDCorreu				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.prefix	Name			0	ca-XR	Prefix				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.prefix	ShortName			0	ca-XR	Prefix				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.firstname	Name			0	ca-XR	Nom				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.firstname	ShortName			0	ca-XR	Nom				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.middlename	Name			0	ca-XR	SegonNom				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.middlename	ShortName			0	ca-XR	2onNom				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.lastlame	Name			0	ca-XR	Llinages				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.lastlame	ShortName			0	ca-XR	Llinages				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.suffix	Name			0	ca-XR	Sufix				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.suffix	ShortName			0	ca-XR	Sufix				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.title	Name			0	ca-XR	Càrrec				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.title	ShortName			0	ca-XR	Càrrec				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.organizationname	Name			0	ca-XR	NomOrganisació				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.organizationname	ShortName			0	ca-XR	NomOrg				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.address	Name			0	ca-XR	Direcció				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.address	ShortName			0	ca-XR	Direcció				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.city	Name			0	ca-XR	Ciutat				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.city	ShortName			0	ca-XR	Ciutat				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.postalcode	Name			0	ca-XR	CòdicPostal				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.postalcode	ShortName			0	ca-XR	CòdPostal				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.stateorprovince	Name			0	ca-XR	EstatOProvíncia				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.stateorprovince	ShortName			0	ca-XR	EstatProv				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.countryorregion	Name			0	ca-XR	PaísORegió				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.countryorregion	ShortName			0	ca-XR	PaísReg				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.phonenumber	Name			0	ca-XR	NúmeroTeléfon				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.phonenumber	ShortName			0	ca-XR	NroTel				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.faxnumber	Name			0	ca-XR	NúmeroFax				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.faxnumber	ShortName			0	ca-XR	NroFax				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.mobilenumber	Name			0	ca-XR	NúmeroMòvil				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.mobilenumber	ShortName			0	ca-XR	NroMòvil				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.emailaddress	Name			0	ca-XR	DireccióCorreuElectrònic				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.emailaddress	ShortName			0	ca-XR	DirecCorreuE				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.birthdate	Name			0	ca-XR	DataNaiximent				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.birthdate	ShortName			0	ca-XR	DataNaix				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.nationality	Name			0	ca-XR	Nacionalitat				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.nationality	ShortName			0	ca-XR	Nacionalitat				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.dateupdated	Name			0	ca-XR	DataActualisació				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.dateupdated	ShortName			0	ca-XR	DataActual				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.datejoined	Name			0	ca-XR	DataAssociació				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.datejoined	ShortName			0	ca-XR	DataAssoc				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.membershipstatus	Name			0	ca-XR	EstatAssociació				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.membershipstatus	ShortName			0	ca-XR	EstatAssoc				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.pledgeamount	Name			0	ca-XR	ImportPromesa				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.pledgeamount	ShortName			0	ca-XR	ImportProm				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.pledgepaiddate	Name			0	ca-XR	DataPagamentPromesa				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.pledgepaiddate	ShortName			0	ca-XR	DatPagPromes				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.duesamount	Name			0	ca-XR	ImportQuotes				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.duesamount	ShortName			0	ca-XR	ImprtQuotes				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.duespaiddate	Name			0	ca-XR	DataPagQuotes				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.duespaiddate	ShortName			0	ca-XR	DatPagQuotes				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.photo	Name			0	ca-XR	Foto				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.photo	ShortName			0	ca-XR	Foto				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.notes	Name			0	ca-XR	Notes				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.notes	ShortName			0	ca-XR	Notes				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts	Name			0	ca-XR	Contactes				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contactID	Name			0	ca-XR	IDContacte				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contactID	ShortName			0	ca-XR	IDContacte				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.firstname	Name			0	ca-XR	Nom				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.firstname	ShortName			0	ca-XR	Nom				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.lastname	Name			0	ca-XR	Llinage				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.lastname	ShortName			0	ca-XR	Llinage				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.title	Name			0	ca-XR	Càrrec				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.title	ShortName			0	ca-XR	Càrrec				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.address	Name			0	ca-XR	Direcció				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.address	ShortName			0	ca-XR	Direcció				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.city	Name			0	ca-XR	Ciutat				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.city	ShortName			0	ca-XR	Ciutat				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.postalcode	Name			0	ca-XR	CòdPost				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.postalcode	ShortName			0	ca-XR	CòdPost				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.stateorprovince	Name			0	ca-XR	EstatOProvíncia				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.stateorprovince	ShortName			0	ca-XR	EstatProv				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.countryorregion	Name			0	ca-XR	PaísORegió				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.countryorregion	ShortName			0	ca-XR	PaísRegió				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.phonenumber	Name			0	ca-XR	NúmeroTeléfon				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.phonenumber	ShortName			0	ca-XR	NroTel				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.faxnumber	Name			0	ca-XR	NúmeroFax				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.faxnumber	ShortName			0	ca-XR	NroFax				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.mobilenumber	Name			0	ca-XR	NúmeroMòvil				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.mobilenumber	ShortName			0	ca-XR	NúmeroMòvil				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.emailaddress	Name			0	ca-XR	DirecCorreuE				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.emailaddress	ShortName			0	ca-XR	DirecCorreuE				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.salutation	Name			0	ca-XR	Salutació				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.salutation	ShortName			0	ca-XR	Salutació				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.birthdate	Name			0	ca-XR	DataNaix				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.birthdate	ShortName			0	ca-XR	DataNaix				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contacttypeID	Name			0	ca-XR	IDTipoContacte				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contacttypeID	ShortName			0	ca-XR	IDTipContc				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.maritalstatus	Name			0	ca-XR	EstatCivil				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.maritalstatus	ShortName			0	ca-XR	EstatCiv				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.spousename	Name			0	ca-XR	NomCónyug				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.spousename	ShortName			0	ca-XR	NomCónyug				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.spousesinterests	Name			0	ca-XR	InteressosCónyuges				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.spousesinterests	ShortName			0	ca-XR	InterCónyg				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contactsinterests	Name			0	ca-XR	InteressosContactes				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contactsinterests	ShortName			0	ca-XR	InterContc				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.childrennames	Name			0	ca-XR	NomChiquets				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.childrennames	ShortName			0	ca-XR	NomChiquets				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.photo	Name			0	ca-XR	Foto				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.photo	ShortName			0	ca-XR	Foto				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.notes	Name			0	ca-XR	Notes				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.notes	ShortName			0	ca-XR	Notes				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers	Name			0	ca-XR	Clients				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.customerID	Name			0	ca-XR	IDClient				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.customerID	ShortName			0	ca-XR	IDClient				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.companyname	Name			0	ca-XR	NomCompanyia				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.companyname	ShortName			0	ca-XR	NomCia				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.firstname	Name			0	ca-XR	Nom				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.firstname	ShortName			0	ca-XR	Nom				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.lastname	Name			0	ca-XR	Llinage				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.lastname	ShortName			0	ca-XR	Llinage				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.department	Name			0	ca-XR	Departament				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.department	ShortName			0	ca-XR	Dept				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.address	Name			0	ca-XR	Direcció				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.address	ShortName			0	ca-XR	Direc				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.city	Name			0	ca-XR	Ciutat				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.city	ShortName			0	ca-XR	Ciutat				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.postalcode	Name			0	ca-XR	CòdicPostal				20130618 17:22:18
+officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.postalcode	ShortName			0	ca-XR	CòdPostal				20130618 17:22:18

[... 72209 lines stripped ...]


Mime
View raw message