openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1605913 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/download/full_vs_lp.html
Date Thu, 26 Jun 2014 21:25:35 GMT
Author: astepukonis
Date: Thu Jun 26 21:25:34 2014
New Revision: 1605913

URL: http://svn.apache.org/r1605913
Log:
CMS commit to ooo-site by astepukonis

Modified:
    openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/download/full_vs_lp.html

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/download/full_vs_lp.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/download/full_vs_lp.html?rev=1605913&r1=1605912&r2=1605913&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/download/full_vs_lp.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/download/full_vs_lp.html Thu Jun 26 21:25:34 2014
@@ -24,7 +24,7 @@
   modulius (rašyklę, skaičiuoklę, pranešimų rengyklę ir kt.). Diegiamų
kalbų skaičius šiuo žodžiu nėra apibūdinamas.</p>
 
   <p>Rinkinį „Apache OpenOffice“ norint valdyti keliomis kalbomis (t.y.
keliomis kalbomis matyti meniu sąrašus, dialogus,
-   pranešimus, pagalbos temas ir t.t.), patariama naudoti kalbos paketus. Pirma, įdiegiamas
pagrindinis dieginys, pvz. anglų kalba (US), o
+   pranešimus, pagalbos temas ir kt.), patariama naudoti kalbos paketus. Pirma, įdiegiamas
pagrindinis dieginys, pvz. anglų kalba (US), o
   vėliau pridedamos papildomos kalbos, įdiegiant tik pageidaujamų kalbų paketus,
kurie už visą dieginį yra gerokai mažesni.
   Neįdiegus pagrindinio dieginio, kalbos paketų pridėti nepavyks. Kalbos paketo
laidos numeris ir platforma turi sutapti su
   pagrindinio dieginio laidos numeriu ir platforma (pvz., kalbos paketo, kurio laidos numeris
4.0.0, prie pagrindinioMime
View raw message