openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r913757 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/li-test/download/full_vs_lp.html
Date Wed, 25 Jun 2014 16:53:36 GMT
Author: buildbot
Date: Wed Jun 25 16:53:35 2014
New Revision: 913757

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/download/full_vs_lp.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Wed Jun 25 16:53:35 2014
@@ -1 +1 @@
-1605493
+1605497

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Wed Jun 25 16:53:35 2014
@@ -1 +1 @@
-1605493
+1605497

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/download/full_vs_lp.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/download/full_vs_lp.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/download/full_vs_lp.html Wed Jun 25 16:53:35
2014
@@ -44,23 +44,23 @@
  vėliau pridedamos papildomos kalbos, įdiegiant tik pageidaujamų kalbų paketus,
kurie už visą dieginį yra gerokai mažesni.
  Neįdiegus pagrindinio dieginio, kalbos paketų pridėti negalima. Kalbos paketo
laidos numeris ir platforma turi sutapti su
  pagrindinio dieginio laidos numeriu ir platforma (pvz., kalbos paketo, kurio laidos numeris
4.0.0, prie pagrindinio
- dieginio, kurio laidos numeris 4.1.0, pridėti nepavyks.</p>
+ dieginio, kurio laidos numeris 4.1.0, pridėti nepavyks).</p>
 
- <p>Kalbų paketai apima tik bylas, skirtas meniu, dialogų, pranešimų ir
kitų naudotojo grafinės sąsajos dėmenų rodymui.
+ <p>Kalbų paketai apima tik bylas, skirtas meniu sąrašų, dialogų, pranešimų
ir kitų naudotojo grafinės sąsajos dėmenų rodymui.
  Programinės logikos bylose nėra. Jei tekstas į pageidaujamą kalbą išverstas
nevisiškai, kai kurie naudotojo grafinės sąsajos
  dėmenys arba pagalbos temos bus rodomos numatytąja anglų kalba.</p>
 
- <p>Pridėjus labos paketą, naujoji kalba įjungiama tokia veiksmų seka:
"Priemonės > Nuostatos > Kalbos nuostatos >
- Kalbos > Naudotojo sąsaja".</p>
+ <p>Pridėjus kalbos paketą, naujoji kalba įjungiama, pasirinkus "Priemones
> Nuostatas > Kalbos nuostatas >
+ Kalbas > Naudotojo sąsają".</p>
 
  <p><b>Įsidėmėtina:</b><br />
 	 
  <p>Pradedant „OpenOffice 3.4.1“, žodynai nebeįtraukiami į diegimo
bylas. Žodynai nėra sudedamoji „Apache OpenOffice“ projekto
  dalis. Jie saugomi <a href="http://extensions.openoffice.org/en/search?query=dictionaries"
- title="Gauti „Apache OpenOffice“ plėtinių ir žodynų" target="_blank">plėtinių
tinkalapyje</a> (kurį gaudžia
- <a href="http://www.sourceforge.net/" title="„Sourceforge“ – gauti, pėtoti
ir skelbti laisvąją ir atvirąją programinę įrangą"
+ title="Gauti „Apache OpenOffice“ plėtinių ir žodynų" target="_blank">plėtinių
tinkalapyje</a> (kurį glaudžia
+ <a href="http://www.sourceforge.net/" title="„Sourceforge“ – gauti, plėtoti
ir skelbti laisvąją ir atvirąją programinę įrangą"
  target="_blank"> „Sourceforge.net“</a>). Žodynai tobulinami ir viešinami
savarankiškai, nesilaikant „Apache OpenOffice“ laidų tvarkaraščio.
- Juos galima naujinti, pasirodžius naujai laidai.</p>
+ Juos galima papildyti, iškart pasirodžius naujai laidai.</p>
 
  </div>
 <!--#include virtual="/footer.html" -->Mime
View raw message