openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r913755 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/li-test/download/full_vs_lp.html
Date Wed, 25 Jun 2014 16:42:15 GMT
Author: buildbot
Date: Wed Jun 25 16:42:14 2014
New Revision: 913755

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/download/full_vs_lp.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Wed Jun 25 16:42:14 2014
@@ -1 +1 @@
-1605487
+1605489

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Wed Jun 25 16:42:14 2014
@@ -1 +1 @@
-1605487
+1605489

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/download/full_vs_lp.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/download/full_vs_lp.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/download/full_vs_lp.html Wed Jun 25 16:42:14
2014
@@ -39,7 +39,7 @@
  <p>Visas dieginys leidžia „Apache OpenOffice“ naudoti viena kalba. Dieginys
yra visas, nes apima visus programinius
  modulius (rašyklę, skaičiuoklę, pranešimų rengyklę ir kt.). Diegiamų
kalbų skaičius šiuo žodžiu nėra apibūdinamas.</p>
 
- <p>Rinkinį „Apache OpenOffice“ norint valdyti keliomis kalbomis (pvz.,
meniu, dialogus, pranešimus, pagalbos temas matant
+ <p>Rinkinį „Apache OpenOffice“ norint valdyti keliomis kalbomis (t.y.
meniu sąrašus, dialogus, pranešimus, pagalbos temas matyti
  keliomis kalbomis), patariama naudoti kalbos paketus. Pirma, įdiegiamas pagrindinis
dieginys, pvz. anglų kalba (US), o
  vėliau pridedamos papildomos kalbos, įdiegiant tik pageidaujamų kalbų paketus,
kurie už visą dieginį yra gerokai mažesni.
  Neįdiegus pagrindinio dieginio, kalbos paketų pridėti negalima. Kalbos paketo
laidos numeris ir platforma turi sutapti su
@@ -54,6 +54,7 @@
  Kalbos > Naudotojo sąsaja".</p>
 
  <p><b>Įsidėmėtina:</b><br />
+	 
  Pradedant „OpenOffice 3.4.1“, žodynai nebeįtraukiami į diegimo bylas.
Žodynai nėra sudedamoji „Apache OpenOffice“ projekto
  dalis. Jie saugomi <a href="http://extensions.openoffice.org/en/search?query=dictionaries"
  title="Gauti „Apache OpenOffice“ plėtinių ir žodynų" target="_blank">plėtinių
tinkalapyje</a> (kurį gaudžiaMime
View raw message