openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1605469 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/download/full_vs_lp.html
Date Wed, 25 Jun 2014 16:18:13 GMT
Author: astepukonis
Date: Wed Jun 25 16:18:13 2014
New Revision: 1605469

URL: http://svn.apache.org/r1605469
Log:
CMS commit to ooo-site by astepukonis

Added:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/download/full_vs_lp.html  (with props)

Added: openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/download/full_vs_lp.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/download/full_vs_lp.html?rev=1605469&view=auto
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/download/full_vs_lp.html (added)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/download/full_vs_lp.html Wed Jun 25 16:18:13
2014
@@ -0,0 +1,48 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"><html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" />
+<head>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <title>„Apache OpenOffice“ – kuo skiriasi visas dieginys nuo kalbos
paketo?</title>
+ <style type="text/css">
+ /* <![CDATA[ */
+ /*-------------------- Exceptions on standard css -----------------------*/
+ @import "styles.css";
+ @import "exceptions.css";
+ /* ]]> */
+ </style>
+</head>
+
+<body style="padding: 10px 10px 10px 10px;">
+ <!-- The text in the H1 tag is intentionally shown as not displayable, just to please
accessibility tools like a
+ screen reader. -->
+ <h1 style="display: none;">Apache OpenOffice</h1>
+ <h2 style="display: none;">Apache OpenOffice</h2>
+
+ <h3>„Apache OpenOffice“ – kuo skiriasi visas dieginys nuo kalbos paketo?</h3>
+
+ <p>Pasitelkus visą dieginį, „Apache OpenOffice“ diegiamas viena kalba.
Dieginys yra visas, nes apima visus programinius
+ modulius (rašyklę, skaičiuoklę, pranešimų rengyklę ir kt.). Diegiamų
kalbų skaičius šiuo žodžiu neapibūdinamas.</p>
+
+ <p>Rinkinį „Apache OpenOffice“ norint valdyti keliomis kalbomis (pvz.,
meniu, dialogus, pranešimus, pagalbos temas matant
+ keliomis kalbomis), patariama naudoti kalbos paketus. Pirma, įdiegiamas pagrindinis
dieginys, pvz. anglų kalba (US), o
+ vėliau pridedamos papildomos kalbos, įdiegiant tik pageidaujamų kalbų paketus,
kurie už visą dieginį yra gerokai mažesni.
+ Neįdiegus pagrindinio dieginio, kalbos paketų pridėti negalima. Kalbos paketo
laidos numeris ir platforma turi sutapti su
+ pagrindinio dieginio laidos numeriu ir platforma (pvz., kalbos paketo, kurio laidos numeris
4.0.0, prie pagrindinio
+ dieginio, kurio laidos numeris 4.1.0, pridėti nepavyks.</p>
+
+ <p>Kalbų paketai apima tik bylas, skirtas meniu, dialogų, pranešimų ir
kitų naudotojo grafinės sąsajos dėmenų rodymui.
+ Programinės logikos bylose nėra. Jei tekstas į pageidaujamą kalbą išverstas
nevisiškai, kai kurie naudotojo grafinės sąsajos
+ dėmenys arba pagalbos temos bus rodomos numatytąja anglų kalba.</p>
+
+ <p>Pridėjus labos paketą, naujoji kalba įjungiama tokia veiksmų seka:
"Priemonės > Nuostatos > Kalbos nuostatos >
+ Kalbos > Naudotojo sąsaja".</p>
+
+ <p><b>Įsidėmėtina:</b><br />
+ Pradedant „OpenOffice 3.4.1“, žodynai nebeįtraukiami į diegimo bylas.
Žodynai nėra sudedamoji „Apache OpenOffice“ projekto
+ dalis. Jie saugomi <a href="http://extensions.openoffice.org/en/search?query=dictionaries"
+ title="Gauti „Apache OpenOffice“ plėtinių ir žodynų" target="_blank">plėtinių
tinkalapyje</a> (kurį gaudžia
+ <a href="http://www.sourceforge.net/" title="„Sourceforge“ – gauti, pėtoti
ir skelbti laisvąją ir atvirąją programinę įrangą"
+ target="_blank"> „Sourceforge.net“</a>). Žodynai tobulinami ir viešinami
savarankiškai, nesilaikant „Apache OpenOffice“ laidų tvarkaraščio.
+ Juos galima naujinti, pasirodžius naujai laidai.</p>
+</body>
+</html>
+

Propchange: openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/download/full_vs_lp.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message