openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From robw...@apache.org
Subject svn commit: r1531603 - in /openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test: ./ participate/ product/ support/ why/
Date Sat, 12 Oct 2013 22:24:56 GMT
Author: robweir
Date: Sat Oct 12 22:24:55 2013
New Revision: 1531603

URL: http://svn.apache.org/r1531603
Log:
Patch by: stevanovicvladislav@gmail.com

Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/index.html
  openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/participate/index.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/product/base.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/product/calc.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/product/draw.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/product/impress.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/product/index.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/product/linux.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/product/math.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/product/suite.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/product/writer.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/support/index.html
  openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/index.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_easy.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_edu.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_foss.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_free.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_gov.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_great.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_new_computers.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_nfp.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_odf.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_oem.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_office2003-end-of-life.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_sme.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_volunteers.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/index.html?rev=1531603&r1=1531602&r2=1531603&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/index.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/index.html Sat Oct 12 22:24:55 2013
@@ -61,11 +61,7 @@
    <div class="action-help">
     <div class="action-text action-link">
      <h2><a href="/sr-test/support/">Treba mi pomoć sa mojim OpenOffice-om</a></h2>
-     <p><a href="/sr-test/support/">Pomoć je pri ruci<span class="title">
-        </span></a><a rel="nofollow" href="http://www.tutorialsforopenoffice.org/">Tutorijali za OpenOffice</a>
-        
-<span class="title">
-        <a rel="nofollow" href="http://www.tutorialsforopenoffice.org/">Tutorijali za OpenOffice kad god je potrebna</a></span>.</p>
+     <p><a href="/sr-test/support/">Pomoć je pri ruci kad god je potrebno<span class="title"></a></p>
     </div>
    </div>
   </li>
@@ -125,7 +121,9 @@
 
 <div class="campaign">
   <h2>Skorašnje&nbsp;objave u blogu (tekstovi su na engleskom jeziku)</h2>
-   <p>
+   <p>
+	 <em>1. okt:</em><br /><a href="https://blogs.apache.org/OOo/entry/announcing_apache_openoffice_4_0">
+		Objavljivanje Apache OpenOffice-a 4.0.1</a>&nbsp;<em>—&nbsp;Rob&nbsp;Weir</em><br />
     <em>29. juli:</em><br /><a href="https://blogs.apache.org/OOo/entry/interview_with_the_developers_of">
 		Razgovor sa programerima PrOOo-Box-a</a>&nbsp;<em>—&nbsp;Rob&nbsp;Weir</em><br />		 
     <em>23 juli:</em><br /><a href="https://blogs.apache.org/OOo/entry/a_short_celebration_and_then">
@@ -142,35 +140,34 @@
  </div>
 
  <div class="campaign">
-  <h2>Apache OpenOffice 4.0 je dostupan za preuzimanje!</h2>
+  <h2>Italijanski region usvaja OpenOffice, ušteda oko 2 miliona evra</h2>
 
-  <p><em>23 July 2013:</em> Following a continuous time of improvement, we are proud to
-  <a href="https://blogs.apache.org/OOo/entry/a_short_celebration_and_then" title="Blog post of the new Apache OpenOffice 4.0 release">announce today the newest release of Apache OpenOffice</a>.
-  It is out now and <a href="/download/index.html" title="Download Apache OpenOffice now!">available for download</a>.
-  This is a major feature release, so make sure to check out the
-  <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/AOO+4.0+Release+Notes" title="Apache OpenOffice 4.0 Release Notes">Feature Overview</a> to learn more about the new features and all
-  improvements.</p>
+  <p><em>10. okt 2013:</em> Uprava italijanske regije Emilia-Romagna preći će na kancelarijski paket otvorenog koda OpenOffice. 
+	Na ovaj način, nadaju se da će uštedeti oko 
+  <a href="https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/openoffice-italian-emilia-romagna-save-2-million">2 miliona evra</a> koje bi dali za licence za neku drugu odgovarajuću alternativu, 
+	stoji u saopštenju regiona od 7. oktobra.
+  </p>
  </div>
 
  <div class="campaign">
-  <h2>Preko 60 miliona preuzimanja Apache OpenOffice-a</h2>
+  <h2>Preko 70 miliona preuzimanja Apache OpenOffice-a</h2>
 
-  <p><em>1 August 2013:</em>
-  Downloads of Apache OpenOfifce have now exceed 60 million. We invite you to take a look at 
-  <a href="http://stats.openoffice.org/">our interactive charts</a> of daily and cumulative downloads.</p>
+  <p><em>4. oktobar 2013:</em>
+  Preuzimanja Apache OpenOfifce-a su sada premašila brojku od 70 miliona u periodu manjem od 2 godine. Pozivamo vas da pogledate 
+  <a href="http://stats.openoffice.org/">naš interaktivni dijagram</a> dnevnih i kumulativnih preuzimanja.</p>
  </div>
 
  <div class="campaign">
   <h2>Volonteri, ne amateri</h2>
 
   <p><em>8 January 2013:</em>
-  Apache OpenOffice is developed 100% by volunteers. Apache does not pay for developers, for translators, for QA, for
-  marketing, for UI, for support, etc. Of course, we're happy to accept
-  <a href="http://www.apache.org/foundation/contributing.html">donations to the Apache Software Foundation</a>, to keep
-  our servers runnings and for similar overhead expenses. But our products are developed entirely by volunteers.
+  Apache OpenOffice se razvija isključivo od strane volontera. Apache ne plaća za programere, za prevodioce, za QA, za
+  marketing, za UI, za podršku, itd. Naravno, bićemo sretni ako primimo
+  <a href="http://www.apache.org/foundation/contributing.html"> donaciju za Apache softversku fondaciju</a>, da bi održali da naši serveri rade i 
+  i za slične opšte troškove. Ali, naši proizvodi se u potpunosti razvijaju od strane volontera.
 
-  </p><p>Some users are initially worried by this statement:<br /><strong>How can software for free, developed by volunteers, be
-  any good?<br /></strong><a href="why/why_volunteers.html">Read on for an answer...</a></p>
+  </p><p>Neki korisnici su u početku zabrinuti ovom izjavom: <br /><strong>Kako besplatan softver, razvijen od strane volontera, može 
+  uopšte dobar?<br /></strong><a href="why/why_volunteers.html">Čitajte dalje za odgovor...</a></p>
  </div>
 
  <div class="campaign">

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/participate/index.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/participate/index.mdtext?rev=1531603&r1=1531602&r2=1531603&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/participate/index.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/participate/index.mdtext Sat Oct 12 22:24:55 2013
@@ -26,7 +26,7 @@ visoko kvalitetnim besplatnim programima
  - "vratiti nazad" otvorenom kodu
  - da se nauče ili praktikuju nove veštine
  - poboljšanje biografije ili portfolia, prezentacijom rada koji ste napravili u ovom projektu
- - da se pruža podrška kupcu ili drugog komercijalnog poduhvata koji se oslanja na OpenOffice
+ - da se pruža podrška kupcu ili drugom komercijalnom poduhvatu koji se oslanja na OpenOffice
  - razviti akreditive za konsultantski posao u vezi sa OpenOffice-om
  - da se uradi za OpenOffice ono što ste oduvek želeli da vidite da je urađeno
  - da se zabavite, radeći sa tesno povezanim, međunarodnim timom volontera koji rade
@@ -69,7 +69,7 @@ i predstavite se. Pomoći ćemo vam 
 
 Ako ste, međutim, novi u Apache, ili želite metodičniji pristup za početak vašeg angažovanja, onda imamo skup
 stepenasto raspoređenih [orijentacionih modula za novog volontera] (http://openoffice.apache.org/orientation/index.html) dizajniranih
-za nove volontere koji vas vode kroz niz propratnih tema vezanih za Apache OpenOffice i kako mi obavljamo stvari.
+da vas vode kroz niz propratnih tema vezanih za Apache OpenOffice i kako mi obavljamo stvari.
 
 Koji put ćete da izaberete zavisi od vas i stvar je ličnog izbora. Možete da uradite čak oboje.
 

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/product/base.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/product/base.mdtext?rev=1531603&r1=1531602&r2=1531603&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/product/base.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/product/base.mdtext Sat Oct 12 22:24:55 2013
@@ -47,8 +47,8 @@ na primer:
  - kreiranje povezanih opsega podataka u dokumentu RAČUNA za pilot analizu podataka 
   ili kao osnova za grafikone.
 
-Za više informacija	o radu sa **Bazom** pogledajte
-[Apache OpenOffice Wiki bazu podataka][1] strana.
+Za više informacija	o radu sa **Bazom** pogledajte web stranu
+[Apache OpenOffice Wiki bazu podataka][1].
 
 Za tehničke informacije, ili da pomognete da **Baza** postane još bolja, svratite
 na [stranicu projekta **Baza**][2].

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/product/calc.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/product/calc.mdtext?rev=1531603&r1=1531602&r2=1531603&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/product/calc.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/product/calc.mdtext Sat Oct 12 22:24:55 2013
@@ -24,10 +24,10 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
 da je intuitivan i lak za učenje; profesionalni rudari podataka i brojni programeri
 za obradu numeričkih podataka će ceniti širok spektar naprednih funkcija.
 
-Napredna *Datapilot* tehnologija olakšava da se povuku neobrađeni podaci iz korporativnih
+Napredna *Pivot* tehnologija olakšava da se povuku neobrađeni podaci iz korporativnih
 baza podataka; unakrsno tabeliranje, sumiranje, i konvertovanje u smislene informacije. 
 
-*Formule prirodnog jezika* omogućavaju da kreirate formule koristeći reči (npr.
+*Formule sa prirodnim jezikom* omogućavaju da kreirate formule koristeći reči (npr.
 "prodaja - troškovi").
 
 *Inteligentno dugme zbira* automatski umeće funkciju zbira ili međuzbira,
@@ -49,12 +49,12 @@ poređenje profitabilnosti za visoke/s
 optimalna vrednost određene ćelije tabele mora da se obračunava na osnovu
 ograničenja predviđeno u drugim ćelijama.
 
-Podrška u **Računu** za višekorisnički rad podstiče grupni rad na proračunskim tabelama.
+Podrška u **Računu** za višekorisnički režim rad podstiče grupni rad na proračunskim tabelama.
 Razmenom proračunske tabele drugi korisnici mogu lako da dodaju svoje podatke
 proračunskoj tabeli. Vlasnik proračunske tabele može zatim lako da integriše nove podatke sa
 nekoliko klikova. Ova mogućnost za grupni rad pomaže da se izbegnu sukobi kod uređivanja. 
 
-Sačuvajte proračunske tabele u formatu Otvoreni dokument(OpenDocument format - ODF),
+Sačuvajte proračunske tabele u formatu Otvoreni dokument (OpenDocument format - ODF),
 novom međunarodnom standardu za kancelarijske dokumente. Ovaj format na XLM osnovi 
 znači da niste vezani za **Račun**. Možete da pristupite vašoj proračunskoj tabeli iz 
 bilo kog programa usaglašenog sa formatom Otvoreni dokument.
@@ -63,7 +63,7 @@ Naravno, vi ste slobodni da koristite sv
 Vaš rad u Excel formatu za slanje ljudima koji su i dalje zaključani unutar
 Microsoft-ovih proizvoda. Ako su vaši rezultati sve što oni žele da vide, onda koristite format Prenosivi dokument
 (Portable Document Format – PDF) – nema potrebe da kupujete bilo koji dodatni softver. Od verzije 3.0,
-** Račun** je bio u stanju da čita. .xlsx datoteke napravljene u programu Microsoft Office 2007 ili
+** Račun** je u stanju da čita .xlsx datoteke napravljene u programu Microsoft Office 2007 ili
 Microsoft Office 2008 za Mac OS X.
 
 [1]: http://extensions.openoffice.org/templates "Download Apache OpenOffice Templates"

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/product/draw.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/product/draw.mdtext?rev=1531603&r1=1531602&r2=1531603&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/product/draw.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/product/draw.mdtext Sat Oct 12 22:24:55 2013
@@ -20,9 +20,9 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
 
 *Moćan grafički paket*
 
-**Crtež** - od brze skice do kompleksnog plana, **Crtež ** vam daje alate
+**Crtež** (Draw) - od brze skice do kompleksnog plana, **Crtež ** vam daje alate
 da komunicirate sa grafikom i dijagramima. Sa maksimalnom veličinom strane od 300cm
-do 300cm, **Crtež** je moćno sredstvo za tehničke i uobičajene plakate, itd.
+sa 300cm, **Crtež** je moćno sredstvo za tehničke i uobičajene plakate...
 
 'Parkirajte' najčešće korišćene alate za crtanje oko ekrana, spremne
 da im se pristupi jednim klikom.
@@ -30,7 +30,7 @@ da im se pristupi jednim klikom.
 Koristite *Stilovi i formatiranje* da svi vaši grafički stilovi budu trenutno dostupni.
 
 Manipulišite objektima, rotirajte u dve ili tri dimenzije; *3D kontrolor* postavlja
-vam na raspolaganje sfere, prstenove, kocke, itd.
+vam na raspolaganje sfere, prstenove, kocke...
 
 *Aranžirajte objekte*: grupišite, razgrupišite, pregrupišite, uređujte objekte dok su grupisani.
 Sofisticirano *prikazivanje* (engl. rendering) omogućava vam da kreirate fotorealistične slike sa sopstvenom
@@ -44,7 +44,7 @@ dijagramima, itd. DefiniÅ¡ite svoje â
 Upotrebite *Galeriju* za zbirku crteža; izrazite sopstvenu veštinu izradom kompjuterizovanih
 crteža i dodajte ih u Galeriju.
 
-Sačuvajte vaše grafike u formatu Otvoreni dokument(OpenDocument format - ODF),
+Sačuvajte vaše grafike u formatu Otvoreni dokument (OpenDocument format - ODF),
 novom međunarodnom standardu za kancelarijske dokumente. Ovaj format na XLM osnovi 
 znači da niste vezani za **Crtež**. Možete da pristupite vašoj grafici iz 
 bilo kog programa usaglašenog sa formatom Otvoreni dokument.

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/product/impress.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/product/impress.mdtext?rev=1531603&r1=1531602&r2=1531603&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/product/impress.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/product/impress.mdtext Sat Oct 12 22:24:55 2013
@@ -20,11 +20,11 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
 
 *Još snažnije performanse za vaše prezentacije*
 
-**Prezentacija** je zaista izvanredan alat za kreiranje efektivnih multimedijalnih
+**Prezentacija** (Impress) je zaista izvanredan alat za kreiranje efektivnih multimedijalnih
 prezentacija. Vaša prezentacija će se izdvajati sa 2D i 3D crtežima,
 specijalnim efektima, animacijom i upečatljivim alatima za crtanje.
 
-*Glavne stranice* pojednostavljuju zadatak kod pripreme vaših materijala. Uštedite još više
+*Glavne stranice* pojednostavljuju zadatak kod pripreme vaših materijala. Uštedite još više
 vremena sa [preuzimanjem šablona] [1] iz našeg spremišta Proširenja.
 
 *Kompletan spektar prikaza* su podržani: Crtanje / Kontura / Slajdovi / Beleške /
@@ -52,7 +52,7 @@ znači da niste vezani za **Prezentaci
 bilo kog programa usaglašenog sa formatom Otvoreni dokument.
 
 Naravno, vi ste slobodni da koristite svoje stare Microsoft-ove PowerPoint prezentacije, ili sačuvajte
-Vaš rad u PoverPoint formatu za slanje ljudima koji su i dalje zaključani unutar
+Vaš rad u PowerPoint formatu za slanje ljudima koji su i dalje zaključani unutar
 Microsoft-ovih proizvoda. Alternativno, koristite ugrađenu sposobnost **Prezentacije** da kreira Flash (.swf) verzije vaših prezentacija.
 
 

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/product/index.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/product/index.mdtext?rev=1531603&r1=1531602&r2=1531603&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/product/index.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/product/index.mdtext Sat Oct 12 22:24:55 2013
@@ -18,7 +18,7 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
 css:  /product/styles.css
 
 Kompatibilan sa ostalim glavnim kancelarijskim paketima, Apache OpenOffice je besplatan za
-preuzimanje , korišćenje i distribuciju. [Preuzmite ga odmah][1], i imajte:
+preuzimanje, korišćenje i distribuciju. [Preuzmite ga odmah][1], i imajte:
 
 ![Apache OpenOffice?](/images/AOO_logos/orb.jpg) # {.rfloatimg}
 
@@ -27,18 +27,22 @@ preuzimanje , korišćenje i distrib
   # { .product-writer }
  - [Račun](calc.html "Spreadsheet") - moćna proračunska tabela sa svim alatima
   potrebnim za računanje, analiziranje, i prikazom vaših podataka u brojnim izveštajima  
-  ili odličinim grafikonima. # { .product-calc }
- 
+  ili odličinim grafikonima. 
+	# { .product-calc } 
  - [Prezentacija](impress.html "Presentation program") - najsnažniji, najmoćniji način
-  da se naprave efektivne multimedijalne prezentacije. # { .product-impress }
+  da se naprave efektivne multimedijalne prezentacije. 
+	# { .product-impress }
  - [Crtež](draw.html "Vector drawing tool") - omogućava da proizvedete sve: od 
-  jednostavnih dijagrama do dinamičnih 3D ilustracija. # { .product-draw }
+  jednostavnih dijagrama do dinamičnih 3D ilustracija. 
+	# { .product-draw }
  - [Baza](base.html "Database") - omogućava vam da lako manipulišete bazama podataka.
   Pravljenje i menjanje tabela, obrazaca, upita i izveštaja, sve to unutar
-  Apache OpenOffice-a. # { .product-base }
- - [Math](math.html "Mathematical function creator") - omogućava vam da kreirate
+  Apache OpenOffice-a. 
+	# { .product-base }
+ - [Matematika](math.html "Mathematical function creator") - omogućava vam da kreirate
   matematičke jednačine sa grafičkim korisničkim interfejsom ili direktno kucajući
-  formule unutar uređivača za jednačine. # { .product-math }
+  formule unutar uređivača za jednačine. 
+	# { .product-math }
 
 ## Zašto Apache OpenOffice? #{ .why }
 
@@ -66,8 +70,7 @@ Apache OpenOffice je **besplatan program
 
 - Možete preuzeti Apache OpenOffice potpuno besplatno, bez ikakve naknade za licencu
 - Instalirajte ga na koliko god želite računara
-- Koristite ga za bilo koju svrhu - privatnu, obrazovnu, za javnu administraciju i vladu,
-  u komercijalne svrhe...
+- Koristite ga za bilo koju svrhu - privatnu, obrazovnu, za javnu administraciju i vladu, u komercijalne svrhe...
 - Dostavite ga na kopijama bez naplate familiji, prijateljima, studentima, zaposlenima, itd.
 
 Apache OpenOffice je **usaglašen sa standardima**:

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/product/linux.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/product/linux.mdtext?rev=1531603&r1=1531602&r2=1531603&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/product/linux.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/product/linux.mdtext Sat Oct 12 22:24:55 2013
@@ -34,8 +34,7 @@ U principu je potrebno sledeće:
 ## Hardverski zahtevi
 
  - **Memorija**: najmanje 256 megabajta RAM-a (512 MB RAM-a je preporučeno).
- - **Skladištenje**: najmanje 400 megabajta dostupnog prostora na disku za standardnu instalaciju
-  preuzete putem interneta.
+ - **Skladištenje**: najmanje 400 megabajta dostupnog prostora na disku za standardnu instalaciju preuzete putem interneta.
  - **Grafika**: X-Server sa 1024 x 768 ili veća rezolucija sa najmanje 256 boja.
 
 

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/product/math.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/product/math.mdtext?rev=1531603&r1=1531602&r2=1531603&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/product/math.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/product/math.mdtext Sat Oct 12 22:24:55 2013
@@ -20,7 +20,7 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
 
 *Napravite jednačine i formule za dokumente*
 
-**Matematika** je Apache OpenOffice-ova komponenta za matematičke jednačine. Uobičajeno se 
+**Matematika** (Math) je Apache OpenOffice-ova komponenta za matematičke jednačine. Uobičajeno se 
 najčešće koristi kao editor za jednačine za tekstualne dokumente, ali se takođe može koristiti
 za druge tipove dokumenata ili samostalno. Kada se koristi unutar **Pisca**,
 jednačina se tretira kao objekat unutar tekstualnog dokumenta. Slično tome, može se

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/product/suite.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/product/suite.mdtext?rev=1531603&r1=1531602&r2=1531603&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/product/suite.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/product/suite.mdtext Sat Oct 12 22:24:55 2013
@@ -24,32 +24,32 @@ posebnih delova programa. Od samog po�
 kancelarijski paket. 
 
 - Svi paketi imaju sličan „izgled i doživljaj“, čineći ih veoma jednostavnim za korišćenje sa
-   uobičajenim alatkama tipa: „naučite jednom - koristite svuda“, kao što su Stilovi i formatiranje.
+   uobičajenim alatkama tipa: „nauči jednom - koristi svuda“, kao što su Stilovi i formatiranje.
    Apache OpenOffice uzima svoj „izgled i doživljaj“ sa vašeg računara - ako promenite
    vaš desktop, Apache OpenOffice će se promeniti da odgovara.
 
 - Isti alati se dosledno primenjuju u celoj sviti - na primer, alati koje
-   koristite za rad sa grafikom u Piscu se takođe nalaze u Prezentaciji i Crtežu.
+  koristite za rad sa grafikom u Piscu se takođe nalaze u Prezentaciji i Crtežu.
 
 - Vi ne morate da znate koja je aplikacija korišćena za kreiranje određenog
-   dokumenta - možete sa „Otvori datoteku“ pokrenuti bilo koju Apache OpenOffice datoteku sa bilo kog mesta i
-   ispravna aplikacija će biti pokrenuta.
+  dokumenta - sa „Otvori datoteku“ možete pokrenuti bilo koju Apache OpenOffice datoteku sa bilo kog mesta i
+  ispravna aplikacija će biti pokrenuta.
 
 - Svi paketi dele zajedničku funkciju za proveru pisanja, itd; a ako promenite
-   neku opciju kod „Podešavanja“ u jednom paketu, to je promenilo podešavanja u svima njima.
+  neku opciju kod „Podešavanja“ u jednom paketu, to je promenilo podešavanja u svima njima.
 
 - Informacije se mogu lako prebacivati između svih paketa.
 
 - Sve komponente sačuvajte u OpenDocument formatu, novom međunarodnom standardu
-   za kancelarijske dokumente. Ovaj format na XML osnovi omogućava značajne uštede prostora na disku
-   u odnosu na formate uobičajenih konkurenata. To takođe znači da možete da pristupite svojim
-   podacima iz bilo kog programa usaglašenog sa formatom Otvoreni dokument.
+  za kancelarijske dokumente. Ovaj format na XML osnovi omogućava značajne uštede prostora na disku
+  u odnosu na formate uobičajenih konkurenata. To takođe znači da možete da pristupite svojim
+  podacima iz bilo kog programa usaglašenog sa formatom Otvoreni dokument.
 
 - Svi paketi su instalirani u jednoj operaciji, pomoću instalacionog
-   procesa koji se koristi na vašem računaru.
+  procesa koji se koristi na vašem računaru.
 
 - Svi paketi su pušteni pod istim modelom otvorenog licenciranja – tu ne postoje
-   skrivenih naknada za korišćenje, ni sada, ni u budućnosti.
+  skrivenih naknada za korišćenje, ni sada, ni u budućnosti.
 
 Sve što vam je potrebno u kancelarijskoj sviti – [imajte to danas] [1]!
 

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/product/writer.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/product/writer.mdtext?rev=1531603&r1=1531602&r2=1531603&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/product/writer.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/product/writer.mdtext Sat Oct 12 22:24:55 2013
@@ -20,32 +20,32 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
 
 *Za sva vaša dokumenta*
 
-**Pisac** ima sve što očekujete od modernog, potpuno opremljenog tekstualnog
+**Pisac** (engl. Writer) ima sve što očekujete od modernog, potpuno opremljenog tekstualnog
 procesora ili stonog izdavača.
 
-On je jednostavno dovoljan za brzu belešku, dovoljno moćan da kreira kompletnu knjigu sa
+On je jednostavno dovoljan za brzu belešku, i dovoljno moćan da kreira kompletnu knjigu sa
 sadržajima, dijagramima, indeksima, itd. Slobodni ste da se koncentrišete na svoju
 poruku - **Pisac** čini da izgleda sjajno.
 
 *Pomoćnici* (čarobnjaci) preuzimaju sve muke kod izrade standardnih dokumenata, kao što su
-pisma, faksovi, agende, beleške ili vršenja više složenih zadataka kao što su
+pisma, faksovi, agende, beleške ili vršenja više složenih zadataka kao što je
 spajanje pošte. Vi ste, naravno, slobodni da kreirate sopstvene šablone, ili da
 [preuzmete šablone] [1] iz našeg spremišta „Proširenja“. 
 
 *Stilovi i formatiranje* stavlja snagu stila stranice u ruke svakog korisnika.
 
-Hvatajte greške pri kucanju sa rečnikom *Automatsko ispravljanje*, koja može
+Hvatajte greške pri kucanju sa rečnikom *Automatsko ispravljanje*, funkcijom koja može
 proveriti pravopis dok kucate. Ako je potrebno da koristite različite jezike u vašem
-dokumentu - **Pisac** to takođe može da bavi.
+dokumentu - **Pisac** to takođe može da obavi.
 
 Smanjite napor pri kucanju sa *automatskim dovršavanjem reči*, funkcijom koja sugeriše uobičajene reči i
-fraze da završi ono što kucate.
+fraze da kompletira ono Å¡to kucate.
 
-*Okviri teksta* i *povezivanje* daće vam moć da se uhvatite u koštac sa poslovima stonog izdavaštva
+*Okviri teksta* i *povezivanje* (linking) daće vam moć da se uhvatite u koštac sa poslovima stonog izdavaštva
 za biltene, flajere i sl. aranžirano na način kako vi želite to da bude.
 
 Povećajte upotrebljivost vaših obimnih, složenih dokumenata generisanjem sadržaja
-ili indeksiranih termina, bibliografskih referenca, ilustracija, tabela,
+ili indeksiranih termina, bibliografskih referenci, ilustracija, tabela,
 i drugih objekata.
 
 **Pisac** takođe može da prikaže više stranica dok vršite izmene - idealno za kompleksna
@@ -55,9 +55,9 @@ Funkcija naprednih beleški prikazuje 
 čini beleške mnogo lakšim za čitanje. Pored toga, beleške od različitih korisnika se
 prikazuju u različitim bojama, zajedno sa prikazanim datumom i vremenom uređivanja.
 
-Sa **Piscem** neka su vaši dokumenti slobodno dostupni sa HTML izvozom na Internetu,
-ili izvozom u formatu MediaWiki, za objavljivanje na Wiki-ju. Objavljivanje u formatu Portable
-Document Format (.pdf) garantuje da ono što pišete je ono što vaš čitalac
+Neka su sa **Piscem** vaši dokumenti slobodno dostupni sa HTML izvozom na Internetu,
+ili izvozom u MediaWiki formatu, za objavljivanje na Wiki-ju. Objavljivanje u formatu Portable
+Document Format (.pdf) garantuje da ono što pišete je ono što će vaš čitalac da
 vidi. Opcija PDF izvoza u Apache OpenOffice-u pruža veliki skup formatiranja
 i bezbednosnih opcija, tako da se PDF datoteke mogu prilagoditi za mnoge različite
 scenarije, uključujući ISO standard PDF/A datoteka.
@@ -67,8 +67,8 @@ novom međunarodnom standardu za kance
 znači da niste vezani za **Pisca**. Možete da pristupite vašim dokumentima iz 
 bilo kog programa usaglašenog sa formatom Otvoreni dokument.
 
-**Pisac** može, naravno, da čita sva vaša stara dokumenta pravljena u Microsoft Word-u, ili da sačuva
-vaš rad u Microsoft Word formatu, za slanje ljudima koji su i dalje zaključani
+**Pisac** može, naravno, da čita sva vaša stara dokumenta pravljena u Microsoft Word-u, ili da sačuva
+vaš rad u Microsoft Word formatu, za slanje ljudima koji su i dalje zaključani
 unutar Microsoft-ovih proizvoda. Od verzije 3.0 **Pisac** takođe može otvoriti .docx fajlove
 kreirane sa Microsoft Office 2007 ili Microsoft Office 2008 za Mac OS X.
 

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/support/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/support/index.html?rev=1531603&r1=1531602&r2=1531603&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/support/index.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/support/index.html Sat Oct 12 22:24:55 2013
@@ -36,7 +36,7 @@ Dokumentacija za <span class="supporthea
       <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Documentation">OpenOffice Wiki: Oblast dokumentacije</a>
       </span>
       <br>Najčešća
-pitanja korisnika (FAQs), vodiči za korisnika, saveti "kako da...",
+pitanja korisnika (FAQs), uputstva za upotrebu, saveti "kako da...",
 tutorijali, instalacija, itd. Snažno se preporučuje kao početni izvor
 samopodrške za novog korisnika. </li>
 
@@ -47,7 +47,7 @@ samopodrške za novog korisnika. </li>
       <br>Dobro
 mesto za proveru da li je greška (bag) već poznata. Svako
 može&nbsp;vršiti pretragu za bagovima, ali morate se registrovati da bi
-podneli&nbsp;nov problem. </li>
+prijavili&nbsp;nov problem. </li>
   </ul>
   
 
@@ -93,7 +93,7 @@ se prijaviti na listu ako želite da v
  <a name="online-resources" id="online-resources"></a> 
   <span class="supporthead">Resursi na internetu</span><div class="support">
     <p>Sledeće
-Web lokacije nisu upravljane od strane Apache OpenOffice projekta, ali
+Web lokacije se ne upravljaju od strane Apache OpenOffice projekta, ali
 imaju sadržaj koji može biti od interesa za korisnika.</p>
     <ul>
       <li>
@@ -112,7 +112,7 @@ imaju sadržaj koji može biti od in
         <span class="title">
         <a rel="nofollow" href="http://openofficeschool.org/">OpenOfficeSchool.org</a>
         </span>
-        <br>Besplatne lekcije za Tabelu (Calc)
+        <br>Besplatne lekcije za Račun (Calc)
       </li>
       <li>
         <span class="title">

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/index.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/index.mdtext?rev=1531603&r1=1531602&r2=1531603&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/index.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/index.mdtext Sat Oct 12 22:24:55 2013
@@ -28,7 +28,7 @@ Apache OpenOffice je vodeći **kancela
 
  - [Lak za korišćenje](why_easy.html)
 
-  Apache OpenOffice je lak za učenje, i ako ste već koristili drugi kancelarijski programski paket, smesta ćete uzeti OpenOffice. Naša zajednica maternjeg jezika širom sveta znači da je OpenOffice verovatno dostupan i podržan na vašem jeziku. I ako već imate dokumenta od drugog kancelarijskog paketa - OpenOffice će ih verovatno čitati bez poteškoća.
+  Apache OpenOffice je lak za učenje, i ako ste već koristili drugi kancelarijski programski paket, smesta ćete uzeti OpenOffice. Naša zajednica lokalnih jezika širom sveta znači da je OpenOffice verovatno dostupan i podržan na vašem jeziku. I ako već imate dokumenta od drugog kancelarijskog paketa - OpenOffice će ih verovatno čitati bez poteškoća.
 
  - [i besplatan je](why_free.html)
 

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_easy.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_easy.mdtext?rev=1531603&r1=1531602&r2=1531603&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_easy.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_easy.mdtext Sat Oct 12 22:24:55 2013
@@ -18,11 +18,15 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
 
 ![Zašto Apache OpenOffice: lak za korišćenje](/why/images/why_easy.png) # {.rfloatimg}
 
-Lak za odabir, jednostavan za instalaciju, lak za učenje - Apache OpenOffice je jednostavan izbor za kancelarijski programski paket. OpenOffice je pogodan za apsolutne početnike, ali ako ste koristili bilo koji drugi kancelarijski softver, to je takođe u redu. OpenOffice će u potpunosti iskoristi ono što već znate - kroz poznate ekrane i menije - i ono što već imate - čitajući postojeće datoteke bez prekucavanja.
+Lak za odabir, jednostavan za instalaciju, lak za učenje - Apache OpenOffice je jednostavan 
+izbor za kancelarijski programski paket. OpenOffice je pogodan za apsolutne početnike, 
+ali ako ste koristili bilo koji drugi kancelarijski softver, to je takođe u redu. 
+OpenOffice će u potpunosti iskoristi ono što već znate - kroz poznate ekrane i menije - i 
+ono što već imate - čitajući postojeće datoteke bez prekucavanja.
 
  - **Koristite ga odmah**
 
-  Za ljude koji koriste drugi kancelarijski program, Apache OpenOffice je prijatno iznenađenje. On je tako jednostavan! Istraživanja su pokazala da je lakše (i jeftinije) preseliti se u OpenOffice iz Microsoft Office-a nego nadograditi se na najnoviji Microsoft Office paket. Zato što je OpenOffice objedinjen program, sve radi konzistentno između aplikacija. Čak je i sistem pomoći isti. Ne morate čak ni da znate koja aplikacija je korišćena za kreiranje dokumenta - OpenOffice će automatski koristiti ispravnu aplikaciju. Vi samo treba da uradite jedno preuzimanje sa Interneta (ili instalaciju sa jednog CD-a) i imate svoj kancelarijski paket.
+  Za ljude koji koriste drugi kancelarijski program, Apache OpenOffice je prijatno iznenađenje. On je tako jednostavan! Istraživanja su pokazala da je lakše (i jeftinije) preseliti se na OpenOffice iz Microsoft Office-a nego nadograditi se na najnoviji Microsoft Office paket. Zato što je OpenOffice objedinjen program, sve radi konzistentno između aplikacija. Čak je i sistem pomoći isti. Ne morate čak ni da znate koja aplikacija je korišćena za kreiranje dokumenta - OpenOffice će automatski koristiti ispravnu aplikaciju. Vi samo treba da uradite jedno preuzimanje sa Interneta (ili instalaciju sa jednog CD-a) i imate svoj kancelarijski paket.
 
  - **Nema potrebe da ponovo kucate**
 
@@ -30,5 +34,5 @@ Lak za odabir, jednostavan za instalacij
 
  - **Deo zajednice**
 
-  Kada ste počeli nešto novo, lepo je znati da su desetine miliona ljudi tu bili pre vas. Apache OpenOffice je razvijan, prevođen, podržan i promovisan od strane međunarodne zajednice od desetine hiljada entuzijasta. Ako ste ikada čekali godinama za plaćenu podršku komercijalnog programa od strane provajdera, podrška zajednice iz entuzijazma i znanja volontera može doći kao iznenađenje. Možete čak pronaći sebe u razgovoru sa ljudima koji su razvili ili preveli program koji koristite. Dobrodošli u zajednicu!
+  Kada ste počeli nešto novo, lepo je znati da su desetine miliona ljudi tu bili pre vas. Apache OpenOffice se razvija, prevodi, podržava i promoviše od strane međunarodne zajednice od desetine hiljada entuzijasta. Ako ste ikada čekali godinama za plaćenu podršku komercijalnog programa od strane provajdera, podrška zajednice iz entuzijazma i znanja volontera može doći kao iznenađenje. Možete čak pronaći sebe u razgovoru sa ljudima koji su razvili ili preveli program koji koristite. Dobrodošli u zajednicu!
 

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_edu.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_edu.mdtext?rev=1531603&r1=1531602&r2=1531603&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_edu.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_edu.mdtext Sat Oct 12 22:24:55 2013
@@ -18,7 +18,11 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
 
 ![Zašto Apache OpenOffice: obrazovanje](/why/images/why_edu.png) # {.rfloatimg}
 
-Školske ustanove na svim nivoima (osnovno, srednje, više, univerzitet...) smatraju da Apach OpenOffice zadovoljava potrebe nastavnika i studenata. **Fleksibilan tekstualni procesor**, **moćna proračunska tabela **, **dinamična grafika **, **pristup bazi podataka** i druge funkcije, ispunjavaju sve uslove za jedan kancelarijski paket.
+Školske ustanove na svim nivoima (osnovno, srednje, više, univerzitet...) 
+smatraju da Apach OpenOffice zadovoljava potrebe nastavnika i studenata. 
+**Fleksibilan tekstualni procesor**, **moćna proračunska tabela**, 
+**dinamična grafika**, **pristup bazi podataka** i druge funkcije, 
+ispunjavaju sve uslove za jedan kancelarijski paket.
 	
 Sa **licencom otvorenog koda** OpenOffice se može slobodno koristiti i distribuirati bez brige oko licence.
 
@@ -28,8 +32,8 @@ Apache OpenOffice predstavlja idealnu na
 
 - **Za predavače i akademike**
 
-Takođe, Apache OpenOffice je idealna platforma za kreiranje nastavnih materijala i upravljanje administrativnim poslovima. Na primer, tekstualni procesor *Pisac* je lak za korišćenje za jednostavne beleške, ali i dovoljno snažan da se izbori sa složenim disertacijama. Za IT namenu, licenca programa otvorenog koda označava kraj brigama u vezi primene licenci i opasnosti od kontrola. OpenOffice je razvijen, preveden, i podržan od strane međunarodne zajednice povezane internetom, otvarajući uzbudljive mogućnosti za školske projekte.
+Takođe, Apache OpenOffice je idealna platforma za kreiranje nastavnih materijala i upravljanje administrativnim poslovima. Na primer, tekstualni procesor *Pisac* (Writer) je lak za korišćenje za jednostavne beleške, ali i dovoljno snažan da se izbori sa složenim disertacijama. Za IT namenu, licenca programa otvorenog koda označava kraj brigama u vezi primene licenci i opasnosti od kontrola. OpenOffice se razvija, prevodi, i podržava od strane međunarodne zajednice povezane internetom, otvarajući uzbudljive mogućnosti za školske projekte.
 
 - **Otvoren za sve**
 
-Apache OpenOffice je vodeća međunarodna snaga, pokret za digitalnu inkluziju - izradu programa najvišeg kvaliteta dostupan za sve, bez obzira na prihode. OpenOffice je dostupan u širokom spektru jezika, i mi aktivno podstičemo lokalne timove da naprave verzije za lokalne jezike. Razvijamo program na procesu otvorenog koda - računarski ekvivalent recenziranim izdanjima - izrada softvera najvišeg kvaliteta.
+Apache OpenOffice je vodeća međunarodna snaga, pokret za digitalnu inkluziju - izradu programa najvišeg kvaliteta dostupan za sve, bez obzira na prihode. OpenOffice je dostupan u širokom spektru jezika, i mi aktivno podstičemo lokalne timove da naprave verzije za lokalne jezike. Razvijamo program na procesu otvorenog koda - računarski ekvivalent recenziranim izdanjima - kreirajući softver najvišeg kvaliteta.

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_foss.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_foss.mdtext?rev=1531603&r1=1531602&r2=1531603&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_foss.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_foss.mdtext Sat Oct 12 22:24:55 2013
@@ -24,12 +24,12 @@ OpenOffice je objavljen pod OSI odobreni
 
  - **Program za sve**
 
-  Apache OpenOffice je „moram da je imam“ desktop aplikacija koju desetine miliona ljudi koristi – alat otvorenog koda koji će vaša porodica, prijatelji, susedi da cene. Sa besplatnom licencom i aktivnom međunarodnom zajednicom, OpenOffice je ključni igrač u nastojanjima da iskoreni digitalne isključenosti i očuva manjinske jezike kojima preti da budu na pogrešnoj strani digitalne podele. Za desetine hiljada članova zajednice, to čini OpenOffice zajednicu njihovom prilikom za volontiranje po izboru.
+  Apache OpenOffice je „moram da je imam“ desktop aplikacija koju desetine miliona ljudi koristi – alat otvorenog koda koji će vaša porodica, prijatelji, susedi da cene. Sa besplatnom licencom i aktivnom međunarodnom zajednicom, OpenOffice je ključni igrač u nastojanjima da se iskoreni digitalna isključenost i očuvaju manjinski jezici kojima preti da budu na pogrešnoj strani digitalne podele. Za desetine hiljada članova zajednice, to čini OpenOffice zajednicu njihovom prilikom za volontiranje po izboru.
 
  - **Otvoren za razvoj**
 
-  Apache OpenOffice je zreo softverski proizvod, predstavljajući preko dvadeset godina kontinuiranog razvoja. Dostupan je za više operativnih sistema. Shvatanje i doprinosi razvoju jezgra zahteva ozbiljnu posvećenost i veštine softverskog inženjerstva – nije za plašljive. Međutim, kao i svi uspešni projekti otvorenog koda, OpenOffice ima aktivnu programersku zajednicu, spremnu da pomognu novopridošlima. Alternativno, probajte pisanje ekstenzija, ili korišćenjem na UNO zasnovane OpenOffice-ove komponente u drugim aplikacijama.
+  Apache OpenOffice je zreo softverski proizvod, predstavljajući preko dvadeset godina kontinuiranog razvoja. Dostupan je za više operativnih sistema. Razumevanje i doprinošenje razvoju jezgra zahteva ozbiljnu posvećenost i veštine softverskog inženjerstva – nije za plašljive. Međutim, kao i svi uspešni projekti otvorenog koda, OpenOffice ima aktivnu programersku zajednicu, spremnu da pomognu novopridošlima. Alternativno, probajte pisanje ekstenzija, ili korišćenjem na UNO zasnovane OpenOffice-ove komponente u drugim aplikacijama.
 
- - **Otvoreni svet**
+ - **Otvoren svet**
 
-  Ako koristite Apache OpenOffice, cenićete rad koji je utrošen u obezbeđivanju ovog programa za vas da ga koristite besplatno. Pomozite nam da omogućimo budućim korisnicima da mogu da nastave da ga koriste besplatno. OpenOffice zajednica poziva saradnike: *Šta god da radite najbolje, uradite to za OpenOffice*. Isto tako kao i za programere, zajednica želi dobrodošlicu prevodiocima, umetnicima, tehničarima, onima koji će vršiti testiranja, ljudima koji nude korisničku podršku, trgovcima i ljudima iz marketinga, lobistima, donatorima ... spisak je dug. Zajednica operiše na međunarodnom nivou u svim vremenskim zonama, povezana sa internetom. Razgovarajte sa nama danas.
+  Ako koristite Apache OpenOffice, cenićete rad koji je utrošen u obezbeđivanju da ovaj program koristite besplatno. Pomozite nam da omogućimo budućim korisnicima da mogu da nastave da ga koriste besplatno. OpenOffice zajednica poziva saradnike: *Šta god da radite najbolje, uradite to za OpenOffice*. Isto tako kao i za programere, zajednica želi dobrodošlicu prevodiocima, umetnicima, tehničarima, onima koji će vršiti testiranja, ljudima koji nude korisničku podršku, trgovcima i ljudima iz marketinga, lobistima, donatorima ... spisak je dug. Zajednica operiše na međunarodnom nivou u svim vremenskim zonama, povezana sa internetom. Razgovarajte sa nama danas.

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_free.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_free.mdtext?rev=1531603&r1=1531602&r2=1531603&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_free.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_free.mdtext Sat Oct 12 22:24:55 2013
@@ -18,15 +18,19 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
 
 ![Zašto Apache OpenOffice: besplatan softver](/why/images/why_free.png) # {.rfloatimg}
 
-Apache OpenOffice je besplatan softver. To znači da ste slobodni da ga preuzmete, da ga besplatno instalirate na onoliko računara koliko želite, slobodni da prosledite kopije ka onoliko ljudi koliko želite. Možete koristiti OpenOffice u bilo koje svrhe, bez ograničenja: u privatne, obrazovne, u javnoj upravi, u komercijalne... Slobodan, zaista besplatan.
+Apache OpenOffice je besplatan softver. To znači da ste slobodni da ga preuzmete, 
+da ga besplatno instalirate na onoliko računara koliko želite, slobodni da 
+prosledite kopije ka onoliko ljudi koliko želite. Možete koristiti OpenOffice 
+u bilo koje svrhe, bez ograničenja: u privatne, obrazovne, u javnoj upravi, u 
+komercijalne... Besplatan, zaista besplatan.
 
  - **Bez naknade**
 
-  Teško je poverovati da program visokog kvaliteta, koji je lak za korišćenje kao Apache OpenOffice zaista može biti besplatan. Ali zahvaljujući doprinosima u vremenu i novcu, od pojedinaca i preduzeća (mala i velika), OpenOffice je besplatan da ga danas koristite. Osim toga, licenca otvorenog koda koju koristi OpenOffice znači da ta sloboda ne može nikada da bude oduzeta. OpenOffice zajednici je drago ako vam naš softver koristi. Molimo Vas da nam pomognete tako što ćete reći ljudima u vezi Apache OpenOffice-a, a ako možete, prosledite im kopiju programa. Više ljudi koristi OpenOffice kao rezultat lične preporuke nego bilo koji drugi vid preporuke.
+  Teško je poverovati da program visokog kvaliteta, koji je lak za korišćenje kao Apache OpenOffice, zaista može biti besplatan. Ali, zahvaljujući doprinosima u vremenu i novcu, od pojedinaca, kao i malih i velikih preduzeća, OpenOffice je danas besplatan za korišćenje. Osim toga, licenca otvorenog koda koju koristi OpenOffice znači da ova sloboda korišćenja ne može nikada biti oduzeta. OpenOffice zajednici je drago ako vam naš softver koristi. Molimo Vas da nam pomognete tako što ćete reći ljudima u vezi Apache OpenOffice-a, a ako možete, prosledite im kopiju programa. Više ljudi koristi OpenOffice kao rezultat lične preporuke nego bilo koji drugi vid preporuke.
 
  - **Oslobođen od briga**
 
-  Međutim, besplatna licenca znači mnogo više od jednokratne uštede. To znači da nikada ne treba da brinete da li je vaš softver legalan, ili da li će licenca isteći jednog dana. Za ljude odgovorne za veliki broj računara - od samo nekoliko u malom biznisu, do stotine u školi, ili na hiljade u korporaciji - ovo je ogroman pritisak za um. Nema potrebe za kontrolu softvera, za čuvanje faktura godinama, ne brinite oko završavanja na sudu zato što ste propustili da pročitate sitnim slovima napisano u ugovoru o licenciranju.
+  Međutim, besplatna licenca znači mnogo više od jednokratne uštede. To znači da nikada ne treba da brinete da li je vaš softver legalan, ili da li će licenca isteći jednog dana. Za ljude odgovorne za veliki broj računara - od samo nekoliko u malom biznisu, do stotine u školi, ili na hiljade u korporaciji - ovo je ogroman pritisak za um. Nema potrebe za kontrolu softvera, za čuvanje faktura godinama, ne brinite oko završavanja na sudu zato što ste propustili da pročitate šta je sitnim slovima napisano u ugovoru o licenciranju.
 
  - **Mi cenimo vašu slobodu**
 

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_gov.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_gov.mdtext?rev=1531603&r1=1531602&r2=1531603&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_gov.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_gov.mdtext Sat Oct 12 22:24:55 2013
@@ -28,8 +28,8 @@ Već dostupan u **širokom spektru j
 
  - **Podaci su bezbedni**
 
-  Akti o slobodi informisanja zahtevaju da će dokumenti koje kreirate danas biti godinama dostupni u budućnosti. Apache OpenOffice je prvi softver u svetu koji koristi odobrene ISO formate datoteka kao unapred zadato. On takođe ima mogućnost da kreira PDF datoteke ako je potrebno da objavite informacije u standardnom, „samo za čitanje“ formatu. Ako već imate (verovatno bez licence) kancelarijski softver, Apache OpenOffice bi trebalo da bude u stanju da čita vaše stare datoteke.
+  Akti o slobodi informisanja zahtevaju da će dokumenti koje kreirate danas biti godinama dostupni u budućnosti. Apache OpenOffice je prvi softver u svetu koji koristi odobrene ISO formate datoteka kao unapred zadatu opciju. On takođe ima mogućnost da kreira PDF datoteke ako je potrebno da objavite informacije u standardnom, „samo za čitanje“ formatu. Ako već imate (verovatno bez licence) kancelarijski softver, Apache OpenOffice bi trebalo da bude u stanju da čita vaše stare datoteke.
  
  - **Otvoreni za sve**
 
-  Nema tajni u Apache OpenOffice-u - naša politika otvorenog koda znači da svako može da pregleda kod, ili nam pomoći da razvijamo softver. Mi aktivno podstičemo lokalne timove da naprave verzije za manjinske jezike. OpenOffice je vodeća međunarodna snaga u pokretu za digitalno uključivanje - izrađujući program najvišeg kvaliteta na raspolaganju svima, bez obzira na prihode.
+  Nema tajni u Apache OpenOffice-u - naša politika otvorenog koda znači da svako može da pregleda kod, ili nam može pomoći u razvoju softvera. Mi aktivno podstičemo lokalne timove da naprave verzije za manjinske jezike. OpenOffice je vodeća međunarodna snaga u pokretu za digitalno uključivanje - izrađujući program najvišeg kvaliteta na raspolaganju svima, bez obzira na prihode.

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_great.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_great.mdtext?rev=1531603&r1=1531602&r2=1531603&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_great.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_great.mdtext Sat Oct 12 22:24:55 2013
@@ -46,7 +46,7 @@ tako da možete da iskoristite prednos
 
  - **Pošten program**
 
-  Apache OpenOffice je razvijan korišćenjem otvorenog softvera, sa pristupom 
+  Apache OpenOffice se razvija korišćenjem principa otvoren-softver, sa pristupom 
 „bez tajni“. Svako može da pogleda programe i predloži poboljšanja ili ispravke 
 grešaka (bagova). Svako može da prijavi probleme ili zahteva proširenja, i 
 svako može da vidi odgovor od ostalih korisnika i programera. Status sadašnjih 

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_new_computers.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_new_computers.mdtext?rev=1531603&r1=1531602&r2=1531603&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_new_computers.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_new_computers.mdtext Sat Oct 12 22:24:55 2013
@@ -16,15 +16,15 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
      specific language governing permissions and limitations
      under the License.
 
-##Sačuvajte novce na vašem novom računaru
+##Sačuvajte novce pri kupovini novog računara
 
 Da li sebi kupujete nov računar, ili ga kupujete za nekog drugog? Ako je tako, evo vam savet za uštedu novca koji vaš prodavac računara možda ne zna.
 
-Nije potrebno da potrošite 100, 200 ili više evra za kopiju sistema Microsoft Office. Možete da kupite računar bez instaliranog Office-a, i da sačuvate novac. Onda, kad dođete kući, probajte besplatni [Apache OpenOffice (AOO)] [1]. On sadrži program za obradu teksta, proračunsku tabelu i uređivač prezentacije. On može da čita Microsoft-ove datoteke. Može da izvozi u PDF formatu. Radi na operativnom sistemu Windows XP-Windows 8, Mac OS i Linux-u. I to je potpuno besplatno!
+Nije potrebno da potrošite 100, 200 ili više evra za kopiju Microsoft Office-a. Možete da kupite računar bez instaliranog Office-a, i da sačuvate novac. Onda, kad dođete kući, probajte besplatni [Apache OpenOffice (AOO)] [1]. On sadrži program za obradu teksta, proračunsku tabelu i uređivač prezentacije. On može da čita Microsoft-ove datoteke. Može da izvozi u PDF formatu. Radi na operativnom sistemu Windows XP-Windows 8, Mac OS i Linux-u. I to je potpuno besplatno!
 
 Kako možemo da vam damo ovo besplatno? Mi smo neprofitna organizacija sa dobrotvornom misijom da objavimo besplatni softver za javnost. To je ono što mi radimo. Želimo vam da imate besplatan softver.
 
-Dakle, kada prodavac pokušava da nazida vašu fakturu računara sa svim tim „ekstra“ programima, samo kažite: "Hvala, ali ne. Ja ću instalirati AOO". 
+Dakle, kada prodavac pokušava da nazida vašu fakturu pri kupovini računara sa svim tim „ekstra“ programima, samo kažite: "Hvala, ali ne. Ja ću instalirati AOO". 
 
 
 [1]: /sr-test/download

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_nfp.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_nfp.mdtext?rev=1531603&r1=1531602&r2=1531603&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_nfp.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_nfp.mdtext Sat Oct 12 22:24:55 2013
@@ -28,8 +28,8 @@ Više nego ikad, NFP treba da bude u s
 
  - **Kompatibilan**
 
-Apache OpenOffice se ponosi svojom kompatibilnošću sa drugim kancelarijskim programima. NFP organizacije koje se oslanjaju na volontere, cene činjenicu da ljudi koji imaju bilo kakvo iskustvo sa kancelarijskim programom sa OpenOffice-om su odmah kod kuće. OpenOffice takođe razume da nijedna organizacija nije ostrvo, i zato on može da razmenjuje datoteke sa drugim kancelarijskim programom. Takođe vam omogućava da kreirate PDF datoteke za sve one važne trenutke kada želite da zadržite kontrolu nad dokumentima nakon što napuste kancelariju. Ovo je ujedno i prvi program na svetu za skladištenje vaših dragocenih informacija u ISO odobrenom formatu- najbolja garancija za garancija za budućnost.
+Apache OpenOffice se ponosi svojom kompatibilnošću sa drugim kancelarijskim programima. NFP organizacije koje se oslanjaju na volontere, cene činjenicu da ljudi koji imaju bilo kakvo iskustvo sa nekim kancelarijskim programom sa OpenOffice-om su odmah „kao kod kuće“. OpenOffice takođe razume da nijedna organizacija nije ostrvo, i zato on može da razmenjuje datoteke sa drugim kancelarijskim programom. Takođe vam omogućava da kreirate PDF datoteke za sve one važne trenutke kada želite da zadržite kontrolu nad dokumentima nakon što napuste kancelariju. Ovo je ujedno i prvi program na svetu za skladištenje vaših dragocenih informacija u ISO odobrenom formatu - najbolja garancija za budućnost.
 
- - **Otvoreni svet**
+ - **Otvoren svet**
 
-Neverovatno, Apache OpenOffice dolazi bez ikakvih naknada za izdavanje, ili bilo kojim zabrinjavajućim sitnim slovima u licenci. Možete da ga instalirate na onoliko računara koliko želite, da ga koristite u bilo koje svrhe, pa čak i da dalje delite kopije programa svojim zaposlenima, onima koji vam pružaju podršku, itd. da ga koriste kod kuće. Već dostupan u širokom spektru jezika, OpenOffice aktivno podstiče lokalne timove da obezbede više prevoda. Za NFP organizacije - dobrotvorne organizacije, volonterske organizacije, itd - OpenOffice je jednostavno najlakši i najjeftiniji način da se obezbede osnovni softverski alati potrebni za efikasan rad.
\ No newline at end of file
+Neverovatno, Apache OpenOffice dolazi bez ikakvih naknada za izdavanje, ili bilo kojim zabrinjavajućim sitnim slovima u licenci. Možete da ga instalirate na onoliko računara koliko želite, da ga koristite u bilo koje svrhe, pa čak i da dalje delite kopije programa svojim zaposlenima, onima koji vam pružaju podršku, da ga koriste kod kuće, itd. Već dostupan u širokom spektru jezika, OpenOffice aktivno podstiče lokalne timove da obezbede više prevoda. Za NFP organizacije - dobrotvorne organizacije, volonterske organizacije, itd - OpenOffice je jednostavno najlakši i najjeftiniji način da se obezbede osnovni softverski alati potrebni za efikasan rad.
\ No newline at end of file

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_odf.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_odf.mdtext?rev=1531603&r1=1531602&r2=1531603&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_odf.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_odf.mdtext Sat Oct 12 22:24:55 2013
@@ -1,4 +1,4 @@
-Title:   Čitanje ODF dokumenata (*.odt, *.ods, *.odp) sa Apache OpenOffice
+Title:   Čitanje ODF dokumenata (*.odt, *.ods, *.odp) sa Apache OpenOffice-om
 Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
      distributed with this work for additional information
@@ -23,9 +23,9 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
 Da li ovo izgleda poznato?
 
 Kada pokušate da otvorite ODF (Open Document Format) dokument, ali vi nemate instaliranu aplikaciju koja
-razume ODF, Windows vam iznad daje dijalog i nudi se da vam pokaže druge aplikacije koje mogu da čitaju ODF.
+razume ODF, Windows vam iznad prikazuje dijalog koji se nudi da vam prikaže druge aplikacije koje mogu da čitaju ODF.
 
-Ako se to desilo, onda možemo da pomognemo. Apache OpenOffice je nagrađivan, besplatan kancelarijski paket koji može da čita ODF dokumente, kao i Microsoft Office-ova dokumenta. 
+Ako se to desilo, onda možemo da pomognemo. Apache OpenOffice je nagrađivan, besplatan kancelarijski paket koji može da čita ODF dokumenta, kao i Microsoft Office-ova dokumenta. 
 
 ##Å ta su ODF dokumenta?
 
@@ -40,7 +40,7 @@ OpenOffice koristi ODF format kao svoj p
 
 ##Apache OpenOffice
 
-Apache OpenOffice je vodeći kancelarijski paket otvorenog koda za obradu teksta, proračunske tabele, prezentacije, grafike, baze podataka i još mnogo toga. On je
+Apache OpenOffice je vodeći kancelarijski paket otvorenog koda za obradu teksta, proračunskih tabela, prezentacija, grafika, baze podataka i još mnogo toga. On je
 objavljen od strane neprofitne Apache softverske fondacije. OpenOffice je dostupan na mnogim jezicima i radi na svim uobičajenim računarima. OpenOffice može da radi sa
 ODF dokumentima kao i sa dokumentima od drugih uobičajenih kancelarijskih paketa. Može se preuzeti i koristiti potpuno besplatno za bilo koju svrhu.
 

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_oem.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_oem.mdtext?rev=1531603&r1=1531602&r2=1531603&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_oem.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_oem.mdtext Sat Oct 12 22:24:55 2013
@@ -24,12 +24,12 @@ Koristite OpenOffice kao dodatnu vrednos
 
  - **Nenadmašna dodatna vrednost**
 
-  Iako je veliko ime softverske kompanije koje prikazuju na naslovnim stranama, slanje paketa je samo mali deo jednačine. Za većinu korisnika, to su drugi ljudi koji pružaju dodatnu vrednost: ljudi koji prolaze kurseve obuke, pišu Uputstva za upotrebu, pružaju podršku, integraciju sistema, obezbeđuju tržišni segment dodataka... Za sve ove firme, Apache OpenOffice nudi nenadmašnu vrednost propozicija. Više ne morate da potrošite veliki deo budžeta vaših klijenata na softverske licence. Sa OpenOffice-om, možete ponuditi kancelarijski program najvišeg kvaliteta bez ikakvih troškova.
+  Premda je to veliko ime softverske kompanije koje se prikazuje u naslovima, slanje paketa je samo mali deo jednačine. Za većinu korisnika, to su drugi ljudi koji pružaju dodatnu vrednost: ljudi koji prolaze kurseve obuke, pišu uputstva za upotrebu, pružaju podršku, integraciju sistema, obezbeđuju tržišni segment dodataka... Za sve ove firme, Apache OpenOffice nudi nenadmašnu vrednost propozicija. Više ne morate da potrošite veliki deo budžeta vaših klijenata na softverske licence. Sa OpenOffice-om, možete ponuditi kancelarijski program najvišeg kvaliteta bez ikakvih troškova.
 
  - **Otvoren za usvajanje**
 
-  Za programere i integratore sistema, Apache OpenOffice je otvoren kao što samo ime govori. Pokretanje na nivou datoteka, to je prvi softverski paket u svetu da u potpunosti podržava ISO/IEC 26300 OpenDocument format datoteke (ODF). Kako sve više kompanija usvaja taj standard, razmena podataka između poslovnih softvera će biti lako kao otvaranje i čuvanje datoteka – san svakog integratora sistema. Za programere, Apache OpenOffice nudi niz opcija, od proširenja - u različitim programskim jezicima - do korišćenja cele arhitekture komponenti zasnovane na OpenOffice-u.
+  Za programere i integratore sistema, Apache OpenOffice je otvoren kao što samo ime govori. Polazeći od nivoa datoteka, to je prvi softverski paket u svetu da u potpunosti podržava ISO/IEC 26300 OpenDocument format datoteke (ODF). Kako sve više kompanija usvaja taj standard, razmena podataka između poslovnih softvera postaje laka poput otvaranja i čuvanja datoteka – san svakog integratora sistema. Za programere, Apache OpenOffice nudi niz opcija, od proširenja - u različitim programskim jezicima - do korišćenja cele arhitekture komponenti zasnovane na OpenOffice-u.
 
-	- **Otvoren za poslovanje**
+ - **Otvoren za poslovanje**
 
-  Apache OpenOffice se ponosi svojom kompatibilnošću sa drugim kancelarijskim programima, kako u načinu na koji radi tako i u datotekama koje koristi. Dakle, nuđenje OpenOffice-a ne zatvara opcije za vaše klijente - u stvari, to otvara nove mogućnosti za njih. Neverovatno, OpenOffice dolazi bez ikakvih naknada za izdavanje, ili bilo kojim zabrinjavajućim sitnim slovima u licenci. Možete ga unapred instalirati na računarima, poslati ga na CD-u, uključiti ga u knjige, staviti ga na naslovnoj strani magazina... i, ne morate da kažete: „*Preporučujemo Apache OpenOffice*“ na svim vašim reklamama. 
\ No newline at end of file
+  Apache OpenOffice se ponosi svojom kompatibilnošću sa drugim kancelarijskim programima, kako u načinu na koji radi tako i u datotekama koje koristi. Dakle, nuđenje OpenOffice-a ne zatvara opcije za vaše klijente - u stvari, to otvara nove mogućnosti za njih. Neverovatno, OpenOffice dolazi bez ikakvih naknada za izdavanje, ili bilo kojim zabrinjavajućim sitnim slovima u licenci. Možete ga unapred instalirati na računarima, poslati ga na CD-u, uključiti ga u knjige, staviti ga na naslovnoj strani magazina... i, niste u obavezi da navedete: „*Preporučujemo Apache OpenOffice*“ na svim vašim reklamama. 
\ No newline at end of file

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_office2003-end-of-life.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_office2003-end-of-life.mdtext?rev=1531603&r1=1531602&r2=1531603&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_office2003-end-of-life.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_office2003-end-of-life.mdtext Sat Oct 12 22:24:55 2013
@@ -1,4 +1,4 @@
-Title:   Office 2003 - kraj života
+Title:   Office 2003 - kraj životnog veka proizvoda
 Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
      distributed with this work for additional information
@@ -18,13 +18,13 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
 
 ##Krajnji rok: april 2014.
 
-Microsoft je [najavio] [1] da završava podršku za Office 2003 i Windows XP 8. aprila 2014. Šta to znači? Kao su oni objasnili,
+Microsoft je [najavio] [1] da 8. aprila 2014. završava podršku za Office 2003 i Windows XP. Šta to znači? Kako su oni objasnili,
 „Posle 8. aprila 2014, neće biti novih bezbednosnih ispravki, nebezbednosnih hitnih ispravki, besplatnih ili plaćenih opcija asistirane podrške ili on-lajn ažuriranja tehničkih sadržaja.“ 
 Ovo, prema Microsoft-u, izlaže korisnike Office 2003 većim „bezbednosnim rizicima i rizicima usaglašenosti sa licencom“.
 
 ##Istraživanje alternativa
 
-Neke kompanije i korisnici će ispisati Microsoft-u veliki ček i nadograditi se na novu verziju Windows-a i novu verziju Office. Ali druge kompanije će videti ovo kao priliku
+Neke kompanije i korisnici će ispisati Microsoft-u veliki ček i nadograditi se na novu verziju Windows-a i novu verziju Office-a. Ali druge kompanije će videti ovo kao priliku
 da istraže alternative, uključujući proizvode otvorenog koda poput Apache OpenOffice-a, vodećeg besplatnog kancelarijskog paketa. Nije suviše rano da počnete planiranje za prelazak sa 
 Microsoft Office 2003 i Windows XP. Mnoge kompanije su već počele. 
 

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_sme.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_sme.mdtext?rev=1531603&r1=1531602&r2=1531603&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_sme.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_sme.mdtext Sat Oct 12 22:24:55 2013
@@ -18,18 +18,18 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
 
 ![Zašto Apache OpenOffice: preduzeća](/why/images/why_sme.png) # {.rfloatimg}
 
-Preduzeća od prodavnice na uglu do privrednih giganata se okreću Apache OpenOffice-u da jačaju svoje poslovanje. **Fleksibilan procesor za obradu teksta**, **moćna proračunska tabela**, **dinamična grafika**, ** pristup bazi podataka** i druge funkcije, ispunjavaju sve uslove za jedan kancelarijski paket.
+Da bi jačali poslovanje, privredni subjekti, od prodavnice na uglu pa do privrednih giganata, okreću se Apache OpenOffice-u. **Fleksibilan procesor za obradu teksta**, **moćna proračunska tabela**, **dinamična grafika**, ** pristup bazi podataka** i druge funkcije, ispunjavaju sve uslove za jedan kancelarijski paket.
 
 OpenOffice nudi visok stepen kompatibilnosti sa komercijalnim kancelarijskim programima, ali bez troškova licenciranja ili briga.
 
  - **Rešenje bez komplikacija**
 
-  Za mala preduzeća, informacione tehnologije predstavljaju muku i trošak. Apache OpenOffice je jednostavno najlakši i najjeftiniji način da se obezbede osnovne softverski alati potrebni za podršku rastućem poslovanju. Razvijan više od dvadeset godina, OpenOffice je zreo, stabilan proizvoda, garantujući nesmetanu upotrebu. Iza scene, ona čuva sve vaše dragocene podatke u formatu odobrenom od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju - prvi softverski paket u svetu koji ispunjava ovaj zahtevan standard. Kako sve više kompanija usvaja taj standard, razmena podataka između kancelarijskih softvera, softvera za računovodstvo, za planiranje - bilo kojeg softvera - postaće lako kao čuvanje i otvaranje datoteke. Nema transkripcijskih grešaka, nema dvaput kucanja iste informacije - računarstvo bez komplikacija.
+  Za mala preduzeća, informacione tehnologije predstavljaju muku i trošak. Apache OpenOffice je jednostavno najlakši i najjeftiniji način da se obezbede osnovni softverski alati potrebni da podrže rastuće poslovanje. Razvijan više od dvadeset godina, OpenOffice je zreo, stabilan proizvod, garantujući nesmetanu upotrebu. Iza scene, ona čuva sve vaše dragocene podatke u formatu odobrenom od strane Internacionalne organizacije za standardizaciju (ISO) - prvi softverski paket u svetu koji ispunjava ovaj zahtevan standard. Kako sve više kompanija usvaja taj standard, razmena podataka između kancelarijskih softvera, softvera za računovodstvo, softvera za planiranje - bilo kojeg softvera - postaće lako poput čuvanja i otvaranja datoteke. Nema transkripcijskih grešaka, nema dvaput kucanja iste informacije - računarstvo bez komplikacija.
  
  - **Kompatibilan**
 
-  Apache OpenOffice se ponosi svojom kompatibilnošću sa drugim kancelarijskim programima. Kompanije, prelazeći na OpenOffice, jednostavno uzmu svoje postojeće datoteke sa njim. U stvari, promena ka OpenOffice-u može biti jednostavniji proces nego izvršiti nadogradnju zato što je prodavac komercijalnog softvera izveo novu verziju. OpenOffice takođe razume da nijedna organizacija nije ostrvo, i zato on može da razmenjuje datoteke sa drugim kancelarijskim programom - na primer, sa onim koji koristi vaš računovođa. Takođe vam omogućava da kreirate PDF datoteke za sve one važne trenutke kada želite da zadržite kontrolu nad dokumentima nakon što napuste kancelariju.
+  Apache OpenOffice se ponosi svojom kompatibilnošću sa drugim kancelarijskim programima. Kompanije, prelazeći na OpenOffice, jednostavno uzmu svoje postojeće datoteke sa njim. U stvari, promena ka OpenOffice-u može biti jednostavniji proces nego izvršiti nadogradnju zato što je proizvođač komercijalnog softvera objavio novu verziju. OpenOffice takođe razume da nijedna organizacija nije ostrvo, i zato on može da razmenjuje datoteke sa drugim kancelarijskim programom - na primer, sa onim koji koristi vaš računovođa. Takođe vam omogućava da kreirate PDF datoteke za sve one važne trenutke kada želite da zadržite kontrolu nad dokumentima nakon što napuste kancelariju.
 
  - **Otvoren za poslovanje**
 
-  Neverovatno, Apache OpenOffice dolazi bez ikakvih naknada, ili bilo kojim zabrinjavajućim sitnim slovima u licenci. Možete da ga instalirate na onoliko računara koliko želite, koristiti ga u bilo koje svrhe, pa čak i davati kopije zaposlenima da ga koriste kod kuće. Nema više pretnji od surove softverske revizije uznemiravajući vaše poslovanje. Vi ne morate čak ni da brinete o tome šta da instalirate - OpenOffice je jedan kompletan paket. Ako su vam potrebni dodatni jezici, jednostavno ih instalirajte.
\ No newline at end of file
+  Neverovatno, Apache OpenOffice dolazi bez ikakvih naknada, ili bilo kojim zabrinjavajućim sitnim slovima u licenci. Možete da ga instalirate na onoliko računara koliko želite, koristiti ga u bilo koje svrhe, pa čak i davati kopije zaposlenima da ga koriste kod kuće. Nema više pretnji od surove softverske kotrole koja uznemirava vaše poslovanje. Vi ne morate čak ni da brinete o tome šta da instalirate - OpenOffice je jedan kompletan paket. Ako su vam potrebni dodatni jezici, jednostavno ih instalirajte.
\ No newline at end of file

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_volunteers.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_volunteers.mdtext?rev=1531603&r1=1531602&r2=1531603&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_volunteers.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/sr-test/why/why_volunteers.mdtext Sat Oct 12 22:24:55 2013
@@ -18,27 +18,27 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
 
 ##Komplikovan softver, razvijen od strane volontera?
 
-Apache OpenOffice je razvijen 100% od strane volontera. Apache ne plaća za programere, za prevodioce, za osiguranje kvaliteta, za marketing, za UI, za podršku, itd. Naravno, mi smo
-spremni da prihvatimo [donacije za Apache Software fondaciju] [1], da bi održali da naši serveri rade i za slične opšte troškove. Ali, naši proizvodi su u potpunosti razvijeni od strane volontera.
+Apache OpenOffice se razvija 100% od strane volontera. Apache ne plaća za programere, za prevodioce, za osiguranje kvaliteta, za marketing, za UI, za podršku, itd. Naravno, mi smo
+spremni da prihvatimo [donacije za Apache Software fondaciju] [1], da bi održali da naši serveri rade i za slične opšte troškove. Ali, naši proizvodi se u potpunosti razvijaju od strane volontera.
 
-Neki korisnici su u početku zabrinuti ovom izjavom. Kako besplatan softver, razvijen od strane volontera, može biti dobar?
+Neki korisnici su u početku zabrinuti ovom izjavom. Kako besplatan softver, razvijen od strane volontera, može biti uopšte dobar?
 
 ##Talenat tako velik kao bilo koja korporacija
 
 OpenOffice, kroz decenije postojanja i opstanka, je imao, i dalje ima koristi od doprinosa mnogih profesionalaca. Neki su sponzorisani od strane njihovih poslodavaca da volontiraju
 u ovom projektu. U jednom ili drugom trenutku Sun, Oracle, Novell, RedHat, IBM i drugi, finansirali su svoje zaposlene da rade na OpenOffice-u. Neki profesionalci su nedavno penzionisani
-i rade na projektu da zadrže svoje veštine oštrim ili da "vrati nazad" zajednici otvorenog koda. Drugi imaju biznis zasnovan na OpenOffice konsaltingu, a volonteri da sa
+i rade na projektu da zadrže svoje veštine oštrim ili da "vrate nazad" zajednici otvorenog koda. Drugi imaju biznis zasnovan na OpenOffice konsaltingu, a volonteri da sa
 projektom ostanu blizu potencijalnim kupcima. Drugi su učenici, proučavajući softversko inženjerstvo ili srodne oblasti, a učestvuje u našem projektu, kao oblik elektronskog
 stažiranja. Među našim volonterima je nekoliko programera sa preko decenijskim iskustvom rada na OpenOffice-u. Mi smo srećni da imamo mnogo talentovanih koji rade na ovom projektu
-Å¡to je zavist mnogih korporacija.
+na čemu nam zavide mnoge korporacije.
 
 Dakle, naš svevolonterski princip je izjava o tome kako smo se organizovali: kao neprofitni. Ne plaćamo za programere. Ali, ovo nije izjava o profesionalizmu i
-talentu naših volontera. U stvari, veoma mali broj preduzeća bi moglo da priušti takav talent koji mi imamo, kao volonteri, pomažući u Apache OpenOffice.
+talentu naših volontera. U stvari, veoma mali broj preduzeća bi moglo da priušti takav talent koji mi imamo, kao volonteri, pomažući sa Apache OpenOffice-om.
 
 ##Pridružite nam se!
 
-Ako posedujete veštine u programiranju, osiguranja kvaliteta, prevodilaštva, tehničkog pisanja, grafičkog dizajna, marketinga i srodnih disciplina, onda možete da napravite razliku od
-[volontiranja u projektu Apache OpenOffice][2]. Sa velikodušnim doprinosima vašeg vremena i talenta, možemo napraviti OpenOffice još boljim! 
+Ako posedujete veštine u programiranju, osiguranja kvaliteta, prevodilaštva, tehničkog pisanja, grafičkog dizajna, marketinga i srodnih disciplina, onda možete da napravite razliku
+[volontiranjem u projektu Apache OpenOffice][2]. Sa velikodušnim doprinosima vašeg vremena i talenta, možemo napraviti OpenOffice još boljim! 
 
 
 [1]: http://www.apache.org/foundation/contributing.htmlMime
View raw message