openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From h..@apache.org
Subject svn commit: r1527585 - /openoffice/trunk/extras/l10n/source/bg/localize.sdf
Date Mon, 30 Sep 2013 14:19:44 GMT
Author: hdu
Date: Mon Sep 30 14:19:43 2013
New Revision: 1527585

URL: http://svn.apache.org/r1527585
Log:
#i123015# remove extra </emph> tag

Modified:
    openoffice/trunk/extras/l10n/source/bg/localize.sdf

Modified: openoffice/trunk/extras/l10n/source/bg/localize.sdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/trunk/extras/l10n/source/bg/localize.sdf?rev=1527585&r1=1527584&r2=1527585&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/trunk/extras/l10n/source/bg/localize.sdf (original)
+++ openoffice/trunk/extras/l10n/source/bg/localize.sdf Mon Sep 30 14:19:43 2013
@@ -11176,7 +11176,7 @@ helpcontent2	source\text\scalc\guide\dat
 helpcontent2	source\text\scalc\guide\datapilot.xhp	0	help	tit				0	bg	Обобщаваща
таблица				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\scalc\guide\datapilot.xhp	0	help	bm_id3150448				0	bg	\<bookmark_value\>обобщаващи
таблица, функция; въведение\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>реперна
таблица, виж обобщаващи таблици,
функция\</bookmark_value\>				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\scalc\guide\datapilot.xhp	0	help	hd_id3150448	7			0	bg	\<variable
id=\"datapilot\"\>\<link href=\"text/scalc/guide/datapilot.xhp\" name=\"Обобщаваща
таблица\"\>Обобщаваща таблица\</link\>\</variable\>
			20130618 17:22:18
-helpcontent2	source\text\scalc\guide\datapilot.xhp	0	help	par_id3156024	2			0	bg	\<emph\>Обобщаващите
таблици\</emph\> (pivot tables)\</emph\>) ви позволяват
да комбинирате, сравнявате
и анализирате големи количества
данни. Можете да преглеждате
различни обобщения на изходните
данни, да визуализирате по-подробно
интересуващите ви области
и да създавате справки.				20130618
17:
 22:18
+helpcontent2	source\text\scalc\guide\datapilot.xhp	0	help	par_id3156024	2			0	bg	\<emph\>Обобщаващите
таблици\</emph\> (pivot tables) ви позволяват
да комбинирате, сравнявате
и анализирате големи количества
данни. Можете да преглеждате
различни обобщения на изходните
данни, да визуализирате по-подробно
интересуващите ви области
и да създавате справки.				20130618
17:22:18
 helpcontent2	source\text\scalc\guide\datapilot.xhp	0	help	par_id3145069	9			0	bg	Таблиците,
създадени с командата \<link href=\"text/scalc/01/12090000.xhp\"
name=\"Обобщаваща таблица\"\>Обобщаваща
таблица\</link\> са интерактивни.
Данните могат да се подреждат,
преподреждат или резюмират
според различни гледни точки.
			20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\scalc\guide\datapilot_createtable.xhp	0	help	tit				0	bg	Създаване
на обобщаващи таблици				20130618
17:22:18
 helpcontent2	source\text\scalc\guide\datapilot_createtable.xhp	0	help	bm_id3148491				0	bg
\<bookmark_value\>обобщаващи таблици\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>обобщаващи
таблици, функция; извикване
и прилагане\</bookmark_value\>				20130618 17:22:18Mime
View raw message