openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Anh Phan (Confluence)" <conflue...@apache.org>
Subject [CONF] Apache OpenOffice Community > AOO 4.0 Release Notes (Vietnamese)
Date Sat, 31 Aug 2013 19:19:00 GMT
<html>
<head>
  <base href="https://cwiki.apache.org/confluence">
      <link rel="stylesheet" href="/confluence/s/en/2176/1/3/_/styles/combined.css?spaceKey=OOOUSERS&amp;forWysiwyg=true" type="text/css">
  </head>
<body style="background: white;" bgcolor="white" class="email-body">
<div id="pageContent">
<div id="notificationFormat">
<div class="wiki-content">
<div class="email">
  <h2><a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/AOO+4.0+Release+Notes+%28Vietnamese%29">AOO 4.0 Release Notes (Vietnamese)</a></h2>
  <h4>Page <b>edited</b> by       <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/~ppanhh">Anh Phan</a>
  </h4>
    <br/>
             <h4>Changes (1)</h4>
                 
  
<div id="page-diffs">
          <table class="diff" cellpadding="0" cellspacing="0">
  
      <tr><td class="diff-changed-lines" >| <span class="diff-changed-words">{color:#888888}<span class="diff-deleted-chars"style="color:#999;background-color:#fdd;text-decoration:line-through;">{*}</span>Nếu</span> bạn muốn tham gia vào dự án dịch được nhanh chóng hơn hoặc cần hỗ trợ bằng tiếng Việt, hãy liên hệ thông qua danh sách mailing list của AOO hoặc <span class="diff-changed-words">ppanhh@gmail.com{color}{color:#888888}<span class="diff-deleted-chars"style="color:#999;background-color:#fdd;text-decoration:line-through;">{*}</span></span> <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-unchanged" >\\ | <br>| {color:#888888}{*}Volunteers{*}{color}{color:#888888}*&amp;nbsp;needed, please help the translation workflow:*{color}\\ <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-snipped" >...<br></td></tr>
  
      </table>
  </div>              <h4>Full Content</h4>
          <div class="notificationGreySide">
    <div class='table-wrap'>
<table class='confluenceTable'><tbody>
<tr>
<td class='confluenceTd'> <font color="#888888">Nếu bạn muốn tham gia vào dự án dịch được nhanh chóng hơn hoặc cần hỗ trợ bằng tiếng Việt, hãy liên hệ thông qua danh sách mailing list của AOO hoặc ppanhh@gmail.com</font><font color="#888888">
<br class="atl-forced-newline" /> |<br/>
| <font color="#888888"></font><b>Volunteers</b></font><font color="#888888"><b>&nbsp;needed, please help the translation workflow:</b></font><br class="atl-forced-newline" />
<br class="atl-forced-newline" /> <font color="#888888"><b>LANGUAGE &nbsp; &nbsp; &nbsp;= &nbsp; ?????</b></font><br class="atl-forced-newline" /> <font color="#888888"><b>VOLUNTEERS &nbsp;= &nbsp; ?????,&nbsp;</b></font><br class="atl-forced-newline" /> <font color="#888888"><b>DONE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; = &nbsp; 00.00%</b></font><br class="atl-forced-newline" />
<br class="atl-forced-newline" /> <font color="#888888"><b>When done by 100%, please delete this&nbsp;table&nbsp;and all this grey txts.</b></font> </td>
</tr>
</tbody></table>
</div>


<p>Các phiên bản ngôn ngữ khác của trang này: <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=33296031" class="external-link" rel="nofollow">Tiếng Át-stun (ast)</a> &#124;&nbsp;<a href="https://cwiki.apache.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=34015391" class="external-link" rel="nofollow">Tiếng Bun-ga-ri (bg)</a> &#124; <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/AOO+4.0+Release+Notes+%28Deutsch%29" class="external-link" rel="nofollow">Tiếng Đức (de)</a> &#124; <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/AOO+4.0+Release+Notes+%28Greek%29" class="external-link" rel="nofollow">Tiếng Hy Lạp (el)</a> &#124; <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=33295326" class="external-link" rel="nofollow">Tiếng Tây Ban Nha (es)</a> &#124; <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=33296602" class="external-link" rel="nofollow">Tiếng Ga-la-ci-a (gl)</a> &#124; <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/Informazioni+su+OpenOffice+4.0+-+it" class="external-link" rel="nofollow">Tiếng Ý (it)</a> &#124; <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=34016881" class="external-link" rel="nofollow">Tiếng In-đô-nê-xi-a (id)</a> &#124; <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=33297309" class="external-link" rel="nofollow">Tiếng Hà Lan (nl)</a> &#124; <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=33296704" class="external-link" rel="nofollow">Tiếng Nga (ru)</a> &#124; <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=33296035" class="external-link" rel="nofollow">Tiếng Trung Phồn Thể (zh-CN)</a> &#124; <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=34014842" class="external-link" rel="nofollow">Tiếng Trung Giản Thể (zh-TW)</a></p>

<p>Được chuyển ngữ sang Tiếng Việt bởi<font color="#993300">:&nbsp;</font><font color="#000000">Anh Phan</font></p>


<h3><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-N%E1%BB%99iDung"></a>Nội Dung</h3>
<div>
<ul>
  <li><a href='#AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-T%E1%BB%95ngquanv%E1%BB%81AOO4.0'>Tổng quan về AOO 4.0</a></li>
  <li><a href='#AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-C%E1%BB%99ng%C4%90%E1%BB%93ngM%C3%A3Ngu%E1%BB%93nM%E1%BB%9F'>Cộng Đồng Mã Nguồn Mở</a></li>
  <li><a href='#AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-C%C3%A1cT%C3%ADnhN%C4%83ngM%C6%A1iV%C3%A0S%E1%BB%B1Ho%C3%A0nThi%E1%BB%87nTrongThi%E1%BA%BFtK%E1%BA%BF'>Các Tính Năng Mơi Và Sự Hoàn Thiện Trong Thiết Kế</a></li>
  <li><a href='#AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-AdditionalLanguageSupport'>Additional Language Support</a></li>
  <li><a href='#AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-ImprovedQualityManagementTools'>Improved Quality Management Tools</a></li>
  <li><a href='#AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-ChangesthatImpactBackwardsCompatibility'>Changes that Impact Backwards Compatibility</a></li>
  <li><a href='#AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-BugFixes'>Bug Fixes</a></li>
  <li><a href='#AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-KnownIssues'>Known Issues</a></li>
  <li><a href='#AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-StayinformedaboutApacheOpenOffice'>Stay informed about Apache OpenOffice</a></li>
</ul></div>


<h2><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-T%E1%BB%95ngquanv%E1%BB%81AOO4.0"></a>Tổng quan về AOO 4.0</h2>

<p><span class="image-wrap" style=""><img src="/confluence/download/attachments/34017065/logo.png?version=1&amp;modificationDate=1377424947000" style="border: 1px solid black" /></span></p>

<p>Apache OpenOffice 4.0 hiện đã có thể được tải về từ <a href="http://www.openoffice.org/download/" class="external-link" rel="nofollow">trang web chính thức</a>.&nbsp; Được xây dựng dựa trên thành công từ OpenOffice 3.4, đạt khoảng hơn 57 triệu lượt tải về, phần <b>cập nhật chính</b> mang lại cho người sử dụng các tính năng hoàn toàn mới, hoàn thiện về tính tương tác trực quan hơn cũng như phát hành các bản vá lỗi bổ sung.&nbsp;&nbsp;OpenOffice 4.0 còn mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới với tính năng giao diện người dùng dạng Sidebar,&nbsp; hỗ trợ lên đến 22 ngôn ngữ (bao gồm 3 ngôn ngữ mới được bổ sung thêm), cập nhật 500 bản vá lỗi, cải thiện tính năng tương thích với Microsoft Office, bổ sung phần hình họa/đồ họa, cải thiện tính năng tương tác với người dùng, vân vân...&nbsp;Bạn có thể đọc thêm các thông tin về những cập nhật mới tại Release Notes.</p>

<p>Apace OpenOffice và LibreOffice là hai sản phẩm phần mềm hoàn toàn khác nhau về phương hướng và lộ trình phát triển cũng như những người điều hành dự án.<br/>
OpenOffice vốn là một thương hiệu phần mềm nguồn mở được hậu thuẫn bởi Sun. Nhưng kể từ sau khi thương vụ M&amp;A được thực hiện bởi Oracle, một trong số các nhà phát triển ban đầu của OpenOffice đã tuyên bố họ quan ngại về những động thái mới trong vụ sát nhập Sun vào Oracle, và những lập trình viên này đã lập ra một phân bản khác từ OpenOffice, đó chính là LibreOffice.</p>

<p>Cho đến hiện tại, OpenOffice đã được Hiệp Hội Phát Triển Nguồn Mở Apache tiếp quản cũng như đảm nhiệm về lộ trình phát triển, do sự đóng góp toàn bộ mã nguồn cũng như thương hiệu đối với OpenOffice từ Oracle chuyển sang Apache.</p>

<p>Tiến trình chuyển ngữ/việt hóa giao diện của Apache OpenOffice hiện tại cũng đã có nhiều điểm khác biệt, mới mẻ, cũng như cập nhật và hệ thống lại các mâu thuẫn còn đan xen trong phần dịch trước đó. Tuy nhiên, phần dịch này vẫn còn rất nhiều thiếu sót, và cần có sự bổ sung cũng như hoàn thiện đến từ chính các bạn. Hãy tham gia vào dự án AOO 4 và cùng chúng tôi phát triển AOO.</p>

<p>Thêm vào đó, khi nhìn vào trang này, cũng như các trang khác, bạn có thể nhận thấy biểu tượng của chương trình đã được thay đổi.&nbsp; Biểu tượng mới này được lựa chọn từ hơn 40 ý tưởng về biểu tượng, là kết quả của sự sáng tạo và hợp tác cùng nhau trong việc tìm ra những ý tưởng tuyệt vời mang đậm tính chia sẻ trong cộng đồng nguồn mở, đến từ hơn 50,000 người dùng trên toàn thế giới.</p>

<p>Chúng tôi muốn gửi "lời chào đón nồng nhiệt nhất" tới những người sử dụng phiên bản cập nhật lần này.&nbsp; Chúng tôi hy vọng song hành với các tính năng mới, đặc biệt là Sidebar UI.&nbsp; Tính năng này được phát triển dựa trên phần mã nguồn được đóng góp từ phía IBM, trong bộ phận liên quan đến cụm sản phẩm Lotus Symphony.&nbsp; Chúng tôi đã tiếp nhật phần mã nguồn này, cũng như dựa trên các phản hồi từ cộng đồng người dùng, đã tiến hành tinh chỉnh lại phần mã nguồn này và tích hợp vào trong OpenOffice.</p>

<p>Còn nếu bạn là một người dùng chỉ vừa mới sử dụng bộ phần mềm này, thì bạn nên nhớ rằng bạn luôn luôn được chào đón cũng như gia nhập vào đại gia đình lớn của chúng tôi đó nha&#33;&nbsp; Chúng tôi luôn hy vọng rằng bạn sẽ luôn cảm thấy sự tiện dụng và hữu ích mà Apache OpenOffice mang lại trong công việc cho chính bạn, vì chúng tôi tin tưởng rằng Apache OpenOffice là một trong những sản phẩm miễn phí tốt nhất hiện tại trên thị trường phần mềm mã nguồn mở.</p>

<p>Đồng thời, chúng tôi luôn luôn tiếp nhận các phản hồi từ bạn nhằm giúp OpenOffice được trở nên hoàn thiện hơn:</p>
<ul>
	<li>Hỗ trợ các thắc mắc về chương trình thông qua <a href="http://forum.openoffice.org/" class="external-link" rel="nofollow">diễn đàn hỗ trợ cộng đồng</a>.</li>
	<li>Gửi các báo cáo về lỗi gặp phải khi sử dụng (không phải giải đáp thắc mắc) xin vui lòng truy cập vào <a href="https://issues.apache.org/ooo/" class="external-link" rel="nofollow">hệ thống theo dõi lỗi Bugzilla</a>.</li>
	<li>Các thắc mắc chung có thể được gửi đến <a href="http://openoffice.apache.org/mailing-lists.html#users-mailing-list-public" class="external-link" rel="nofollow">danh sách email người dùng</a>.</li>
</ul>


<p>Bạn cũng có thể liên lạc với chúng tôi trên <a href="https://twitter.com/#%21/apacheoo" class="external-link" rel="nofollow">Twitter</a>, <a href="http://www.facebook.com/ApacheOO" class="external-link" rel="nofollow">Facebook</a> và cả <a href="https://plus.google.com/u/0/114598373874764163668/posts" class="external-link" rel="nofollow">Google&#43;</a>.</p>

<h2><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-C%E1%BB%99ng%C4%90%E1%BB%93ngM%C3%A3Ngu%E1%BB%93nM%E1%BB%9F"></a>Cộng Đồng Mã Nguồn Mở</h2>

<p>Tại Apache các thành viên tham gia đóng góp công sức của mình dưới dạng thiện nguyện và cởi mở.&nbsp; Chúng tôi phát triển các phần mềm mã nguồn mở nhằm hướng đến mục tiêu vì một lợi ích chung cho cả cộng đồng.&nbsp;Chúng tôi cũng không yêu cầu bạn phải hỗ trợ về mặt tài chánh.&nbsp;&nbsp;Nhưng nếu bạn cảm thấy thích với ý tưởng về việc tham gia vào dự án, thì còn chần chờ gì nữa mà không tham gia ngay với chúng tôi để tạo ra một phiên bản phát hành tiếp theo của OpenOffice trở nên hoàn hảo hơn.&nbsp;Các thành viên trong dự án không chỉ bao gồm các lập trình viên, ngoài ra còn có cộng đồng những người dùng thử phần mềm, thiết kế giao diện, thiết kế web, soạn thảo hướng dẫn kỹ thuật, các chuyên gia theo từng lãnh vực, các dịch giả viên, các chuyên gia về phát triển cộng đồng mạng xã hội, vân vân..&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tất cả các tình nguyện viên đều được chào đón khi tham gia vào dự án.&nbsp;&nbsp;Các thông tin chi tiết có thể được xem tại trang <a href="http://openoffice.apache.org/get-involved.html" class="external-link" rel="nofollow">Tham Gia Phát Triển</a>.</p>

<h2><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-C%C3%A1cT%C3%ADnhN%C4%83ngM%C6%A1iV%C3%A0S%E1%BB%B1Ho%C3%A0nThi%E1%BB%87nTrongThi%E1%BA%BFtK%E1%BA%BF"></a>Các Tính Năng Mơi Và Sự Hoàn Thiện Trong Thiết Kế</h2>

<h3><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-ThanhSidebarM%E1%BB%9Bi"></a>Thanh Sidebar Mới</h3>

<p>Thanh Sidebar là một đặc điểm nổi bật trọng yếu trong sự bổ sung về mặt ý tưởng thiết kế trong các ứng dụng thuộc bộ sản phẩm OpenOffice.</p>

<p>Thanh Sidebar giúp việc hiển thị dữ liệu trở nên tốt hơn đối với các màn hình có độ phân giải rộng trong thời gian gần đây so với thanh công cụ truyền thống trước đó. Phần 'Các Thuộc Tính' là phần thông tin phân biệt chữ hoa hoặc thường cũng như hiển thị các thanh nội dung kèm theo thuộc tính của tài liệu vốn được sử dụng thường xuyên trong các tác vụ chỉnh sửa.</p>

<p>Click vào các bức hình bên dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết:</p>

<p><span class="image-wrap" style=""><a class="confluence-thumbnail-link 1024x768" href='https://cwiki.apache.org/confluence/download/attachments/34017065/screenshot-writer-context-text.png'><img src="/confluence/download/thumbnails/34017065/screenshot-writer-context-text.png" style="border: 0px solid black" /></a></span> <span class="image-wrap" style=""><a class="confluence-thumbnail-link 1024x768" href='https://cwiki.apache.org/confluence/download/attachments/34017065/screenshot-writer-context-bitmap.png'><img src="/confluence/download/thumbnails/34017065/screenshot-writer-context-bitmap.png" style="border: 0px solid black" /></a></span> <span class="image-wrap" style=""><a class="confluence-thumbnail-link 1024x768" href='https://cwiki.apache.org/confluence/download/attachments/34017065/screenshot-writer-context-shape.png'><img src="/confluence/download/thumbnails/34017065/screenshot-writer-context-shape.png" style="border: 0px solid black" /></a></span><br/>
<em>Hình chụp trong chương trình Writer với các nội dung về văn bản, hình dạng bitmap, và biểu tượng họa hình (từ trái sang phải). Biểu tượng mới của OpenOffice logo đã được dán vào dưới định dạng bitmap (phần giữa) và ở trạng thái có thể chỉnh sửa phần đường viền (bên phải).</em></p>

<p>Nếu bạn không sử dụng một hộp thoại điều khiển nào đó thường xuyên, chỉ cần click vào tiêu đề của đối tượng và toàn bộ đối tượng sẽ được hiển thị dưới dạng một dòng văn bản. Dấu hiển thị + hoặc - sẽ giúp bạn nhận ra phần tiêu đề của khung điều khiển đang được mở rộng hay thu gọn lại.</p>

<p><span class="image-wrap" style=""><a class="confluence-thumbnail-link 766x768" href='https://cwiki.apache.org/confluence/download/attachments/34017065/expand-and-collapse.png'><img src="/confluence/download/thumbnails/34017065/expand-and-collapse.png" style="border: 0px solid black" /></a></span><br/>
<em>Sự mở rộng hoặc thu hẹp của các hộp thoại điều khiển khác nhau</em></p>

<ul>
	<li>Có tổng cộng mười một hộp thoại điều khiển thuộc tính trong phần mã của IBM Lotus Symphony được chuyển sang AOO: Canh lề, Diện tích, Chỉnh giao diện của các ô dữ liệu, Đồ họa, Dòng dữ liệu, Định dạng số, Trang dữ liệu, Đoạn văn, Vị trí và kích thước, Văn bản và canh chỉnh bao đoạn.</li>
	<li>Bảy hộp thoại điều khiển được duy trì và cải tiến từ thanh công cụ điều khiển của phần ứng dụng Trình Chiếu: Thông báo đối tượng nào được sử dụng, Hiệu ứng tự chọn, Bố trí bố cục, Các đối tượng được thao tác gần đây, Chuyển trang trình chiếu, Thiết kế bảng, Các đối tượng được sử dụng trong phần Trình Chiếu.</li>
	<li>Four are non-modal (ie non locking) dialogs: Functions, Gallery, Navigator, Syles and Formatting.</li>
	<li>One is new: Insert.</li>
</ul>


<p><span class="image-wrap" style=""><a class="confluence-thumbnail-link 984x928" href='https://cwiki.apache.org/confluence/download/attachments/34017065/sidebar-panels.png'><img src="/confluence/download/thumbnails/34017065/sidebar-panels.png" style="border: 0px solid black" /></a></span><br/>
<em>Panels from Symphony, the old Impress task pane, OpenOffice dialogs (from left to right).</em></p>

<p>The width of the Sidebar can be adjusted. The controls adapt their size accordingly. If you need more space then it can be undocked &#8212; and possibly moved to a second display &#8212; or it can be reduced to a thin tab bar. A single click on one of the icons and the sidebar is back.</p>

<p><span class="image-wrap" style=""><a class="confluence-thumbnail-link 1964x951" href='https://cwiki.apache.org/confluence/download/attachments/34017065/sidebar-different-widths.png'><img src="/confluence/download/thumbnails/34017065/sidebar-different-widths.png" style="border: 0px solid black" /></a></span><br/>
<em>Different widths of the sidebar: maximum width, default width, too narrow to display content, collapsed to tab bar (from left to right).</em></p>

<p><span class="image-wrap" style=""><a class="confluence-thumbnail-link 1024x768" href='https://cwiki.apache.org/confluence/download/attachments/34017065/screenshot-calc-floating.png'><img src="/confluence/download/thumbnails/34017065/screenshot-calc-floating.png" style="border: 0px solid black" /></a></span><br/>
<em>Floating sidebar, can be moved to second screen</em></p>

<p>Of course, not all of OpenOffice's functionality can be represented by controls in the Sidebar. If you need an advanced function then just click on the "more options" button in the title bar of a panel to open a dialog with many more options and properties.</p>

<p><span class="image-wrap" style=""><a class="confluence-thumbnail-link 1500x817" href='https://cwiki.apache.org/confluence/download/attachments/34017065/sidebar-more-options.png'><img src="/confluence/download/thumbnails/34017065/sidebar-more-options.png" style="border: 0px solid black" /></a></span><br/>
<em>Click on 'more options' to get, well, more options.</em></p>

<p>More information can be found in the <a href="http://wiki.openoffice.org/wiki/Sidebar" class="external-link" rel="nofollow">OpenOffice wiki</a>.</p>


<h3><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-InteroperabilityImprovements"></a>Interoperability Improvements</h3>

<p>Fidelity and interoperability improvement is an ongoing goal for Apache OpenOffice. And there are many improvements going in to the new version. Here an overview of some of the major fidelity improvements since the Apache OpenOffice 3.4.1 release, including features, enhancements and defect fixes.</p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-TextDocuments"></a>Text Documents</h4>

<div class='table-wrap'>
<table class='confluenceTable'><tbody>
<tr>
<th class='confluenceTh'> Description </th>
<th class='confluenceTh'> Original </th>
<th class='confluenceTh'> AOO 3.4.1 </th>
<th class='confluenceTh'> AOO 4.0 </th>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Support of Graphic Bullets in MS word 2003 </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/8/81/120928_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/4/4b/120928_Aoo341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/3/36/120928_Aoo40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Table of Content fidelity improvement with MS Word 2003 (tabs, attributes &amp; jump...) </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/1/15/119963_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/f/ff/119963_Aoo341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/5/52/119963_Aoo40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Bookmark reference to normal numbering </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/0/0b/120759_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/0/04/120759_Aoo3.4.1.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/d/d9/120759_Aoo40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Numbering&amp;bullets attributes determined by the paragraph end mark in MS Word </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/7/70/119405_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/e/ef/119405_Aoo341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/0/0c/119405_Aoo40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
</tbody></table>
</div>


<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-PresentationDocuments"></a>Presentation Documents</h4>

<div class='table-wrap'>
<table class='confluenceTable'><tbody>
<tr>
<th class='confluenceTh'> Description </th>
<th class='confluenceTh'> Original </th>
<th class='confluenceTh'> AOO 3.4.1 </th>
<th class='confluenceTh'> AOO 4.0 </th>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Keep special numbering when saving or opening a ppt file </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/6/60/120773_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/a/a2/120773_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/d/d0/120773_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Support special tiled fill (picture size covers master page) background to be exported into ppt file </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/8/8d/120039_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/3/39/120039_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/9/9f/120039_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> The fill attribute of graphic background in table can be display correctly when loading ppt file </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/a/ae/119877_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/0/03/119877_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/8/88/119877_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Support of a connector that is connected to PPT table </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/f/f0/119493_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> crash in AOO 3.4.1 </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/1/1e/119493_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Right notched arrow with "Fit shape to text" property can be imported correctly </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/9/99/120848_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/6/68/120848_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/6/61/120848_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Keep 3D effects when import line </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/c/ce/119443_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/7/74/119443_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/1/1f/119443_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
</tbody></table>
</div>


<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-SpreadhseetDocuments"></a>Spreadhseet Documents</h4>

<div class='table-wrap'>
<table class='confluenceTable'><tbody>
<tr>
<th class='confluenceTh'> Description </th>
<th class='confluenceTh'> Original </th>
<th class='confluenceTh'> AOO 3.4.1 </th>
<th class='confluenceTh'> AOO 4.0 </th>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Keep Pie chart height when open Excel file </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/8/89/119989_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/4/48/119989_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/8/8a/119989_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Support the range specified by a reference formula or name range as chart data </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/c/c0/120962_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/1/1b/120962_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/1/1b/120962_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Show chart name through VBA API by clicking a button </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/2/29/121178_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/2/2f/121178_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/5/58/121178_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Support data filter function on merged cells </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/c/ce/120017_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/d/da/120017_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/f/f0/120017_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Support user-defined format code in xls when cell value is TRUE or FALSE </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/f/fa/121126_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/4/42/121126_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/8/86/121126_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Support GETPIVOTDATA in Excel </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/b/b5/119972_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/0/05/119972_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/3/3c/119972_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Support format code "0_;.00" </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/4/46/119943_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/3/3d/119943_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/9/97/119943_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
</tbody></table>
</div>


<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-OOXMLgeneral"></a>OOXML general</h4>

<div class='table-wrap'>
<table class='confluenceTable'><tbody>
<tr>
<th class='confluenceTh'> Description </th>
<th class='confluenceTh'> Original </th>
<th class='confluenceTh'> AOO 3.4.1 </th>
<th class='confluenceTh'> AOO 4.0 </th>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Support Docx outline level </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/d/d1/119621_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/6/6e/119621_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/f/fd/119621_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Support table background color from table style in docx file </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/0/09/120576_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/d/dd/120576_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/d/d6/120576_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Support more Numbering&amp;bullet types in docx </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/b/b9/119658_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/f/fa/119658_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/1/18/119658_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Support font color in table in pptx </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/c/c7/120051_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/9/90/120051_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/2/23/120051_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
</tbody></table>
</div>


<h3><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-DrawObjectImprovements%2FEnhancements"></a>DrawObject Improvements/Enhancements</h3>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-NewColorPalette"></a>New Color Palette</h4>

<p>The Color Palette is enhanced and extended with a selection of more useful colors, arranged in a new scheme to make finding colors simpler.</p>

<p>The new Palette is a mix of the Lotus Symphony Palette combined with the most useful original colors.</p>

<p><span class="image-wrap" style=""><img src="/confluence/download/attachments/34017065/NewPalette.png?version=1&amp;modificationDate=1377424947000" style="border: 0px solid black" /></span></p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-NewGradients"></a>New Gradients</h4>

<p>The Gradients are enhanced and extended with new, more useful ones, mainly taken from Lotus Symphony. The old ones are kept, but moved to the end of the list (not in the picture). These Gradients create much nicer fills for uses such as Slide Backgrounds.</p>

<p><span class="image-wrap" style=""><img src="/confluence/download/attachments/34017065/NewGradients.png?version=1&amp;modificationDate=1377424947000" style="border: 0px solid black" /></span></p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-NewGalleryThemesandGalleryenhancements"></a>New Gallery Themes and Gallery enhancements</h4>

<h5><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-GallerythemesaddedfromSymphony."></a>Gallery themes added from Symphony.</h5>

<ul>
	<li>Arrows</li>
	<li>Bullets (extended)</li>
	<li>Computers</li>
	<li>Diagrams</li>
	<li>Environment</li>
	<li>Finance</li>
	<li>People</li>
	<li>School &amp; University</li>
	<li>Symbols</li>
	<li>Textshapes</li>
	<li>Transport</li>
</ul>


<h5><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-EnhancementstoexistingGallery"></a>Enhancements to existing Gallery</h5>

<ul>
	<li>Old themes are kept and sometimes extended</li>
	<li>Gallery is now able to store and use SVG graphics</li>
	<li>Many new graphics are now in SVG format, which saves space on your computer and gives the user the highest quality vector format</li>
	<li>Ability to add your own SVG and Metafile format graphics</li>
	<li>Can now be oriented horizontally or vertically and will adapt it's layout automatically</li>
	<li>Now also available anytime in the new Sidebar</li>
</ul>


<p><span class="image-wrap" style=""><img src="/confluence/download/attachments/34017065/NewGallery.png?version=1&amp;modificationDate=1377424947000" style="border: 0px solid black" /></span></p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-RefinedtheSelectionHandlesUserInterface"></a>Refined the Selection Handles User Interface</h4>

<ul>
	<li>Selection Handles were reworked to be more distinguishable.</li>
	<li>Transparency was added to give a slight 'clue' when the Handles cover something, but only for the Handle's fill (not their outlines) to not make them harder to view as necessary.</li>
	<li>The design was slightly rounded.</li>
	<li>Colors were tweaked a little bit for better identification (mainly when Handles are selected).</li>
	<li>When Keyboard-travelling over handles (CTRL-TAB) yellow handles used for CustomShapes now blink as the other handles to visualize the active handle correctly.</li>
</ul>


<p><span class="image-wrap" style=""><img src="/confluence/download/attachments/34017065/NewHandles.png?version=1&amp;modificationDate=1377424947000" style="border: 0px solid black" /></span></p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-RefinedSelectionVisualization"></a>Refined Selection Visualization</h4>

<ul>
	<li>For many occasions the selection of objects or multiple objects got enhanced using the selection color from the system.</li>
	<li>Usage and fetching of that system-wide SelectionColor was unified to guarantee it for all selections on all Systems.</li>
	<li>A slight blinking was added to identify objects where text can be added by starting to type or pressing return.</li>
</ul>


<p>This is used in various places such as; Objects with TextEdit mode, highlighting of objects as Drag&amp;Drop target or object manipulation (dashed black/white lines were used before).</p>

<p><span class="image-wrap" style=""><img src="/confluence/download/attachments/34017065/NewTextEdit.png?version=1&amp;modificationDate=1377424947000" style="border: 0px solid black" /></span></p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-BetterPrintPreview"></a>Better Print Preview</h4>

<p>The PrintPreview in the Print dialog is now fully AntiAlialised. The previous version was not, thus thin lines could vanish or produce missing parts.</p>

<p><span class="image-wrap" style=""><img src="/confluence/download/attachments/34017065/NewPrintPreview.png?version=1&amp;modificationDate=1377424947000" style="border: 0px solid black" /></span></p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-EnhancedconversiontoBitmapGraphics"></a>Enhanced conversion to Bitmap Graphics</h4>

<p>The conversion to Bitmap graphics is greatly enhanced for all kinds of draw objects, including chart OLEs and others. This is not only useful for internally converting objects to bitmaps, but also used for exports where bitmaps are needed, and the system clipboard. It works with single objects as well as multiple selections. Transparencies of the object and AntiAliasing on its edges are perfect now.</p>

<p><span class="image-wrap" style=""><img src="/confluence/download/attachments/34017065/NewConversionToBitmap.png?version=1&amp;modificationDate=1377424947000" style="border: 0px solid black" /></span></p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-EnhancedFillType%27Bitmap%27"></a>Enhanced FillType 'Bitmap'</h4>

<p>All DrawingObjects which can have a Bitmap filling can now profit from the new, greatly enhanced Bitmap FillType:</p>
<ul>
	<li>The new Bitmap FillType preserves Transparency, the old version was not capable of this and always added a white background.</li>
	<li>It allows the use of vector graphics which stay vector graphic when processed (especially useful in e.g. printing, PDF and other exports).</li>
	<li>It supports SVG and Metafile as FillData, no longer restricted to BitmapData.</li>
	<li>Tiling, AutoFit, Size, Position and Offset settings are fully supported (in Area dialog).</li>
	<li>Animated GIF's are now allowed as FillTypes.</li>
</ul>


<p>Examples of this include:</p>
<ol>
	<li>Self-create a scaling-independent fill by drawing anything anytime using DeawObjects
	<ol>
		<li>convert it to Metafile</li>
		<li>create a FillStyle based on it</li>
	</ol>
	</li>
	<li>Use a SVG or import a vector format (WMF) to define a new FillStyle.</li>
</ol>


<p>Think about the possibilities for filling the Backgrounds of Pages, Chart bars or other items. This will be used as vector data when printing or at PDF export.</p>

<p><span class="image-wrap" style=""><img src="/confluence/download/attachments/34017065/NewFillStyleBitmap.png?version=1&amp;modificationDate=1377424947000" style="border: 0px solid black" /></span></p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-EnhancedCopy%2FPaste"></a>Enhanced Copy/Paste</h4>

<p>All applications now support transparent and anti-aliased versions of, for example, DrawObjects in the selection to be exchanged with external applications. This is a result of the enhanced conversion to Bitmap and adding the PNG graphic format to the supported clipboard formats.</p>

<p>Non-Graphic objects are converted on-demand, and graphic objects are copied with full transparency and AntiAliasing support.</p>

<p>It is now possible to Copy/Paste any object to an external PixelGraphic application, modify it as needed, and copy it back to any OpenOffice Application without quality loss. This allows everyone easy and complete image manipulation outside the Office with the tool of his choice and the capabilities he needs.</p>

<p><span class="image-wrap" style=""><img src="/confluence/download/attachments/34017065/NewCopyPaste.png?version=1&amp;modificationDate=1377424947000" style="border: 0px solid black" /></span></p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-EnhancedDrag%26Drop"></a>Enhanced Drag&amp;Drop</h4>

<p>Drag&amp;Drop has been enhanced by an 'internal' mode. It is now possible to Drag&amp;Drop anything 'onto' an existing DrawObject to change it's graphic or fill style when holding CTRL+SHIFT (Ctrl+Cmd on Mac) during Drag&amp;Drop.</p>

<p>As visual control, the target object for the Drag&amp;Drop is visualized using the new Selection Visualization and a unique MouseCursor.</p>
<ul>
	<li>Drag&amp;Drop from external: change FillStyle to Bitmap (including transparence), use e.g. SVG or metafile</li>
	<li>Drag&amp;Drop internal (klick on the source object(s), wait a second until MousePointer changes, start dragging, hold CTRL+SHIFT)</li>
</ul>


<ul>
	<li>when source is a DrawObject: Styles are copied (LineStyle, FillStyle, etc.)</li>
	<li>when source is a GraphicObject: FillStyle is adapted to source's geometry content</li>
</ul>


<p>Here is an example:</p>

<p>(a) Draw an object, e.g. a rounded rectangle with an outline, Draw an arrow object, choose fill and line style for it.<br/>
(b) If you Drag&amp;Drop onto the target object, it copies FillStyle and LineStyle.<br/>
(c) If you convert the arrow to metafile (e.g. using context menu), Drag&amp;Drop onto the target object, it gets filled with the arrow's vector data.</p>

<p>This comes in very handy if you need to quickly define an object FillStyles or want to copy the GraphicStyles of one object to others.</p>

<p>Also very useful:</p>
<ul>
	<li>You can use the Gallery as in-betwen space for DrawObjects or GraphicObjects used for that purpose.</li>
	<li>You can directly Drag&amp;Drop from there onto DrawObjects.</li>
	<li>You can Drag&amp;Drop from external sources onto DrawObjects.</li>
</ul>


<p><span class="image-wrap" style=""><img src="/confluence/download/attachments/34017065/NewDragDrop.png?version=1&amp;modificationDate=1377424947000" style="border: 0px solid black" /></span></p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-AdaptLineStart%2FEndtoLineWidth"></a>Adapt LineStart/End to LineWidth</h4>

<p>It is practical when you change the LineWidth of an Object which has ArrowHeads defined at its start/end when the ArrowHeads used get adapted to your LineWidth change; else you have to adapt these by your own. This was already done for Draw and Impress. This is now unified and centralized and works in all OpenOffice applications.</p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-SVGExportenhancements"></a>SVG Export enhancements</h4>

<p>Some enhancements for SVG export were added to avoid some quality losses.&nbsp; More improvements are planned in this area for future releases.</p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-SVG%2FMetafileBreakimprovements"></a>SVG/Metafile Break improvements</h4>

<p>If an imported SVG/metafile&nbsp; is manipulated, it needs to be broken up into DrawObjects.&nbsp;&nbsp; This code was improved in this release.&nbsp; More improvements are planned in this area for future releases.</p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-SVGImportimprovements"></a>SVG Import improvements</h4>

<p>Enhancements and bug fixes were made in the SVG Import code . Thanks to all Users&nbsp; who were reporting issues and providing test documents for SVG.&nbsp; If you have a SVG file which looks different than it should, do not hesitate to attach it to an issue in the <a href="http://issues.apache.org/ooo/" class="external-link" rel="nofollow">Apache OpenOffice Bugzilla</a>.</p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-PictureCropmodeofferspreview"></a>Picture Crop mode offers preview</h4>

<p>When working on a GraphicObject it is allowed to set a Crop region for it.&nbsp; When using the interactive mode for that, the new version shows the non-visible part of the Graphic content (the croppped part) as transparent and surrounds it with a light border.&nbsp; This way you no longer have to guess where or how big the cropped data is.</p>

<p>This example shows cropping in an SVG graphic:</p>

<p><span class="image-wrap" style=""><img src="/confluence/download/attachments/34017065/NewInteractiveCrop.png?version=1&amp;modificationDate=1377424947000" style="border: 0px solid black" /></span></p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-UnifiedvisualizationofColorPalettepopups"></a>Unified visualization of ColorPalette popups</h4>

<p>All places where a ColorPalette popup is shown (the form where the colors are organized in a raster) are overhauled and made to use the same sizes and width.&nbsp; The width (12 columns) was adapted to the new designed ColorPalette. For a picture see 'New Color Palette'</p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-Transparencysupportforpixelformats%28PNG%29"></a>Transparency support for pixel formats (PNG)</h4>

<p>When exporting selected drawing objects to formats that support transparency, e.g., PNG, OpenOffice now uses a transparent background by default. This allows to further use graphics created in other applications or for further processing.</p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-Connectorssupportrotation"></a>Connectors support rotation</h4>

<p>Connectors no longer disable rotation or shear tools when selected. While this is a small benefit with single connectors, it is very useful when selecting a number of graphic objects and wanting to rotate them. This was requested in the <a href="http://forum.openoffice.org/en/forum" class="external-link" rel="nofollow">OpenOffice Community Forum</a>, where a user wanted to rotate a drawing made of many draw objects and many connectors by 90 degrees. This is now possible without the inconvenience of deselecting all of the connectors.</p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-CorrectedHatchfillstylevisualization"></a>Corrected Hatch fill style visualization</h4>

<p>When zooming out or in small visualizations (e.g. Page Previews) objects or pages using a hatch fill style were poorly visualized since too many hatch lines were shown in a small area. The Hatch Fill Style now uses a minimal line distance to make it look good for visualizations in Edit Views. This was already the case in older office versions, but was lost in the redesign of the visualization.</p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-Bettergradientsupportinmetafiles"></a>Better gradient support in metafiles</h4>

<p>Gradients in metafiles are rotated and sheared (slanted) together with the metafile and so behave similar to bitmap graphics. Start color and end color are included in those gradients now. This improvement becomes visible if you use a small number of gradient steps. All gradients are now shown in presentation mode the same as they are shown in edit mode.</p>

<h3><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-CalcandChartImprovements%2FEnhancements"></a>Calc and Chart Improvements/Enhancements</h3>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-SupportrelativePieChartHeight%3A"></a>Support relative Pie Chart Height:</h4>

<p>For Pie charts imported from other formats, the Height attribute was not supported. This is added now and makes Pie Charts look more like the original.</p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-NewFunctions"></a>New Functions</h4>

<p>Calc now supports the spreadsheet functions:&nbsp; AVERAGEIFS, COUNTIFS, and SUMIFS.&nbsp; These functions allow you to combine several conditions.</p>

<p>Calc now supports the function XOR. The function completes the already available set of Boolean functions.</p>

<p>Calc now supports the functions LEFTB, RIGHTB, LENB, and MIDB. These functions are special versions for DBCS (double byte character set) languages.</p>

<p>Calc's RAND function was reimplemented to use the Mersenne-Twister algorithm.</p>

<h3><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-ExtensionsImprovements%2FEnhancements"></a>Extensions Improvements/Enhancements</h3>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-NewToolbarmanagement"></a>New Toolbar management</h4>

<p>Extensions now use a new Toolbar management, see <a href="https://issues.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=121577" class="external-link" rel="nofollow">https://issues.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=121577</a> ; at the moment, Extensions for 3.x that are using the deprecated mechanism will have to be updated to work with OpenOffice 4.0. Many popular extensions, including dictionaries, are not affected by the change.</p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-UnifiedmenuAPI"></a>Unified menu API</h4>

<p>The Menu API has been unified, making it more clear and API-user-friendly. The following interfaces have been deprecated and replaced: css.awt.XMenuExtended, css.awt.XMenuExtended2, css.awt.XMenuBarExtended, css.awt.XPopupMenuExtended. See <a href="https://issues.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=121542#c2" class="external-link" rel="nofollow">https://issues.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=121542#c2</a> for details.</p>

<p><b>Note</b>: extension authors who require more information on the above changes are encouraged to post their questions to our <a href="http://openoffice.apache.org/mailing-lists.html#api-mailing-list-public" class="external-link" rel="nofollow">API mailing list</a>.</p>

<h3><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-PerformanceImprovements%2FEnhancements"></a>Performance Improvements/Enhancements</h3>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-Manyresourceleakswerefixed."></a>Many resource leaks were fixed.</h4>

<p>Many resource leaks were fixed, reducing memory requirements and improving application stability.</p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-SpeedupofGraphicRendering"></a>Speedup of Graphic Rendering</h4>

<p>More Rendering speedups are used (on systems supporting it, system-dependent)</p>
<ul>
	<li>Bitmaps with transparency are painted directly</li>
	<li>Bitmaps which are transformed (rotated/sheared/mirrored) are painted directly</li>
	<li>Lines with LineWidth and/or transparence are painted directly</li>
	<li>Geometry and Pixel data is buffered in system-dependent formats</li>
</ul>


<p>For example, this allows even animated GIFs to be used as object fill style for any object and to transform these in real time (when supported on the system).&nbsp;&nbsp; It also greatly enhances visualization geometry during editing (in the EditViews) when supported.</p>

<h2><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-AdditionalLanguageSupport"></a>Additional Language Support</h2>

<p>New translations available in Apache OpenOffice 4.0 include:</p>
<ul>
	<li>Greek</li>
	<li>Portuguese</li>
	<li>Tamil</li>
</ul>


<p>Updated translations include:</p>
<ul>
	<li>Asturian</li>
	<li>Czech</li>
	<li>German</li>
	<li>British English</li>
	<li>Spanish</li>
	<li>Finnish</li>
	<li>French</li>
	<li>Scottish Gaelic</li>
	<li>Galician</li>
	<li>Hungarian</li>
	<li>Italian</li>
	<li>Japanese</li>
	<li>Korean</li>
	<li>Dutch</li>
	<li>Brazilian Portuguese</li>
	<li>Russian</li>
	<li>Slovak</li>
	<li>Slovenian</li>
	<li>Simplified Chinese</li>
</ul>


<p>For a complete list of available languages and language packs see this <a href="http://www.openoffice.org/download/other.html" class="external-link" rel="nofollow">detailed download page</a>.</p>

<p>Note: Several other language translations are in-progress and will be released when available.&nbsp; If your language is not listed above, and you want to help translate the user interface, <a href="http://openoffice.apache.org/translate.html" class="external-link" rel="nofollow">we welcome any and all volunteers</a>.&nbsp;</p>

<h2><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-ImprovedQualityManagementTools"></a>Improved Quality Management Tools</h2>

<h3><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-NewAutomatedTestingFramework"></a>New Automated Testing Framework</h3>

<p>Apache OpenOffice 4.0 has a new automated testing framework based on JUNIT that tests in the areas</p>
<ul>
	<li>BVT (Basic Verification Tests)</li>
	<li>FVT (Functional Verification Tests)</li>
	<li>PVT (Performance Verification Tests)</li>
	<li>SVT (System Verifcation Tests)</li>
</ul>


<h2><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-ChangesthatImpactBackwardsCompatibility"></a>Changes that Impact Backwards Compatibility</h2>

<h3><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-Modulebinfilterremoved"></a>Module binfilter removed</h3>

<p>We no longer read or write the legacy StarOffice file formats (files with extensions .sdw, .sdc, .sdd, etc.). &nbsp;Removal of this code makes the OpenOffice codebase easier to maintain. &nbsp;The legacy formats have never been the default format in any version of OpenOffice. &nbsp;Users with legacy StarOffice documents are advised to re-save them into ODF format (<b>.odt, &#42;.ods, &#42;.odp, etc.) &#42;before upgrading</b> to Apache OpenOffice 4.0. This can be done using File - Wizards - Document Converter in OpenOffice 3.x&nbsp; OpenOffice 1.x files (*.sxw, &#42;.sxc, &#42;.sxi) are still supported.</p>

<h3><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-Pythonsupportupdated"></a>Python support updated</h3>

<p>PyUNO is now compatible with the latest C-Python 3.x but in order to reduce the impact for existing applications, support for C-Python 2.x has been preserved and remains the default. The internal Python, used by default in the Windows and MacOS-X ports, has now been upgraded with version 2.7.5 which fixes hundreds of bugs and has important performance improvements but is still compatible with previous versions. Existing scripts may require minor adjustments but will normally just continue working as before.</p>


<h3><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-SupportforsystemC%5CSTL"></a>Support for system C+&#43; STL</h3>

<p>The stlport4 template library was obsoleted with the TR1 report of the C+&#43; standard and was deprecated and no longer maintained. Apache OpenOffice 4 switches to the system's native standard template library, so extensions written in C+&#43; need to be recompiled with the Apache OpenOffice 4 SDK.</p>

<h2><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-BugFixes"></a>Bug Fixes</h2>

<p>As of July 17th 2013 there were 498 verified issues that have been resolved.</p>

<p>This list can be found at: <a href="http://s.apache.org/aoo400_verified" class="external-link" rel="nofollow">VERIFIED or CLOSED</a></p><p>(An <a href="https://issues.apache.org/ooo/" class="external-link" rel="nofollow">OpenOffice Bugzilla</a> login will enable you to search for any bugs that may interest you.)</p>

<h3><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-Importantbugfixeshavebeenmadeintheseareas%3A"></a>Important bug fixes have been made in these areas:</h3>

<p>Support for Java 7, and the Java Access Bridge v2.0.3 implemented in JRE 1.7u6 and later has been restored. Windows OS users requiring Accessibility support for Assistive Technology tools can now use current Oracle releases of the Java SE 7 Runtime Environment and the Java Accessibility API on Windows.</p>

<h3><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-TheQAteamhasbeentrackingadditionalfixesaswell.Seetheircompletereportsat%3A"></a>The QA team has been tracking additional fixes as well. See their complete reports at:</h3>

<p><a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/QA/Report/WeeklyReport" class="external-link" rel="nofollow">http://wiki.services.openoffice.org/wiki/QA/Report/WeeklyReport</a></p><h2><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-KnownIssues"></a>Known Issues</h2>

<ul>
	<li>Apache OpenOffice 4.0.0 will be flagged by the new Gatekeeper facility in Mac OS X Mountain Lion. This is a new feature to help guard against malware on Mac systems. There is a procedure laid out at the following link to allow applications not installed from the Mac App store to run. See the article at Mac support at <a href="http://support.apple.com/kb/HT5290" class="external-link" rel="nofollow">http://support.apple.com/kb/HT5290</a>.</li>
</ul>


<ul>
	<li>Apache OpenOffice 4.0.0 supports Java 7, which is the recommended configuration; but (especially on 64-bit Windows) you might receive warnings about the Java version being defective. In that case, download and install the <a href="http://download.microsoft.com/download/5/B/C/5BC5DBB3-652D-4DCE-B14A-475AB85EEF6E/vcredist_x86.exe" class="external-link" rel="nofollow">Microsoft Visual C+&#43; 2010 Redistributable Package</a>. If you still have problems, install <a href="http://www.java.com/java6download/" class="external-link" rel="nofollow">the most current JRE 6 version</a>. Make sure you get the file "Windows x86 Offline (32-bit)". Then configure OpenOffice to use it at "Tools - Options - OpenOffice - Java". See <a href="http://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?f=15&amp;t=54974" class="external-link" rel="nofollow">this forum topic</a> for more information.</li>
</ul>


<ul>
	<li>Apache OpenOffice 4.0.0. has got a new color palette. If you have migrated your "personal data" from a previous version, the old color palette is migrated too: you won't see the new palette and (if you are using a non-English version) some of the color names will appear in English only. To get the new palette close Apache OpenOffice and its quickstarter, search for the file “standard.soc” in your <a href="http://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?f=74&amp;t=12426" class="external-link" rel="nofollow">Apache OpenOffice user folder</a> and rename the file, to “standard_AOO341.soc” for example. With the next start of Apache OpenOffice the new color palette is transferred to your user folder and is available.</li>
</ul>


<h3><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-Upgrading%2FInstallation"></a>Upgrading/Installation</h3>

<p>When installing Apache OpenOffice 4.0.0 on a machine that already has OpenOffice 3.4.1 or 3.4.0 installed on it, the user will be prompted on whether they would like "personal data" from the previous version migrated over to the new version.&nbsp; This includes information like custom spell checking words, dictionaries, extensions, etc.&nbsp;By default this migration is enabled, but the user can disable it via the checkbox.</p>

<p>In some cases, when the user first launches Apache OpenOffice 4.0 after an upgrade that included personal data migration, the user will see a dialog like this: <span class="image-wrap" style=""><img src="/confluence/download/attachments/34017065/dictionary-upgrade.png?version=1&amp;modificationDate=1377424947000" style="border: 1px solid black" /></span><br/>
It is safe to click OK on this dialog.</p>

<p>After an upgrade is completed, there may be some files related to the older version of OpenOffice still on your machine.&nbsp; These can be safely deleted:</p>
<ul>
	<li>The empty directory:&nbsp; C:\Program Files\OpenOffice.org 3\share\uno_packages\cache\uno_packages</li>
	<li>Install files directories from previous versions, often on your Desktop, with names like:
	<ul>
		<li>OpenOffice.org 3.4.1 (en-US) Installation Files</li>
		<li>OpenOffice.org 3.4 (en-US) Installation Files</li>
		<li>OpenOffice.org 3.3 (en-US) Installation Files</li>
	</ul>
	</li>
</ul>
<p>For additional upgrade/installation information, please see the <a href="http://www.openoffice.org/download/common/instructions.html" class="external-link" rel="nofollow">Install Guide</a>.</p>

<h2><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Vietnamese%29-StayinformedaboutApacheOpenOffice"></a>Stay informed about Apache OpenOffice</h2>

<p>You are encouraged to subscribe to the Apache OpenOffice announcement mailing list, to be receive important notifications such as product updates and security patches.&nbsp; To subscribe you can send an email to:&nbsp; <a href="mailto:announce-subscribe@openoffice.apache.org" class="external-link" rel="nofollow">announce-subscribe@openoffice.apache.org</a>.</p>

<p>You can also follow the project on <a href="https://twitter.com/#!/apacheoo" class="external-link" rel="nofollow">Twitter</a>, <a href="http://www.facebook.com/ApacheOO" class="external-link" rel="nofollow">Facebook</a> and <a href="https://plus.google.com/u/0/114598373874764163668/posts" class="external-link" rel="nofollow">Google&#43;</a>.</p>
  </div>
    <div id="commentsSection" class="wiki-content pageSection">
    <div style="float: right;" class="grey">
            <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/users/removespacenotification.action?spaceKey=OOOUSERS">Stop watching space</a>
      <span style="padding: 0px 5px;">|</span>
        <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/users/editmyemailsettings.action">Change email notification preferences</a>
</div>
    <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/AOO+4.0+Release+Notes+%28Vietnamese%29">View Online</a>
    |
    <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/pages/diffpagesbyversion.action?pageId=34017065&revisedVersion=15&originalVersion=14">View Changes</a>
        |
    <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/AOO+4.0+Release+Notes+%28Vietnamese%29?showComments=true&amp;showCommentArea=true#addcomment">Add Comment</a>
      </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

Mime
View raw message