openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Dick Groskamp (Confluence)" <conflue...@apache.org>
Subject [CONF] Apache OpenOffice Community > AOO 4.0 Release Notes (Dutch)
Date Sat, 27 Jul 2013 18:09:00 GMT
<html>
<head>
  <base href="https://cwiki.apache.org/confluence">
      <link rel="stylesheet" href="/confluence/s/en/2176/1/3/_/styles/combined.css?spaceKey=OOOUSERS&amp;forWysiwyg=true" type="text/css">
  </head>
<body style="background: white;" bgcolor="white" class="email-body">
<div id="pageContent">
<div id="notificationFormat">
<div class="wiki-content">
<div class="email">
  <h2><a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/AOO+4.0+Release+Notes+%28Dutch%29">AOO 4.0 Release Notes (Dutch)</a></h2>
  <h4>Page <b>edited</b> by       <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/~digro">Dick Groskamp</a>
  </h4>
    <br/>
             <h4>Changes (22)</h4>
                 
  
<div id="page-diffs">
          <table class="diff" cellpadding="0" cellspacing="0">
  
      <tr><td class="diff-snipped" >...<br></td></tr>
      <tr><td class="diff-unchanged" >h3. Module binfilter verwijderd <br> <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-changed-lines" >We schrijven en lezen niet langer naar de oudere StarOffice bestandsindelingen (bestanden met de extensies .sdw, .sdc, .sdd, etc.). &amp;nbsp;Verwijderen van deze code maakt het onderhouden van de basis met code van OpenOffice eenvoudiger. &amp;nbsp;De oudere indelingen zijn nooit de standaard indeling geweest in enige versie van OpenOffice. &amp;nbsp;Gebruikers met oudere documenten van StarOffice wordt geadviseerd om ze opnieuw op te slaan in ODF-indeling (*.odt, \*.ods, \*.odp, etc.) \*vóór het upgraden* naar Apache OpenOffice 4.0. Dit kan wordne gedaan met behulp van Bestand - Assistenten - <span class="diff-deleted-words"style="color:#999;background-color:#fdd;text-decoration:line-through;">Document Converter</span> <span class="diff-added-words"style="background-color: #dfd;">Conversieprogramma voor documenten</span> in OpenOffice 3.x&amp;nbsp; bestanden van OpenOffice.org 1.x (*.sxw, \*.sxc, \*.sxi) wordne nog steeds ondersteund. <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-unchanged" > <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-deleted-lines" style="color:#999;background-color:#fdd;text-decoration:line-through;">h3. Python support updated <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-added-lines" style="background-color: #dfd;">h3. Ondersteuning voor Python bijgewerkt <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-unchanged" > <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-deleted-lines" style="color:#999;background-color:#fdd;text-decoration:line-through;">PyUNO is now compatible with the latest C-Python 3.x but in order to reduce the impact for existing applications, support for C-Python 2.x has been preserved and remains the default. The internal Python, used by default in the Windows and MacOS-X ports, has now been upgraded with version 2.7.5 which fixes hundreds of bugs and has important performance improvements but is still compatible with previous versions. Existing scripts may require minor adjustments but will normally just continue working as before. <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-added-lines" style="background-color: #dfd;">PyUNO is nu compatibel met de laatste C-Python 3.x maar om de impact voor bestaande toepassingen te verkleinen, is de ondersteuning voor C-Python 2.x behouden en blijft de standaard. De interne Python, standaard gebruikt in de Windows en MacOS-X ports, is nu bijgewerkt naar versie 2.7.5 wat enkele honderden problemen oplost en belangrijke verbeteringen voor de uitvoering geeft maar nog steeds compatibel is met eerdere versies. Bestaande scripts zouden enige kleine aanpassingen nodig kunnen hebben maar zullen normaal gesproken werken als voorheen. <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-unchanged" > <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-added-lines" style="background-color: #dfd;">h3. Ondersteuning voor systeem C+\+ STL <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-unchanged" > <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-deleted-lines" style="color:#999;background-color:#fdd;text-decoration:line-through;">h3. Support for system C+\+ STL <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-added-lines" style="background-color: #dfd;">De sjabloonbibliotheek stlport4 werd overbodig met het rapport TR1 van de C+\+ standaard en werd vervallen verklaard en niet langer onderhouden. Apache OpenOffice 4 schakelt over naar het standaard sjabloonbibliotheek van het eigen systeem, du dienen extensies die zijn geschreven in C+\+ opnieuw te worden gecompileerd met de Apache OpenOffice 4 SDK. <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-unchanged" > <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-deleted-lines" style="color:#999;background-color:#fdd;text-decoration:line-through;">The stlport4 template library was obsoleted with the TR1 report of the C+\+ standard and was deprecated and no longer maintained. Apache OpenOffice 4 switches to the system&#39;s native standard template library, so extensions written in C+\+ need to be recompiled with the Apache OpenOffice 4 SDK. <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-added-lines" style="background-color: #dfd;">h2. Opgeloste problemen <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-unchanged" > <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-deleted-lines" style="color:#999;background-color:#fdd;text-decoration:line-through;">h2. Bug Fixes <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-added-lines" style="background-color: #dfd;">Vanaf 17 juli 2013 waren er 498 geverifieerde problemen opgelost. <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-unchanged" > <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-deleted-lines" style="color:#999;background-color:#fdd;text-decoration:line-through;">As of July 17th 2013 there were 498 verified issues that have been resolved. <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-added-lines" style="background-color: #dfd;">Deze lijst kan worden gevonden op: [VERIFIED or CLOSED|http://s.apache.org/aoo400_verified] <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-unchanged" > <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-deleted-lines" style="color:#999;background-color:#fdd;text-decoration:line-through;">This list can be found at: [VERIFIED or CLOSED|http://s.apache.org/aoo400_verified] <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-added-lines" style="background-color: #dfd;">(Inloggen op [OpenOffice Bugzilla|https://issues.apache.org/ooo/] stelt u in staat om te zoeken naar problemen die u zouden kunnen interesseren.) <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-unchanged" > <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-added-lines" style="background-color: #dfd;">h3. Belangrijke oplossingen van problemen zijn gemaakt op deze gebieden: <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-unchanged" > <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-added-lines" style="background-color: #dfd;">Ondersteuning voor Java 7 en de Java Access Bridge v2.0.3 geïmplementeerd in JRE 1.7u6 en later is hersteld. Windows OS-gebruikers die Accessibility ondersteuning voor Assistive Technology-programma&#39;s nodig hebben kunnen nu huidige uitgaven van Oracle van de Java SE 7 Runtime Environment en de Java Accessibility API gebruiken op Windows. <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-unchanged" > <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-added-lines" style="background-color: #dfd;">h3. Het QA-team heeft ook aanvullende oplossingen bijgehouden. Bekijk hun volledige rapporten op: <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-unchanged" > <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-deleted-lines" style="color:#999;background-color:#fdd;text-decoration:line-through;"> <br> <br> <br>(An [OpenOffice Bugzilla|https://issues.apache.org/ooo/] login will enable you to search for any bugs that may interest you.) <br> <br>h3. Important bug fixes have been made in these areas: <br> <br>Support for Java 7, and the Java Access Bridge v2.0.3 implemented in JRE 1.7u6 and later has been restored. Windows OS users requiring Accessibility support for Assistive Technology tools can now use current Oracle releases of the Java SE 7 Runtime Environment and the Java Accessibility API on Windows. <br> <br>h3. The QA team has been tracking additional fixes as well. See their complete reports at: <br> <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-unchanged" >[http://wiki.services.openoffice.org/wiki/QA/Report/WeeklyReport] <br> <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-added-lines" style="background-color: #dfd;">h2. Bekende problemen <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-unchanged" > <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-deleted-lines" style="color:#999;background-color:#fdd;text-decoration:line-through;"> <br> <br> <br> <br> <br>h2. Known Issues <br> <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-unchanged" >* Apache OpenOffice 4.0.0 will be flagged by the new Gatekeeper facility in Mac OS X Mountain Lion. This is a new feature to help guard against malware on Mac systems. There is a procedure laid out at the following link to allow applications not installed from the Mac App store to run. See the article at Mac support at [http://support.apple.com/kb/HT5290|http://support.apple.com/kb/HT5290]. <br> <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-snipped" >...<br></td></tr>
  
      </table>
  </div>              <h4>Full Content</h4>
          <div class="notificationGreySide">
    <p>Vertalingen zijn beschikbaar voor: <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=33296031" class="external-link" rel="nofollow">Asturianu (ast)</a> | <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=33296035" class="external-link" rel="nofollow">简体中文 (zh-CN)</a> | <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/AOO+4.0+Release+Notes+%28Deutsch%29" class="external-link" rel="nofollow">Duits (de)</a> | <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=33295326" class="external-link" rel="nofollow">Spaans (es)</a> | <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=33296602" class="external-link" rel="nofollow">Galego (gl)</a> | <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/Informazioni+su+OpenOffice+4.0+-+it" class="external-link" rel="nofollow">Italiaans (it)</a> | <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/pages/createpage.action?pageId=33297309" class="external-link" rel="nofollow">Nederlands (nl)</a> | <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=33296704" class="external-link" rel="nofollow">Русский (ru)</a></p>

<div>
<ul>
  <li><a href='#AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-Algemeneopmerkingen'>Algemene opmerkingen</a></li>
  <li><a href='#AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-OpenSourcegemeenschap'>Open Source-gemeenschap</a></li>
  <li><a href='#AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-Nieuwemogelijkhedenenverbeteringen'>Nieuwe mogelijkheden en verbeteringen</a></li>
  <li><a href='#AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-Aanvullendetaalondersteuning'>Aanvullende taalondersteuning</a></li>
  <li><a href='#AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-Verbeterdprogrammavoorkwaliteitsbeheer'>Verbeterd programma voor kwaliteitsbeheer</a></li>
  <li><a href='#AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-Wijzigingendieachterwaartsecompatibiliteitbe%C3%AFnvloeden'>Wijzigingen die achterwaartse compatibiliteit beïnvloeden</a></li>
  <li><a href='#AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-Opgelosteproblemen'>Opgeloste problemen</a></li>
  <li><a href='#AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-Bekendeproblemen'>Bekende problemen</a></li>
  <li><a href='#AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-StayinformedaboutApacheOpenOffice'>Stay informed about Apache OpenOffice</a></li>
</ul></div>

<h2><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-Algemeneopmerkingen"></a>Algemene opmerkingen</h2>

<p><span class="image-wrap" style=""><img src="https://cwiki.apache.org/confluence/download/attachments/30746475/logo.png" style="border: 1px solid black" /></span></p>

<p>Apache OpenOffice 4.0 is nu beschikbaar vanaf onze <a href="http://www.openoffice.org/download/" class="external-link" rel="nofollow">officiële downloadpagina</a>.&nbsp; Voortbordurend op het grote succes van de uitgave van OpenOffice 3.4, die meer dan 57 miljoen downloads telde, bevat deze <b>belangrijke update</b> opwindende nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en opgeloste problemen.&nbsp;&nbsp;OpenOffice 4.0 bevat nu een innovatieve nieuwe gebruikersinterface voor de zijbalk,&nbsp;aanvullende taalondersteuning voor 22 talen (inclusief 3 nieuwe talen), 500 opgeloste problemen, verbeteringen in de uitwisseling met Microsoft Office, verbeteringen voor tekenen/afbeeldingen, verbeterde uitvoeringen, etc.&nbsp;U kunt later in deze Release Notes de details daarover lezen.</p>

<p>Een ander ding dat u direct zult opmerken, op deze pagina, onze website en op andere plaatsen, is ons nieuwe logo.&nbsp; Het nieuwe logo is het resultaat van vele stadia in ontwerp, samenwerking tussen getalenteerde ontwerpers en een wedstrijd waarin 40 logo's werden beoordeeld door meer dan 50.000 gebruikers.</p>

<p>We willen een speciaal "hallo" uitspreken aan onze gebruikers die zijn geüpgraded.&nbsp; We hopen dat de nieuwe mogelijkheden u bevallen, in het bijzonder de UI voor de zijbalk.&nbsp; Deze mogelijkheid is gebaseerd op de code die werd bijgedragen door IBM, vanuit hun product Lotus Symphony.&nbsp; We hebben die code aangepast en, gebaseerd op verschillende ronden van terugkoppeling van gebruikers zoals u, hem verbeterd en geïntegreerd in OpenOffice.</p>

<p>En voor nieuwe gebruikers, welkom bij de gemeenschap&#33;&nbsp; We hopen dat het gebruiken van Apache OpenOffice, de leidende gratis en open kantoorsuite, u zal bevallen.</p>

<p>Zoals altijd stellen wij bijzonder veel prijs op uw terugkoppelingen:</p>
<ul>
	<li>Vragen over ondersteuning kunnen het beste worden gericht aan onze <a href="http://forum.openoffice.org/" class="external-link" rel="nofollow">forums voor ondersteuning van de gemeenschap</a>.</li>
	<li>Rapportages over problemen (maar geen vragen over ondersteuning) zouden moeten gaan naar ons <a href="https://issues.apache.org/ooo/" class="external-link" rel="nofollow">Bugzilla-systeem voor het bijhouden van problemen</a>.</li>
	<li>Algemene vragen kunnen ook wordne gezonden aan onze publieke <a href="http://openoffice.apache.org/mailing-lists.html#users-mailing-list-public" class="external-link" rel="nofollow">mailinglijst voor gebruikers</a>.</li>
</ul>


<p>U kunt ons ook vinden op <a href="https://twitter.com/#%21/apacheoo" class="external-link" rel="nofollow">Twitter</a>, <a href="http://www.facebook.com/ApacheOO" class="external-link" rel="nofollow">Facebook</a> en <a href="https://plus.google.com/u/0/114598373874764163668/posts" class="external-link" rel="nofollow">Google&#43;</a>.</p>

<h2><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-OpenSourcegemeenschap"></a>Open Source-gemeenschap</h2>

<p>Bij Apache werken we transparant als een open gemeenschap van vrijwilligers.&nbsp; We ontwikkelen open source-software ten behoeve van iedereen.&nbsp; We bedelen niet om geldelijke steun.&nbsp;&nbsp; Maar als u geïnteresseerd bent om u bij ons te voegen, ons te helpen de volgende mooie versie van OpenOffice te maken, dan horen we graag van u.&nbsp; We zijn niet alleen programmeurs, maar een gemeenschap van testers, UI-ontwerpers, web-ontwerpers, technische schrijvers, experts op het gebied van toegankelijkheid, vertalers, experts op het gebied van sociale media, etc.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vrijwilligers op alle gebieden zijn van harte welkom.&nbsp;&nbsp; Meer informatie is te vinden op onze pagina <a href="http://openoffice.apache.org/get-involved.html" class="external-link" rel="nofollow">Get Involved</a>.</p>

<h2><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-Nieuwemogelijkhedenenverbeteringen"></a>Nieuwe mogelijkheden en verbeteringen</h2>

<h3><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-Nieuwezijbalk"></a>Nieuwe zijbalk</h3>

<p>De zijbalk is een belangrijke nieuwe mogelijkheid voor de gebruikersinterface van alle toepassingen binnen OpenOffice.</p>

<p>De zijbalk maakt beter gebruik van de huidige brede beeldschermen dan traditionele werkbalken. Het paneel 'Eigenschappen' is context-gevoelig en geeft panelen weer met de documenteigenschappen die het meest regelmatig worden gebruikt voor de huidige taak van bewerken.</p>

<p>Klik op deze afbeeldingen voor een meer gedetailleerde weergave:</p>

<p><span class="error">Unable to render embedded object: File (screenshot-writer-context-text.png) not found.</span> <span class="error">Unable to render embedded object: File (screenshot-writer-context-bitmap.png) not found.</span> <span class="error">Unable to render embedded object: File (screenshot-writer-context-shape.png) not found.</span><br/>
<em>Schermafbeeldingen van Writer met inhoud voor tekst, afbeelding en vormen (van links naar rechts). Het nieuwe logo van OpenOffice is geplakt als afbeelding (gecentreerd) en met bewerkbare randen (rechts).</em></p>

<p>Als u merkt dat u een bepaald paneel niet veel gebruikt, klik dan eenvoudigweg op de titel ervan en het zal inklappen tot één enkele regel tekst. Een kleine + of - links van de titel van het paneel geeft aan of het paneel is ingeklapt of uitgevouwen.</p>

<p><span class="error">Unable to render embedded object: File (expand-and-collapse.png) not found.</span><br/>
<em>Verschillende panelen die zijn ingeklapt of uitgevouwen</em></p>

<ul>
	<li>Elf panelen voor eigenschappen zijn gemigreerd vanuit IBM Lotus Symphony: Uitlijning, Vlak, Cel (uiterlijk), Afbeelding, Lijn, Getalopmaak, Pagina, Alinea, Positie en grootte, Tekst en Omloop.</li>
	<li>Zeven panelen komen uit het oude gereedschap van Impress: Beschikbaar om te gebruiken, Aangepaste animatie, Lay-outs, Recent gebruikt, Diawissel, Tabelontwerp, Gebruikt in deze presentatie.</li>
	<li>Vier zijn niet-modale (d.i. zijn niet vast te zetten) dialoogvensters: Functies, Galerij, Navigator, Stijlen en opmaak.</li>
	<li>Eén is nieuw: Invoegen.</li>
</ul>


<p><span class="error">Unable to render embedded object: File (sidebar-panels.png) not found.</span><br/>
<em>Panelen uit Symphony, het oude paneel Taken uit Impress, OpenOffice dialoogvensters (van links naar rechts).</em></p>

<p>De breedte van de zijbalk kan worden aangepast. De besturingselementen passen hun grootte overeenkomstig aan. Als u meer ruimte nodig heeft kan het worden losgemaakt &#8212; en mogelijk verplaatst naar een tweede beeldscherm &#8212; of het kan worden verkleind tot een dunne tabbalk. Eén enkele klik op één van de pictogrammen en de zijbalk is weer terug.</p>

<p><span class="error">Unable to render embedded object: File (sidebar-different-widths.png) not found.</span><br/>
<em>Verschillende breedten van de zijbalk: maximale breedte, standaard breedte, te nauw om inhoud weer te geven, ingeklapt tot tabbalk (van links naar rechts).</em></p>

<p><span class="error">Unable to render embedded object: File (screenshot-calc-floating.png) not found.</span><br/>
<em>Zwevende zijbalk, kan worden verplaatst naar tweede beeldscherm</em></p>

<p>Natuurlijk kunnen niet alle functionaliteiten van OpenOffice door besturingselementen worden weergegeven in de zijbalk. Indien u een meer uitgebreide functie nodig hebt, klik dan eenvoudigweg op de knop "meer opties" in de titelbalk van een paneel om een dialoogvenster te openen met veel meer opties en eigenschappen.</p>

<p><span class="error">Unable to render embedded object: File (sidebar-more-options.png) not found.</span><br/>
<em>Klik op 'meer opties' om, nou, meer opties te krijgen.</em></p>

<p>Meer informatie kan wordne gevonden in de <a href="http://wiki.openoffice.org/wiki/Sidebar" class="external-link" rel="nofollow">OpenOffice wiki</a>.</p>


<h3><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-Verbeteringeninuitwisseling"></a>Verbeteringen in uitwisseling</h3>

<p>Betrouwbaarheid en uitwisseling is een voortdurend doel voor Apache OpenOffice. En er zitten veel verbeteringen in de nieuwe versie. Hier is een overzicht van de belangrijkste verbeteringen voor betrouwbaarheid sinds de uitgave van Apache OpenOffice 3.4.1, inclusief mogelijkheden, verbeteringen en gerepareerde problemen.</p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-Tekstdocumenten"></a>Tekstdocumenten</h4>

<div class='table-wrap'>
<table class='confluenceTable'><tbody>
<tr>
<th class='confluenceTh'> Omschrijving </th>
<th class='confluenceTh'> Origineel </th>
<th class='confluenceTh'> AOO 3.4.1 </th>
<th class='confluenceTh'> AOO 4.0 </th>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Ondersteuning van grafische opsommingstekens in MS word 2003 </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/8/81/120928_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/4/4b/120928_Aoo341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/3/36/120928_Aoo40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Verbetering van betrouwbaarheid inhoudsopgave met MS Word 2003 (tabs, attributen &amp; springen naar...) </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/1/15/119963_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/f/ff/119963_Aoo341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/5/52/119963_Aoo40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Verwijzing bladwijzer naar normale nummering </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/0/0b/120759_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/0/04/120759_Aoo3.4.1.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/d/d9/120759_Aoo40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Attributen voor nummering-/opsommingstekens bepaald door het eindeteken van een alinea in MS Word </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/7/70/119405_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/e/ef/119405_Aoo341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/0/0c/119405_Aoo40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
</tbody></table>
</div>


<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-Presentatiedocumenten"></a>Presentatie-documenten</h4>

<div class='table-wrap'>
<table class='confluenceTable'><tbody>
<tr>
<th class='confluenceTh'> Omschrijving </th>
<th class='confluenceTh'> Origineel </th>
<th class='confluenceTh'> AOO 3.4.1 </th>
<th class='confluenceTh'> AOO 4.0 </th>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Behoud speciale nummering bij opslaan of openen van een ppt-bestand </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/6/60/120773_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/a/a2/120773_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/d/d0/120773_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Ondersteuning voor speciale getegelde vulling (grootte van afbeelding bedekt hoofdpagina) achtergrond die moet worden geëxporteerd in het ppt-bestand </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/8/8d/120039_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/3/39/120039_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/9/9f/120039_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Het attribuut Vullen van de grafische achtergrond in tabel kan correct worden weergegeven bij het laden van ppt-bestand </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/a/ae/119877_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/0/03/119877_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/8/88/119877_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Ondersteuning van een verbinding die is verbonden met de PPT-tabel </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/f/f0/119493_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> crash in AOO 3.4.1 </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/1/1e/119493_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Rechte ingekeepte pijl met de eigenschap "Vorm aanpassen aan tekst" kan juist worden geïmporteerd </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/9/99/120848_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/6/68/120848_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/6/61/120848_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> 3D-effecten behouden bij importeren lijn </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/c/ce/119443_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/7/74/119443_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/1/1f/119443_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
</tbody></table>
</div>


<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-Werkbladdocumenten"></a>Werkbladdocumenten</h4>

<div class='table-wrap'>
<table class='confluenceTable'><tbody>
<tr>
<th class='confluenceTh'> Omschrijving </th>
<th class='confluenceTh'> Origineel </th>
<th class='confluenceTh'> AOO 3.4.1 </th>
<th class='confluenceTh'> AOO 4.0 </th>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Behoud hoogte taartdiagram bij openen Excel-bestand </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/8/89/119989_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/4/48/119989_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/8/8a/119989_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Ondersteuning van het bereik dat is gespecificeerd door een formule met een verwijzing of benoemd bereik als gegevens voor een diagram </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/c/c0/120962_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/1/1b/120962_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/1/1b/120962_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Geef naam diagram weer middels VBA API door te klikken op een knop </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/2/29/121178_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/2/2f/121178_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/5/58/121178_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Ondersteuning voor functie gegevensfilter bij samengevoegde cellen </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/c/ce/120017_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/d/da/120017_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/f/f0/120017_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Ondersteuning voor gebruikergedefinieerde opmaakcode in xls als waarde van de cel TRUE of FALSE is </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/f/fa/121126_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/4/42/121126_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/8/86/121126_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Ondersteuning van GETPIVOTDATA in Excel </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/b/b5/119972_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/0/05/119972_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/3/3c/119972_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Ondersteuning van opmaakcode "0_;.00" </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/4/46/119943_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/3/3d/119943_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/9/97/119943_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
</tbody></table>
</div>


<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-OOXMLalgemeen"></a>OOXML algemeen</h4>

<div class='table-wrap'>
<table class='confluenceTable'><tbody>
<tr>
<th class='confluenceTh'> Omschrijving </th>
<th class='confluenceTh'> Origineel </th>
<th class='confluenceTh'> AOO 3.4.1 </th>
<th class='confluenceTh'> AOO 4.0 </th>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Ondersteuning van overzichtsniveau Docx </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/d/d1/119621_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/6/6e/119621_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/f/fd/119621_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Ondersteuning voor kleur achtergrond tabel vanuit de tabelstijl in docx-bestand </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/0/09/120576_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/d/dd/120576_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/d/d6/120576_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Ondersteuning van meer typen Nummering-/opsommingstekens in docx </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/b/b9/119658_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/f/fa/119658_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/1/18/119658_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Ondersteuning voor kleur lettertype in tabel in pptx </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/c/c7/120051_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/9/90/120051_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/2/23/120051_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
</tbody></table>
</div>


<h3><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-Tekenobjectverbeteringen%2Fuitbreidingen"></a>Tekenobject verbeteringen/uitbreidingen</h3>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-Nieuwkleurenpalet"></a>Nieuw kleurenpalet</h4>

<p>Het kleurenpalet is verbeterd en uitgebreid met een selectie van meer bruikbare kleuren, geschikt in een nieuw schema om het vinden van kleuren eenvoudiger te maken.</p>

<p>Het nieuwe palet is een mix van het Lotus Symphony Palette, gecombineerd met de meest bruikbare originele kleuren.</p>

<p><span class="error">Unable to render embedded object: File (NewPalette.png) not found.</span></p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-Nieuwekleurverlopen"></a>Nieuwe kleurverlopen</h4>

<p>De kleurverlopen zijn verbeterd en uitgebreid met nieuwe, meer bruikbare, voornamelijk afkomstig uit Lotus Symphony. De oude zijn behouden, maar verplaatst naar het einde van de lijst (niet in de afbeelding). Deze kleurverlopen maken veel betere vullingen bij, bijvoorbeeld, het gebruik in achtergronden van dia's.</p>

<p><span class="error">Unable to render embedded object: File (NewGradients.png) not found.</span></p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-NieuweonderwerpenvoorGalerijenuitbreidingenGalerij"></a>Nieuwe onderwerpen voor Galerij en uitbreidingen Galerij</h4>

<h5><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-OnderwerpenvoorGalerijtoegevoegdvanuitSymphony."></a>Onderwerpen voor Galerij toegevoegd vanuit Symphony.</h5>

<ul>
	<li>Pijlen</li>
	<li>Opsommingstekens (uitgebreid)</li>
	<li>Computers</li>
	<li>Diagrammen</li>
	<li>Omgeving</li>
	<li>Financieel</li>
	<li>Personen</li>
	<li>School &amp; universiteit</li>
	<li>Symbolen</li>
	<li>Tekstvormen</li>
	<li>Transport</li>
</ul>


<h5><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-UitbreidingenvandebestaandeGalerij"></a>Uitbreidingen van de bestaande Galerij</h5>

<ul>
	<li>Oude onderwerpen zijn behouden en soms uitgebreid</li>
	<li>Galerij is nu in staat om SVG-afbeeldingen op te slaan en te gebruiken</li>
	<li>Vele nieuwe afbeeldingen zijn nu in de indeling SVG, wat ruimte bespaart op uw computer en de gebruiker de hoogste kwaliteit vectorformaat geeft</li>
	<li>Mogelijkheid om uw eigen afbeeldingen in SVG en Metafile toe te voegen</li>
	<li>Kan nu zowel horizontaal als verticaal worden georiënteerd en zal zijn lay-out automatisch aanpassen</li>
	<li>Nu ook altijd beschikbaar in de nieuwe zijbalk</li>
</ul>


<p><span class="error">Unable to render embedded object: File (NewGallery.png) not found.</span></p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-Gebruikersinterfacevoorhandvattenvoorselectieverfijnd"></a>Gebruikersinterface voor handvatten voor selectie verfijnd</h4>

<ul>
	<li>Handvatten voor selectie werden opnieuw bewerkt om ze beter te kunnen onderscheiden.</li>
	<li>Transparantie werd toegevoegd om een kleine 'hint' te geven wanneer de handvatten iets bedekken, maar alleen voor de vulling van het handvat (niet hun randen) om ze niet moeilijker zichtbaarder te maken dan nodig.</li>
	<li>Het ontwerp werd licht afgerond.</li>
	<li>Kleuren werden een weinig aangepast voor betere identificatie (voornamelijk indien handvatten zijn geselecteerd).</li>
	<li>Bij het door de handvatten gaan middels het toetsenbord (CTRL-TAB) knipperen de gele handvatten voor Aangepaste vormen net als de andere handvatten om het actieve handvat juist te kunnen visualiseren.</li>
</ul>


<p><span class="error">Unable to render embedded object: File (NewHandles.png) not found.</span></p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-Visualisatievoorselectieverfijnd"></a>Visualisatie voor selectie verfijnd</h4>

<ul>
	<li>Voor vele gevallen is de selectie van objecten of meerdere objecten verbeterd door de kleur voor selectie uit het systeem te gebruiken.</li>
	<li>Gebruik van en ophalen van die systeembrede SelectionColor werd geünificeerd om het te kunnen garanderen voor alle selecties op alle systemen.</li>
	<li>Een kort knipperen werd toegevoegd om objecten te identificeren waarin tekst kan worden toegevoegd door te beginnen met typen of op Return te drukken.</li>
</ul>


<p>Dit wordt op verschillende plaatsen gebruikt, zoals; Objecten met modus Tekst bewerken, accentueren van objecten als doel voor Slepen&amp;neerzetten of bewerken van objecten (eerder werden zwart/wit gestreepte lijnen gebruikt).</p>

<p><span class="error">Unable to render embedded object: File (NewTextEdit.png) not found.</span></p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-Beterafdrukvoorbeeld"></a>Beter afdrukvoorbeeld</h4>

<p>Het afdrukvoorbeeld in het dialoogvenster Afdrukken is nu volledig AntiAlialised. De eerdere versie was dat niet, dus konden dunne lijnen verdwijnen of ontbrekende gedeelten produceren.</p>

<p><span class="error">Unable to render embedded object: File (NewPrintPreview.png) not found.</span></p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-VerbeterdeconversienaarBitmapafbeeldingen"></a>Verbeterde conversie naar Bitmap-afbeeldingen</h4>

<p>De conversie naar Bitmap-afbeeldingen is enorm verbeterd door alle soorten tekenobjecten, inclusief OLE's voor diagrammen en andere. Dit is niet alleen handig voor het intern converteren van objecten naar bitmaps, maar wordt ook gebruikt bij exporteren als bitmaps nodig zijn en het klembord van het systeem. Het werkt zowel met enkele objecten als met meerdere selecties. Transparantie van het object en AntiAliasing op de randen ervan is nu perfect.</p>

<p><span class="error">Unable to render embedded object: File (NewConversionToBitmap.png) not found.</span></p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-Verbeterdtypevulling%27Bitmap%27"></a>Verbeterd type vulling 'Bitmap'</h4>

<p>Alle tekenobjecten die een vulling Bitmap kunnen hebben, profiteren nu van het nieuwe enorm verbeterde type vulling Bitmap:</p>
<ul>
	<li>Het nieuwe type vulling Bitmap behoudt Transparantie, de oude versie was daar niet toe in staat en voegde altijd een witte achtergrond toe.</li>
	<li>Het maakt het gebruiken van vectorafbeeldingen mogelijk en die blijven vectorafbeelding als zij wordne verwerkt (in het bijzonde rhandig bij bijv. afdrukken, PDF en andere export).</li>
	<li>Het ondersteunt SVG en Metafile als FillData, niet langer beperkt tot BitmapData.</li>
	<li>Instellingen voor Tegels, AutoAanpassen, Grootte, Positie en Verschuiving worden volledig ondersteund (in dialoogvenster Vlak).</li>
	<li>Geanimeerde GIF's worden nu toegelaten als type Vulling.</li>
</ul>


<p>Voorbeelden hiervan bevatten:</p>
<ol>
	<li>Zelf maken van een schaal onafhankelijke vulling tijdens tekenen, altijd en overal, met behulp van tekenobjecten
	<ol>
		<li>het converteren naar Metafile</li>
		<li>maken een opmaakprofiel Vulling op baiss daarvan</li>
	</ol>
	</li>
	<li>Gebruiken van een SVG of een vector-indeling (WMF) importeren om een nieuw opmaakprofiel Vulling te definiëren.</li>
</ol>


<p>Denk aan de mogelijkheden voor het vullen van achtergronden van pagina's, balken van diagrammen of andere items. Deze zullen als vector-gegevens worden gebruikt bij afdrukken of exporteren naar PDF.</p>

<p><span class="error">Unable to render embedded object: File (NewFillStyleBitmap.png) not found.</span></p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-Verbeterdkopi%C3%ABren%2Fplakken"></a>Verbeterd kopiëren/plakken</h4>

<p>Alle toepassingen ondersteunen nu transparante en AntiAliasing versies van, bijvoorbeeld, tekenobjecten in de selectie om te worden uitgewisseld met externe toepassingen. Dit is een resultaat van de verbeterde conversie naar Bitmap en het toevoegen van de grafische indeling PNG naar de ondersteunde indelingen voor het klembord.</p>

<p>Niet-grafische objecten worden geconverteerd op aanvraag en grafische objecten worden gekopieerd met volledige ondersteuning voor transparantie en AntiAliasing.</p>

<p>Het is nu mogelijk om elk object te kopiëren/plakken naar een externe toepassing met PixelGraphic, het aan te passen zoals gewenst en het weer terug te kopiëren naar elke toepassing in OpenOffice zonder verlies in kwaliteit. Dit maakt het voor iedereen mogelijk om eenvoudig en volledig grote bewerkingen aan afbeeldingen buiten OpenOffice uit te voeren met het gereedschap van zijn keuze en de mogelijkheden die hij nodig heeft.</p>

<p><span class="error">Unable to render embedded object: File (NewCopyPaste.png) not found.</span></p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-VerbeterdSlepen%26neerzetten"></a>Verbeterd Slepen&amp;neerzetten</h4>

<p>Slepen&amp;neerzetten is verbeterd door een 'interne' modus. Het is nu mogelijk om alles te Slepen&amp;neerzetten 'op' een bestaand tekenobject om de afbeelding of type vulling te wijzigen terwijl de CTRL+SHIFT (Ctrl+Cmd op Mac) wordt ingedrukt tijdens Slepen&amp;neerzetten.</p>

<p>Als visuele controle wordt het doelobject voor de actie Slepen&amp;neerzetten gevisualiseerd met behulp van de nieuwe Selectie visualisatie en een unieke muiscursor.</p>
<ul>
	<li>Slepen&amp;neerzetten vanuit extern: wijzigen van type vulling naar Bitmap (inclusief transparantie), gebruik bijvoorbeeld SVG of metafile</li>
	<li>Slepen&amp;neerzetten intern (klik op het/de bronobject(en), wacht een seconde totdat de muisaanwijzer wijzigt, start slepen, houd CTRL+SHIFT ingedrukt)</li>
</ul>


<ul>
	<li>als de bron een tekenobject is: stijlen worden gekopieerd (Lijnstijl, stijl voor vulling, etc.)</li>
	<li>als de bron een grafisch object is: stijl voor vulling wordt aangepast naar de geometrische inhoud van de bron</li>
</ul>


<p>Hier is een voorbeeld:</p>

<p>(a) Teken een object, bijv. een afgeronde rechthoek met een omtrek, teken een object Pijl, kies er Vulling en lijnstijl voor.<br/>
(b) Als u met Slepen&amp;neerzetten op het doelobject plaatst, kopieert het de stijl voor vulling en lijnstijl.<br/>
(c) Als u de pijl converteert naar metafile (bijv. met behulp van het contextmenu), met Slepen&amp;neerzetten op het doelobject plaatst, wordt het gevuld met de vectorgegevens van de pijl.</p>

<p>Dit is bijzonder handig als u snel de stijlen voor vulling van een object wilt definiëren of de grafische stijlen van een object wilt kopiëren naar andere.</p>

<p>Ook zeer handig:</p>
<ul>
	<li>U kunt de Galerij gebruiken als tijdelijke opslagruimte voor tekenobjecten of grafische objecten die voor dat doel gebruikt worden.</li>
	<li>U kunt vanuit daar rechtstreeks Slepen&amp;neerzetten op tekenobjecten.</li>
	<li>U kunt vanuit externe bronnen Slepen&amp;neerzetten op tekenobjecten.</li>
</ul>


<p><span class="error">Unable to render embedded object: File (NewDragDrop.png) not found.</span></p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-Aanpassenvanbegin%2Feindevanlijnaanbreedtevanlijn"></a>Aanpassen van begin/einde van lijn aan breedte van lijn</h4>

<p>Het is praktisch dat als u de breedte van een lijn van een object wijzigt waar pijluiteinden zijn gedefinieerd aan het begin en einde ervan de gebruikte pijluiteinden worden aangepast aan de wijziging van uw breedte van de lijn; anders moet u die zelf aanpassen. Dit werd al gedaan in Draw en Impress. Dit is nu geünificeerd en gecentraliseerd en werkt het in alle toepassingen van OpenOffice.</p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-VerbeteringenvoorexporterenvanSVG"></a>Verbeteringen voor exporteren van SVG</h4>

<p>Enkele verbeteringen voor het exporteren naar SVG werden toegevoegd om enig verlies van kwaliteit te vermijden.&nbsp; Meer verbeteringen op dit gebied zijn gepland voor toekomstige uitgaven.</p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-VerbeteringenvoorafbrekenSVG%2FMetafile"></a>Verbeteringen voor afbreken SVG/Metafile</h4>

<p>Als een geïmporteerde SVG/metafile&nbsp; wordt bewerkt, moet die worden opgedeeld in tekenobjecten.&nbsp;&nbsp; De code hiervoor werd verbeterd in deze uitgave.&nbsp; Meer verbeteringen op dit gebied zijn gepland voor toekomstige uitgaven.</p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-VerbeteringenvoorimporterenvanSVG"></a>Verbeteringen voor importeren van SVG</h4>

<p>Verbeteringen en oplossingen van problemen werden gemaakt in de code voor het importeren van SVG. Dank daarvoor aan alle gebruikers&nbsp; die problemen hebben gerapporteerd en testdocumenten voor SVG hebben aangedragen.&nbsp; Als u een SVG-bestand hebt dat er anders uitziet dan het zou moeten, aarzel dan niet om het als een bijlage toe te voegen aan een melding in de <a href="http://issues.apache.org/ooo/" class="external-link" rel="nofollow">Apache OpenOffice Bugzilla</a>.</p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-ModusAfbeeldingbijsnijdenbiedtvoorbeeld"></a>Modus Afbeelding bijsnijden biedt voorbeeld</h4>

<p>Bij het werken aan een grafisch object is het mogelijk om daar een gebied voor bijsnijden in te stellen.&nbsp; Bij het gebruiken van de interactieve modus daarvoor geeft de nieuwe versie het niet-zichtbare gedeelte van de grafische inhoud (het bij te snijden deel) weer als transparant en plaatst daar een kleine rand omheen.&nbsp; Op deze manier hoeft u niet langer te raden waar of hoe groot de bij te snijden gegevens zijn.</p>

<p>Dit voorbeeld geeft het bijsnijden van een SVG-afbeelding weer:</p>

<p><span class="error">Unable to render embedded object: File (NewInteractiveCrop.png) not found.</span></p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-Ge%C3%BCnificeerdevisualisatievanpopupsvankleurenpalet"></a>Geünificeerde visualisatie van pop-ups van kleurenpalet</h4>

<p>Alle plaatsen waar een pop-up van het kleurenpalet wordt weergegeven (de vorm waarin de kleuren zijn geschikt in een raster) zijn opgeknapt en aangepast om dezelfde grootte en breedte te gebruiken.&nbsp; De breedte (12 kolommen) werd aangepast aan het nieuw ontworpen kleurenpalet. Bekijk 'Nieuw kleurenpalet' voor een afbeelding</p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-Ondersteuningvoortransparantieinpixelindelingen%28PNG%29"></a>Ondersteuning voor transparantie in pixelindelingen (PNG)</h4>

<p>Bij het exporteren van geselecteerde tekenobjecten naar indelingen die transparantie ondersteunen, bijv. PNG, gebruikt OpenOffice nu standaard een transparante achtergrond. Dit maakt het mogelijk afbeeldingen die in andere toepassingen zijn gemaakt te gebruiken om verder te verwerken.</p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-Verbindingenondersteunenroteren"></a>Verbindingen ondersteunen roteren</h4>

<p>Verbindingen schakelen niet langer gereedschappen voor draaien of scheeftrekken uit indien geselecteerd. Hoewel dit een klein voordeel is met zelfstandige verbindingen, is het zeer handig bij het selecteren van een aantal grafische objecten die men wil draaien. Dit was een verzoek in het <a href="http://forum.openoffice.org/en/forum" class="external-link" rel="nofollow">OpenOffice gebruikersforum</a>, waar een gebruiker een tekening, die was gemaakt met vele tekenobjecten en vele verbindingen, 90 graden wilde draaien. Dat is nu mogelijk zonder het ongemak van het deselecteren van alle verbindingen.</p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-GecorrigeerdevisualisatievandevullingtypeArcering"></a>Gecorrigeerde visualisatie van de vulling type Arcering</h4>

<p>Bij het in- of uitzoomen in kleine visualisaties (bijv. paginavoorbeelden) werden objecten of pagina's die een arcering als type vulling gebruikten slecht gevisualiseerd omdat er teveel lijnen werden weergegeven in een te klein gebied. Het type vulling Arcering gebruikt nu een minimale lijnafstand om het er beter uit te laten zien in visualisaties in weergaven Bewerken. Dit was al het geval in oudere versies van de kantoorsuite, maar ging verloren bij het opnieuw ontwerpen van de visualisatie.</p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-Betereondersteuningvoorkleurverlopeninmetafiles"></a>Betere ondersteuning voor kleurverlopen in metafiles</h4>

<p>Kleurverlopen in metafiles worden gedraaid en scheefgetrokken (schuin) tezamen met het metafile en gedraagt zich zo soortgelijk als bitmap-afbeeldingen. Beginkleur en eindkleur zijn nu opgenomen in deze kleurverlopen. Deze verbetering wordt zichtbaar als u een kleiner aantal stappen voor het kleurverloop gebruikt. Alle kleurverlopen worden nu in modus Presentatie hetzelfde weergegeven als wanneer zij worden weergegeven in de modus Bewerken.</p>

<h3><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-Verbeteringen%2FuitbreidingenCalcenDiagram"></a>Verbeteringen/uitbreidingen Calc en Diagram</h3>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-Ondersteuningvoorrelatievehoogtetaartdiagram%3A"></a>Ondersteuning voor relatieve hoogte taartdiagram:</h4>

<p>Voor taartdiagrammen die zijn geïmporteerd uit andere indelingen werd het attribuut Hoogte niet ondersteund. Dat is nu toegevoegd en zorgt er voor dat taartdiagrammen er meer uitzien als het origineel.</p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-Nieuwefuncties"></a>Nieuwe functies</h4>

<p>Calc ondersteunt nu de werkbladfuncties:&nbsp; GEMIDDELDEALSS, AANTALALSS en SOMALSS.&nbsp; Deze functies stellen u in staat verschillende voorwaarden te combineren.</p>

<p>Calc ondersteunt nu de functie XOR. De functie completeert de reeds beschikbare set van Booleaanse functies.</p>

<p>Calc ondersteunt nu de functies LINKSB, RECHTSB, LENGTEB en DEELB. Deze functies zijn speciale versies voor DBCS-talen (double byte character set).</p>

<p>Calc's functie ASELECT werd opnieuw geïmplementeerd om het algoritme Mersenne-Twister te gebruiken.</p>

<h3><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-Verbeteringen%2Fuitbreidingenvoorextensies"></a>Verbeteringen/uitbreidingen voor extensies</h3>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-Nieuwbeheerwerkbalken"></a>Nieuw beheer werkbalken</h4>

<p>Extensies gebruiken nu een nieuw beheer voor werkbalken, bekijk <a href="https://issues.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=121577" class="external-link" rel="nofollow">https://issues.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=121577</a> ; Op dit moment moeten extensies voor 3.x die het vervallen mechanisme gebruiken worden bijgewerkt om met OpenOffice 4.0 te kunnen werken. Veel populaire extensies, inclusief woordenboeken, worden niet beïnvloed door de wijziging.</p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-Ge%C3%BCnificeerdmenuAPI"></a>Geünificeerd menu API</h4>

<p>Het menu API is geünificeerd, wat het helderder maakt en vriendelijker voor gebruikers van de API. De volgende interfaces zijn vervallen en vervangen: css.awt.XMenuExtended, css.awt.XMenuExtended2, css.awt.XMenuBarExtended, css.awt.XPopupMenuExtended. Bekijk <a href="https://issues.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=121542#c2" class="external-link" rel="nofollow">https://issues.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=121542#c2</a> voor details.</p>

<p><b>Opmerking</b>: auteurs van extensies die meer informatie willen over bovenstaande wijzigingen worden aangemoedigd om hun vragen te posten op onze <a href="http://openoffice.apache.org/mailing-lists.html#api-mailing-list-public" class="external-link" rel="nofollow">API mailinglijst</a>.</p>

<h3><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-Verbeteringen%2Fuitbreidingenuitvoering"></a>Verbeteringen/uitbreidingen uitvoering</h3>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-Velebronlekkenwerdengedicht."></a>Vele bronlekken werden gedicht.</h4>

<p>Vele bronlekken werden gedicht, dit vermindert de vraag naar geheugen en verbetert de stabiliteit van de toepassing.</p>

<h4><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-Versnellenvangrafischrenderen"></a>Versnellen van grafisch renderen</h4>

<p>Meer versnellingen van renderen worden gebruikt (op systemen die het ondersteunen, systeem-afhankelijk)</p>
<ul>
	<li>Bitmaps met transparantie worden direct gemaakt</li>
	<li>Bitmaps die worden getransformeerd (gedraaid/schuin getrokken/gespiegeld) worden direct gemaakt</li>
	<li>Lijnen zonder Lijnbreedte en/of transparantie worden direct gemaakt</li>
	<li>Gegevens voor geometrie en pixels wordt gebufferd in systeem-afhankelijke indelingen</li>
</ul>


<p>Dit maakt het, bijvoorbeeld, mogelijk om zelfs geanimeerde GIF's te gebruiken als vulling voor objecten voor elk object en om deze in in real time te transformeren (indien ondersteund door het systeem).&nbsp;&nbsp; Het vergroot ook visualisatie van de geometrie enorm gedurende het bewerken (in de weergaven Bewerken) indien ondersteund.</p>

<h2><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-Aanvullendetaalondersteuning"></a>Aanvullende taalondersteuning</h2>

<p>Nieuwe vertalingen die beschikbaar zijn in Apache OpenOffice 4.0 omvatten:</p>
<ul>
	<li>Grieks</li>
	<li>Portugees</li>
	<li>Tamil</li>
</ul>


<p>Bijgewerkte vertalingen omvatten:</p>
<ul>
	<li>Asturisch</li>
	<li>Tsjechisch</li>
	<li>Duits</li>
	<li>Brits Engels</li>
	<li>Spaans</li>
	<li>Fins</li>
	<li>Frans</li>
	<li>Schots Gaelic</li>
	<li>Galicisch</li>
	<li>Hongaars</li>
	<li>Italiaans</li>
	<li>Japans</li>
	<li>Koreaans</li>
	<li>Nederlands</li>
	<li>Braziliaans Portugees</li>
	<li>Russisch</li>
	<li>Slowaaks</li>
	<li>Sloveens</li>
	<li>Vereenvoudigd Chinees</li>
</ul>


<p>Voor een volledige lijst van beschikbare talen en taalpakketten: bekijk deze <a href="http://www.openoffice.org/download/other.html" class="external-link" rel="nofollow">gedetailleerde downloadpagina</a>.</p>

<p>Opmerking: Verschillende andere vertalingen zijn in bewerking en zullen worden uitgegeven indien beschikbaar.&nbsp; Als uw taal hierboven niet is vermeld en u wilt helpen met het vertalen van de gebruikersinterface, <a href="http://openoffice.apache.org/translate.html" class="external-link" rel="nofollow">we verwelkomen alle vrijwilligers</a>.&nbsp;</p>

<h2><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-Verbeterdprogrammavoorkwaliteitsbeheer"></a>Verbeterd programma voor kwaliteitsbeheer</h2>

<h3><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-Nieuwgeautomatiseerdtestkader"></a>Nieuw geautomatiseerd testkader</h3>

<p>Apache OpenOffice 4.0 heeft een nieuw geautomatiseerd testkader gebaseerd op JUNIT dat test op de gebieden van</p>
<ul>
	<li>BVT (Basic Verification Tests)</li>
	<li>FVT (Functional Verification Tests)</li>
	<li>PVT (Performance Verification Tests)</li>
	<li>SVT (System Verifcation Tests)</li>
</ul>


<h2><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-Wijzigingendieachterwaartsecompatibiliteitbe%C3%AFnvloeden"></a>Wijzigingen die achterwaartse compatibiliteit beïnvloeden</h2>

<h3><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-Modulebinfilterverwijderd"></a>Module binfilter verwijderd</h3>

<p>We schrijven en lezen niet langer naar de oudere StarOffice bestandsindelingen (bestanden met de extensies .sdw, .sdc, .sdd, etc.). &nbsp;Verwijderen van deze code maakt het onderhouden van de basis met code van OpenOffice eenvoudiger. &nbsp;De oudere indelingen zijn nooit de standaard indeling geweest in enige versie van OpenOffice. &nbsp;Gebruikers met oudere documenten van StarOffice wordt geadviseerd om ze opnieuw op te slaan in ODF-indeling (<b>.odt, &#42;.ods, &#42;.odp, etc.) &#42;vóór het upgraden</b> naar Apache OpenOffice 4.0. Dit kan wordne gedaan met behulp van Bestand - Assistenten - Conversieprogramma voor documenten in OpenOffice 3.x&nbsp; bestanden van OpenOffice.org 1.x (*.sxw, &#42;.sxc, &#42;.sxi) wordne nog steeds ondersteund.</p>

<h3><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-OndersteuningvoorPythonbijgewerkt"></a>Ondersteuning voor Python bijgewerkt</h3>

<p>PyUNO is nu compatibel met de laatste C-Python 3.x maar om de impact voor bestaande toepassingen te verkleinen, is de ondersteuning voor C-Python 2.x behouden en blijft de standaard. De interne Python, standaard gebruikt in de Windows en MacOS-X ports, is nu bijgewerkt naar versie 2.7.5 wat enkele honderden problemen oplost en belangrijke verbeteringen voor de uitvoering geeft maar nog steeds compatibel is met eerdere versies. Bestaande scripts zouden enige kleine aanpassingen nodig kunnen hebben maar zullen normaal gesproken werken als voorheen.</p>

<h3><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-OndersteuningvoorsysteemC%5CSTL"></a>Ondersteuning voor systeem C+&#43; STL</h3>

<p>De sjabloonbibliotheek stlport4 werd overbodig met het rapport TR1 van de C+&#43; standaard en werd vervallen verklaard en niet langer onderhouden. Apache OpenOffice 4 schakelt over naar het standaard sjabloonbibliotheek van het eigen systeem, du dienen extensies die zijn geschreven in C+&#43; opnieuw te worden gecompileerd met de Apache OpenOffice 4 SDK.</p>

<h2><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-Opgelosteproblemen"></a>Opgeloste problemen</h2>

<p>Vanaf 17 juli 2013 waren er 498 geverifieerde problemen opgelost.</p>

<p>Deze lijst kan worden gevonden op: <a href="http://s.apache.org/aoo400_verified" class="external-link" rel="nofollow">VERIFIED or CLOSED</a></p>

<p>(Inloggen op <a href="https://issues.apache.org/ooo/" class="external-link" rel="nofollow">OpenOffice Bugzilla</a> stelt u in staat om te zoeken naar problemen die u zouden kunnen interesseren.)</p>

<h3><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-Belangrijkeoplossingenvanproblemenzijngemaaktopdezegebieden%3A"></a>Belangrijke oplossingen van problemen zijn gemaakt op deze gebieden:</h3>

<p>Ondersteuning voor Java 7 en de Java Access Bridge v2.0.3 geïmplementeerd in JRE 1.7u6 en later is hersteld. Windows OS-gebruikers die Accessibility ondersteuning voor Assistive Technology-programma's nodig hebben kunnen nu huidige uitgaven van Oracle van de Java SE 7 Runtime Environment en de Java Accessibility API gebruiken op Windows.</p>

<h3><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-HetQAteamheeftookaanvullendeoplossingenbijgehouden.Bekijkhunvolledigerapportenop%3A"></a>Het QA-team heeft ook aanvullende oplossingen bijgehouden. Bekijk hun volledige rapporten op:</h3>

<p><a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/QA/Report/WeeklyReport" class="external-link" rel="nofollow">http://wiki.services.openoffice.org/wiki/QA/Report/WeeklyReport</a></p>

<h2><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-Bekendeproblemen"></a>Bekende problemen</h2>

<ul>
	<li>Apache OpenOffice 4.0.0 will be flagged by the new Gatekeeper facility in Mac OS X Mountain Lion. This is a new feature to help guard against malware on Mac systems. There is a procedure laid out at the following link to allow applications not installed from the Mac App store to run. See the article at Mac support at <a href="http://support.apple.com/kb/HT5290" class="external-link" rel="nofollow">http://support.apple.com/kb/HT5290</a>.</li>
</ul>


<ul>
	<li>Apache OpenOffice 4.0.0 supports Java 7, which is the recommended configuration; but (especially on 64-bit Windows) you might receive warnings about the Java version being defective. In that case, download and install the <a href="http://download.microsoft.com/download/5/B/C/5BC5DBB3-652D-4DCE-B14A-475AB85EEF6E/vcredist_x86.exe" class="external-link" rel="nofollow">Microsoft Visual C+&#43; 2010 Redistributable Package</a>. If you still have problems, install <a href="http://www.java.com/java6download/" class="external-link" rel="nofollow">the most current JRE 6 version</a>. Make sure you get the file "Windows x86 Offline (32-bit)". Then configure OpenOffice to use it at "Tools - Options - OpenOffice - Java". See <a href="http://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?f=15&amp;t=54974" class="external-link" rel="nofollow">this forum topic</a> for more information.</li>
</ul>


<ul>
	<li>Apache OpenOffice 4.0.0. has got a new color palette. If you have migrated your "personal data" from a previous version, the old color palette is migrated too: you won't see the new palette and (if you are using a non-English version) some of the color names will appear in English only. To get the new palette close Apache OpenOffice and its quickstarter, search for the file “standard.soc” in your <a href="http://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?f=74&amp;t=12426" class="external-link" rel="nofollow">Apache OpenOffice user folder</a> and rename the file, to “standard_AOO341.soc” for example. With the next start of Apache OpenOffice the new color palette is transferred to your user folder and is available.</li>
</ul>


<h3><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-Upgrading%2FInstallation"></a>Upgrading/Installation</h3>

<p>When installing Apache OpenOffice 4.0.0 on a machine that already has OpenOffice 3.4.1 or 3.4.0 installed on it, the user will be prompted on whether they would like "personal data" from the previous version migrated over to the new version.&nbsp; This includes information like custom spell checking words, dictionaries, extensions, etc.&nbsp;By default this migration is enabled, but the user can disable it via the checkbox.</p>

<p>In some cases, when the user first launches Apache OpenOffice 4.0 after an upgrade that included personal data migration, the user will see a dialog like this: <span class="error">Unable to render embedded object: File (dictionary-upgrade.png) not found.</span><br/>
It is safe to click OK on this dialog.</p>

<p>After an upgrade is completed, there may be some files related to the older version of OpenOffice still on your machine.&nbsp; These can be safely deleted:</p>
<ul>
	<li>The empty directory:&nbsp; C:\Program Files\OpenOffice.org 3\share\uno_packages\cache\uno_packages</li>
	<li>Install files directories from previous versions, often on your Desktop, with names like:
	<ul>
		<li>OpenOffice.org 3.4.1 (en-US) Installation Files</li>
		<li>OpenOffice.org 3.4 (en-US) Installation Files</li>
		<li>OpenOffice.org 3.3 (en-US) Installation Files</li>
	</ul>
	</li>
</ul>
<p>For additional upgrade/installation information, please see the <a href="http://www.openoffice.org/download/common/instructions.html" class="external-link" rel="nofollow">Install Guide</a>.</p>

<h2><a name="AOO4.0ReleaseNotes%28Dutch%29-StayinformedaboutApacheOpenOffice"></a>Stay informed about Apache OpenOffice</h2>

<p>You are encouraged to subscribe to the Apache OpenOffice announcement mailing list, to be receive important notifications such as product updates and security patches.&nbsp; To subscribe you can send an email to:&nbsp; <a href="mailto:announce-subscribe@openoffice.apache.org" class="external-link" rel="nofollow">announce-subscribe@openoffice.apache.org</a>.</p>

<p>You can also follow the project on <a href="https://twitter.com/#!/apacheoo" class="external-link" rel="nofollow">Twitter</a>, <a href="http://www.facebook.com/ApacheOO" class="external-link" rel="nofollow">Facebook</a> and <a href="https://plus.google.com/u/0/114598373874764163668/posts" class="external-link" rel="nofollow">Google&#43;</a>.</p>
  </div>
    <div id="commentsSection" class="wiki-content pageSection">
    <div style="float: right;" class="grey">
            <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/users/removespacenotification.action?spaceKey=OOOUSERS">Stop watching space</a>
      <span style="padding: 0px 5px;">|</span>
        <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/users/editmyemailsettings.action">Change email notification preferences</a>
</div>
    <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/AOO+4.0+Release+Notes+%28Dutch%29">View Online</a>
    |
    <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/pages/diffpagesbyversion.action?pageId=33297309&revisedVersion=25&originalVersion=24">View Changes</a>
        |
    <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/AOO+4.0+Release+Notes+%28Dutch%29?showComments=true&amp;showCommentArea=true#addcomment">Add Comment</a>
      </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

Mime
View raw message