openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From j..@apache.org
Subject svn commit: r1497390 [2/2] - /openoffice/trunk/extras/l10n/source/sk/localize.sdf
Date Thu, 27 Jun 2013 14:53:00 GMT

Modified: openoffice/trunk/extras/l10n/source/sk/localize.sdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/trunk/extras/l10n/source/sk/localize.sdf?rev=1497390&r1=1497389&r2=1497390&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/trunk/extras/l10n/source/sk/localize.sdf (original)
+++ openoffice/trunk/extras/l10n/source/sk/localize.sdf Thu Jun 27 14:53:00 2013
@@ -28,72710 +28,72739 @@
 #  
 #**************************************************************
 
-
-basctl	source\dlged\dlgresid.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_PROPERTIES				0	sk	Vlastnosti: 				20130521 10:30:32
-basctl	source\dlged\dlgresid.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_NO_PROPERTIES				0	sk	Nie je označené žiadne kontrolné pole				20130521 10:30:32
-basctl	source\dlged\dlgresid.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_MULTISELECT				0	sk	Viacnásobný výber				20130521 10:30:32
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	fixedtext	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	FT_LANGUAGE			0	sk	Dostupné jazyky				20130521 10:30:32
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	pushbutton	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	PB_ADD_LANG			0	sk	Pridať...				20130521 10:30:32
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	pushbutton	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	PB_DEL_LANG			0	sk	Zmazať				20130521 10:30:32
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	pushbutton	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	PB_MAKE_DEFAULT			0	sk	Východzie				20130521 10:30:32
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	fixedtext	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	FT_INFO			0	sk	Východzí jazyk je použitý v prípade ak nie je dostupná lokalizácie používateľského rozhrania daného locale. Všetky reťazce z východzieho jazyka sa skopírujú do zdrojov novo pridaného jazyka.				20130521 10:30:32
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	okbutton	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	PB_CLOSE			0	sk	~Zatvoriť				20130521 10:30:32
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	STR_DEF_LANG			0	sk	[Východzí jazyk]				20130521 10:30:32
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	STR_DELETE			0	sk	~Zmazať				20130521 10:30:32
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	STR_CREATE_LANG			0	sk	<Stlačte 'Pridať' pre vytvorenie zdrojov jazyka>				20130521 10:30:32
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	modaldialog	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE		HID_BASICIDE_MANAGE_LANGUAGE		0	sk	Spravovať jazyky používateľského rozhrania [$1]				20130521 10:30:32
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	querybox	RID_QRYBOX_LANGUAGE				0	sk	Chystáte sa zmazať zdroje pre vybraný jazyk(y). Všetky reťazce používateľského rozhrania tohto jazyka(jazykov) budú zmazané.\n\nChcete zmazať zdroje pre vybraný jazyk(y)?			Zmazať zdroje jazyka	20130521 10:30:32
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	fixedtext	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	FT_DEF_LANGUAGE			0	sk	Východzí jazyk				20130521 10:30:32
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	fixedtext	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	FT_DEF_INFO			0	sk	Vyberte jazyk, ktorý bude definovať východzí jazyk používateľského rozhrania. Všetky dostupné reťazce budú priradené zdrojom vytvoreným pre vybraný jazyk.				20130521 10:30:32
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	STR_ADDLANG_TITLE			0	sk	Pridať jazyky používateľského rozhrania				20130521 10:30:32
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	STR_ADDLANG_LABEL			0	sk	Dostupné jazyky				20130521 10:30:32
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	STR_ADDLANG_INFO			0	sk	Vyberte jazyky, ktoré budú pridané. V knižnici budú vytvorené zdroje pre tieto jazyky. Reťazce aktuálneho jazyka používateľského rozhrania sa automaticky skopírujú do týchto nových zdrojov.				20130521 10:30:32
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	modaldialog	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE		HID_BASICIDE_SETDEFAULT_LANGUAGE		0	sk	Nastaviť východzí jazyk používateľského rozhrania				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basicprint.src	0	itemlist	RID_PRINTDLG_STRLIST	1			0	sk	Tlač oblasti				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basicprint.src	0	itemlist	RID_PRINTDLG_STRLIST	2			0	sk	VÅ¡etky ~strany				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basicprint.src	0	itemlist	RID_PRINTDLG_STRLIST	3			0	sk	Stra~ny				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_FILTER_ALLFILES				0	sk	<VÅ¡etko>				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NOMODULE				0	sk	< Žiaden modul >				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WRONGPASSWORD				0	sk	Neplatné heslo				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_OPEN				0	sk	Načítať				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SAVE				0	sk	Uložiť				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SOURCETOBIG				0	sk	Zdrojový text je príliš veľký a nemôže byť kompilovaný ani uložený .\nZmažte časť poznámok alebo presuňte jeho časti do iného modulu.				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ERROROPENSTORAGE				0	sk	Chyba pri otváraní súboru				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ERROROPENLIB				0	sk	Chyba pri načítaní knižnice				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NOLIBINSTORAGE				0	sk	Súbor neobsahuje žiadne knižnice BASICu				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_BADSBXNAME				0	sk	Neplatné meno				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_LIBNAMETOLONG				0	sk	Názov knižnice môže obsahovať do 30 znakov.				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ERRORCHOOSEMACRO				0	sk	Makrá z iného dokumentu nie sú prístupné.				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_LIBISREADONLY				0	sk	Táto knižnica je len na čítanie.				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_REPLACELIB				0	sk	'XX' nie je možné nahradiť.				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_IMPORTNOTPOSSIBLE				0	sk	'XX' nie je možné pridať.				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NOIMPORT				0	sk	'XX' nebolo pridané.				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ENTERPASSWORD				0	sk	Zadajte heslo pre 'XX'				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SBXNAMEALLREADYUSED				0	sk	Názov už existuje				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SIGNED				0	sk	(Podpísané)				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SBXNAMEALLREADYUSED2				0	sk	Objekt s rovnakým názvom už existuje				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_FILEEXISTS				0	sk	Súbor 'XX' už existuje				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTRUNMACRO				0	sk	Z dôvodu bezpečnosti, nie je možné spustiť toto makro.\n\nPre viac informácií overte bezpečnostné nastavenia.				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_COMPILEERROR				0	sk	Chyba kompilácie: 				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_RUNTIMEERROR				0	sk	Chyba pri behu: #				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SEARCHNOTFOUND				0	sk	Hľadané kľúčové slovo nenájdené				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SEARCHFROMSTART				0	sk	Hľadanie do posledného modulu ukončené. Pokračovať od prvého modulu?				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SEARCHREPLACES				0	sk	Hľadané kľúčové slovo bolo nahradené XX-krát				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_COULDNTREAD				0	sk	Súbor sa nedá čítať				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_COULDNTWRITE				0	sk	Súbor sa nedá uložiť				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTCHANGENAMESTDLIB				0	sk	Názov východzej knižnice nie je možné zmeniť.				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTCHANGENAMEREFLIB				0	sk	Názov referenčnej knižnice nie je možné zmeniť.				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTUNLOADSTDLIB				0	sk	Východziu knižnicu nie je možné deaktivovať				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_GENERATESOURCE				0	sk	Generujem zdroj				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_FILENAME				0	sk	Názov súboru:				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_APPENDLIBS				0	sk	Importovať knižnice				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELMACRO				0	sk	Chcete zmazať makro XX?				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELDIALOG				0	sk	Chcete zmazať dialógové okno XX?				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELLIB				0	sk	Chcete zmazať knižnicu XX?				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELLIBREF				0	sk	Chcete zmazať odkaz na knižnicu XX?				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELMODULE				0	sk	Chcete zmazať modul XX?				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_OBJNOTFOUND				0	sk	Objekt alebo metóda nenájdená				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_BASIC				0	sk	BASIC				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_LINE				0	sk	Riad.				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_COLUMN				0	sk	Stĺp.				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DOC				0	sk	Dokument				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_BASICIDE_OBJECTBAR				0	sk	Panel makier				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTCLOSE				0	sk	Okno nemôže byť zavreté pokým beží BASIC.				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_REPLACESTDLIB				0	sk	Východziu knižnicu nie je možné nahradiť.				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_REFNOTPOSSIBLE				0	sk	Odkaz na 'XX' nie je možný.				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WATCHNAME				0	sk	Sledovanie				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WATCHVARIABLE				0	sk	Premenný				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WATCHVALUE				0	sk	Hodnota				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WATCHTYPE				0	sk	Typ				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STACKNAME				0	sk	Zásobník volaní				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_INITIDE				0	sk	BASIC inicializácia				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STDMODULENAME				0	sk	Modul				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STDDIALOGNAME				0	sk	Dialóg				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STDLIBNAME				0	sk	Knižnica				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NEWLIB				0	sk	Nová knižnica				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NEWMOD				0	sk	Nový modul				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NEWDLG				0	sk	Nové dialógové okno				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ALL				0	sk	VÅ¡etko				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_PAGE				0	sk	Strana				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_MACRONAMEREQ				0	sk	Musí byť zadaný názov.				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WILLSTOPPRG				0	sk	Po tejto úprave budete musieť reštartovať program.\nPokračovať?				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SEARCHALLMODULES				0	sk	Chcete zmeniť texty vo všetkých aktívnych moduloch?				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	imagebutton	RID_IMGBTN_REMOVEWATCH		HID_BASICIDE_REMOVEWATCH		80	sk	-		Odstrániť sledovanie		20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_REMOVEWATCH				80	sk	Sledovanie:				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STACK				80	sk	Volania: 				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_USERMACROS				80	sk	Moje makrá				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_USERDIALOGS				80	sk	Moje dialógy				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_USERMACROSDIALOGS				80	sk	Moje makrá a dialógy				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SHAREMACROS				80	sk	%PRODUCTNAME Makrá				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SHAREDIALOGS				80	sk	%PRODUCTNAME Dialógy				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SHAREMACROSDIALOGS				80	sk	%PRODUCTNAME Makrá & Dialógy				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_BRKPROPS	RID_ACTIV	HID_BASICIDE_ACTIV		0	sk	Aktívny				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_BRKPROPS	RID_BRKPROPS	HID_BASICIDE_BRKPROPS		0	sk	Vlastnosti...				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menu	RID_POPUP_BRKPROPS				80	sk	Vlastnosti				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_BRKDLG	RID_BRKDLG	HID_BASICIDE_BRKDLG		0	sk	Body prerušenia...				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menu	RID_POPUP_BRKDLG				80	sk	Body prerušenia				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR.RID_INSERT	SID_BASICIDE_NEWMODULE	CMD_SID_BASICIDE_NEWMODULE		0	sk	BASIC Modul				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR.RID_INSERT	SID_BASICIDE_NEWDIALOG	CMD_SID_BASICIDE_NEWDIALOG		0	sk	BASIC Dialóg				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	RID_INSERT			0	sk	Vložiť				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	SID_BASICIDE_DELETECURRENT	CMD_SID_BASICIDE_DELETECURRENT		0	sk	Zmazať				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	SID_BASICIDE_RENAMECURRENT	CMD_SID_BASICIDE_RENAMECURRENT		0	sk	Premenovať				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	SID_BASICIDE_HIDECURPAGE	CMD_SID_BASICIDE_HIDECURPAGE		0	sk	Skryť				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	SID_BASICIDE_MODULEDLG	CMD_SID_BASICIDE_MODULEDLG		0	sk	Moduly...				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_DLGED	SID_SHOW_PROPERTYBROWSER	CMD_SID_SHOW_PROPERTYBROWSER		0	sk	Vlastnosti...				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYREPLACEMACRO				80	sk	Chcete prepísať makro XX?				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_TRANSLATION_NOTLOCALIZED				80	sk	<Nelokalizované>				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_TRANSLATION_DEFAULT				80	sk	[Východzí jazyk]				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DOCUMENT_OBJECTS				80	sk	Objekty dokumentu				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_USERFORMS				80	sk	Formuláre				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NORMAL_MODULES				80	sk	Moduly				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CLASS_MODULES				80	sk	Moduly triedy				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_CLASH_RENAME				80	sk	Premenovať				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_CLASH_REPLACE				80	sk	Nahradiť				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_CLASH_TITLE				80	sk	Importu dialógu - Názov sa už používa				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_CLASH_TEXT				80	sk	Knižnica už obsahuje dialógové okno s názvom:\n\n$(ARG1)\n\nPremenujte dialógové okno pre zachovanie aktuálneho dialógového okna alebo nahraďte existujúce dialógové okno.\n 				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_MISMATCH_ADD				80	sk	Pridať				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_MISMATCH_OMIT				80	sk	Preskočiť				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_MISMATCH_TITLE				80	sk	Importu dialógu - Jazyk nesúhlasí				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_MISMATCH_TEXT				80	sk	Dialóg, ktorý bude importovaný podporuje iné jazyky ako cieľová knižnica.\n\nPridajte tieto jazyky do knižnice ak chcete zachovať ďalšie jazykové zdroje poskytované dialógom alebo ich preskočte ak chcete zachovať len aktuálne jazyky podporované knižnicou.\n\nPoznámka: Pre jazyky nepodporované dialógom budú použité zdroje východzieho jazyka dialógu.\n 				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	pushbutton	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_PB_NEW			50	sk	Nový				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	pushbutton	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_PB_DEL			50	sk	Zmazať				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	checkbox	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_CHKB_ACTIVE			40	sk	Aktívny				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	fixedtext	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_FT_PASS			75	sk	Počet priebehov:				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	fixedtext	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_FT_BRKPOINTS			110	sk	Body prerušenia				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	modaldialog	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG				178	sk	Body prerušenia				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_MACROSIN			100	sk	Makrá ~v:				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_MACRONAME			100	sk	Názov ~makra				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_MACROFROM			100	sk	Makro ~z				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_SAVEMACRO			100	sk	Uložiť m~akro do				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_DESCRIPTION			100	sk	Popi~s				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_RUN			50	sk	Sp~ustiť				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	cancelbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_CLOSE			50	sk	Zatvoriť				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_ASSIGN			50	sk	Prir~adiť...				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_EDIT			50	sk	~Upraviť				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_NEWLIB			50	sk	Nová ~Knižnica				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_NEWMOD			50	sk	Nový M~odul				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_DEL			50	sk	~Zmazať				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_ORG			50	sk	~Organizátor...				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	modaldialog	RID_MACROCHOOSER				287	sk	Makrá %PRODUCTNAME Basic				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_STDMACRONAME				0	sk	Makro				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_BTNDEL				0	sk	~Zmazať				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_BTNNEW				0	sk	~Nový				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_CLOSE				0	sk	Zatvoriť				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_CHOOSE				0	sk	Vybrať				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_RUN				0	sk	Spustiť				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_RECORD				0	sk	~Uložiť				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pageitem	RID_TD_ORGANIZE.RID_TC_ORGANIZE	RID_TP_MOD			0	sk	Moduly				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pageitem	RID_TD_ORGANIZE.RID_TC_ORGANIZE	RID_TP_DLG			0	sk	Dialógy				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pageitem	RID_TD_ORGANIZE.RID_TC_ORGANIZE	RID_TP_LIB			0	sk	Knižnice				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	tabdialog	RID_TD_ORGANIZE				0	sk	%PRODUCTNAME Basic Makro Organizátor				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_TP_MODULS	RID_STR_LIB			130	sk	M~odul				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_EDIT			60	sk	~Upraviť				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	cancelbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_CLOSE			60	sk	Zatvoriť				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_NEWMOD			60	sk	~Nový...				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_NEWDLG			60	sk	~Nový...				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_DELETE			60	sk	~Zmazať				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_TP_DLGS	RID_STR_LIB			130	sk	Dialóg				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_EDIT			60	sk	~Upraviť				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	cancelbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_CLOSE			60	sk	Zatvoriť				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_NEWMOD			60	sk	~Nový...				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_NEWDLG			60	sk	~Nový...				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_DELETE			60	sk	~Zmazať				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_TP_LIBS	RID_STR_BASICS			130	sk	U~miestnenie				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_TP_LIBS	RID_STR_LIB			130	sk	~Knižnica				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_EDIT			60	sk	~Upraviť				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	cancelbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_CLOSE			60	sk	Zatvoriť				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_PASSWORD			60	sk	~Heslo...				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_NEWLIB			60	sk	~Nový...				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_APPEND			60	sk	~Importovať...				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_EXPORT			60	sk	E~xportovať...				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_DELETE			60	sk	~Zmazať				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedline	RID_DLG_LIBS	RID_FL_OPTIONS			156	sk	Možnosti				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	checkbox	RID_DLG_LIBS	RID_CB_REF			146	sk	Vložiť ako odkaz (iba na čítanie)				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	checkbox	RID_DLG_LIBS	RID_CB_REPL			146	sk	Nahradiť existujúce knižnice				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_DLG_NEWLIB	RID_FT_NEWLIB			100	sk	~Názov:				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	radiobutton	RID_DLG_EXPORT	RB_EXPORTASPACKAGE			103	sk	~Export ako rozšírenie				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	radiobutton	RID_DLG_EXPORT	RB_EXPORTASBASIC			103	sk	Exportovať ako knižnicu BASIC				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	modaldialog	RID_DLG_EXPORT				115	sk	Exportovať knižnicu BASIC				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	string	RID_STR_EXPORTPACKAGE				115	sk	Exportovať knižnicu ako rozšírenie				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	string	RID_STR_EXPORTBASIC				115	sk	Exportovať ako knižnicu BASIC				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	string	RID_STR_PACKAGE_BUNDLE				115	sk	Rozšírenie				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\moptions.src	0	fixedtext	RID_MACROOPTIONS	RID_FT_DESCR			69	sk	Popis				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\moptions.src	0	fixedline	RID_MACROOPTIONS	RID_FL_HELP			212	sk	Pomocník				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\moptions.src	0	fixedtext	RID_MACROOPTIONS	RID_FT_HELPID			80	sk	ID Pomocníka				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\moptions.src	0	fixedtext	RID_MACROOPTIONS	RID_FT_HELPNAME			80	sk	Názov súboru pomocníka				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\moptions.src	0	modaldialog	RID_MACROOPTIONS				224	sk	Popis				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\objdlg.src	0	toolboxitem	RID_BASICIDE_OBJCAT.RID_TB_TOOLBOX	TBITEM_SHOW	HID_BASICIDE_OBJCAT_SHOW		0	sk	Zobraziť				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\objdlg.src	0	floatingwindow	RID_BASICIDE_OBJCAT				191	sk	Objekty				20130521 10:30:32
-basctl	source\basicide\objdlg.src	0	string	RID_STR_TLB_MACROS				0	sk	Strom objektov				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.View.Localisation	AutoMnemonic			0	sk	true				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.View.Localisation	DialogScale			0	sk	10				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m0	Title			0	sk	~Textový dokument				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m1	Title			0	sk	~Zošit				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m2	Title			0	sk	~Prezentácia				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m3	Title			0	sk	Kres~ba				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m4	Title			0	sk	Databáza				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m6	Title			0	sk	~HTML dokument				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m7	Title			0	sk	Dokument ~XML formulára				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m8	Title			0	sk	Hl~avný­ dokument				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m10	Title			0	sk	Vz~orec				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m11	Title			0	sk	Š~títky				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m12	Title			0	sk	~Vizitky				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m14	Title			0	sk	Šablóny a Dokume~nty				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m0	Title			0	sk	~List...				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m1	Title			0	sk	~Fax...				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m2	Title			0	sk	Por~ada...				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m5	Title			0	sk	~Prezentácia...				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m7	Title			0	sk	~Webová stránka...				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m11	Title			0	sk	~Konvertor dokumentov...				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m12	Title			0	sk	~Eurokonvertor...				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m14	Title			0	sk	Zdroj dát adries...				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.MozillaPreferences	PabDescription			0	sk	Osobný adresár				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.MozillaPreferences	HisDescription			0	sk	Zozbierané adresy				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	FirstName			0	sk	Meno				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	LastName			0	sk	Priezvisko				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	DisplayName			0	sk	Meno pre zobrazenie				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	NickName			0	sk	Prezývka				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	PrimaryEmail			0	sk	Email				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	SecondEmail			0	sk	E-mail (2)				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	PreferMailFormat			0	sk	Formát pošty				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkPhone			0	sk	Tel (do práce)				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomePhone			0	sk	Tel (domov)				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	FaxNumber			0	sk	Fax				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	PagerNumber			0	sk	Pager				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	CellularNumber			0	sk	Mobil				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomeAddress			0	sk	Adresa 1				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomeAddress2			0	sk	Adresa 2				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomeCity			0	sk	Obec				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomeState			0	sk	Štát				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomeZipCode			0	sk	PSČ (domov)				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomeCountry			0	sk	Krajina				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkAddress			0	sk	Adresa do práce				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkAddress2			0	sk	Adresa do práce 2				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkCity			0	sk	Obec (do práce)				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkState			0	sk	Štát (do práce)				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkZipCode			0	sk	PSČ (do práce)				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkCountry			0	sk	Krajina (do práce)				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	JobTitle			0	sk	Funkcia				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Department			0	sk	Oddelenie				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Company			0	sk	Spoločnosť				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WebPage1			0	sk	Webová stránka (do práce)				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WebPage2			0	sk	Webová stránka (Domov)				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	BirthYear			0	sk	Rok narodenia				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	BirthMonth			0	sk	Mesiac narodenia				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	BirthDay			0	sk	Deň narodenia				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Custom1			0	sk	Vlastné 1				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Custom2			0	sk	Vlastné 2				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Custom3			0	sk	Vlastné 3				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Custom4			0	sk	Vlastné 4				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Notes			0	sk	Poznámky				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.Verbs.SHOW	VerbUIName			0	sk	~Upraviť				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.Verbs.OPEN	VerbUIName			0	sk	~Otvoriť				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.Verbs.PROPERTIES	VerbUIName			0	sk	~Vlastnosti...				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.Verbs.SAVECOPYAS	VerbUIName			0	sk	Uložiť kópiu ~ako...				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.ObjectNames.Calc	ObjectUIName			0	sk	Zošit %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.ObjectNames.Chart	ObjectUIName			0	sk	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION Graf				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.ObjectNames.Draw	ObjectUIName			0	sk	Kresba %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.ObjectNames.Impress	ObjectUIName			0	sk	Prezentácia %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.ObjectNames.Math	ObjectUIName			0	sk	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION Vzorec				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.ObjectNames.Writer	ObjectUIName			0	sk	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION Text				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style1	Name			0	sk	Béžová				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style2	Name			0	sk	Svetlomodrá				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style3	Name			0	sk	Svetlošedá				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style4	Name			0	sk	Tmavá				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style5	Name			0	sk	Oranžová				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style6	Name			0	sk	Ľadová modrá				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style7	Name			0	sk	Šedá				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style8	Name			0	sk	Voda				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style9	Name			0	sk	Červená				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style10	Name			0	sk	Fialová				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Impress.xcu	0	value	..Impress.PresentationMinimizer.LastUsedSettings	Name			0	sk	Optimalizované pre projektor				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Impress.xcu	0	value	..Impress.PresentationMinimizer.Settings.Templates.template1	Name			0	sk	Optimalizované pre obrazovku (najmenšia veľkosť súboru)				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Impress.xcu	0	value	..Impress.PresentationMinimizer.Settings.Templates.template2	Name			0	sk	Optimalizované pre projektor				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Impress.xcu	0	value	..Impress.PresentationMinimizer.Settings.Templates.template3	Name			0	sk	Optimalizované pre tlač				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.ToolBars.ToolBar.Entries.a.Normal	Text			0	sk	Predchádzajúci				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.ToolBars.ToolBar.Entries.b.Normal	Text			0	sk	Nasledujúci				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.ToolBars.ToolBar.Entries.c.Normal	Text			0	sk	Poznámky				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.ToolBars.ToolBar.Entries.d.Normal	Text			0	sk	Snímky				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.ToolBars.ToolBar.Entries.l.Normal	Text			0	sk	Pomocník				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.ToolBars.NotesToolBar.Entries.a.Normal	Text			0	sk	Priblížiť				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.Buttons.SlideSorterCloser	Text			0	sk	Zavrieť				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.Buttons.NotesViewCloser	Text			0	sk	Zavrieť				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.Buttons.HelpViewCloser	Text			0	sk	Zavrieť				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.a	Left			0	sk	Kliknutie ľavým tlačítkom, šípka doprava alebo dole, medzerník, page down, enter, návrat, 'N'				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.a	Right			0	sk	Nasledujúca snímka alebo efekt				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.b	Left			0	sk	Kliknutie pravým tlačítkom, šípka doľava alebo hore, page up, backspace, 'P'				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.b	Right			0	sk	Predchádzajúca snímka alebo efekt				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.c	Left			0	sk	 				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.c	Right			0	sk	 				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.d	Left			0	sk	Home				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.d	Right			0	sk	Prvý snímok				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.e	Left			0	sk	End				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.e	Right			0	sk	Posledný snímok				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.f	Left			0	sk	 				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.f	Right			0	sk	 				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.g	Left			0	sk	Alt-Page Up				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.g	Right			0	sk	Predchádzajúca snímka bez efektov				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.h	Left			0	sk	Alt-Page Down				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.h	Right			0	sk	Nasledujúca snímka bez efektov				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.i	Left			0	sk	 				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.i	Right			0	sk	 				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.j	Left			0	sk	'B', '.'				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.j	Right			0	sk	Vyčierni/Odčierni obrazovku				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.k	Left			0	sk	'W', ','				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.k	Right			0	sk	Vybieli/Odbieli obrazovku				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.l	Left			0	sk	 				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.l	Right			0	sk	 				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.m	Left			0	sk	Esc, '-'				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.m	Right			0	sk	Ukončiť prezentáciu				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.n	Left			0	sk	 				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.n	Right			0	sk	 				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.o	Left			0	sk	Číslo nasledujúce po stalčení klávesy Enter				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.o	Right			0	sk	Ísť na ten snímok				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.p	Left			0	sk	 				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.p	Right			0	sk	 				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.q	Left			0	sk	'G', 'S'				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.q	Right			0	sk	Zväčšiť/Zmenšiť veľkosť písma v poznámkach				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.r	Left			0	sk	'A', 'Z'				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.r	Right			0	sk	Posunúť poznámky hore/dole				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.s	Left			0	sk	'H', 'L'				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.s	Right			0	sk	Posunúť vokáň v pohľade na poznámky dozadu/dopredu				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.t	Left			0	sk	 				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.t	Right			0	sk	 				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.u	Left			0	sk	Ctrl-'1'				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.u	Right			0	sk	Ukáže Prednášajúceho konzolu				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.v	Left			0	sk	Ctrl-'2'				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.v	Right			0	sk	Ukáže Poznámky k prezentácii				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.w	Left			0	sk	Ctrl-'3'				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.w	Right			0	sk	Ukáže Prehľad snímok				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.CurrentSlidePreview	Title			0	sk	Aktuálna snímka (%CURRENT_SLIDE_NUMBER% z %SLIDE_COUNT%)				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.CurrentSlidePreview	AccessibleTitle			0	sk	Aktuálna snímka, %CURRENT_SLIDE_NAME%, %CURRENT_SLIDE_NUMBER% z %SLIDE_COUNT%				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.CurrentSlidePreview.Strings.ClickToExitPresentationText	String			0	sk	Kliknúť pre ukončenie prezentácie...				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.CurrentSlidePreview.Strings.ClickToExitPresentationTitle	String			0	sk	Aktuálny snímok (koniec)				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.NextSlidePreview	Title			0	sk	Ďalši Snímok				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.NotesView	Title			0	sk	Poznámky				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.SlideSorter	AccessibleTitle			0	sk	Prehľad snímok, %CURRENT_SLIDE_NAME%, %CURRENT_SLIDE_NUMBER% z %SLIDE_COUNT%				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.HelpView	Title			0	sk	Pomocník				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Accessibility.Console	String			0	sk	Prednášajúceho konzola				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Accessibility.Preview	String			0	sk	Info o aktuálnej snímke				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Accessibility.Notes	String			0	sk	Prednášajúceho poznámky				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business	Name			0	sk	Pracovný				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.categories	Name			0	sk	Kategórie				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.categories.Fields.categoryID	Name			0	sk	IDkategórie				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.categories.Fields.categoryID	ShortName			0	sk	IDkategórie				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.categories.Fields.categoryname	Name			0	sk	NázovKategórie				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.categories.Fields.categoryname	ShortName			0	sk	NázovKategórie				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products	Name			0	sk	Produkty				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productID	Name			0	sk	IDProduktu				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productID	ShortName			0	sk	IDProduktu				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productname	Name			0	sk	NázovProduktu				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productname	ShortName			0	sk	NázovProd				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productdescription	Name			0	sk	PopisProduktu				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productdescription	ShortName			0	sk	PopProd				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.categoryID	Name			0	sk	IDkategórie				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.categoryID	ShortName			0	sk	IDkategórie				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.supplierID	Name			0	sk	IDDodávateľa				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.supplierID	ShortName			0	sk	IDDodávateľa				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.serialnumber	Name			0	sk	Sériovéčíslo				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.serialnumber	ShortName			0	sk	SériovéČ				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitsinstock	Name			0	sk	JednotiekNaSklade				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitsinstock	ShortName			0	sk	JednotiekSkladom				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitsonorder	Name			0	sk	ObjednanýchJednotiek				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitsonorder	ShortName			0	sk	ObjednJedn				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitprice	Name			0	sk	JednotkováCena				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitprice	ShortName			0	sk	JednotkováCena				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.reorderlevel	Name			0	sk	ÚroveňZnovuobjednania				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.reorderlevel	ShortName			0	sk	ÚrovZnovuobj				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.discontinued	Name			0	sk	Nepokračujúce				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.discontinued	ShortName			0	sk	Nepokr				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.leadtime	Name			0	sk	ČasVedenia				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.leadtime	ShortName			0	sk	ČasVedenia				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers	Name			0	sk	Dodávatelia				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.supplierID	Name			0	sk	IDDodávateľa				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.supplierID	ShortName			0	sk	IDDodávateľa				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.suppliername	Name			0	sk	NázovDodávateľa				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.suppliername	ShortName			0	sk	NázDod				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.contactname	Name			0	sk	NázovKontaktu				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.contactname	ShortName			0	sk	NázKont				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.contacttitle	Name			0	sk	FunkciaKontaktu				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.contacttitle	ShortName			0	sk	FunkcKont				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.address	Name			0	sk	Adresa				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.address	ShortName			0	sk	Adresa				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.city	Name			0	sk	Obec				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.city	ShortName			0	sk	Obec				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.postalcode	Name			0	sk	PSČ				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.postalcode	ShortName			0	sk	PSČ				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.stateorprovince	Name			0	sk	ŠtátAleboKraj				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.stateorprovince	ShortName			0	sk	ŠtátKraj				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.countryorregion	Name			0	sk	KrajinaAleboRegión				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.countryorregion	ShortName			0	sk	KrajReg				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.phonenumber	Name			0	sk	TelefónneČíslo				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.phonenumber	ShortName			0	sk	TelČís				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.faxnumber	Name			0	sk	ČisloFaxu				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.faxnumber	ShortName			0	sk	ČísFaxu				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.paymentterms	Name			0	sk	PlatobnéPodmienky				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.paymentterms	ShortName			0	sk	PlatPod				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.emailaddress	Name			0	sk	EmailováAdresa				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.emailaddress	ShortName			0	sk	EmailAdr				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.notes	Name			0	sk	Poznámky				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.notes	ShortName			0	sk	Poznámky				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist	Name			0	sk	MailingList				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.mailinglistID	Name			0	sk	IDMailingListu				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.mailinglistID	ShortName			0	sk	MailingID				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.prefix	Name			0	sk	Predpona				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.prefix	ShortName			0	sk	Predpona				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.firstname	Name			0	sk	KrstnéMeno				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.firstname	ShortName			0	sk	KrstnéMeno				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.middlename	Name			0	sk	ĎalšieMeno				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.middlename	ShortName			0	sk	ĎalšieMeno				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.lastlame	Name			0	sk	Priezvisko				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.lastlame	ShortName			0	sk	Priezvisko				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.suffix	Name			0	sk	Prípona				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.suffix	ShortName			0	sk	Prípona				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.title	Name			0	sk	Nadpis				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.title	ShortName			0	sk	Nadpis				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.organizationname	Name			0	sk	NázovOrganizácie				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.organizationname	ShortName			0	sk	NázOrg				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.address	Name			0	sk	Adresa				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.address	ShortName			0	sk	Adresa				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.city	Name			0	sk	Obec				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.city	ShortName			0	sk	Obec				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.postalcode	Name			0	sk	PSČ				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.postalcode	ShortName			0	sk	PSČ				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.stateorprovince	Name			0	sk	ŠtátAleboKraj				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.stateorprovince	ShortName			0	sk	ŠtátKraj				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.countryorregion	Name			0	sk	KrajinaAleboRegión				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.countryorregion	ShortName			0	sk	KrajReg				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.phonenumber	Name			0	sk	TelefónneČíslo				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.phonenumber	ShortName			0	sk	TelČís				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.faxnumber	Name			0	sk	ČisloFaxu				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.faxnumber	ShortName			0	sk	ČísFaxu				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.mobilenumber	Name			0	sk	MobilnéČíslo				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.mobilenumber	ShortName			0	sk	Mobil				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.emailaddress	Name			0	sk	EmailováAdresa				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.emailaddress	ShortName			0	sk	EmailAdr				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.birthdate	Name			0	sk	DátumNarodenia				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.birthdate	ShortName			0	sk	DátumNarodenia				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.nationality	Name			0	sk	Národnosť				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.nationality	ShortName			0	sk	Národnosť				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.dateupdated	Name			0	sk	DátumAktualizácie				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.dateupdated	ShortName			0	sk	DátAkt				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.datejoined	Name			0	sk	DátPripojenia				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.datejoined	ShortName			0	sk	DátPripojenia				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.membershipstatus	Name			0	sk	StatusČlenstva				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.membershipstatus	ShortName			0	sk	StatČlen				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.pledgeamount	Name			0	sk	VýškaZáväzku				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.pledgeamount	ShortName			0	sk	VýškaZáv				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.pledgepaiddate	Name			0	sk	DátumZaplateniaZáväzku				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.pledgepaiddate	ShortName			0	sk	DátZapZáv				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.duesamount	Name			0	sk	VýškaPoLehote				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.duesamount	ShortName			0	sk	VýškaPoLehote				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.duespaiddate	Name			0	sk	DátumPoLehote				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.duespaiddate	ShortName			0	sk	DátPoLeh				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.photo	Name			0	sk	Fotka				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.photo	ShortName			0	sk	Fotka				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.notes	Name			0	sk	Poznámky				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.notes	ShortName			0	sk	Poznámky				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts	Name			0	sk	Kontakty				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contactID	Name			0	sk	IDKontaktu				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contactID	ShortName			0	sk	IDKontaktu				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.firstname	Name			0	sk	KrstnéMeno				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.firstname	ShortName			0	sk	KrstnéMeno				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.lastname	Name			0	sk	Priezvisko				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.lastname	ShortName			0	sk	Priezvisko				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.title	Name			0	sk	Nadpis				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.title	ShortName			0	sk	Nadpis				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.address	Name			0	sk	Adresa				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.address	ShortName			0	sk	Adresa				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.city	Name			0	sk	Obec				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.city	ShortName			0	sk	Obec				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.postalcode	Name			0	sk	PSČ				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.postalcode	ShortName			0	sk	PSČ				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.stateorprovince	Name			0	sk	ŠtátAleboKraj				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.stateorprovince	ShortName			0	sk	ŠtátKraj				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.countryorregion	Name			0	sk	KrajinaAleboRegión				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.countryorregion	ShortName			0	sk	KrajReg				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.phonenumber	Name			0	sk	TelefónneČíslo				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.phonenumber	ShortName			0	sk	TelČís				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.faxnumber	Name			0	sk	ČisloFaxu				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.faxnumber	ShortName			0	sk	ČísFaxu				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.mobilenumber	Name			0	sk	MobilnéČíslo				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.mobilenumber	ShortName			0	sk	Mobil				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.emailaddress	Name			0	sk	EmailováAdresa				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.emailaddress	ShortName			0	sk	EmailAdr				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.salutation	Name			0	sk	Oslovenie				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.salutation	ShortName			0	sk	Oslovenie				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.birthdate	Name			0	sk	DátumNarodenia				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.birthdate	ShortName			0	sk	DátumNarodenia				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contacttypeID	Name			0	sk	IDTypuKontaktu				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contacttypeID	ShortName			0	sk	IDTypKont				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.maritalstatus	Name			0	sk	ŽenatýSlobodný				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.maritalstatus	ShortName			0	sk	ŽenSlob				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.spousename	Name			0	sk	MenoPartnera				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.spousename	ShortName			0	sk	MenoPartnera				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.spousesinterests	Name			0	sk	ZáujmyPartnera				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.spousesinterests	ShortName			0	sk	ZáujPartn				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contactsinterests	Name			0	sk	ZáujmyKontaktov				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contactsinterests	ShortName			0	sk	ZáujKon				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.childrennames	Name			0	sk	MenáDetí				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.childrennames	ShortName			0	sk	MenDetí				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.photo	Name			0	sk	Fotka				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.photo	ShortName			0	sk	Fotka				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.notes	Name			0	sk	Poznámky				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.notes	ShortName			0	sk	Poznámky				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers	Name			0	sk	Zákazníci				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.customerID	Name			0	sk	IDZákazníka				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.customerID	ShortName			0	sk	IDZákazníka				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.companyname	Name			0	sk	NázovSpoločnosti				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.companyname	ShortName			0	sk	NázSpol				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.firstname	Name			0	sk	KrstnéMeno				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.firstname	ShortName			0	sk	KrstnéMeno				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.lastname	Name			0	sk	Priezvisko				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.lastname	ShortName			0	sk	Priezvisko				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.department	Name			0	sk	Oddelenie				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.department	ShortName			0	sk	Oddelenie				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.address	Name			0	sk	Adresa				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.address	ShortName			0	sk	Adresa				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.city	Name			0	sk	Obec				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.city	ShortName			0	sk	Obec				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.postalcode	Name			0	sk	PSČ				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.postalcode	ShortName			0	sk	PSČ				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.stateorprovince	Name			0	sk	ŠtátAleboKraj				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.stateorprovince	ShortName			0	sk	ŠtátKraj				20130521 10:30:32
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.countryorregion	Name			0	sk	KrajinaAleboRegión				20130521 10:30:32

[... 144912 lines stripped ...]


Mime
View raw message