openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r829773 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/sk/download/index.html
Date Wed, 22 Aug 2012 21:18:31 GMT
Author: buildbot
Date: Wed Aug 22 21:18:31 2012
New Revision: 829773

Log:
Staging update by buildbot for openofficeorg

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/download/index.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Wed Aug 22 21:18:31 2012
@@ -1 +1 @@
-1376246
+1376252

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Wed Aug 22 21:18:31 2012
@@ -1 +1 @@
-1376246
+1376252

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/download/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/download/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/download/index.html Wed Aug 22 21:18:31 2012
@@ -28,7 +28,8 @@
 
 <h2><strong>Stiahnutie slovenskej verzie Apache OpenOffice 3.4.1<br/></strong></h2>
 
-<table border=0 align="left">
+<p>
+<table border="0px" align="left">
  <tr>
  <td><a href="http://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/localized/sk/3.4.1/Apache_OpenOffice_incubating_3.4.1_Win_x86_install_sk.exe/download">Microsoft
Windows</a></td>
  <td></td>
@@ -62,9 +63,14 @@
 </table>
 
 <br/>
+	
+</p>
+<p>
 <h2><a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/Development+Snapshot+Builds">Testovacie
a debug buildy</a></h2>
 Pokiaľ si chcete vyskúšať nové (ešte neuvoľnené) verzie Apache OpenOffice,
môžete vyskúšať testovacie buildy. To, že sa jedná o vývojové verzie
neznamená, že nefungujú správne alebo majú len čiastočnú funkcionalitu,
práve naopak, väščina z nich je plne funkčná a zhŕňajú najnovšie
vyvíjané funkcie, najväčší rozdiel je v tom že neboli dôkladne testované
a ich požívanie tam, kde je potrebná 100% spoľahlivosť sa neodporúča.
 
+</p>
+	
 </div>
 
 Mime
View raw message