openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From w...@apache.org
Subject svn commit: r1220423 [4/10] - in /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content: bo/ bo/css/ bo/images/ bo/images/doc/ he/ he/images/ ka/ ka/about-ooo/ ka/css/ ka/doc/ ka/doc/howto/ ka/doc/other/ ka/doc/pics/ ka/graphics/ ka/pics/ ka/styles/ ku/ ml/ tg/ ua/
Date Sun, 18 Dec 2011 15:21:55 GMT
Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/bo/wrong-a.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/bo/wrong-a.html?rev=1220423&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/bo/wrong-a.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/bo/wrong-a.html Sun Dec 18 15:21:50 2011
@@ -0,0 +1,175 @@
+<html lang="bo">
+<head>
+ <title>OpenOffice.org for Tibetan </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+<style type="text/css">
+<!-- /* $WEFT -- Created by: Young (chengfu@iscas.cn) on 2006-4-24 -- */ -->
+ @font-face {
+  font-family: Tibetan_QT;
+  font-style: normal;
+  font-weight: normal;
+  src: url(images/tibetan_QT.eot);
+ }
+.tibet_text{ font-family: Tibetan_QT; font-size:26px}
+.tibet_small_text{ font-family: Tibetan_QT; font-size:20px}
+</style>
+</head>
+ 
+ 
+<body>
+<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
+
+<tr>
+
+<td width="84%" height="769" valign="top">
+
+<H1><p class="tibet_text">ག་ཟམ་་ག</p>
+</H1>
+<p class="tibet_small_text""> དཀར་ཆགས།</p>
+<hr width="300" color="blak" align="left">
+<ul class="tibet_small_text"">
+<li> ག་ཟམ་་ག་་ད།</li>
+<li> གས་རམ་ད་ཐབས།</li>
+<li> ག་འན་གཏན་འལ་དང་ད་པར་བ་ཐབས།</li>
+<li> ག་ཟམ་་ག་་དཀར་ཆག</li>
+<li> ག་ཟམ་་ག</li>
+</ul>
+<p class="tibet_small_text""> ག་ཟམ་་ག་་ད།</p>
+<hr width="300" color="blak" align="left">
+<p class="tibet_small_text">ད་་འན་ག་ག་ག་ལ་ག་ཟམ་བད་་ག་ཟམ་་ག་་གང་བས། ད་་འན་ག་་གང་ར་ས་བ་ག་ད་ན་པ་ག་ཟམ་་ག་་འར་ས།  openoffice.org་འད་མཁན་དང་བད་ད་ད་མཁན་འཛམ་ང་་ས་གས་ག
 ང་སར་བ་ད་པས་ག་ཟམ་་ག་ལས་ས་བར་ས་་གནས་ལ་ཐག་གད་པ་་ཧ་ཅང་བས་བ་ན་ལ། འ་་ openoffice.orgག་ཟམ་་ག་འལ་འས་ལག་ཆར་ད་པ་་མཚན་ག་་ན།
+གཤམ་་ད་ག་ཟམ་་ག་ད་ཚད་་ད་ག་་འཆར་ག་ག་ཟམ་་ག་ན། ད་ག་ག་བ་ང་ག་་་བས། དན་ག་ག་ར་ད་དས། ག་ཟམ་ཨང་གས་།utf-8
+</p>
+ <p class="tibet_small_text""> གས་རམ་ད་ཐབས།</p>
+<hr width="300" color="blak" align="left">
+<p class="tibet_small_text">གལ་་ད་ས་འལ་གགས་ང་གས་ད་ནས་གས་རམ་འལ་ན། ་བ་ཐད་ཀར་ support@bo.openoffice.orgབར
+་གས། ག་ཟམ་ཨང་གས།utf -8ན། 
+</p>
+<p class="tibet_small_text""> ག་འན་གཏན་འལ་དང་ད་པར་བ་ཐབས།</p>
+<hr width="300" color="blak" align="left">
+<p class="tibet_small_text">ག་འན་ད་ཐབས།</p>
+<p class="tibet_small_text">ང་གས་་ང-subscribe@bo.openoffice.org་ག་ཟམ་བར་ས་ད་ལ་ག་ལན་འར་ས། ད་་འན་ག་ས་མབ་ན་ར་འན་ག་བར་དང་ར་ཡང་ག་ལན་ག་འར་ས་ལ། ་་ག་འན་གཏན་འལ་ས་བ་བ་་ད།
+དར་ན། གལ་་ད་སsubscribe@bo.openoffice.orgག་འན་ད་འད་ན་ག་ལན་support-subport@bo.openoffice.orgབར་གས།<br>
+ག་འན་ད་པར་བ་ཐབས།<br>
+གལ་་ད་ས་འལ་གགས་ང་གས་ད་ནས་གས་རམ་འལ་ན། ་བ་ཐད་ཀར་ support@bo.openoffice.orgབར
+་གས། ག་ཟམ་ཨང་གས།utf -8ན། 
+</p>
+<p class="tibet_small_text""> ག་ཟམ་་ག་་དཀར་ཆག</p>
+<hr width="300" color="blak" align="left">
+<p class="tibet_small_text">ལག་ལ་གས་རམ། </p>
+<p class="tibet_small_text">users@bo.openoffice.org
+openoffice.org འ་ནས་ད་་ལག་ལ་གས་ལ་བ་ར་ས་ག  
+ད་ག་མན་ཆས་་འད་ག་ཟམ་་ག  dev@bo.openoffice.org
+ག་བར་་གནས་ག་ཆ་ཐག་གད་་འད་་གནད་ན་ལ་ས་ད་དས།
+
+openoffice.orgན་་ར་བ།
+openoffice.orgཡར་་གནད་ན་ས་བར་ནང་ད་ག་འལ་བ་ར་འལ་ང་བ།
+གལ་་ཆ་འན་བ་བགས་་གནས། announce@bo.openoffice.org
+ང་ས་འ་ནས་ད་ག་འཆར་ག་དང་ openoffice.orgཆ་འན་བ་བགས་ད་ས།
+</p>
+
+<p>&nbsp;</p>
+<p>&nbsp;</p>
+
+</td>
+
+<td width="1%" valign="top">&nbsp;</td>
+
+<td width="15%" valign="top">
+
+<table width="100%" border="1" bordercolor="#000000" cellspacing="0" cellpadding="5">
+
+<tr><td bgcolor="#000080"><font color="#fffffff" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>
+OpenOffice.org
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+<a href="about-product.html" ><font face="Tibetan_QT" size="2" >་ད། </a></font>
+<!--<a href="about-product.html">Description</a>--><br>
+ <a href="about-product.html"><font face="Tibetan_QT" size="2">ས་པ་ག་། </a></font>
+</font></td></tr>
+<!--
+<tr><td bgcolor="#000080"><font color="#fffffff" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Product
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-product.html">Description</a><br>
+ <a href="about-downloads.html">Downloads</a><br>-->
+ <!--<a href="about-cdrom.html">CD-ROM</a><br>-->
+ <!--<a href="about-spellcheck.html">Spell&nbsp;Check</a>
+</font></td></tr>-->
+<!--
+<tr><td bgcolor="#000080"><font color="#fffffff" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Project
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="background.html">Background</a><br>
+ <a href="faq.html">FAQ</a>
+</font></td></tr>
+-->
+<!--
+<tr><td bgcolor="#000080"><font color="#fffffff" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Getting&nbsp;help
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Mailing&nbsp;lists</a><br>
+ <a href="about-documentation.html">Documentation</a>
+ <a href="faq.html">FAQ</a>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#000080"><font color="#fffffff" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Contribution
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-helping.html">-how?</a><br>
+ <a href="about-issuezilla.html">Reporting&nbsp;bugs</a><br>
+</font></td></tr>
+-->
+<tr><td bgcolor="#000080"><font color="#fffffff" face="Tibetan_QT" size="2"><b>
+འལ་གགས་ད་པ།
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <!--<a href="about-mailinglist.html">Mailing&nbsp;lists</a><br>-->
+ <a href="mailto:webmaster@openoffice.org"><font face="Tibetan_QT">OpenOfficeལ་འལ་གགས</font></a> <br>
+ <a href="mailto:dreamagain@openoffice.org"><font face="Tibetan_QT">OpenOfficeད་ག་ལ་འལ་གགས། </font></a>
+</font></td></tr>
+<tr><td bgcolor="#000080"><font color="#fffffff" face="Tibetan_QT" size="2"><b>
+འཆར་གར་གས་པ།
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <!--<a href="about-mailinglist.html">Mailing&nbsp;lists</a><br>-->
+ <a href="tibet-help.html"><font face="Tibetan_QT">ད་ག་་འཆར་གར་གས་པ།</font></a> <br>
+ <a href="join-tibet.html"><font face="Tibetan_QT">ད་ག་་འཆར་ག་་བ་་ག </font></a><br>
+ <a href="wrong-a.html"><font face="Tibetan_QT">ན་་ར་བ། </font></a>
+</font></td></tr>
+<tr><td bgcolor="#000080"><font color="#fffffff" face="Tibetan_QT" size="2"><b>
+འལ་གགས་ད་ས།
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <!--<a href="about-mailinglist.html">Mailing&nbsp;lists</a><br>-->
+ <a href="http://wpa.qq.com/msgrd?V=1&Uin=56100157&Site=openoffice&Menu=yes"><font face="Tibetan_QT">བ་ང་འབར་།</font></a> <br>
+</font></td></tr>
+<!--
+<tr><td bgcolor="#000080"><font color="#fffffff" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Other
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="credits.html">Credits</a><br>
+ <a href="about-legal.html">Legal</a><br>
+</font></td></tr>
+-->
+</table>
+
+</td>
+</tr>
+</table>
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/bo/wrong-a.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/blue_corner_bottom_left.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/blue_corner_bottom_left.gif?rev=1220423&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/blue_corner_bottom_left.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/blue_corner_bottom_right.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/blue_corner_bottom_right.gif?rev=1220423&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/blue_corner_bottom_right.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/blue_corner_top_left.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/blue_corner_top_left.gif?rev=1220423&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/blue_corner_top_left.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/blue_corner_top_right.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/blue_corner_top_right.gif?rev=1220423&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/blue_corner_top_right.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/green_corner_bottom_left.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/green_corner_bottom_left.gif?rev=1220423&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/green_corner_bottom_left.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/green_corner_bottom_right.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/green_corner_bottom_right.gif?rev=1220423&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/green_corner_bottom_right.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/green_corner_top_left.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/green_corner_top_left.gif?rev=1220423&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/green_corner_top_left.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/green_corner_top_right.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/green_corner_top_right.gif?rev=1220423&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/green_corner_top_right.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/openoffice_bg_left.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/openoffice_bg_left.gif?rev=1220423&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/openoffice_bg_left.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/openoffice_bg_right.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/openoffice_bg_right.gif?rev=1220423&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/openoffice_bg_right.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/openoffice_bg_top_text.jpg
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/openoffice_bg_top_text.jpg?rev=1220423&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/openoffice_bg_top_text.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/jpeg

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/openoffice_boulette.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/openoffice_boulette.gif?rev=1220423&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/openoffice_boulette.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/openoffice_header.jpg
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/openoffice_header.jpg?rev=1220423&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/openoffice_header.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/jpeg

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/openoffice_icon_download.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/openoffice_icon_download.gif?rev=1220423&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/openoffice_icon_download.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/orange_corner_top_left.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/orange_corner_top_left.gif?rev=1220423&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/orange_corner_top_left.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/orange_corner_top_right.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/orange_corner_top_right.gif?rev=1220423&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/images/orange_corner_top_right.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/index.html?rev=1220423&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/index.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/index.html Sun Dec 18 15:21:50 2011
@@ -0,0 +1,1001 @@
+<html dir="rtl">
+<!-- $Header: /cvs/he/www/index.html,v 1.69 2009/04/14 08:21:45 yba Exp $ -->
+<head>
+<meta http-equiv="Content-Language" content="he-IL">
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+<title>Hebrew OpenOffice</title>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/oo.css">
+</head>
+
+<body topmargin="0" bottommargin="0">
+<div style="text-align: right" dir="rtl">
+<center>
+<table border="0" width="780px" cellspacing="0" cellpadding="0">
+ <tr>
+  <td rowspan="20" width="19px" class="rightBorder"></td>
+  <td colspan="7" class="header"></td>
+  <td rowspan="20" width="19px" class="leftBorder" align="left">&nbsp;</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td colspan="4" class="subHeader" height="131px">
+  <!-- $Header: /cvs/he/www/index.html,v 1.69 2009/04/14 08:21:45 yba Exp $ -->
+ <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td rowspan="3" width="20">&nbsp;</td>
+   <td class="subHeaderTitle">
+    <span lang="he" class="subHeaderTitle">
+     <a href="http://openoffice.org.il">
+ברוכים הבאים לאתר העברי של אופן אופיס, 
+OpenOffice.org.il
+     </a>
+    </span>
+   </td>
+  </tr>
+  <tr>
+   <td height="5px"></td>
+  </tr>
+  <tr>
+   <td class="subHeaderText">
+באתר זה תמצאו מידע על חבילת התוכנות אופן אופיס (OOo) בעברית.<br>
+באתר תמצאו מידע כללי, קישורים להורדת התוכנה בעברית, הוראות התקנה ועוד.
+   </td>
+  </tr>
+ </table>
+  </td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td width="12px" rowspan="21"></td>
+  <td width="25%" valign="top">
+    <!-- $Header: /cvs/he/www/index.html,v 1.69 2009/04/14 08:21:45 yba Exp $ -->
+
+  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" height="100%">
+   <tr>
+    <td>
+    <img src="/images/green_corner_top_right.gif" width="6" height="8"></td>
+    <td class="rightNavTitle " width="100%" rowspan="2">
+    <span lang="he" class="smallTitle">
+הורדת אופן אופיס העברי,
+<br>
+גרסת 3.0.0
+    </span></td>
+    <td>
+    <img border="0" src="/images/green_corner_top_left.gif" width="7" height="8"></td>
+   </tr>
+   <tr>
+    <td class="rightNavTitle">&nbsp;</td>
+    <td class="rightNavTitle">&nbsp;</td>
+   </tr>
+   <tr>
+    <td class="rightNavText" colspan="3">
+    <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td align="right" width="100%" class="txt">
+ל"חלונות" של מיקרוסופט
+      </td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td align="right" width="100%" class="txt">
+      <a class="link" href="http://mirror.isoc.org.il/pub/openoffice/3.0.0/win32/OOo_3.0.0_he_install_win32_20090327.exe">
+קובץ התקנה של אופן אופיס
+      </a></td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt">
+      <a class="link" href="http://mirror.isoc.org.il/pub/openoffice/3.0.0/win32/OOo_3.0.0_he_install_win32_20090327.md5">
+סיפרות הביקורת לקובץ ההתקנה
+      </a>
+      </td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td align="right" width="100%" class="txt"><hr>
+      <a class="link" href="http://mirror.isoc.org.il/pub/openoffice/3.0.0/win32/OOo_3.0.0_he_langpack_en_win32_20090330.exe">
+קובץ התקנת ערכת האנגלית
+      </a></td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt">
+      <a class="link" href="http://mirror.isoc.org.il/pub/openoffice/3.0.0/win32/OOo_3.0.0_he_langpack_en_win32_20090330.md5">
+סיפרות הביקורת לערכת האנגלית
+      </a>
+      </td>
+     </tr>
+<!--
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td align="right" width="100%" class="txt"><hr>
+      <a class="link" href="http://mirror.isoc.org.il/pub/openoffice/3.0.0/win32/OOo_3.0B-19_Win32_langpack_he.exe">
+ערכת עברית
+      </a>
+      </td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt">
+      <a class="link" href="http://mirror.isoc.org.il/pub/openoffice/3.0.0/win32/OOo_3.0B-19_Win32_langpack_he.md5sum.txt">
+סיפרות הביקורת לערכת העברית
+      </a>
+      </td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt"><hr>
+      <a class="link" href="http://mirror.isoc.org.il/pub/openoffice/3.0.0/updates.php">
+עידכונים למקור (באנגלית)
+      </a>
+      </td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt">
+      <a class="link" href="http://mirror.isoc.org.il/pub/openoffice/3.0.0/OOo_he_3.0B-19.md5sums.txt">
+סיפרות הביקורת לעידכוני המקור
+      </a>
+      </td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td>&nbsp;</td>
+      <td width="100%" class="txt">&nbsp;</td>
+     </tr>
+-->
+    </table>
+    </td>
+   </tr>
+   <tr>
+    <td class="rightNavSpace" colspan="3" height="13"></td>
+   </tr>
+  </table>
+
+  <table border="0" width="100%" id="table9" cellspacing="0" cellpadding="0" height="100%">
+   <tr>
+    <td>
+    <img border="0" src="/images/green_corner_top_right.gif" width="6" height="8"></td>
+    <td class="rightNavTitle" width="100%" rowspan="2">
+    <span lang="he" class="smallTitle">הערות יישומיות</span></td>
+    <td>
+    <img border="0" src="/images/green_corner_top_left.gif" width="7" height="8"></td>
+   </tr>
+   <tr>
+    <td class="rightNavTitle">&nbsp;</td>
+    <td class="rightNavTitle">&nbsp;</td>
+   </tr>
+   <tr>
+    <td class="rightNavText" colspan="3">
+    <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table16">
+
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt">
+      <a class="link" href="http://www.openoffice.org.il/mailmerge.php">הערות על מיזוג דואר</a>
+       </td>
+     </tr>
+
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt">
+      <a class="link" href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Run_OOo_versions_parallel">שתי גרסאות על מחשב אחד</a>
+       </td>
+     </tr>
+
+     <tr>
+      <td>&nbsp;</td>
+      <td width="100%" class="txt">&nbsp;</td>
+     </tr>
+    </table>
+    </td>
+   </tr>
+   <tr>
+    <td class="rightNavSpace" colspan="3"></td>
+   </tr>
+  </table>
+
+
+  <table border="0" width="100%" id="table9" cellspacing="0" cellpadding="0" height="100%">
+   <tr>
+    <td>
+    <img border="0" src="/images/green_corner_top_right.gif" width="6" height="8"></td>
+    <td class="rightNavTitle" width="100%" rowspan="2">
+    <span lang="he" class="smallTitle">משאבים נוספים למשתמשים</span></td>
+    <td>
+    <img border="0" src="/images/green_corner_top_left.gif" width="7" height="8"></td>
+   </tr>
+   <tr>
+    <td class="rightNavTitle">&nbsp;</td>
+    <td class="rightNavTitle">&nbsp;</td>
+   </tr>
+   <tr>
+    <td class="rightNavText" colspan="3">
+    <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table16">
+
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt">
+      <a class="link" href="http://he.wikibooks.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9F_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A1">ויקי ספר - אופן אופיס</a>
+       </td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt">
+      <a class="link" href="http://dacho.co.il/showthread.php?t=305084">מדריך כתיבת נוסחאות</a>
+       </td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt">
+      <a class="link" href="http://www.sun.com/software/star/odf_plugin/index.jsp">פתיחת קבצי OOo במיקרוסופט אופיס</a>
+       </td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt">
+      <a class="link" href="http://extensions.services.openoffice.org/project">תוספים לאופן אופיס</a>
+       </td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt">
+      <a class="link" href="http://templates.services.openoffice.org/">תבניות לאופן אופיס</a>
+       </td>
+     </tr>
+
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt">
+      <a class="link" href="http://www.smalldataproblem.org/ooextras/index.php">רקעים, גרפיקה, תבניות</a>
+     </tr>
+
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt">
+      <a class="link" href="http://openofficetechnology.com/">התקנה וניהול התקנות ארגוני</a>
+     </tr>
+
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt">
+      <a class="link" href="http://o3spaces.org">סביבת עבודה לשיתוף מסמכים</a>
+     </tr>
+
+    </table>
+    </td>
+   </tr>
+   <tr>
+    <td class="rightNavSpace" colspan="3"></td>
+   </tr>
+  </table>
+
+
+  <table border="0" width="100%" id="table9" cellspacing="0" cellpadding="0" height="100%">
+   <tr>
+    <td>
+    <img border="0" src="/images/green_corner_top_right.gif" width="6" height="8"></td>
+    <td class="rightNavTitle" width="100%" rowspan="2">
+    <span lang="he" class="smallTitle">משאבים נוספים למפתחים</span></td>
+    <td>
+    <img border="0" src="/images/green_corner_top_left.gif" width="7" height="8"></td>
+   </tr>
+   <tr>
+    <td class="rightNavTitle">&nbsp;</td>
+    <td class="rightNavTitle">&nbsp;</td>
+   </tr>
+   <tr>
+    <td class="rightNavText" colspan="3">
+    <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table16">
+
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt">
+      <a class="link" href="http://openoffice.org.il/download/3.0.0/OOo_3.0.0_he_source_patches_20090119.tgz">קוד המקור ל3.0.0 העברי</a>
+      </td>
+     </tr>
+
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt">
+      <a class="link" href="http://openoffice.org.il/download/3.0.0/he_300_final.sdf.tgz">התרגום בתסדיר SDF</a>
+      </td>
+     </tr>
+
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt">
+      <a class="link" href="http://openoffice.org.il/download/3.0.0/"></a>
+      </td>
+     </tr>
+
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt">
+      <a class="link" href="http://mirror.isoc.org.il/pub/openoffice/bugzilla_he.tar.gz">
+      באגזילה - סקין עברי</a></td>
+     </tr>
+
+     <tr>
+      <td>&nbsp;</td>
+      <td width="100%" class="txt">&nbsp;</td>
+     </tr>
+    </table>
+    </td>
+   </tr>
+   <tr>
+    <td class="rightNavSpace" colspan="3"></td>
+   </tr>
+  </table>
+
+
+  <table border="0" width="100%" id="table11" cellspacing="0" cellpadding="0" height="100%">
+   <tr>
+    <td>
+    <img border="0" src="/images/green_corner_top_right.gif" width="6" height="8"></td>
+    <td class="rightNavTitle" width="100%" rowspan="2">
+    <span lang="he" class="smallTitle">כתבות ובלוגים על אופן אופיס</span></td>
+    <td>
+    <img border="0" src="/images/green_corner_top_left.gif" width="7" height="8"></td>
+   </tr>
+   <tr>
+    <td class="rightNavTitle">&nbsp;</td>
+    <td class="rightNavTitle">&nbsp;</td>
+   </tr>
+   <tr>
+    <td class="rightNavText" colspan="3">
+    <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table18">
+
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt">
+      <a class="link" href="http://kaplanopensource.wordpress.com/tag/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9F-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A1/">      ליאור קפלן על אופן אופיס </a></td>
+     </tr>
+
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt">
+      <a class="link" href="http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3700529,00.html">13/04/2009 ynet
+      </a></td>
+     </tr>
+
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt">
+      <a class="link" href="http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3239025,00.html">12/03/2009 כלכליסט
+      </a></td>
+     </tr>
+
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt">
+      <a class="link" href="http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3681824,00.html">05/03/2009 ynet
+      </a></td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt">
+      <a class="link" href="http://computers.walla.co.il/?w=/4015/1360270">14/10/2008 וואלה!
+      </a></td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt">
+      <a class="link" href="http://www.haaretz.co.il/captain/spages/927439.html">23/11/2007 הארץ
+      </a></td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt">
+      <a class="link" href="http://linmagazine.co.il/node/view/30481">25/11/2006 ליאור קפלן
+      </a></td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt">
+      <a class="link" href="http://he.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org">
+13/11/2006 ויקיפדיה
+      </a></td>
+     </tr>
+
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt">
+      <a class="link" href="http://www.dotanmazor.com/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=37">dotanmazor
+      </a></td>
+     </tr>
+
+     <tr>
+      <td>&nbsp;</td>
+      <td width="100%" class="txt">&nbsp;</td>
+     </tr>
+    </table>
+    </td>
+   </tr>
+   <tr>
+    <td class="rightNavSpace" colspan="3"></td>
+   </tr>
+  </table>
+
+
+  <table border="0" width="100%" id="table9" cellspacing="0" cellpadding="0" height="100%">
+   <tr>
+    <td>
+    <img border="0" src="/images/green_corner_top_right.gif" width="6" height="8"></td>
+    <td class="rightNavTitle" width="100%" rowspan="2">
+    <span lang="he" class="smallTitle">גרסאות קודמות</span></td>
+    <td>
+    <img border="0" src="/images/green_corner_top_left.gif" width="7" height="8"></td>
+   </tr>
+   <tr>
+    <td class="rightNavTitle">&nbsp;</td>
+    <td class="rightNavTitle">&nbsp;</td>
+   </tr>
+   <tr>
+    <td class="rightNavText" colspan="3">
+    <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table16">
+
+
+     <tr>
+      <td>&nbsp;</td>
+      <td width="100%" class="txt">&nbsp;</td>
+     </tr>
+    </table>
+    </td>
+   </tr>
+   <tr>
+    <td class="rightNavSpace" colspan="3"></td>
+   </tr>
+  </table>
+
+
+  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" height="100%">
+   <tr>
+    <td>
+    <img src="/images/green_corner_top_right.gif" width="6" height="8"></td>
+    <td class="rightNavTitle " width="100%" rowspan="2">
+    <span lang="he" class="smallTitle">
+אופן אופיס העברי, גרסת 3.0&beta;
+    </span></td>
+    <td>
+    <img border="0" src="/images/green_corner_top_left.gif" width="7" height="8"></td>
+   </tr>
+   <tr>
+    <td class="rightNavTitle">&nbsp;</td>
+    <td class="rightNavTitle">&nbsp;</td>
+   </tr>
+   <tr>
+    <td class="rightNavText" colspan="3">
+    <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td align="right" width="100%" class="txt">
+חלונות של מיקרוסופט
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td align="right" width="100%" class="txt">
+      <a class="link" href="http://mirror.isoc.org.il/pub/openoffice/3.0B1/win32/OOo_3.0B1_he_install_win32_20090119.exe">
+אופן אופיס
+      </a>
+      </td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt"><hr>
+      <a class="link" href="http://mirror.isoc.org.il/pub/openoffice/3.0B1/win32/OOo_3.0B1_he_install_win32_20090119.md5">
+סיפרות ביקורת md5 לחלונות
+      </a>
+      </td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td align="right" width="100%" class="txt"><hr>
+      <a class="link" href="http://mirror.isoc.org.il/pub/openoffice/3.0B1/OOo_3.0B1_he_langpack_en_win32_20090121.exe">
+ערכת אנגלית
+      </a>
+      </td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt">
+      <a class="link" href="http://mirror.isoc.org.il/pub/openoffice/3.0B1/OOo_3.0B1_he_langpack_en_win32_20090121.md5">
+סיפרות ביקורת md5 לערכת אנגלית
+      </a>
+      </td>
+     </tr>
+
+     <tr>
+      <td>&nbsp;</td>
+      <td width="100%" class="txt">&nbsp;</td>
+     </tr>
+    </table>
+    </td>
+   </tr>
+   <tr>
+    <td class="rightNavSpace" colspan="3" height="13"></td>
+   </tr>
+  </table>
+
+
+
+  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" height="100%">
+   <tr>
+    <td>
+    <img src="/images/green_corner_top_right.gif" width="6" height="8"></td>
+    <td class="rightNavTitle " width="100%" rowspan="2">
+    <span lang="he" class="smallTitle">גרסאות אופן אופיס 2.3.1 בעברית</span></td>
+    <td>
+    <img border="0" src="/images/green_corner_top_left.gif" width="7" height="8"></td>
+   </tr>
+   <tr>
+    <td class="rightNavTitle">&nbsp;</td>
+    <td class="rightNavTitle">&nbsp;</td>
+   </tr>
+   <tr>
+    <td class="rightNavText" colspan="3">
+    <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td align="right" width="100%" class="txt">
+ חלונות של מיקרוסופט
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td align="right" width="100%" class="txt">
+      <a class="link" href="http://mirror.isoc.org.il/pub/openoffice/2.3.1/windows/OOo_2.3.1_he_install_windows_20080214.zip">
+      אופן אופיס</a></td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td align="right" width="100%" class="txt">
+      <a class="link" href="http://mirror.isoc.org.il/pub/openoffice/2.3.1/windows/OOo_2.3.1_he_langpack_en_windows_20080302.zip">
+      ערכת אנגלית</a></td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt"><hr>
+      <a class="link" href="http://mirror.isoc.org.il/pub/openoffice/2.3.1/windows/md5sum.txt">
+      סיפרות ביקורת md5 לחלונות
+      </a>
+      </td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td align="right" width="100%" class="txt"><hr>
+      <a class="link" href="http://mirror.isoc.org.il/pub/openoffice/2.3.1/langpack_he/OOo_2.3.1_he_langpack_he_windows_20080302.zip">
+      ערכת עברית
+      </a>
+ </td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt">
+      <a class="link" href="http://mirror.isoc.org.il/pub/openoffice/2.3.1/langpack_he/OOo_2.3.1_he_langpack_he_windows_20080302.zip.md5.txt">
+      סיפרות ביקורת md5 לערכת עברית
+      </a>
+      </td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt"><hr>
+      לינוקס - RPM</td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt">
+      <a class="link" href="http://mirror.isoc.org.il/pub/openoffice/2.3.1/linux_rpm/OOo_2.3.1_he_install_linux_rpm_20080228.tgz">
+      אופן אופיס - גרסת מילונים </a>
+          <A HREF="#comment"> (ראה הערה) </A>
+      </td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td align="right" width="100%" class="txt">
+      <a class="link" href="http://mirror.isoc.org.il/pub/openoffice/2.3.1/linux_rpm/OOo_2.3.1_he_langpack_en_linux_rpm_20080228.tgz">
+      ערכת אנגלית</a></td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt"><hr>
+      <a class="link" href="http://mirror.isoc.org.il/pub/openoffice/2.3.1/linux_rpm/md5sum.txt">
+      סיפרות ביקורת md5 ללינוקס RPM
+      </a>
+      </td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt"><hr>
+      לינוקס - DEB</td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt">
+      <a class="link" href="http://mirror.isoc.org.il/pub/openoffice/2.3.1/linux_deb/OOo_2.3.1_he_install_linux_deb_20080228.tgz">
+      אופן אופיס</a> </td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt">
+      <a class="link" href="http://mirror.isoc.org.il/pub/openoffice/2.3.1/linux_deb/OOo_2.3.1_he_langpack_en_linux_deb_20080228.tgz">
+      ערכת אנגלית<a> </td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt"><hr>
+      <a class="link" href="http://mirror.isoc.org.il/pub/openoffice/2.3.1/linux_deb/md5sum.txt">
+      סיפרות ביקורת md5 ללינוקס DEB
+      </a>
+      </td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt"><hr>
+      <a class="link" href="http://mirror.isoc.org.il/pub/openoffice/2.3.1/src/OOo_2.3.1_he_src.tar.bz2">
+      קוד מקור
+      </a>
+      </td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt">
+      <a class="link" href="http://mirror.isoc.org.il/pub/openoffice/2.3.1/src/OOo_2.3.1_he_src.tar.bz2.md5.txt">
+      סיפרות ביקורת md5 לקןד מקור
+      </a>
+      </td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td>&nbsp;</td>
+      <td width="100%" class="txt">&nbsp;</td>
+     </tr>
+    </table>
+    </td>
+   </tr>
+   <tr>
+    <td class="rightNavSpace" colspan="3" height="13"></td>
+   </tr>
+  </table>
+
+  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" height="100%">
+   <tr>
+    <td>
+    <img src="/images/green_corner_top_right.gif" width="6" height="8"></td>
+    <td class="rightNavTitle " width="100%" rowspan="2">
+    <span lang="he" class="smallTitle">גרסאות אופן אופיס 2.2 בעברית</span></td>
+    <td>
+    <img border="0" src="/images/green_corner_top_left.gif" width="7" height="8"></td>
+   </tr>
+   <tr>
+    <td class="rightNavTitle">&nbsp;</td>
+    <td class="rightNavTitle">&nbsp;</td>
+   </tr>
+   <tr>
+    <td class="rightNavText" colspan="3">
+    <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td align="right" width="100%" class="txt">
+ חלונות של מיקרוסופט
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td align="right" width="100%" class="txt">
+      <a class="link" href="http://mirror.isoc.org.il/pub/openoffice/2.2/windows/OOo_2.2.0_he_install_windows_20070511.exe">
+      אופן אופיס</a></td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td align="right" width="100%" class="txt">
+      <a class="link" href="http://mirror.isoc.org.il/pub/openoffice/2.2/windows/OOo_2.2.0_he_langpack_en_windows_20070509.exe">
+      ערכת אנגלית</a></td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td align="right" width="100%" class="txt">
+      <a class="link" href="http://mirror.isoc.org.il/pub/openoffice/2.2/windows/OOo_2.2.0_he_langpack_ru_windows_20070509.exe">
+      ערכת רוסית</a></td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt"><hr>
+      לינוקס - RPM</td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt">
+      <a class="link" href="http://mirror.isoc.org.il/pub/openoffice/2.2/linux_rpm/OOo_2.2.0_he_install_linux_rpm_hspell_20070521.tar.gz">
+      אופן אופיס </a></td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt">
+      <a class="link" href="http://mirror.isoc.org.il/pub/openoffice/2.2/linux_rpm/OOo_2.2.0_he_install_linux_rpm_20070521.tar.gz">
+      אופן אופיס - גרסת מילונים </a>
+          <A HREF="#comment"> (ראה הערה) </A>
+      </td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td align="right" width="100%" class="txt">
+      <a class="link" href="http://mirror.isoc.org.il/pub/openoffice/2.2/linux_rpm/OOo_2.2.0_he_langpack_en_linux_rpm_20070407.tar.gz">
+      ערכת אנגלית</a></td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td align="right" width="100%" class="txt">
+      <a class="link" href="http://mirror.isoc.org.il/pub/openoffice/2.2/linux_rpm/OOo_2.2.0_he_langpack_ru_linux_rpm_20070531.tar.gz
+">
+      ערכת רוסית</a></td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt"><hr>
+      <a class="link" href="http://mirror.isoc.org.il/pub/openoffice/2.2/src/OOo_2.2.0_he_src_20070511.tgz">
+      קוד מקור
+      </a>
+      </td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><span class="navBullet"></span></td>
+      <td width="100%" class="txt"><hr>
+      <a class="link" href="http://mirror.isoc.org.il/pub/openoffice/2.2/OOo_2.2.0_he_md5sums.txt">
+      סיפרות ביקורת md5
+      </a>
+      </td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td>&nbsp;</td>
+      <td width="100%" class="txt">&nbsp;</td>
+     </tr>
+    </table>
+    </td>
+   </tr>
+   <tr>
+    <td class="rightNavSpace" colspan="3" height="13"></td>
+   </tr>
+  </table>
+
+
+  </td>
+  <td>&nbsp;&nbsp;</td>
+  <td class="txt" valign="top" style="text-align: right; padding-right: 12px">
+    <!-- $Header: /cvs/he/www/index.html,v 1.69 2009/04/14 08:21:45 yba Exp $ -->
+
+  תוכן עניינים:
+<p align="right">
+  <ul align="right">
+  <li><A HREF="#OO3.0.0">אופן אופיס העברי, גרסה 3.0.0</A>
+  <li><A HREF="#FreeOOoCourse">השתלמות ללא תשלום באופן אופיס</A>
+  <li><a href="http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/forumpage.asp?forum=2029">פורום אופן אופיס ב'תפו"ז' לתמיכה קהילתית</a>
+  <li><A HREF="#support">תמיכה והדרכה מסחרית</a>
+  <li><a href="http://openoffice.org.il/tutorial/">מדריך מקוצר לאופן אופיס</a>
+  <li><A HREF="#helptranslation">הזמנה לציבור – עזרו לתרגם את קבצי העזרה של אופן אופיס לעברית!</A>
+  <li><A HREF="#about">מהו אופן אופיס ולמה?</A>
+  <li><A HREF="#project">מי מוביל את המיזם?</A>
+  <li><A HREF="#badtranslation">אודות התרגום לעברית</A>
+  <li><A HREF="#bugs">דיווח תקלות - יש עם מי לדבר</A>
+  <li><A HREF="#plan">תוכנית העבודה לשנת 2008/2009</A>
+  </ul>.
+</p>
+<A NAME="OO3.0.0"></A>
+<p align="right"><b>
+אופן אופיס העברי, גרסה 3.0.0
+</b></p>
+<p align="right">
+הגרסה העברית של אופן אופיס 3.0.0 שמופצת במסגרת התמיכה של משרד האוצר, ככל הגרסאות המופצות במסגרת זו בשנה הנוכחית, 
+מופצת עבור מערכת הפעלה "חלונות" שלושים ושתיים ביט בלבד. הורדת הגרסה 
+<a href="http://mirror.isoc.org.il/pub/openoffice/3.0.0/win32/OOo_3.0.0_he_install_win32_20090327.exe">כאן<a/>
+.
+<p>
+כל השינוים שבצענו בקוד המקור ובתרגומים הוחזרו ל
+<a href="http://openoffice.org">
+מיזם העולמי של האופן אופיס 
+</a>
+המנוהל על ידי סאן מיקרוסיסטמס, 
+ומשם הם יגיעו בהמשך לגרסאות אופן אופיס עבור לינוקס, סולריס, מקינטוש ומערכות הפעלה אחרות.
+<p>
+הגרסה הנוכחית לא נבדקה באופן יסודי במסגרת המיזם הממשלתי. לפי תוכנית העבודה לשנת 2008/2009, האחריות לבדיקת המוצר ודיווח תקלות 
+היא של מתנדבי קהילת המשתמשים.
+<p>
+משרד האוצר וטק מערכות פתוחות בע"מ לא ישאו באחראות לכל נזק שנגרם משימוש במוצר תכנה זה.
+
+</p><br>
+<A NAME="FreeOOoCourse"></A>
+<p align="right"><b>
+השתלמות ללא תשלום באופן אופיס בישובי ספר
+</b></p>
+תמיכת משרד האוצר במיזם אופן אופיס העברי לשנת 2008/2009 כוללת מימון מלא למספר השתלמויות באופן אופיס בישובי ספר.
+עד כה העברנו באמצעות חברת 
+<a href="http://www.clickenter.co.il">
+קליקאנטר</a>
+ השתלמות אחת לעולי אתיופיה בעמותת "גוונים" בשדרות.
+<p>
+מי שמעוניין לארח השתלמות במסגרת מתנ"ס, עמותה, השלטון המקומי או במוסד חינוכי בישוב ספר מוזמן ליצור קשר עם הגברת נדין 
+כהן, מנכ"לית "קליקאנטר" בדוא"ל 
+<a href="mailto:hadracha@clickenter.co.il">hadracha@clickenter.co.il</a>.
+</p><br>
+<A NAME="support"></A>
+<p align="right"><b>
+תמיכה והדרכה מסחרית
+</b></p>
+<p>
+תמיכה בהתאמה, בהתקנה, בתכנות ובהשתלמות בתכנות אופן אופיס ניתנת על ידי <a href="http://tkos.co.il">חברת טק מערכות פתוחות<a/>.
+</p>
+<p>
+יעוץ בהטמעה והשתלמויות למשתמשי אופן אופיס בכל הרמות ניתנים על ידי חברת <a href="http://www.clickenter.co.il">קליקאנטר<a/>.
+</p>
+<p>
+חברות נוספות שפועלות בתחום האופן אופיס מוזמנות לפנות למנהל אתר זה על מנת לקבל כאן אזכור.
+</p><br>
+<A NAME="helptranslation"></A>
+<p align="right"><b>
+הזמנה לציבור – עזרו לתרגם את קבצי העזרה של אופן אופיס לעברית!
+</b></p>
+<p align="right">
+קבצי העזרה לאופן אופיס עוד לא תורגמו לעברית. אם אתם רוצים להשתתף בפרוייקט תירגום מאנגלית לעברית, עכשיו אפשר לתרגם דרך הדפדפן שלך. תסתכלו
+<a href="http://pootle.openoffice.org.il">
+ כאן</a>.
+</p><br>
+<A NAME="about"></A>
+<p align="right"><b>
+  מהי אופן אופיס?
+</b></p>
+<p align="right">
+  אופן אופיס הינה חבילת תוכנות משרדיות דומה ל"אופיס" של מיקרוסופט. אופן 
+  אופיס כוללת בתוכה מעבד תמלילים שנקרא "כתבן" (writer), גליון עבודה שנקרא "גליונות
+  עבודה" (Calc), 
+  תוכנת ליצירת מצגת שנקראת "מצגות" (Impress) ותוכנת שרטוט שנקראת "צייר" (Draw).
+  כמו כן יש 
+  באופן אופיס עורך דפי אינטרנט (HTML) ועוד. התוכנה מופצת במספר רב של שפות ועכשיו גם 
+  בעברית! 
+</p>
+<p align="right">
+  אופן אופיס הינה תוכנת
+  <a href="http://nadav.harel.org.il/essays/chofesh/index.html">קוד פתוח</a>
+  , כלומר קוד המקור של התוכנה נגיש לציבור. 
+  התוכנה ניתנת חינם, ניתן להוריד אותה מאתר זה ומאתרים אחרים 
+  באינטרנט. ניתן להתקינה ללא תשלום על מספר בלתי מוגבל של מחשבים.
+</p>
+<p align="right">
+  כמסורת הקוד הפתוח אופן אופיס פועלת על מספר רב של מערכות הפעלה ביניהן 
+  לינוקס, מקינטוש, "חלונות", ויסטה וסולריס. 
+</p>
+
+<A NAME="advantages"></A>
+<p class="smallTitle">
+  למה אופן אופיס?
+</p>
+<p>
+  היתרונות של אופן אופיס הם:
+<ol>
+<li>
+  אין עלות רישוי - ניתן להתקין ולהפיץ חינם
+<li>
+  אין תלות בחברת מיקרוסופט ומוצריה - עובדת על מקינטוש, לינוקס, סולריס וגם "חלונות"
+<li>
+  רמת אבטחה גבוהה במיוחד - אין ווירוסים וקוד המקור נבדק על ידי עשרות אלפים של מהנדסים
+<li>
+  צורת הקבצים נתמכת על ידי תקינה של ארגוני תקינה בינלאומיים
+<li>
+  ניתן לשלב את אופן אופיס עצמו כרכיב תוכנה בתוך מוצרים אחרים
+</ol>
+</p><br>
+<A NAME="project"></A>
+<p class="smallTitle">
+  מי מוביל את הפרוייקט?
+</p>
+<p align="right">
+  אופן אופיס התחילה את דרכה כ"סטאר אופיס" של חברת "סטאר דיוויזיון" בעיר המבורג, גרמניה,
+  בשנת 1996. בשנת 1999 חברת סאן מיקרוסיסטמס קנתה את סטאר דיוויזיון, ובשנת 2000 סאן שחררה את
+  הגרסה הפתוחה הראשונה של "סטאר אופיס" תחת השם "אופן אופיס". המוצר נועד לספק תשובה ל"אופיס" של
+  חברת מיקרוסופט אבל בלי תלות במערכות הפעלה מסויימת, בחינם ובשלל של שפות. היום סאן מיקרוסיסטמס
+  עדיין מובילה את הפיתוח של רכיבי התשתית של אופן אופיס כאשר ארגונים שונים ברחבי העולם דואגים להסבות
+  לשפות מקומיות.
+<p>
+  התמיכה לעברית החלה בשנת 2001 עם תוכנית פיילוט של חברת IBM ישראל. בשנת 2002
+  </span> <a class="link" href="http://il.sun.com/">סאן מיקרוסיסטמס ישראל</a>
+  התחילה לתמוך בפיתוח התמיכה לעברית שבוצעה על ידי טק מערכות. חברת סאן ישראל המשיכה בתמיכה
+  לפרויקט עד סוף שנת 2004. בשנת 2003 משרד האוצר
+  <a class="link" href="http://www.gov.il">מנהלת ממשל זמין</a>
+  בחשב הכללי החל לתמוך בפרויקט. היום הפרויקט ממומן על ידי משרד האוצר בלבד.
+<p>
+<img align="left" hspace=40 src="http://openoffice.org.il/Hebrew_OOo_team.jpg">הפיתוח מתבצע ע"י צוות מהנדסים של חברת טק מערכות פתוחות.
+<br>
+אלן יניגר, יונתן בן-אברהם, משה גורוחובסקי, ענת סיון 
+<p class="smallTitle">בקרה ציבורית</p>
+<p align="right">
+מר ליאור קפלן התנדב להיות המבקר הציבורי של ביצוע המיזם של אופן אופיס העברי על ידי טק מערכות. 
+ליאור אינו תלוי בטק מערכות ויש לו דלת פתוחה אצל מממני המיזם במשרד האוצר. 
+הבלוג של ליאור על אופן אופיס נמצא <a class="link" href="http://kaplanopensource.wordpress.com/tag/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9F-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A1/">כאן</a>.
+
+</p>
+</p><br>
+<A NAME="badtranslation"></A>
+<p class="smallTitle">אודות התרגום לעברית</p>
+<p align="right">
+התרגום של אופן אופיס לעברית נעשה על ידי צוות מתנדבים בניהול של יונתן בן אברהם. מיזם התרגום אינו חלק מהתמיכה הממשלתית לאופן אופיס העברי. 
+משרד האוצר מייעד את כספי התמיכה רק לתיקוני תקלות בתמיכה בהכנסה ובתצוגה של תכנים מימין לשמאל, 
+לשיפור התאימות עם אופיס של מיקרוסופט, ובהוספת תמיכה לעברית לתפקודים חדשים. 
+בשנת העבודה 2008/2009 האוצר ייעד חלק מהסיוע להקמת תשתיות לשיתוף ציבור המתנדבים בתרגום - תחילה בדפי ה"עזרה" אבל לא לתרגום עצמו.
+</p>
+<p>
+התרגום הראשון לגרסאות 1.1 ו2.0 מומן על ידי סאן מיקרוסיסטמס. מאז עדכון התרגום נעשה על ידי מר יונתן בן אברהם 
+מ"טק מערכות" (שני מימין בתמונה למעלה) ללא כל הכשרה במלאכת התרגום ועם ידיעות מעטות בשפה העברית.
+</p>
+<p>
+התרגום של דפי ה"עזרה" של אופן אופיס החל מגרסת 3.0B1 נעשה על ידי 
+<a href="http://openoffice.org.il/welcome/credits.html">
+צוות המתנדבים
+</a>
+, ללא עריכה לשונית או בקרה מגורם מרכזי. 
+התרגום הוא חלקי.
+</p>
+<p>
+מי שחש נפגע משגיאות הכתיב, מהדקדוק הרעוע ומהניסוח העילג של התרגום של יונתן מתבקש לדווח לו על מקרים ממשיים, 
+בדוא"ל 
+<a href="mailto:yba@tkos.co.il">yba@tkos.co.i</a>
+ או ב 
+<a href="http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ForumPage.aspx?ForumId=2029">פורום אופן אופיס של תפוז</a>.
+אנו מצדינו נעשה כל מאמץ לשכנע אותו לתקן את המעוות. 
+פניות כלליות כמו "למה לא תרגמתם לפי מיקרוסופט" לא תעננה.
+</p><br>
+<A NAME="bugs"></A>
+<p class="smallTitle">דיווח תקלות - יש עם מי לדבר </p>
+<p align="right">
+ניתן לדווח על תקלות באופן אופיס בשלוש דרכים:
+<ol>
+<li>
+משתמשי אופן אופיס המעוניינים לדווח בעברית על תקלות, או לדווח על תקלות בתמיכה לעברית (כולל בעיות בתרגום) מוזמנים 
+לדווח באמצעות מערכת באגזילה. הכנסו ל:&nbsp; 
+<a class="link" href="http://openoffice.org.il/bugzilla">http://openoffice.org.il/bugzilla</a>. 
+זו הדרך המועדפת לדיווח, למרות הסרבול של הממשק. קיים מנגנון מעקב ואנחנו מעלים דיווחים כלליים מכאן למערכת הדיווח של אופן אופיס העולמי.
+</li>
+<li>
+לדיווח באנגלית על תקלות שאינן קשורות לתמיכה לעברית, נא לדווח 
+<a href="http://qa.openoffice.org/issue_handling/pre_submission.html">במערכת הדיווח של אופן אופיס העולמי</a>
+.
+</li>
+<li>
+אפשר לדווח תקלות גם ב
+<a href="http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ForumPage.aspx?ForumId=2029">פורום תפוז</a>
+אם כי אין מנגנון מעקב אחרי הדיווחים בפורום.
+</li>
+</ol>
+<br>
+</p>
+<A NAME="plan"></A>
+<p class="smallTitle">תוכנית העבודה לשנת 2008/2009</p>
+<p align="right">
+תוכנית העבודה המקורית לשנת העבודה 2008/2009 בתסדיר קובץ PDF נמצאת 
+<a href="http://openoffice.org.il/Tk_plan_for_MoF_OOo_2008.pdf">
+כאן
+</a>
+.
+<p align="right">
+הודעה על שינויים תופיעה כאן בקרוב.
+</p>
+<br> </tr>
+ <tr>
+  <td colspan="5" height="1px" bgcolor="#06348C"></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td align="right" colspan="5" class="txt">
+  <!-- $Header: /cvs/he/www/index.html,v 1.69 2009/04/14 08:21:45 yba Exp $ -->
+האתר נבנה ומתוחזק ע&quot;י
+<a class="link" href="http://www.tkos.co.il/">טק מערכות פתוחות בע&quot;מ</a> 
+. כל הסימנים הרשומים המוזכרים באתר שייכים לבעלי הזכויות עליהם. שאלות 
+ופניות בנושא האתר ניתן להפנות לוובמסטר בכתובת:
+<a class="link" href="mailto:alan@tkos.co.il">alan@tkos.co.il</a>. התוכנה 
+הניתנת להורדה כאן הינה תוכנה בפיתוח ובעלי האתר מסירים מעל עצמם כל אחריות 
+מנזק כלשהוא שעשוי להיגרם כתוצאה משימוש בה. תאריך עדכון האתר 14/04/2009
+  </td>
+ </tr>
+ <tr><td colspan="5">&nbsp;</td></tr>
+</table>
+
+</div>
+</body>
+</center>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/index.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/oo.css
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/oo.css?rev=1220423&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/oo.css (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/oo.css Sun Dec 18 15:21:50 2011
@@ -0,0 +1,39 @@
+body {
+ font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
+ background-color: #ffffff;
+}
+
+.app td, .app th {
+  padding: 0px 0px;
+}
+
+.header { height: 153px; background-image: url('images/openoffice_header.jpg'); background-position: center; background-repeat: no-repeat; }
+
+.subHeader { background-image: url('images/openoffice_bg_top_text.jpg'); background-position: center; background-repeat: no-repeat; padding: 5px; }
+.subHeaderText { text-align: right; font-size: 15px; color: black; }
+.subHeaderTitle { text-align: right; font-size: 15px; color: black; font-weight: bold; }
+
+/*
+.navBullet { width: 22px; height: 14px; background-image: url('images/openoffice_icon_download.gif'); background-repeat: no-repeat; background-position: center; }
+*/
+.navBullet { width: 10; height: 14px; }
+
+.smallTitle { text-align: right; font-size: 13px; font-weight: bold; color: black; }
+.txt { text-align: right; font-size: 13px; color: black; }
+
+.link:visited { font-size: 13px; color: #1071BB; }
+.link:link { font-size: 13px; color: #1071BB; }
+.link:hover { font-size: 13px; color: #1071BB; }
+
+td.rightNavTitle { text-align: right; height: 28px; background-color: #BED987; }
+td.rightNavSpace { height: 11px; }
+td.rightNavText { text-align: right; background-color: #D2F392; }
+
+td.topRightNavTitle { text-align: right; height: 28px; background-color: orange; }
+td.topRightNavText { text-align: right; background-color: FDC298; }
+
+td.leftNavTitle { text-align: right; height: 28px; background-color: #D0DAEB; }
+td.leftNavText { text-align: right; background-color: #DDEDFD; }
+
+td.rightBorder { background-image: url('images/openoffice_bg_right.gif'); background-repeat: repeat-y; }
+td.leftBorder { background-position: 100% 0%; background-repeat: repeat-y; background-image: url('images/openoffice_bg_left.gif'); background-repeat: repeat-y; }

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/oo.css
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/robots.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/robots.txt?rev=1220423&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/robots.txt (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/robots.txt Sun Dec 18 15:21:50 2011
@@ -0,0 +1,7 @@
+User-Agent: *
+Disallow: /source/
+Disallow: /issues/
+Disallow: /search/
+Disallow: /servlets/
+Disallow: /project/
+Disallow: /nonav/

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/he/robots.txt
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message