openmeetings-user-espanol mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Iván Servia <i...@liflite.com>
Subject Re: Request OpenMeetings! OpenMeetings Service failed and no response was returned.
Date Thu, 07 Feb 2013 14:18:56 GMT
En principio los tengo abiertos. También lo he desactivado y el problema
persiste. La ip que tengo que poner en moodle es la externa, verdad?
P.d. Sigo teniendo acceso a moodle y openmeetings de modo independiente.

El jueves, 7 de febrero de 2013, Alvaro escribió:

>
> ...has abierto los puertos en Firestarter?
> ...sabes como abrirlos en Firestarter?
>
> ...........
>
> El mié, 06-02-2013 a las 19:31 +0100, Iván Servia escribió:
> > 1)
> > Desde localhost (la pc donde has instalado la iso)
> > funciona todo correctamente? *Sí*. Me hace un redirect a la ip (pongo
> > localhost/moodle). En el caso de openmeetings funciona sin problema.
> >
> > 2)
> > Desde tu red local funciona todo? *Sí*.
> >
> > 3)
> > Desde una pc en internet:
> >
> > # Accedes a OM ? *Sí*
> > # Accedes a Moodle ? *Sí*
> > # Accedes a Moodle y desde Moodle accedes a la sala OM? *No*
> >
> > 4)
> > Has abierto los puertos 5080 y 1935 en Firestarter y en tu router? *Sí.
> Lo
> > he comprobado haciendo un escaneo de puertos y me dice que están
> abiertos.
> > He comprobado la configuración del router. El puerto 80 también está
> > abierto. He visto algo del 8080 por los foros, que sí me aparece
> cerrado.*
>
>
>

-- 

*Iván Servia Collado
*

*Tlf: 881939142*

*www.liflite.com
*

*LIFLITE S. COOP. GALEGA* (Estrada da Gándara 33-35 entreplanta 15570,
Narón) infórmao/a de que o seu enderezo electrónico e o resto dos datos de
carácter persoal que nos facilite serán obxecto de tratamento automatizado
nos nosos ficheiros, co fin de xestionar a axenda de contactos da nosa
empresa e para o envío de comunicacións comerciais e/ou persoais por vía
electrónica. Vostede poderá, en calquera momento, exercer o dereito de
acceso, rectificación, cancelación ou oposición nos termos establecidos na
Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal (LOPD
15/1999), dirixindo un escrito ao enderezo antes nomeado. Tamén lle
comunicamos que a información incluída neste correo electrónico é
confidencial pois é para uso exclusivo da persoa destinataria arriba
mencionada. Se vostede le esta mensaxe e non é a persoa destinataria
informámolo/a de que está totalmente prohibida calquera utilización,
divulgación, distribución e/ou reprodución desta comunicación sen
autorización expresa en virtude da lexislación vixente. Se recibiu esta
mensaxe por erro pregámoslle que nolo notifique inmediatamente por esta
mesma vía e proceda á súa eliminación.

Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message