openmeetings-user-espanol mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Iván Servia <i...@liflite.com>
Subject Re: Request OpenMeetings! OpenMeetings Service failed and no response was returned.
Date Thu, 07 Feb 2013 18:42:54 GMT
En Policy "Add new inbound rule" y añadir el nombre "OM" y el puerto 1935.
Source "Anyone".
Lo tengo así para:
OM 1935
OM 5080
HTTP 80
Http-alt 8080

Y todo Everyone.
Los tengo debajo de Allow service.
Status "Active".


El 7 de febrero de 2013 20:34, Alvaro <zurcamos@gmail.com> escribió:

> ...Iván, sabes abrir los puertos en Firestarter?
>
> La IP que has de poner en el plugin de OM en Moodle
> es la externa.
>
> ..........
>
> El jue, 07-02-2013 a las 15:18 +0100, Iván Servia escribió:
> > En principio los tengo abiertos. También lo he desactivado y el problema
> > persiste. La ip que tengo que poner en moodle es la externa, verdad?
> > P.d. Sigo teniendo acceso a moodle y openmeetings de modo independiente.
> >
> > El jueves, 7 de febrero de 2013, Alvaro escribió:
> >
> > >
> > > ...has abierto los puertos en Firestarter?
> > > ...sabes como abrirlos en Firestarter?
> > >
> > > ...........
> > >
> > > El mié, 06-02-2013 a las 19:31 +0100, Iván Servia escribió:
> > > > 1)
> > > > Desde localhost (la pc donde has instalado la iso)
> > > > funciona todo correctamente? *Sí*. Me hace un redirect a la ip (pongo
> > > > localhost/moodle). En el caso de openmeetings funciona sin problema.
> > > >
> > > > 2)
> > > > Desde tu red local funciona todo? *Sí*.
> > > >
> > > > 3)
> > > > Desde una pc en internet:
> > > >
> > > > # Accedes a OM ? *Sí*
> > > > # Accedes a Moodle ? *Sí*
> > > > # Accedes a Moodle y desde Moodle accedes a la sala OM? *No*
> > > >
> > > > 4)
> > > > Has abierto los puertos 5080 y 1935 en Firestarter y en tu router?
> *Sí.
> > > Lo
> > > > he comprobado haciendo un escaneo de puertos y me dice que están
> > > abiertos.
> > > > He comprobado la configuración del router. El puerto 80 también está
> > > > abierto. He visto algo del 8080 por los foros, que sí me aparece
> > > cerrado.*
> > >
> > >
> > >
> >
>
>
>


-- 

*Iván Servia Collado
*

*Tlf: 881939142*

*www.liflite.com
*

*LIFLITE S. COOP. GALEGA* (Estrada da Gándara 33-35 entreplanta 15570,
Narón) infórmao/a de que o seu enderezo electrónico e o resto dos datos de
carácter persoal que nos facilite serán obxecto de tratamento automatizado
nos nosos ficheiros, co fin de xestionar a axenda de contactos da nosa
empresa e para o envío de comunicacións comerciais e/ou persoais por vía
electrónica. Vostede poderá, en calquera momento, exercer o dereito de
acceso, rectificación, cancelación ou oposición nos termos establecidos na
Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal (LOPD
15/1999), dirixindo un escrito ao enderezo antes nomeado. Tamén lle
comunicamos que a información incluída neste correo electrónico é
confidencial pois é para uso exclusivo da persoa destinataria arriba
mencionada. Se vostede le esta mensaxe e non é a persoa destinataria
informámolo/a de que está totalmente prohibida calquera utilización,
divulgación, distribución e/ou reprodución desta comunicación sen
autorización expresa en virtude da lexislación vixente. Se recibiu esta
mensaxe por erro pregámoslle que nolo notifique inmediatamente por esta
mesma vía e proceda á súa eliminación.

Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message