openmeetings-user-espanol mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Iván Servia <i...@liflite.com>
Subject Re: Request OpenMeetings! OpenMeetings Service failed and no response was returned.
Date Wed, 06 Feb 2013 16:14:07 GMT
Estoy reinstalando. Comprobaré lo que me dices Álvaro. Gracias!

El 6 de febrero de 2013 18:07, Alvaro <zurcamos@gmail.com> escribió:

> Hola Iván,
>
> Has abierto los puertos 5080 y 1935 en el
> firewall Firestarter en Ubuntu?
>
> Alvaro
>
> ...............
>
>
> El mié, 06-02-2013 a las 10:41 +0100, Iván Servia escribió:
> > Hola a todos.
> > Tengo instalada la versión integrada de Moodle+Openmeetings en Ubuntu
> 12.04.
> > Modifiqué para tener acceso externo desde ambas herramientas
> (mi-ip/moodle
> > y mi-ip:5080/openmeetings), pero cuando trato de conectarme a una sala o
> > crear una nueva desde Moodle me sale el error "Request OpenMeetings!
> > OpenMeetings Service failed and no response was returned."
> >
> > Intenté seguir varias soluciones que hay en la web, pero no soy capaz de
> > solucionarlo ni ver por dónde continuar.
> > He cambiado el config xml y he introducido "mi-ip".
> > En Moodle tengo puesta "mi-ip" en lugar de "localhost".
> > En el plugin de OpenMeetings también tengo "mi-ip".
> >
> > En las diferentes pruebas que he realizado, en la red local me funciona
> sin
> > poner nada en el config.xml y poniendo en la configuración del plugin la
> ip
> > local.
>
>
>


-- 

*Iván Servia Collado
*

*Tlf: 881939142*

*www.liflite.com
*

*LIFLITE S. COOP. GALEGA* (Estrada da Gándara 33-35 entreplanta 15570,
Narón) infórmao/a de que o seu enderezo electrónico e o resto dos datos de
carácter persoal que nos facilite serán obxecto de tratamento automatizado
nos nosos ficheiros, co fin de xestionar a axenda de contactos da nosa
empresa e para o envío de comunicacións comerciais e/ou persoais por vía
electrónica. Vostede poderá, en calquera momento, exercer o dereito de
acceso, rectificación, cancelación ou oposición nos termos establecidos na
Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal (LOPD
15/1999), dirixindo un escrito ao enderezo antes nomeado. Tamén lle
comunicamos que a información incluída neste correo electrónico é
confidencial pois é para uso exclusivo da persoa destinataria arriba
mencionada. Se vostede le esta mensaxe e non é a persoa destinataria
informámolo/a de que está totalmente prohibida calquera utilización,
divulgación, distribución e/ou reprodución desta comunicación sen
autorización expresa en virtude da lexislación vixente. Se recibiu esta
mensaxe por erro pregámoslle que nolo notifique inmediatamente por esta
mesma vía e proceda á súa eliminación.

Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message