From dev-return-21150-apmail-openjpa-dev-archive=openjpa.apache.org@openjpa.apache.org Thu Oct 25 16:06:09 2012 Return-Path: X-Original-To: apmail-openjpa-dev-archive@www.apache.org Delivered-To: apmail-openjpa-dev-archive@www.apache.org Received: from mail.apache.org (hermes.apache.org [140.211.11.3]) by minotaur.apache.org (Postfix) with SMTP id BD549D3BC for ; Thu, 25 Oct 2012 16:06:09 +0000 (UTC) Received: (qmail 99482 invoked by uid 500); 25 Oct 2012 16:06:09 -0000 Delivered-To: apmail-openjpa-dev-archive@openjpa.apache.org Received: (qmail 99442 invoked by uid 500); 25 Oct 2012 16:06:09 -0000 Mailing-List: contact dev-help@openjpa.apache.org; run by ezmlm Precedence: bulk List-Help: List-Unsubscribe: List-Post: List-Id: Reply-To: dev@openjpa.apache.org Delivered-To: mailing list dev@openjpa.apache.org Delivered-To: moderator for dev@openjpa.apache.org Received: (qmail 68602 invoked by uid 99); 25 Oct 2012 14:39:41 -0000 X-ASF-Spam-Status: No, hits=3.1 required=5.0 tests=FREEMAIL_ENVFROM_END_DIGIT,HTML_MESSAGE,RCVD_IN_DNSWL_NONE,SPF_NEUTRAL,UNPARSEABLE_RELAY X-Spam-Check-By: apache.org Received-SPF: neutral (athena.apache.org: local policy) DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=yahoo.com.vn; s=s1024; t=1351175950; bh=zN2CDeUwPiWi5b698pMq8ownQpq1zw9Kpv4tkiSNdNY=; h=X-Yahoo-Newman-Id:X-Yahoo-Newman-Property:X-YMail-OSG:X-Yahoo-SMTP:Received:From:Subject:To:Content-Type:MIME-Version:Date:Message-ID; b=0PgycfrWF8Oq6+nEo07AuajBKHHEWgOZxKMjzQ6uO2f4+j+rEzyjk5t1rHbgquhcwTYQwxlEHLBxankVgG33V79Vg925Gq4Db+p/zu46RwEVRF3AhOLh8PUBnJMmlsqpwUDFXub8KwinSbAkExX+2LlPh9/UhZe7Ha1GhKlb89s= X-Yahoo-Newman-Id: 587649.82231.bm@smtp181.mail.sg3.yahoo.com X-Yahoo-Newman-Property: ymail-3 X-YMail-OSG: F20tRScVM1khwrPmOjNu73sIwvYa6Y4zjDepUM0SZvjLgex Vglk0QMS8v.aHJEWDDOk6ER6bNNk.lbknRd.i6pBDO9Hn3k4F6ve4BnW_4aD RTZPBKzlk71j.FzfejjiGm1AoETYI8_Ig3MwXkJypxtEv00r2YeFsMKQavKh ECeS2_.Vir9nPcUis.H.JwqabR8coflw_K6Rhivjzbc5ubEHoa2GQ2HGVs0g i1zl8A6rkvi3ybMCl_vagC0s5RNB_TfN7opIQu80pcLAdmjsSvipR69t_OK4 M4KoPk7MkonWqhAyEF_qle6D90rP7b4rTGRebQoSbpRiVg_E8Q.dZHkEu9Jk pOQ8PhouMgpgTJT4jmTJ.8h7GTHyCzEIOdjdn7femrl0bDyoE5qtwp_3tiq9 3ackeA49FzcPBPUPZ.V0C9QKHWddQKxUmsKPsy.IWlMZrM.10vVSTNxR4iYZ FdQihDiwl8SJou.up8jaH3HoSiL_jzViIOPzg5igU7AQhFCVcng27h1d4aoN 7z6Wq334Y X-Yahoo-SMTP: mv7BLY6swBDSon2GrqcIxP.hYlfW4fED From: =?UTF-8?B?xJBJw4pVIEtI4bquQyBOR+G7jEM=?= LAN Subject: =?UTF-8?B?VOG6oW8gbeG6q3UsIHPhuqNuIHh14bqldCBz4bqjbiBwaOG6qW0gxJFpw6p1?= =?UTF-8?B?IGto4bqvYywgcGjDuSDEkWnDqnUsIHTGsOG7o25nIOG7qW5nIGThu6VuZyB2?= =?UTF-8?B?w6AgVGhp4bq/dCBr4bq/?= thi =?UTF-8?B?Y8O0bmc=?= trang =?UTF-8?B?dHLDrSBu4buZaSBuZ2/huqFpIHRo4bqldA==?= , =?UTF-8?B?Y+G6o25o?= quan To: dev@openjpa.apache.org Content-Type: multipart/related; type="multipart\/alternative"; charset=UTF-8; boundary="29y23w5GeQ4BdQr1auGOduqWgHbssSb=_n" MIME-Version: 1.0 Date: Thu, 25 Oct 2012 21:39:05 +0700 Message-ID: <504438503012@User-PC> X-Virus-Checked: Checked by ClamAV on apache.org --29y23w5GeQ4BdQr1auGOduqWgHbssSb=_n Content-Type: multipart/alternative; boundary="IgvhSUHXgtcIYreCyaUxvXc8RJLQx=_Nns" --IgvhSUHXgtcIYreCyaUxvXc8RJLQx=_Nns Content-Type: text/plain; charset="UTF-8" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Disposition: inline Gi=E1=BB=9Bi thi=E1=BB=87u X=C6=B0=E1=BB=9Fng m=E1=BB=B9 thu=E1=BA=ADt NG=E1=BB=8CC LAN tr=E1=BB=B1= c thu=E1=BB=99c c=C3=B4ng ty C=E1=BB=95 Ph=E1=BA=A7n TIMESCULPTURE =C4= =91=C3=A3 c=C3=B3 b=E1=BB=81 d=C3=A0y h=C6=A1n 10 n=C4=83m kinh nghi=E1= =BB=87m v=E1=BB=81: t=E1=BA=A1o m=E1=BA=ABu, s=E1=BA=A3n xu=E1=BA=A5t = c=C3=A1c s=E1=BA=A3n ph=E1=BA=A9m =C4=91i=C3=AAu kh=E1=BA=AFc =E1=BB=A9= ng d=E1=BB=A5ng v=C3=A0 thi=E1=BA=BFt k=E1=BA=BF thi c=C3=B4ng trang t= r=C3=AD n=E1=BB=99i ngo=E1=BA=A1i th=E1=BA=A5t, c=E1=BA=A3nh quan. =C4= =90=E1=BB=8Ba ch=E1=BB=89: 27/15 kha v=E1=BA=A1n c=C3=A2n, th=E1=BB=A7= =C4=91=E1=BB=A9c, h=E1=BB=93 ch=C3=AD minh. C=C3=B4ng ty ch=C3=BAng t=C3=B4i chuy=C3=AAn s=E1=BA=A3n ph=E1=BA=A9m = t=E1=BB=AB Composite theo y=C3=AAu c=E1=BA=A7u c=E1=BB=A7a kh=C3=A1ch = h=C3=A0ng. T=E1=BB=AB t=C6=B0 v=E1=BA=A5n, thi=E1=BA=BFt k=E1=BA=BF, t= rang tr=C3=AD n=E1=BB=99i ngo=E1=BA=A1i th=E1=BA=A5t, ti=E1=BB=83u c=E1= =BA=A3nh, s=C3=A2n v=C6=B0=E1=BB=9Dn, ph=C3=B9 =C4=91i=C3=AAu, t=C6=B0= =E1=BB=A3ng =C4=91=C3=A0i, ch=E1=BA=ADu hoa =C4=91=C3=B4n, th=C3=A1c n= =C6=B0=E1=BB=9Bc, tranh n=E1=BB=95i v=C3=A0 c=C3=A1c s=E1=BA=A3n ph=E1= =BA=A9m t=E1=BB=AB composit(ho=E1=BA=B7c b=E1=BA=B1ng nh=E1=BB=AFng ch= =E1=BA=A5t li=E1=BB=87u kh=C3=A1c) theo y=C3=AAu c=E1=BA=A7u c=E1=BB=A7= a qu=C3=BD kh=C3=A1ch h=C3=A0ng. V=E1=BB=9Bi b=C3=A0n tay kh=C3=A9o l=C3=A9o, t=C3=A0i hoa c=E1=BB=A7= a c=C3=A1c ki=E1=BA=BFn tr=C3=BAc s=C6=B0, ho=E1=BA=A1 s=E1=BB=B9, k=C4= =A9 s=C6=B0, th=E1=BB=A3 l=C3=A0nh ngh=E1=BB=81 nhi=E1=BB=81u n=C4=83m= kinh nghi=E1=BB=87m c=E1=BB=A7a c=C3=B4ng ty ch=E1=BA=AFc ch=E1=BA=AF= n s=E1=BA=BD l=C3=A0m h=C3=A0i l=C3=B2ng Qu=C3=BD kh=C3=A1ch h=C3=A0ng= v=E1=BB=81 gi=C3=A1 c=E1=BA=A3, ch=E1=BA=A5t l=C6=B0=E1=BB=A3ng, ti=E1= =BA=BFn =C4=91=E1=BB=99. =20 Ph=C6=B0=C6=A1ng ch=C3=A2m: =E2=80=9C H=E1=BB=A3p t=C3=A1c =C4=91=E1=BB= =83 ph=C3=A1t tri=E1=BB=83n b=E1=BB=81n v=E1=BB=AFng=E2=80=9D H=C3=A3y =C4=91=E1=BA=BFn v=E1=BB=9Bi ch=C3=BAng t=C3=B4i =C4=91=E1=BB= =83 =C4=91=C6=B0=E1=BB=A3c t=C6=B0 v=E1=BA=A5n: C=C3=B4ng Ty C=E1=BB=95 Ph=E1=BA=A7n =C4=90=E1=BA=A7u T=C6=B0 SX TIMES= CULPTURE VP: 27/15 Kha V=E1=BA=A1n C=C3=A2n =E2=80=93 Hi=E1=BB=87p B=C3=ACnh Ch= =C3=A1nh - Th=E1=BB=A7 =C4=90=E1=BB=A9c =E2=80=93 H=E1=BB=93 Ch=C3=AD = Minh. Tel: 0937254567 =20 Hotline: 0937254567 Email: thuanatr_08@yahoo.com.vn wedsite: http://dieukhacngoclan.com =20 --IgvhSUHXgtcIYreCyaUxvXc8RJLQx=_Nns Content-Type: text/html; charset="UTF-8" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Disposition: inline
GiN= 99;i thiệu

Xưởng mỹ thuật NGỌC LAN tr= ực thuộc công ty Cổ Phần TIMESCULPTURE &= #273;ã có bề dày hơn 10 năm kinh = nghiệm về: tạo mẫu, sản xuất c&aac= ute;c sản phẩm điêu khắc ứng d̖= 9;ng và thiết kế thi công trang trí n&= #7897;i ngoại thất, cảnh quan. Địa chN= 81;: 27/15 kha vạn cân, thủ đức, h&#= 7891; chí minh.

Công ty chúng tôi= chuyên sản phẩm từ Composite theo yêu c= ầu của khách hàng. Từ tư vấ= n, thiết kế, trang trí nội ngoại thN= 45;t, tiểu cảnh, sân vườn, phù = 73;iêu, tượng đài, chậu hoa đ&= ocirc;n, thác nước, tranh nổi và c&aacu= te;c sản phẩm từ composit(hoặc bằng nh&#= 7919;ng chất liệu khác) theo yêu cầ= ;u của quý khách hàng.

 &nb= sp;  Với bàn tay khéo léo, tài = hoa của các kiến trúc sư, hoạ s&#= 7929;, kĩ sư, thợ lành nghề nhiều n= ăm kinh nghiệm của công ty chắc chắ= n sẽ làm hài lòng Quý khách h= àng về giá cả, chất lượng, = tiến độ.
    
Phương châm: &ldqu= o; Hợp tác để phát triển bề= n vững”

Hãy đến với ch&= uacute;ng tôi để được tư vấ= ;n:
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư SX T= IMESCULPTURE
VP: 27/15 Kha Vạn Cân&nbs= p;– Hiệp Bình Chánh - Th̗= 1; Đức – Hồ Chí Minh.
Tel= : 0937254567  

Hotline: 0937254567

Email: thua= natr_08@yahoo.com.vn

wedsite: http://= dieukhacngoclan.com

--IgvhSUHXgtcIYreCyaUxvXc8RJLQx=_Nns-- --29y23w5GeQ4BdQr1auGOduqWgHbssSb=_n--