myfaces-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Řezáč František (EXT) <FRe...@csas.cz>
Subject [Trinidad] Https protocol for tag documentation
Date Thu, 15 Jul 2010 11:49:20 GMT
Hi,
until recently, we used https protocol to look at the tag documentation at http://myfaces.apache.org/trinidad/trinidad-api/tagdoc.html.
This was important for us, because tag documentation pages has closing html tag in wrong place
and our http proxy stripped everything that comes after this tag which results in that we
couldn't see the list of parameters of a component. When we used https, our proxy didn't see
the content so it couldn't strip the parameters part.

Recently the https version of address stopped working. Is it going to be restored? If not,
is it possible to fix the markup of tag documentation pages? If not, is it possible to download
tag documentation somewhere?

František Řezáč


_____________
Tato zpráva a všechny připojené soubory jsou důvěrné a určené výlučně adresátovi(-ům).
Jestliže nejste oprávněným adresátem, je zakázáno jakékoliv zveřejňování, zprostředkování
nebo jiné použití těchto informací. Jestliže jste tento mail dostali neoprávněně,
prosím, uvědomte odesilatele a smažte zprávu i přiložené soubory. Odesilatel nezodpovídá
za jakékoliv chyby nebo opomenutí způsobené tímto přenosem.
 
Jste si jisti, že opravdu potřebujete vytisknout tuto zprávu a/nebo její přílohy? Myslete
na přírodu. 
 
 
This message and any attached files are confidential and intended solely for the addressee(s).
Any publication, transmission or other use of the information by a person or entity other
than the intended addressee is prohibited. If you receive this in error please contact the
sender and delete the message as well as all attached documents. The sender does not accept
liability for any errors or omissions as a result of the transmission.
 
Are you sure that you really need a print version of this message and/or its attachments?
Think about nature. 

-.- --

Mime
View raw message