myfaces-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From GOVAERS Erik <Erik.Gova...@welzijn.provant.be>
Subject RE: [Trinidad]ChartDrillDownListener
Date Thu, 22 Apr 2010 10:11:25 GMT

Hi Jozef,

Does the name of your managed bean class begin with capital 'F' (cf. FacilityOverviewBean
in config)?

ErikErik Govaers
Boomgaardstraat 22 | 2600 Antwerpen
Tel.: 03 240 56 72
erik.govaers@welzijn.provant.be

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Jozef Dropco [mailto:jozef.dropco@gmail.com]
Verzonden: donderdag 22 april 2010 11:50
Aan: MyFaces Discussion
Onderwerp: [Trinidad]ChartDrillDownListener

I have following problem that I cant solve. I get strange exception.

Caused by: javax.el.PropertyNotFoundException: /manager/overview.xhtml
@197,147 chartDrillDownListener="#{facilityOverview.drillDown}":
Property 'drillDown' not found on type beans.overview.FacilityOverviewBean

but in facilityOverviewBean I have it.

faces-config.xml
<managed-bean>
<managed-bean-name>facilityOverview</managed-bean-name>
<managed-bean-class>beans.overview.FacilityOverviewBean</managed-bean-class>
<managed-bean-scope>session</managed-bean-scope>
</managed-bean>

facilityoverviewBean
public class facilityoverviewBean implements Serializable{ ...
public void drillDown(ChartDrillDownEvent event) {
       System.out.println(event.getSource());
    }
...
}

configuration: trinidad 1.2.13, JSF1.2, tomcat

Whats wrong? Please help.
Jozef

Disclaimer: Op deze e-mail is de wet van 13 juni 2005 over het vertrouwelijke karakter van
elektronische communicatie van toepassing. De tekst van het betrokken artikel kun je op onze
website consulteren. 
http://www.provant.be/provant_disclaimer.jsp


Mime
View raw message