myfaces-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From gert...@West.NL (Gertjan van Oosten's auto-reply)
Subject Re: [jira] Closed: (MYFACES-1723) f:param should display a warning if
Date Mon, 04 Aug 2008 20:40:52 GMT
Ik ben momenteel niet op kantoor, maar ik zal uw bericht zo spoedig
mogelijk na mijn terugkomst (op maandag 11 augustus 2008) lezen.
Als u eerder een antwoord nodig hebt, maar niet noodzakelijkerwijs van
mij persoonlijk, stuur uw bericht dan naar de betreffende e-mail-alias,
en één van mijn collega's zal reageren.

I am currently out of the office, but will read your message as
soon as possible after I get back (on Monday 11 August 2008).
If you need a reply sooner than that, but not necessarily from me
personally, re-send the message to the appropriate e-mail alias,
and one of my colleagues will respond.

Met vriendelijke groet/Kind regards,
--
-- Gertjan van Oosten, gertjan@West.NL, West Consulting B.V., +31 15 2191 600

Mime
View raw message