myfaces-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From mat...@apache.org
Subject svn commit: r767378 [44/49] - in /myfaces/trinidad/branches/1.2.11.3-branch: trinidad-api/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidad/resource/ trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/renderkit/core/resource/ trinidad-impl/src/mai...
Date Wed, 22 Apr 2009 05:40:51 GMT
Modified: myfaces/trinidad/branches/1.2.11.3-branch/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_sk.xrts
URL: http://svn.apache.org/viewvc/myfaces/trinidad/branches/1.2.11.3-branch/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_sk.xrts?rev=767378&r1=767377&r2=767378&view=diff
==============================================================================
--- myfaces/trinidad/branches/1.2.11.3-branch/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_sk.xrts (original)
+++ myfaces/trinidad/branches/1.2.11.3-branch/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_sk.xrts Wed Apr 22 05:40:49 2009
@@ -1,709 +1,722 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<!--
-  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
-  or more contributor license agreements. See the NOTICE file
-  distributed with this work for additional information
-  regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
-  to you under the Apache License, Version 2.0 (the
-  "License"); you may not use this file except in compliance
-  with the License. You may obtain a copy of the License at
-
-  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
-
-  Unless required by applicable law or agreed to in writing,
-  software distributed under the License is distributed on an
-  "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
-  KIND, either express or implied. See the License for the
-  specific language governing permissions and limitations
-  under the License.
-	  
--->
-<!DOCTYPE resources SYSTEM "rts.dtd">
-<resources xmlns="http://myfaces.apache.org/trinidad/rts" package="org.apache.myfaces.trinidadinternal.resource">
-<!-- UNKNOWN_AGENT_ATTRIBUTES_CREATE_WITH_UNKNOWN -->
-<resource key="UNKNOWN_AGENT_ATTRIBUTES_CREATE_WITH_UNKNOWN" dnt="false">Agent používateľa {0} je neznámy; vytvára sa agent s neznámymi atribútmi.</resource>
-<!-- UNKNOWN_AGENT_TYPE_CREATE_WITH_NULL -->
-<resource key="UNKNOWN_AGENT_TYPE_CREATE_WITH_NULL" dnt="false">Typ agenta je neznámy; vytvára sa agent s atribútmi null.</resource>
-<!-- CANNOT_GET_CAPABILITIES -->
-<resource key="CANNOT_GET_CAPABILITIES" dnt="false">nepodarilo sa načítať funkcie z dokumentu funkcií</resource>
-<!-- CANNOT_LOCATE_CAPABILITIES_DOCUMENT -->
-<resource key="CANNOT_LOCATE_CAPABILITIES_DOCUMENT" dnt="false">Nepodarilo sa vyhľadať dokument funkcií</resource>
-<!-- CANNOT_RESOLVE_CAPABILITIES_FILE -->
-<resource key="CANNOT_RESOLVE_CAPABILITIES_FILE" dnt="false">Nemožno rozpoznať súbor funkcií</resource>
-<!-- INVALID_DEPENDENCY -->
-<resource key="INVALID_DEPENDENCY" dnt="false">V zahrnutí podľa referencie sa našla neplatná závislosť</resource>
-<!-- REFERENCE_ID_NOT_FOUND -->
-<resource key="REFERENCE_ID_NOT_FOUND" dnt="false">Referencia na ID {0} sa nenašla</resource>
-<!-- FAIL_PARSE_CAPABILITIES_DOCUMENT -->
-<resource key="FAIL_PARSE_CAPABILITIES_DOCUMENT" dnt="false">Nepodarilo sa syntakticky analyzovať dokument funkcií</resource>
-<!-- UNABLE_PARSE_AGENT_STRING -->
-<resource key="UNABLE_PARSE_AGENT_STRING" dnt="false">Nemožno syntakticky analyzovať reťazec agenta</resource>
-<!-- ELEMENT_MISSING_ATTRIBUTES -->
-<resource key="ELEMENT_MISSING_ATTRIBUTES" dnt="false">Prvok {0} má chýbajúce (alebo prázdne) atribúty</resource>
-<!-- FAIL_PARSE_CAPABILITIES_DATA_DOCUMENT -->
-<resource key="FAIL_PARSE_CAPABILITIES_DATA_DOCUMENT" dnt="false">Nepodarilo sa syntakticky analyzovať dokument dát funkcií</resource>
-<!-- UNABLE_PARSE_MODEL_STRING -->
-<resource key="UNABLE_PARSE_MODEL_STRING" dnt="false">Nemožno syntakticky analyzovať reťazec modelu</resource>
-<!-- INVALID_CAPABILITY_DATA_URL -->
-<resource key="INVALID_CAPABILITY_DATA_URL" dnt="false">Adresa URL dát funkcií {0} je neplatná</resource>
-<!-- CANNOT_FIND_SAVED_VIEW_STATE -->
-<resource key="CANNOT_FIND_SAVED_VIEW_STATE" dnt="false">Uložený stav pohľadu pre token {0} sa nenašiel</resource>
-<!-- NO_STRUCTURE_ROOT_AVAILABLE -->
-<resource key="NO_STRUCTURE_ROOT_AVAILABLE" dnt="false">Nie je k dispozícii žiadna štruktúra ani hlavný adresár</resource>
-<!-- NO_STRUCTURE_AVAILABLE -->
-<resource key="NO_STRUCTURE_AVAILABLE" dnt="false">Nie je k dispozícii žiadna štruktúra</resource>
-<!-- IGNORING_SERVLET_INIT_PARAM -->
-<resource key="IGNORING_SERVLET_INIT_PARAM" dnt="false">Ignoruje sa parameter init servletu:{0} nemožno syntakticky analyzovať:{1}</resource>
-<!-- CANNOT_LOAD_VIEWHANDLER -->
-<resource key="CANNOT_LOAD_VIEWHANDLER" dnt="false">Nepodarilo sa zaviesť ViewHandler {0}</resource>
-<!-- TIMESTAMP_CHECKING_ENABLED_SHOULDNOT_IN_PRODUCTION -->
-<resource key="TIMESTAMP_CHECKING_ENABLED_SHOULDNOT_IN_PRODUCTION" dnt="false">Aplikácia Apache Trinidad je spustená s kontrolou časových známok. Táto funkcia by sa nemala používať v produkčnom prostredí. Pozrite si vlastnosť {0} v súbore WEB-INF/web.xml.</resource>
-<!-- CANNOT_LOAD_URL -->
-<resource key="CANNOT_LOAD_URL" dnt="false">Nepodarilo sa zaviesť {0}</resource>
-<!-- CANNOT_INSTANTIATE_UPLOADEDFILEPROCESSOR -->
-<resource key="CANNOT_INSTANTIATE_UPLOADEDFILEPROCESSOR" dnt="false">Nepodarilo sa vytvoriť inštanciu UploadedFileProcessor</resource>
-<!-- RUNNING_IN_DEBUG_MODE -->
-<resource key="RUNNING_IN_DEBUG_MODE" dnt="false">Aplikácia Trinidad je spustená v režime ladenia. Túto funkciu nepoužívajte v produkčnom prostredí. Pozrite si: {0}</resource>
-<!-- ELEMENT_NOT_UNDERSTOOD -->
-<resource key="ELEMENT_NOT_UNDERSTOOD" dnt="false">Prvok {0} nebol rozpoznaný</resource>
-<!-- NOT_SUPPORT_EL_EXPRESSION -->
-<resource key="NOT_SUPPORT_EL_EXPRESSION" dnt="false">Prvok {0} nepodporuje výrazy EL.</resource>
-<!-- ELEMENT_ONLY_ACCEPT_INTEGER -->
-<resource key="ELEMENT_ONLY_ACCEPT_INTEGER" dnt="false">Prvok {0} akceptuje iba celočíselné hodnoty</resource>
-<!-- CANNOT_FIND_CONTEXT_CLASS_LOADER -->
-<resource key="CANNOT_FIND_CONTEXT_CLASS_LOADER" dnt="false">Zavádzač triedy kontextu sa nenašiel.</resource>
-<!-- CONFIGURATOR_SERVICES_INITIALIZED -->
-<resource key="CONFIGURATOR_SERVICES_INITIALIZED" dnt="false">Služby konfigurátora sú už inicializované.</resource>
-<!-- REQUESTCONTEXT_NOT_PROPERLY_RELEASED -->
-<resource key="REQUESTCONTEXT_NOT_PROPERLY_RELEASED" dnt="false">Kontext RequestContext nebol správne uvoľnený pri predchádzajúcej požiadavke.</resource>
-<!-- UNABLE_SET_REQUEST_CHARACTER -->
-<resource key="UNABLE_SET_REQUEST_CHARACTER" dnt="false">Nemožno nastaviť kódovanie znakov požiadavky na {0}, pretože parametre požiadavky už boli načítané.</resource>
-<!-- RETURNFROMDIALOG_KEY_NOT_AVAILABLE -->
-<resource key="RETURNFROMDIALOG_KEY_NOT_AVAILABLE" dnt="false">Pre returnFromDialog nie je k dispozícii žiadny kľúč DialogUsedRK, ktorý má vykonať požadovanú akciu.</resource>
-<!-- CANNOT_QUEUE_RETURN_EVENT -->
-<resource key="CANNOT_QUEUE_RETURN_EVENT" dnt="false">Udalosť návratu sa nepodarilo zaradiť do frontu: neexistuje žiadny zdroj spustenia</resource>
-<!-- RENDERKIT_NOT_SUPPORT_DIALOGRENDERKITSERVICE -->
-<resource key="RENDERKIT_NOT_SUPPORT_DIALOGRENDERKITSERVICE" dnt="false">RenderKit {0} nepodporuje DialogRenderKitService a nemožno ho používať na spúšťanie dialógových okien; namiesto toho sa použije samostatné okno.</resource>
-<!-- HTTPSESSION_USED_FOR_CHANGE_PERSISTENCE -->
-<resource key="HTTPSESSION_USED_FOR_CHANGE_PERSISTENCE" dnt="false">Aplikácia Apache Trinidad používa HTTPSession na perzistenciu zmien</resource>
-<!-- CHANGE_MANAGER_CREATION_FAILED -->
-<resource key="CHANGE_MANAGER_CREATION_FAILED" dnt="false">Nemožno vytvoriť ChangeManager: {0}</resource>
-<!-- CANNOT_FIND_PARTIAL_TRIGGER -->
-<resource key="CANNOT_FIND_PARTIAL_TRIGGER" dnt="false">Nepodarilo sa nájsť čiastočný spúšťač {0} z {1}</resource>
-<!-- NEEDED_COMPONENT_NULL_NO_SCRIPT_WRITTEN -->
-<resource key="NEEDED_COMPONENT_NULL_NO_SCRIPT_WRITTEN" dnt="false">Komponent je null, no vyžaduje sa pre ID klienta, a preto sa nezapísal žiadny skript</resource>
-<!-- NULL_CLIENT_ID_NO_SCRIPT_RENDERED -->
-<resource key="NULL_CLIENT_ID_NO_SCRIPT_RENDERED" dnt="false">ID klienta je null, nevykreslil sa žiadny skript</resource>
-<!-- CANNOT_CREATE_CONVERTER_LIKELY_BECAUSE_NO_CONVERTER_REGISTERED -->
-<resource key="CANNOT_CREATE_CONVERTER_LIKELY_BECAUSE_NO_CONVERTER_REGISTERED" dnt="false">Vykonal sa pokus o vytvorenie konvertora pre typ {0}, no pokus nebol úspešný. Pravdepodobnou príčinou je, že nie je zaregistrovaný žiadny konvertor.</resource>
-<!-- NULL_CLINET_ID_NO_SCRIPT_RENDERED -->
-<resource key="NULL_CLINET_ID_NO_SCRIPT_RENDERED" dnt="false">ID klienta je null, nevykreslil sa žiadny skript</resource>
-<!-- FAIL_INSTANTIATE_PROPERTY -->
-<resource key="FAIL_INSTANTIATE_PROPERTY" dnt="false">Vytvorenie inštancie vlastnosti {0} zlyhalo.</resource>
-<!-- CANNOT_GET_UNIQUE_NAME -->
-<resource key="CANNOT_GET_UNIQUE_NAME" dnt="false">Nepodarilo sa načítať jednoznačný názov.</resource>
-<!-- ELAPSED_TIME_ENCODING_GIF -->
-<resource key="ELAPSED_TIME_ENCODING_GIF" dnt="false">Uplynutý čas: {0} s. na zakódovanie súboru gif</resource>
-<!-- LAF_NOT_FOUND -->
-<resource key="LAF_NOT_FOUND" dnt="false">laf {0} sa nenašlo.</resource>
-<!-- ILLEGAL_CHARACTER_IN_ATTRIBUTE -->
-<resource key="ILLEGAL_CHARACTER_IN_ATTRIBUTE" dnt="false">V atribúte name sa zistil neprípustný znak (medzera).</resource>
-<!-- INCORRECTLY_SET_NAME_ATTRIBUTE -->
-<resource key="INCORRECTLY_SET_NAME_ATTRIBUTE" dnt="false">Atribút name je nesprávne nastavený na hodnotu name.</resource>
-<!-- NAME_ATTRIBUTE_OF_TARGET_WILL_CAUSE_JAVASCRIPT_ERROR -->
-<resource key="NAME_ATTRIBUTE_OF_TARGET_WILL_CAUSE_JAVASCRIPT_ERROR" dnt="false">Atribút name je nastavený na hodnotu target, čo spôsobí chyby jazyka Javascript.</resource>
-<!-- UNNECESSARY_NAME_ATTRIBUTE_START_WITH_JAVASCRIPT -->
-<resource key="UNNECESSARY_NAME_ATTRIBUTE_START_WITH_JAVASCRIPT" dnt="false">Hodnota atribútu {0} začína reťazcom javascript:. Nie je to potrebné a v skutočnosti to môže viesť k chybám jazyka Javascript.</resource>
-<!-- ELEMENTS_NOT_CLOSED -->
-<resource key="ELEMENTS_NOT_CLOSED" dnt="false">Prvky nie sú uzavreté:</resource>
-<!-- COMMENTS_CANNOT_INCLUDE -->
-<resource key="COMMENTS_CANNOT_INCLUDE" dnt="false">Poznámky nemôžu obsahovať znaky --</resource>
-<!-- ENDING_WHEN_OTHER_EXPECTED -->
-<!-- The first two parameters to ENDING_WHEN_OTHER_EXPECTED will be XML  -->
-<!-- tag names. The error occurs when we're parsing a .jspx file, and an -->
-<!-- end tag is encountered that does not match the currently active tag. -->
-<!-- Parameter 2 will be an integer.                   -->
-<!--                                   -->
-<!-- For example if we parsed this:                    -->
-<!--  <topTag>                              -->
-<!--   <innerTag>                            -->
-<!--   </errorTag>                           -->
-<!--  </topTag>                             -->
-<!-- then {0} => "errorTag"; {1} => "topTag"; {2} => 2          -->
-<resource key="ENDING_WHEN_OTHER_EXPECTED" dnt="false">Ukončuje sa {0}, keď sa očakáva {1}. Iterácie: {2}</resource>
-<!-- ATTRIBUTE_OUTSIDE_ELEMENT -->
-<resource key="ATTRIBUTE_OUTSIDE_ELEMENT" dnt="false">Atribút sa zapisuje mimo prvku</resource>
-<!-- DUPLICATE_ATTRIBUTE_OUTPUT -->
-<resource key="DUPLICATE_ATTRIBUTE_OUTPUT" dnt="false">Atribút {0} sa vo výstupe nachádza dvakrát. Namiesto toho sa zapíše ako duplicate_{1}.</resource>
-<!-- ELEMENT_END_NAME_NOT_MATCH_START_NAME -->
-<resource key="ELEMENT_END_NAME_NOT_MATCH_START_NAME" dnt="false">Názov konca prvku {0} nezodpovedá názvu začiatku {1}</resource>
-<!-- GROUPNODE_REFER_INVALID_GROUP_NODE -->
-<resource key="GROUPNODE_REFER_INVALID_GROUP_NODE" dnt="false">GroupNode {0} neodkazuje na žiadny platný uzol.</resource>
-<!-- CREATE_MODEL_EXCEPTION -->
-<resource key="CREATE_MODEL_EXCEPTION" dnt="false">Pri vytváraní modelu {0} sa vyskytla výnimka</resource>
-<!-- INVALID_EL_EXPRESSION -->
-<resource key="INVALID_EL_EXPRESSION" dnt="false">Výraz EL {0} je neplatný alebo vrátil nesprávnu hodnotu.</resource>
-<!-- RESOURCE_BUNDLE_NOT_FOUND -->
-<resource key="RESOURCE_BUNDLE_NOT_FOUND" dnt="false">Zväzok prostriedkov {0} sa nenašiel.</resource>
-<!-- ERR_CLOSING_FILE -->
-<resource key="ERR_CLOSING_FILE" dnt="false">chyba pri zatváraní súboru: {0}</resource>
-<!-- ERR_GET_REGION_METADATA_FILE -->
-<resource key="ERR_GET_REGION_METADATA_FILE" dnt="false">Chyba pri získavaní súborov metadát oblasti: {0}</resource>
-<!-- ERR_READ_REGION_METADATA_FILE -->
-<resource key="ERR_READ_REGION_METADATA_FILE" dnt="false">Chyba pri čítaní súboru metadát oblasti: {0}</resource>
-<!-- REPLACE_COMPONENTTYPE_JSPURI -->
-<resource key="REPLACE_COMPONENTTYPE_JSPURI" dnt="false">jspUri {0} bolo nahradené {1} pre componentType: {2}</resource>
-<!-- UNKNOWN_ELEMENT -->
-<resource key="UNKNOWN_ELEMENT" dnt="false">Neznámy prvok: {0} v {1}</resource>
-<!-- MISSING_AT -->
-<resource key="MISSING_AT" dnt="false">&lt;{0}&gt; chýba v {1}</resource>
-<!-- EXCEPTION_AT -->
-<resource key="EXCEPTION_AT" dnt="false">Výnimka v {0}</resource>
-<!-- RENDERER_INSTANTIATION_FAILED -->
-<resource key="RENDERER_INSTANTIATION_FAILED" dnt="false">Vytvorenie inštancie vykresľovača {0} zlyhalo</resource>
-<!-- RENDERER_NOT_FOUND -->
-<resource key="RENDERER_NOT_FOUND" dnt="false">Vykresľovač {0} sa nenašiel pre množinu komponentov {1}</resource>
-<!-- NO_SKIN_FACTORY -->
-<resource key="NO_SKIN_FACTORY" dnt="false">SkinFactory neexistuje</resource>
-<!-- REQUESTMAP_SKIN_NOT_USED_BECAUSE_STYLESHEETDOCUMENT_ID_NOT_MATCH_LOCAL_SKIN -->
-<resource key="REQUESTMAP_SKIN_NOT_USED_BECAUSE_STYLESHEETDOCUMENT_ID_NOT_MATCH_LOCAL_SKIN" dnt="false">Obal {0} zadaný v súbore requestMap sa nepoužije, pretože ID styleSheetDocument v súbore requestMap nezodpovedá ID styleSheetDocument lokálneho obalu. Môže to znamenať, že súbory jar nie sú identické. Jeden zo súborov môže napríklad obsahovať na ceste triedy doplnky obalu trinidad-skins.xml, ktoré druhý súbor neobsahuje.</resource>
-<!-- REQUESTMAP_SKIN_NOT_USED_BECAUSE_STYLESHEETDOCUMENT_ID_NOT_IN_REQUESTMAP -->
-<resource key="REQUESTMAP_SKIN_NOT_USED_BECAUSE_STYLESHEETDOCUMENT_ID_NOT_IN_REQUESTMAP" dnt="false">Obal {0} zadaný v súbore requestMap sa nepoužije, pretože jeho ID styleSheetDocument sa nenachádza v súbore requestMap. Toto ID je potrebné na porovnanie s ID styleSheetDocument lokálneho obalu, aby sa zabezpečilo, že obaly sú rovnaké.</resource>
-<!-- REQUESTMAP_SKIN_NOT_USED_BECAUSE_NOT_EXIST -->
-<resource key="REQUESTMAP_SKIN_NOT_USED_BECAUSE_NOT_EXIST" dnt="false">Obal {0} zadaný v súbore requestMap sa nepoužije, pretože neexistuje.</resource>
-<!-- CANNOT_GET_SKIN_FROM_SKINFACTORY -->
-<resource key="CANNOT_GET_SKIN_FROM_SKINFACTORY" dnt="false">Nepodarilo sa načítať obal {0} z SkinFactory</resource>
-<!-- SKIN_CIRCULAR_INCLUDE_ERROR -->
-<resource key="SKIN_CIRCULAR_INCLUDE_ERROR" dnt="false">Našla sa cyklická závislosť v ikone referencie skinu {0}</resource>
-<!-- NULL_SKINADDITION -->
-<resource key="NULL_SKINADDITION" dnt="false">Do addSkinAddition bol odovzdaný objekt SkinAddition s hodnotou null.</resource>
-<!-- INVALID_TRANSLATION_SOURCE_VE_TYPE -->
-<resource key="INVALID_TRANSLATION_SOURCE_VE_TYPE" dnt="false">Translation-source ValueExpression pre skin nie je očakávaného typu Map alebo ResourceBundle, preto sa bude ignorovať.</resource>
-<!-- BOTH_BUNDLENAME_TRANSLATIONSOURCE_SET -->
-<resource key="BOTH_BUNDLENAME_TRANSLATIONSOURCE_SET" dnt="false">Nie je možné nastaviť bundle-name a zároveň translation-source. Prednosť bude mať bundle-name.</resource>
-<!-- TRANSLATION_SOURCE_NOT_EL -->
-<resource key="TRANSLATION_SOURCE_NOT_EL" dnt="false">Translation-source musí byť výraz EL. Skontrolujte súbor trinidad-skins.xml.</resource>
-<!-- FILE_HANDLER_NOT_SET_IN_SERVLETCONTEXT -->
-<resource key="FILE_HANDLER_NOT_SET_IN_SERVLETCONTEXT" dnt="false">Popisovač java.io.File (javax.servlet.context.tempdir) nie je nastavený v ServletContext</resource>
-<!-- RENDERINGCONTEXT_NOT_AVAILABLE -->
-<resource key="RENDERINGCONTEXT_NOT_AVAILABLE" dnt="false">RenderingContext nie je k dispozícii</resource>
-<!-- CANNOT_LOCATE_HTMLRENDERKIT -->
-<resource key="CANNOT_LOCATE_HTMLRENDERKIT" dnt="false">Základný vykresľovač HTMLRenderKit sa nenašiel</resource>
-<!-- CANNOT_FIND_HTML_RENDERER -->
-<resource key="CANNOT_FIND_HTML_RENDERER" dnt="false">Nepodarilo sa nájsť základný vykresľovač HTML pre {0}, typ = {1}</resource>
-<!-- CANNOT_GET_STYLESHEET_CACHE -->
-<resource key="CANNOT_GET_STYLESHEET_CACHE" dnt="false">Nepodarilo sa načítať cache hárkov štýlov</resource>
-<!-- MODEL_NOT_SPECIFIED_FOR_CHART_COMPONENT -->
-<resource key="MODEL_NOT_SPECIFIED_FOR_CHART_COMPONENT" dnt="false">Model nie je zadaný pre komponent grafu.</resource>
-<!-- TRAIN_MUST_INSIDE_FORM -->
-<resource key="TRAIN_MUST_INSIDE_FORM" dnt="false">Lineárne spracovania je potrebné použiť vo vnútri formulára</resource>
-<!-- NODESTAMP_FACET_NOT_FOUND_FOR_TRAIN -->
-<resource key="NODESTAMP_FACET_NOT_FOUND_FOR_TRAIN" dnt="false">Lineárne spracovanie očakáva aspekt nodeStamp, no pre lineárne spracovanie {0} sa žiadny takýto aspekt nenašiel</resource>
-<!-- VISIBLE_STOP_COUNT_MUST_ABOVE_ZERO -->
-<resource key="VISIBLE_STOP_COUNT_MUST_ABOVE_ZERO" dnt="false">Počet viditeľných krokov musí byť &gt; 0. Našiel sa počet {0}.</resource>
-<!-- VISIBLE_STOP_COUNT_MYST_INTEGER -->
-<resource key="VISIBLE_STOP_COUNT_MYST_INTEGER" dnt="false">Počet viditeľných krokov musí byť celé číslo. Našiel sa počet {0}.</resource>
-<!-- NODESTAMP_FACET_MISSING -->
-<resource key="NODESTAMP_FACET_MISSING" dnt="false">Aspekt nodeStamp chýba.</resource>
-<!-- SINGLE_STEP_MUST_INSIDE_FORM -->
-<resource key="SINGLE_STEP_MUST_INSIDE_FORM" dnt="false">SingleSteps je potrebné použiť vo vnútri formulára</resource>
-<!-- FRAMES_MUST_INSIDE_FRAMEBORDERLAYOUTS -->
-<resource key="FRAMES_MUST_INSIDE_FRAMEBORDERLAYOUTS" dnt="false">Rámce sa musia nachádzať vo vnútri FrameBorderLayouts</resource>
-<!-- NO_PPR_CAPABLE_ID_FOUND_FOR_COMPONENT -->
-<resource key="NO_PPR_CAPABLE_ID_FOUND_FOR_COMPONENT" dnt="false">Pre prvky komponentu {0} sa nenašlo žiadne ID kompatibilné s PPR. Tento komponent nezapísal atribút id.</resource>
-<!-- INVALID_STRING_ATTRIBUTE -->
-<resource key="INVALID_STRING_ATTRIBUTE" dnt="false">Neplatný atribút reťazca pre chooseDate: {0}</resource>
-<!-- UNABLE_ENCODE_URL -->
-<resource key="UNABLE_ENCODE_URL" dnt="false">Nemožno zakódovať adresu URL {0} použitím kódovania {1}</resource>
-<!-- SORTING_DISABLED_TABLE_NOT_IN_FORM -->
-<resource key="SORTING_DISABLED_TABLE_NOT_IN_FORM" dnt="false">Triedenie je vypnuté, tabuľka sa nenachádza vo formulári</resource>
-<!-- COMPONENT_COLUMN_OUTSIDE_TABLE -->
-<resource key="COMPONENT_COLUMN_OUTSIDE_TABLE" dnt="false">{0}: Stĺpec použitý mimo tabuľky</resource>
-<!-- NULL_NODE_NAME_CANNOT_ADD_CONVERTER_AND_VALIDATOR -->
-<resource key="NULL_NODE_NAME_CANNOT_ADD_CONVERTER_AND_VALIDATOR" dnt="false">Nemožno pridať konvertor a validátory na strane klienta, pretože názov uzla je null</resource>
-<!-- NULL_VALIDATORS_ITERATOR -->
-<resource key="NULL_VALIDATORS_ITERATOR" dnt="false">Iterátor validátorov null pre {0}</resource>
-<!-- DUPLICATE_CONVERTER_ONE_PER_COMPONENT -->
-<resource key="DUPLICATE_CONVERTER_ONE_PER_COMPONENT" dnt="false">Pre komponent {0} je už zadaný konvertor. Pre každý komponent by mal byť zadaný iba jeden konvertor.</resource>
-<!-- FRAME_MISSING_ATTRIBUTE -->
-<resource key="FRAME_MISSING_ATTRIBUTE" dnt="false">v rámci: {0} chýba atribút: {1}</resource>
-<!-- ILLEGAL_COMPONENT_HIERARCHY_UIXCOMMAND_EXPECTED -->
-<resource key="ILLEGAL_COMPONENT_HIERARCHY_UIXCOMMAND_EXPECTED" dnt="false">Upozornenie: Zistila sa neprípustná hierarchia komponentov. Očakával sa komponent UIXCommand, no našiel sa iný typ komponentu.</resource>
-<!-- NAVIGATIONLEVELRENDERER_NOT_FOUND_CHILD_PROPERTY -->
-<resource key="NAVIGATIONLEVELRENDERER_NOT_FOUND_CHILD_PROPERTY" dnt="false">Upozornenie: Vykresľovač NavigationLevelRenderer hľadal podradenú vlastnosť {0}, no žiadna sa nenašla. Pravdepodobne sa našiel neočakávaný podradený komponent (očakával sa komponent CommandNavigationItem).</resource>
-<!-- PANELACCORDION_MUST_INSIDE_FORM -->
-<resource key="PANELACCORDION_MUST_INSIDE_FORM" dnt="false">PanelAccordion je potrebné použiť vo vnútri formulára</resource>
-<!-- ERR_PARTIAL_PAGE_RENDERING -->
-<resource key="ERR_PARTIAL_PAGE_RENDERING" dnt="false">Chyba počas vykresľovania čiastočnej stránky</resource>
-<!-- POLL_COMPOENT_MUST_INSIDE_FORM -->
-<resource key="POLL_COMPONENT_MUST_INSIDE_FORM" dnt="false">Komponent sledovania sa musí nachádzať vo vnútri formulára; sledovanie {0} sa vypína</resource>
-<!-- SELECTED_SHUTTLE_ITEMS_EXCEEDED_TOTAL_NUMBER -->
-<resource key="SELECTED_SHUTTLE_ITEMS_EXCEEDED_TOTAL_NUMBER" dnt="false">Počet položiek vybratých pre zoznam {0} prekračuje celkový počet položiek v zozname. Nevrátia sa žiadne vybraté položky.</resource>
-<!-- SHOWDETAIL_NOT_IN_FORM_WILLNOT_FUNCTION_PROPERLY -->
-<resource key="SHOWDETAIL_NOT_IN_FORM_WILLNOT_FUNCTION_PROPERLY" dnt="false">showDetail nie je vo formulári a nebude pracovať správne</resource>
-<!-- SOME_ENTRIES_NOT_FOUND_IN_SELECTITEMS -->
-<resource key="SOME_ENTRIES_NOT_FOUND_IN_SELECTITEMS" dnt="false">Niektoré položky v hodnote {0} sa nenašli v SelectItems: {1}</resource>
-<!-- CANNOT_FIND_SELECTED_ITEM_MATCHING_VALUE -->
-<resource key="CANNOT_FIND_SELECTED_ITEM_MATCHING_VALUE" dnt="false">V {1} sa nenašla vybratá položka zodpovedajúca hodnote {0}</resource>
-<!-- TABLE_HAS_NO_VISIABLE_COLUMN -->
-<resource key="TABLE_HAS_NO_VISIABLE_COLUMN" dnt="false">Tabuľka s ID {0} nemá žiadne viditeľné stĺpce.</resource>
-<!-- TREE_COMPONENT_MUST_INSIDE_FORM -->
-<resource key="TREE_COMPONENT_MUST_INSIDE_FORM" dnt="false">Komponent stromu je potrebné použiť vo vnútri formulára.</resource>
-<!-- CANNOT_FIND_SCRIPTLET -->
-<resource key="CANNOT_FIND_SCRIPTLET" dnt="false">Nepodarilo sa nájsť skriptlet: {0}</resource>
-<!-- UNABLE_GET_RESOURCE -->
-<resource key="UNABLE_GET_RESOURCE" dnt="false">Nemožno načítať prostriedok {0}</resource>
-<!-- RUNNING_DEBUG_JAVASCRIPT -->
-<resource key="RUNNING_DEBUG_JAVASCRIPT" dnt="false">Aplikácia Apache Trinidad je spustená s kódom javascript ladenia. Túto funkciu nepoužívajte v produkčnom prostredí. Pozrite si parameter org.apache.myfaces.trinidad.DEBUG_JAVASCRIPT v súbore /WEB-INF/web.xml.</resource>
-<!-- ILLEGAL_VALUE -->
-<resource key="ILLEGAL_VALUE" dnt="false">Neplatná hodnota: {0} pre {1}</resource>
-<!-- UNKNOWN_VALUE_FOR_ALIGN -->
-<resource key="UNKNOWN_VALUE_FOR_ALIGN" dnt="false">Neznáma hodnota pre zarovnanie: {0}</resource>
-<!-- TABLESELECT_COMPONENT_MAY_ONLY_INSIDE_TABLE_AND_TREETABLE -->
-<resource key="TABLESELECT_COMPONENT_MAY_ONLY_INSIDE_TABLE_AND_TREETABLE" dnt="false">Komponenty tableSelect možno použiť iba vo vnútri tabuľky a objektu treeTable</resource>
-<!-- NODESTAMP_FACET_ON_TREETABLE_MISSING_OR_NOT_UIXCOLUMN_TYPE -->
-<resource key="NODESTAMP_FACET_ON_TREETABLE_MISSING_OR_NOT_UIXCOLUMN_TYPE" dnt="false">Aspekt nodeStamp v treeTable:{0} chýba alebo jeho typ nie je UIXColumn</resource>
-<!-- UNEXPECTED_TREE_STATE -->
-<resource key="UNEXPECTED_TREE_STATE" dnt="false">Neočakávaný stav stromu: Kľúč rowKey výberu bol pri požiadavke na rozbalenie/zbalenie všetkých položiek prázdny.</resource>
-<!-- PAGE_NOT_CONTAIN_FORM_ELEMENT -->
-<resource key="PAGE_NOT_CONTAIN_FORM_ELEMENT" dnt="false">Stránka neobsahuje žiadny formulár, a preto nebude pracovať správne</resource>
-<!-- ONLY_SHOWDETAILITEM_ALLOWED_AS_PANELTABBED_CHILD -->
-<resource key="ONLY_SHOWDETAILITEM_ALLOWED_AS_PANELTABBED_CHILD" dnt="false">Ako podradený objekt položky tr:panelTabbed je povolená iba položka tr:showDetailItem.</resource>
-<!-- COMPONENT_VALUE_IS_NOT_VALID_BOUNDEDRANGEMODEL_INSTANCE -->
-<resource key="COMPONENT_VALUE_IS_NOT_VALID_BOUNDEDRANGEMODEL_INSTANCE" dnt="false">Hodnota komponentu s ID {0} nie je platnou inštanciou BoundedRangeModel</resource>
-<!-- RESOURCE_NOT_FOUND -->
-<resource key="RESOURCE_NOT_FOUND" dnt="false">Prostriedok {0} sa nenašiel na ceste {1}</resource>
-<!-- CANNOT_FIND_BUNDLE -->
-<resource key="CANNOT_FIND_BUNDLE" dnt="false">Zväzok {0} sa nenašiel</resource>
-<!-- REQUIRED_ATTRIBUTE_NOT_FOUND -->
-<resource key="REQUIRED_ATTRIBUTE_NOT_FOUND" dnt="false">Požadovaný atribút {0} sa nenašiel.</resource>
-<!-- NOT_UNDERSTOOD_CHILD_NAME -->
-<resource key="NOT_UNDERSTOOD_CHILD_NAME" dnt="false">{0} nie je rozpoznaný podradený prvok</resource>
-<!-- NOT_UNDERSTOOD_ATTRIBUTE -->
-<resource key="NOT_UNDERSTOOD_ATTRIBUTE" dnt="false">{0} nie je rozpoznaný atribút</resource>
-<!-- ONLY_ONE_CHILD_ELEMENT_ALLOWED -->
-<resource key="ONLY_ONE_CHILD_ELEMENT_ALLOWED" dnt="false">Tu je povolený iba jeden podradený prvok.</resource>
-<!-- CANNOT_PARSE_ATTRIBUTE_VALUE -->
-<resource key="CANNOT_PARSE_ATTRIBUTE_VALUE" dnt="false">Nepodarilo sa syntakticky analyzovať hodnotu atribútu: {0}</resource>
-<!-- CANNOT_PARSE_ATTRIBUTE_VALUE_NAMESPACE -->
-<resource key="CANNOT_PARSE_ATTRIBUTE_VALUE_NAMESPACE" dnt="false">Nepodarilo sa syntakticky analyzovať hodnotu atribútu: {0}, priestor názvov = {1}</resource>
-<!-- UNKNOWN_ATTRIBUTE -->
-<resource key="UNKNOWN_ATTRIBUTE" dnt="false">Neznámy atribút: {0}</resource>
-<!-- UNKNOWN_ATTRIBUTE_NAMESPACE -->
-<resource key="UNKNOWN_ATTRIBUTE_NAMESPACE" dnt="false">Neznámy atribút: {0}, priestor názvov = {1}</resource>
-<!-- ERR_PARSING_SKIN_CSS_FILE -->
-<resource key="ERR_PARSING_SKIN_CSS_FILE" dnt="false">Chyba pri syntaktickej analýze súboru css obalu. Názov vlastnosti nemôže byť null alebo prázdny reťazec. Syntaktický analyzátor bude tento názov ignorovať. Názov je {0} a hodnota je {1}.</resource>
-<!-- IGNORING_PROPERTIES_WITHOUT_SELECTOR -->
-<resource key="IGNORING_PROPERTIES_WITHOUT_SELECTOR" dnt="false">Vlastnosti {0} sa ignorujú, pretože neexistuje žiadny zodpovedajúci selektor.</resource>
-<!-- ERR_READING_SKIN_CSS_FILE -->
-<resource key="ERR_READING_SKIN_CSS_FILE" dnt="false">Chyba pri čítaní zo súboru css obalu</resource>
-<!-- CANNOT_ADD_SKIN -->
-<resource key="CANNOT_ADD_SKIN" dnt="false">Nemožno pridať obal, ktorý má skinId s hodnotou null, ani obal, ktorý je null</resource>
-<!-- CANNOT_GET_SKIN_WITH_NULL_SKINID -->
-<resource key="CANNOT_GET_SKIN_WITH_NULL_SKINID" dnt="false">Nemožno načítať obal, ktorý má skinId s hodnotou null</resource>
-<!-- CANNOT_FIND_MATCHING_SKIN -->
-<resource key="CANNOT_FIND_MATCHING_SKIN" dnt="false">Obal zodpovedajúci množine {0} a renderkitu {1} sa nenašiel, a preto sa použije jednoduchý obal</resource>
-<!-- CANNOT_GET_STYLESHEET_DOCUMENT_TIMESTAMP -->
-<resource key="CANNOT_GET_STYLESHEET_DOCUMENT_TIMESTAMP" dnt="false">Nepodarilo sa načítať časovú značku dokumentu hárka štýlov, pretože sa nepodarilo otvoriť pripojenie.</resource>
-<!-- CIRCULAR_EXTENDED_OR_NONEXIST_SKIN -->
-<resource key="CIRCULAR_EXTENDED_OR_NONEXIST_SKIN" dnt="false">Nasledujúce obaly sa navzájom cyklicky rozširujú alebo obal, ktorý rozširujú, neexistuje: {0}</resource>
-<!-- UNABLE_LOCATE_BASE_SKIN -->
-<resource key="UNABLE_LOCATE_BASE_SKIN" dnt="false">Nepodarilo sa nájsť základný obal {0} na použitie v definujúcom obale s ID {1}, množinou {2} a ID renderkitu {3}. Použije sa predvolený základný obal {4}.</resource>
-<!-- ERR_PARSING -->
-<resource key="ERR_PARSING" dnt="false">Chyba pri syntaktickej analýze: {0}</resource>
-<!-- ERR_LOADING_FILE -->
-<resource key="ERR_LOADING_FILE" dnt="false">chyba pri zavádzaní súboru: {0}</resource>
-<!-- CANNOT_LOAD_STYLESHEET -->
-<resource key="CANNOT_LOAD_STYLESHEET" dnt="false">Nepodarilo sa zaviesť hárok štýlov: {0}</resource>
-<!-- IOEXCEPTION_IN_PHASE -->
-<resource key="IOEXCEPTION_IN_PHASE" dnt="false">Počas syntaktickej analýzy {0} sa vyskytla výnimka IOException</resource>
-<!-- NO_STYLES_FOUND_CONTEXT -->
-<resource key="NO_STYLES_FOUND_CONTEXT" dnt="false">Nenašli sa žiadne štýly v kontexte - {0}</resource>
-<!-- IOEXCEPTION_CREATING_FILE -->
-<resource key="IOEXCEPTION_CREATING_FILE" dnt="false">Pri vytváraní súboru {0} sa vyskytla výnimka IOException</resource>
-<!-- UNABLE_GENERATE_STYLE_SHEET -->
-<resource key="UNABLE_GENERATE_STYLE_SHEET" dnt="false">\nNemožno generovať hárok štýlov {0} v adresári cache \n{1}.\nSkontrolujte, či adresár cache existuje a umožňuje zápis.\n</resource>
-<!-- IOEXCEPTION_OPENNING_FILE -->
-<resource key="IOEXCEPTION_OPENNING_FILE" dnt="false">Pri otváraní súboru na zápis {0} sa vyskytla výnimka IOException</resource>
-<!-- CSS_FILE_HIT_IE_LIMIT_OF_CSS_SELECTOR -->
-<resource key="CSS_FILE_HIT_IE_LIMIT_OF_CSS_SELECTOR" dnt="false">Súbor css dosiahol limit 4095 selektorov CSS programu IE. Obsahuje {0} selektorov. Selektory po tomto počte budú ignorované.</resource>
-<!-- UNSUPPORTED_CONSECUTIVE_SUB_ELEMENT_SYNTAX -->
-<resource key="UNSUPPORTED_CONSECUTIVE_SUB_ELEMENT_SYNTAX" dnt="false">V selektore {0} je použitá syntax s po sebe nasledujúcimi podradenými prvkami (::), čo nie je podporované.</resource>
-<!-- URL_VALUE_EXPECTED_FOR_PROPERTY_IN_STYLE_SHEET -->
-<resource key="URL_VALUE_EXPECTED_FOR_PROPERTY_IN_STYLE_SHEET" dnt="false">Pre vlastnosť {0} v hárku štýlov {1} sa očakáva hodnota url oddelená reťazcom url(). Nájdená hodnota: {2}.</resource>
-<!-- INVALID_IMAGE_URI_IN_STYLE_SHEET -->
-<resource key="INVALID_IMAGE_URI_IN_STYLE_SHEET" dnt="false">Neplatné uri obrázka {0} v hárku štýlov {1}</resource>
-<!-- EMPTY_URL_IN_STYLE_SHEET -->
-<resource key="EMPTY_URL_IN_STYLE_SHEET" dnt="false">V hárku štýlov {0} sa našla prázdna adresa URL</resource>
-<!-- ELEMENT_MUST_HAVE_NAME_ATTRIBUTE -->
-<resource key="ELEMENT_MUST_HAVE_NAME_ATTRIBUTE" dnt="false">Prvky &lt;style&gt; musia obsahovať atribút názvu alebo selektora</resource>
-<!-- CANNOT_PARSE_IMPORT -->
-<resource key="CANNOT_PARSE_IMPORT" dnt="false">Nepodarilo sa syntakticky analyzovať import: {0}</resource>
-<!-- MISSING_REQUIRED_HREF -->
-<resource key="MISSING_REQUIRED_HREF" dnt="false">Import neobsahuje požadovaný atribút href</resource>
-<!-- REQUIRE_COMPONENTTYPE_ATTRIBUTE -->
-<resource key="REQUIRE_COMPONENTTYPE_ATTRIBUTE" dnt="false">Vyžaduje sa atribút componentType</resource>
-<!-- CANNOT_FIND_COMPONENTTYPE_METADATA_IN_REGION_METADATA -->
-<resource key="CANNOT_FIND_COMPONENTTYPE_METADATA_IN_REGION_METADATA" dnt="false">V metadátach oblasti sa nenašli metadáta pre componentType: {0}</resource>
-<!-- NO_COMPONENTTYPE_JSPURI -->
-<resource key="NO_COMPONENTTYPE_JSPURI" dnt="false">Pre componentType: {0} sa nenašlo žiadne jspUri</resource>
-<!-- COMPONENTTYPE_MISSING_ATTRIBUTE -->
-<resource key="COMPONENTTYPE_MISSING_ATTRIBUTE" dnt="false">V componentType: {1} chýba atribút: {0}</resource>
-<!-- FACETREF_MUST_INSIDE_UICOMPONENT -->
-<resource key="FACETREF_MUST_INSIDE_UICOMPONENT" dnt="false">facetRef sa musí nachádzať v značke UIComponent.</resource>
-<!-- CANNOT_FIND_PARENT_COMPONENTREF -->
-<resource key="CANNOT_FIND_PARENT_COMPONENTREF" dnt="false">Nadradená značka &lt;tr:componentRef&gt; sa nenašla</resource>
-<!-- FACETNAME_REQUIRED -->
-<resource key="FACETNAME_REQUIRED" dnt="false">facetRef vyžaduje facetName</resource>
-<!-- VALIDATOR_NOT_INSIDE_UICOMPONENT -->
-<resource key="VALIDATOR_NOT_INSIDE_UICOMPONENT" dnt="false">značka validátora sa nenachádza vo vnútri UIComponent.</resource>
-<!-- CANNOT_CREATE_VALIDATOR -->
-<resource key="CANNOT_CREATE_VALIDATOR" dnt="false">nepodarilo sa vytvoriť validátor pre validatorId: {0} a väzbu:{1}</resource>
-<!-- MISSING_VALIDATORID -->
-<resource key="MISSING_VALIDATORID" dnt="false">atribút validatorId chýba</resource>
-<!-- CANNOT_PARSE_VALUE_INTO_DATE_WITH_YYYY_MM_DD_PATTERN -->
-<resource key="CANNOT_PARSE_VALUE_INTO_DATE_WITH_YYYY_MM_DD_PATTERN" dnt="false">Hodnotu {0} nie je možné syntakticky analyzovať do dátumu použitím vzoru rrrr-MM-dd; ignoruje sa.</resource>
-<!-- NO_RENDERERFACTORY_REGISTERED_COMPONENT -->
-<resource key="NO_RENDERERFACTORY_REGISTERED_COMPONENT" dnt="false">Pre komponenty v priestore názvov {0} nie je zaregistrované žiadne RendererFactory</resource>
-<!-- NO_RENDERER_REGISTERED -->
-<resource key="NO_RENDERER_REGISTERED" dnt="false">Pre {0} nie je zaregistrovaný žiadny vykresľovač</resource>
-<!-- CANNOT_GET_IMAGE_CACHE -->
-<resource key="CANNOT_GET_IMAGE_CACHE" dnt="false">Nepodarilo sa načítať cache obrázkov</resource>
-<!-- CANNOT_CONVERT_INTO_DATAOBJECTLIST -->
-<resource key="CANNOT_CONVERT_INTO_DATAOBJECTLIST" dnt="false">Nemožno skonvertovať {0} triedy {1} na DataObjectList</resource>
-<!-- CANNOT_CONVERT -->
-<resource key="CANNOT_CONVERT" dnt="false">{0} sa nepodarilo skonvertovať na {1}</resource>
-<!-- UNSUPPORTED_UINODE -->
-<resource key="UNSUPPORTED_UINODE" dnt="false">Nepodporovaný uzol UINode: {0}, cesta = {1}</resource>
-<!-- DEFAULT_COMPONENT_TO_INDETERMINDATE_MODE -->
-<resource key="DEFAULT_COMPONENT_TO_INDETERMINDATE_MODE" dnt="false">Neplatná hodnota. Použije sa predvolený komponent s ID {0} v neurčitom režime.</resource>
-<!-- NO_FORM_FOUND -->
-<resource key="NO_FORM_FOUND" dnt="false">Pre {0} sa nenašiel žiadny formulár</resource>
-<!-- CANNOT_GET_IMAGE_PROVIDER_FOR_ICON -->
-<resource key="CANNOT_GET_IMAGE_PROVIDER_FOR_ICON" dnt="false">Nepodarilo sa získať poskytovateľa obrázka pre ikonu: {0}</resource>
-<!-- CANNOT_GET_COLORIZED_ICON -->
-<resource key="CANNOT_GET_COLORIZED_ICON" dnt="false">Nepodarilo sa získať farebnú ikonu pre: {0}</resource>
-<!-- CANNOT_FIND_ICON_WITH_GIVEN_KEY -->
-<resource key="CANNOT_FIND_ICON_WITH_GIVEN_KEY" dnt="false">Ikona so zadaným kľúčom sa nenašla</resource>
-<!-- CANNOT_FIND_RENDERER -->
-<resource key="CANNOT_FIND_RENDERER" dnt="false">Vykresľovač pre alias {0} sa nenašiel</resource>
-<!-- UNABLE_FLIP_ICON -->
-<resource key="UNABLE_FLIP_ICON" dnt="false">Nemožno preklopiť ikonu {0}, pretože nie je v aktuálnom kontexte požiadavky, ktorý je {1}</resource>
-<!-- CANNOT_LOCATE_PARENT_FORM -->
-<resource key="CANNOT_LOCATE_PARENT_FORM" dnt="false">Nepodarilo sa vyhľadať nadradený formulár pre formValue {0}</resource>
-<!-- NULL_COMPONENT_FOR_NODE -->
-<resource key="NULL_COMPONENT_FOR_NODE" dnt="false">Komponent je null pre uzol s lokálnym názvom {0}</resource>
-<!-- CANNOT_FLIP_ICON -->
-<resource key="CANNOT_FLIP_ICON" dnt="false">Nepodarilo sa získať preklopenú ikonu pre: {0}</resource>
-<!-- NULL_NODE_NAME_NO_VALIDATOR_ADDED -->
-<resource key="NULL_NODE_NAME_NO_VALIDATOR_ADDED" dnt="false">Názov uzla je null, a preto sa pre uzol s lokálnym názvom {0} nepridal žiadny požadovaný validátor na strane klienta</resource>
-<!-- CANNOT_FIND_CLASS -->
-<resource key="CANNOT_FIND_CLASS" dnt="false">Trieda {0} sa nenašla</resource>
-<!-- CANNOT_LOAD_CLASS -->
-<resource key="CANNOT_LOAD_CLASS" dnt="false">Nepodarilo sa zaviesť triedu {0}: {1}</resource>
-<!-- METHOD_NOT_RETURN_ICON -->
-<resource key="METHOD_NOT_RETURN_ICON" dnt="false">Metóda {0} nevracia ikonu</resource>
-<!-- CANNOT_FIND_METHOD -->
-<resource key="CANNOT_FIND_METHOD" dnt="false">V {1} sa nenašla metóda {0}</resource>
-<!-- CANNOT_FIND_ACCESS_METHOD -->
-<resource key="CANNOT_FIND_ACCESS_METHOD" dnt="false">V {1} sa nenašiel prístup {0}</resource>
-<!-- REQUIRED_ELEMENT_SKINID_NOT_FOUND -->
-<resource key="REQUIRED_ELEMENT_SKINID_NOT_FOUND" dnt="false">Požadovaný prvok skin-id sa nenašiel.</resource>
-<!-- REQUIRED_ELEMENT_STYLE_SHEET_NAME_NOT_FOUND -->
-<resource key="REQUIRED_ELEMENT_STYLE_SHEET_NAME_NOT_FOUND" dnt="false">Požadovaný prvok style-sheet-name sa nenašiel.</resource>
-<!-- REQUIRED_ELEMENT_ID_NOT_FOUND -->
-<resource key="REQUIRED_ELEMENT_ID_NOT_FOUND" dnt="false">Požadovaný prvok id sa nenašiel.</resource>
-<!-- REQURIED_ELEMENT_FAMILY_NOT_FOUND -->
-<resource key="REQURIED_ELEMENT_FAMILY_NOT_FOUND" dnt="false">Požadovaný prvok family sa nenašiel.</resource>
-<!-- MALFORMED_PROPERTY_ENTRY -->
-<resource key="MALFORMED_PROPERTY_ENTRY" dnt="false">Nesprávne vytvorená položka vlastnosti: {0}={1}</resource>
-<!-- CANNOT_LOAD_RENDERER_TYPE_TO_LOCAL_NAME_MAPPING -->
-<resource key="CANNOT_LOAD_RENDERER_TYPE_TO_LOCAL_NAME_MAPPING" dnt="false">Nepodarilo sa zaviesť typ vykresľovača pre mapovanie lokálnych názvov.</resource>
-<!-- CLIENT_SIDE_ENCODING_NOT_SUPPORTED -->
-<resource key="CLIENT_SIDE_ENCODING_NOT_SUPPORTED" dnt="false">Kódovanie {0} nie je na strane klienta podporované. Overenie na strane klienta sa vynechá.</resource>
-<!-- REQUIRED_TRINIDADFILTER_NOT_INSTALLED -->
-<resource key="REQUIRED_TRINIDADFILTER_NOT_INSTALLED" dnt="false">Filter TrinidadFilter nie je nainštalovaný. Aplikácia Apache Trinidad ho vyžaduje na správne spustenie.</resource>
-<resource key="INVALID_ENUM_IN_CONFIG" dnt="false">Hodnota {0} nie je platná pre &lt;{1}&gt;</resource>
-<!-- MERGECAPABILITIES_ONLY_USED_WITH_AGENTS_CREATED_BY_THIS_CLASS -->
-<resource key="MERGECAPABILITIES_ONLY_USED_WITH_AGENTS_CREATED_BY_THIS_CLASS" dnt="false">Funkciu mergeCapabilities() možno použiť iba s agentmi vytvorenými touto triedou.</resource>
-<!-- INVALID_NAMESPACE -->
-<resource key="INVALID_NAMESPACE" dnt="false">Neplatný priestor názvov: {0}</resource>
-<!-- INVALID_ROOT_ELEMENT -->
-<resource key="INVALID_ROOT_ELEMENT" dnt="false">Neplatný hlavný prvok: {0} {1}</resource>
-<!-- UNEXPECTED -->
-<resource key="UNEXPECTED_BACKSLASH" dnt="false">Neočakávaný znak \.</resource>
-<!-- UNEXPECTED_CHARACTER -->
-<resource key="EXPECTED_PERIOD_OR_BACKSLASH" dnt="false">Neočakávaný znak. Očakáva sa znak . alebo \.</resource>
-<!-- UNEXPECTED_CHARACTER_EXPECTING -->
-<resource key="EXPECTED_ASTERISK" dnt="false">Neočakávaný znak. Očakáva sa znak *.</resource>
-<!-- EXPECTING_CHAR -->
-<resource key="EXPECTING_CHAR" dnt="false">Očakáva sa znak</resource>
-<!-- UNTERMINATED_QUOTE -->
-<resource key="UNTERMINATED_QUOTE" dnt="false">Neukončené úvodzovky.</resource>
-<!-- UNEXPECTED_CHAR -->
-<resource key="UNEXPECTED_CHAR" dnt="false">Neočakávaný znak</resource>
-<!-- INVALID_SAVED_STATE_OBJECT -->
-<resource key="INVALID_SAVED_STATE_OBJECT" dnt="false">Neplatný objekt uloženého stavu</resource>
-<!-- PER_REQUEST_DISK_SPACE_LIMITS_EXCEEDED -->
-<resource key="PER_REQUEST_DISK_SPACE_LIMITS_EXCEEDED" dnt="false">Obmedzenia priestoru na disku pre požiadavku boli prekročené.</resource>
-<!-- POPVIEW_NO_VIEW_PUSHED -->
-<resource key="POPVIEW_NO_VIEW_PUSHED" dnt="false">popView(): Nebolo vložené žiadne zobrazenie.</resource>
-<!-- POPVIEW_NO_VIEW_PUSHED -->
-<resource key=">POPVIEW_NO_VIEW_PUSHED" dnt="false">popView(): Nebolo vložené žiadne zobrazenie.</resource>
-<!-- ONLY_HTTPSERVLETREQUEST_SUPPORTED -->
-<resource key="ONLY_HTTPSERVLETREQUEST_SUPPORTED" dnt="false">Podporovaná je iba požiadavka HttpServletRequest</resource>
-<!-- ONLY_HTTPSERVLETRESPONSE_SUPPORTED -->
-<resource key="ONLY_HTTPSERVLETRESPONSE_SUPPORTED" dnt="false">Podporovaná je iba odozva HttpServletResponse</resource>
-<!-- CANNOT_BE_NULL -->
-<resource key="CANNOT_BE_NULL" dnt="false">{0} nemôže byť null.</resource>
-<!-- NULL_REQUEST_ON_THIS_CONTEXT -->
-<resource key="NULL_REQUEST_ON_THIS_CONTEXT" dnt="false">Požiadavka je v tomto kontexte null.</resource>
-<!-- NULL_RESPONSE_ON_THIS_CONTEXT -->
-<resource key="NULL_RESPONSE_ON_THIS_CONTEXT" dnt="false">Odozva je v tomto kontexte null.</resource>
-<!-- UNSUPPORTED_CONVERSION -->
-<resource key="UNSUPPORTED_CONVERSION" dnt="false">Nepodporovaná konverzia z {0} na {1}</resource>
-<!-- NULL_NAME -->
-<resource key="NULL_NAME" dnt="false">Názov null</resource>
-<!-- NULL_VALUE -->
-<resource key="NULL_VALUE" dnt="false">Hodnota null</resource>
-<!-- PUTALL_OPERATION_NOT_SUPPORTED_FOR_WRAPPING -->
-<resource key="PUTALL_OPERATION_NOT_SUPPORTED_FOR_WRAPPING" dnt="false">Operácia putAll nie je podporovaná pre WrappingMap</resource>
-<!-- CLEAROPERATION -->
-<resource key="CLEAROPERATION" dnt="false">Operácia clear nie je podporovaná pre WrappingMap</resource>
-<!-- PROBLEM_LOADING -->
-<resource key="PROBLEM_LOADING" dnt="false">Problém pri zavádzaní...</resource>
-<!-- GRABBING_PIXELS -->
-<resource key="GRABBING_PIXELS" dnt="false">Počas obsadzovania zobrazovacích bodov:</resource>
-<!-- ERROR_FETCHING_IMAGE -->
-<resource key="ERROR_FETCHING_IMAGE" dnt="false">Chyba pri vyvolávaní obrázka. Obsadili sa {0} hodnoty zobrazovacích bodov obrázka {1} x {2}.</resource>
-<!-- EXCEEDED_GIF_COLOR_LIMIT -->
-<resource key="EXCEEDED_GIF_COLOR_LIMIT" dnt="false">Obmedzenie počtu farieb obrázka gif bolo prekročené.</resource>
-<!-- NO_SPACE_LEFT_FOR_TRANSPARENCY -->
-<resource key="NO_SPACE_LEFT_FOR_TRANSPARENCY" dnt="false">Pre priehľadnosť nezostal žiadny priestor</resource>
-<!-- DIFFERENT_LENGTHS_SOURCECOLORS_TARGETCOLORS -->
-<resource key="DIFFERENT_LENGTHS_SOURCECOLORS_TARGETCOLORS" dnt="false">Rôzne dĺžky - sourceColors a targetColors</resource>
-<!-- REGION_METADATA_CANNOT_NEST -->
-<resource key="REGION_METADATA_CANNOT_NEST" dnt="false">Zatiaľ nemožno vnoriť: {0} prvkov</resource>
-<!-- DUPLICATE_RENDERER_TYPE -->
-<resource key="DUPLICATE_RENDERER_TYPE" dnt="false">Duplicitný typ vykresľovača {0} pre množinu {1}</resource>
-<!-- NO_RETURNID_AVAILABLE_FOR_RETURNING_FROM_DIALOG -->
-<resource key="NO_RETURNID_AVAILABLE_FOR_RETURNING_FROM_DIALOG" dnt="false">Nie je k dispozícii žiadne returnId na vrátenie z dialógového okna. Obyčajne to znamená, že sa nenachádzate v dialógovom okne alebo že pageFlowScope nie je k dispozícii.</resource>
-<!-- TRAINRENDERER_ONLY_RENDERS_INSTANCE -->
-<resource key="TRAINRENDERER_ONLY_RENDERS_INSTANCE" dnt="false">TrainRenderer vykresľuje iba inštancie {0}, našlo sa {1}</resource>
-<!-- SELECTONE_SUBMITTEDVALUE_INDEX_OUTSIDE_BOUNDS -->
-<resource key="SELECTONE_SUBMITTEDVALUE_INDEX_OUTSIDE_BOUNDS" dnt="false">Index {0} pre SelectOne submittedValue je mimo rozsahu. Mal by byť v rozsahu 0 až {1}.</resource>
-<!-- SELECTONE_CANNOT_CONVERT_SUBMITTEDVALUE_INDEX_INTO_INTEGER -->
-<resource key="SELECTONE_CANNOT_CONVERT_SUBMITTEDVALUE_INDEX_INTO_INTEGER" dnt="false">SelectOne sa nepodarilo skonvertovať index {0} hodnoty submittedValue na int {1}</resource>
-<!-- DONOT_CALL_THIS_FOR_COLUMN_HEADERS -->
-<resource key="DONOT_CALL_THIS_FOR_COLUMN_HEADERS" dnt="false">Nevolať pre hlavičky stĺpcov</resource>
-<!-- NULL_CONTEXT_URL -->
-<resource key="NULL_CONTEXT_URL" dnt="false">contextURI je null</resource>
-<!-- CONTEXT_URI_ENDS_WITH_SLASH -->
-<resource key="CONTEXT_URI_ENDS_WITH_SLASH" dnt="false">URI kontextu pre {0} končí lomkou</resource>
-<!-- NULL_CONTEXTPATH -->
-<resource key="NULL_CONTEXTPATH" dnt="false">contextPath je null {0}</resource>
-<!-- REGISTERED_NULL_URI -->
-<resource key="REGISTERED_NULL_URI" dnt="false">Bolo zaregistrované URI s hodnotou null</resource>
-<!-- NULL_PATH_REGISTERED -->
-<resource key="NULL_PATH_REGISTERED" dnt="false">Pre {0} bola zaregistrovaná cesta s hodnotou null</resource>
-<!-- NO_BASE_PATH_REGISTERED -->
-<resource key="NO_BASE_PATH_REGISTERED" dnt="false">Nie je zaregistrovaná žiadna základná cesta</resource>
-<!-- KEYS_AND_VALUES_MUST_MATCH -->
-<resource key="KEYS_AND_VALUES_MUST_MATCH" dnt="false">Počet kľúčov a hodnôt sa musí zhodovať</resource>
-<!-- NOT_A_CHARACTER -->
-<resource key="NOT_A_CHARACTER" dnt="false">{0} nie je znak</resource>
-<!-- CANNOT_BE_PARSED -->
-<resource key="CANNOT_BE_PARSED" dnt="false">{0} nemožno syntakticky analyzovať do {1}</resource>
-<!-- NULL_TYPE -->
-<resource key="NULL_TYPE" dnt="false">typ je null</resource>
-<!-- CANNOT_COERCE_VALUE_OF_TYPE -->
-<resource key="CANNOT_COERCE_VALUE_OF_TYPE" dnt="false">Nepodarilo sa zmeniť hodnotu typu {0} na typ {1}</resource>
-<!-- CANNOT_BE_COERCED -->
-<resource key="CANNOT_BE_COERCED" dnt="false">{0} nemožno zmeniť na java.awt.Color</resource>
-<!-- CANNOT_FIND_FILE -->
-<resource key="CANNOT_FIND_FILE" dnt="false">{1} sa nenašlo</resource>
-<!-- DECIMALFORMATCONTEXT_NOT_CLONEABLE -->
-<resource key="DECIMALFORMATCONTEXT_NOT_CLONEABLE" dnt="false">DecimalFormatContext nemožno klonovať.</resource>
-<!-- USER_DEFINED_SUBCLASSES_NOT_SUPOORTED -->
-<resource key="USER_DEFINED_SUBCLASSES_NOT_SUPOORTED" dnt="false">Používateľom definované podtriedy nie sú podporované.</resource>
-<!-- UNKNOWN_READING_DIRECTION -->
-<resource key="UNKNOWN_READING_DIRECTION" dnt="false">Neznámy smer čítania: {0}</resource>
-<!-- FORMAT_PARSEOBJECT_FAIL -->
-<resource key="FORMAT_PARSEOBJECT_FAIL" dnt="false">Funkcia Format.parseObject(String) zlyhala</resource>
-<!-- CANNOT_FORMAT_GIVEN_OBJECT_AS_A_COLOR -->
-<resource key="CANNOT_FORMAT_GIVEN_OBJECT_AS_A_COLOR" dnt="false">Daný objekt nemožno formátovať ako farbu</resource>
-<!-- ILLEGAL_PATTERN_CHARACTER -->
-<resource key="ILLEGAL_PATTERN_CHARACTER" dnt="false">Neplatný znak vzoru {0}</resource>
-<!-- >ILLEGAL_PATTERN_CHARACTER -->
-<resource key=">ILLEGAL_PATTERN_CHARACTER" dnt="false">Neplatný znak vzoru {0}</resource>
-<!-- CONTENT_NOT_MULTIPART_FORM_DATA -->
-<resource key="CONTENT_NOT_MULTIPART_FORM_DATA" dnt="false">Obsah nepozostáva z dát formulára z viacerých častí</resource>
-<!-- ITEM_NOT_A_FILE -->
-<resource key="ITEM_NOT_A_FILE" dnt="false">Položka nie je súbor</resource>
-<!-- ITEM_ALREADY_BEEN_READ_PAST -->
-<resource key="ITEM_ALREADY_BEEN_READ_PAST" dnt="false">Položka už bola prečítaná.</resource>
-<!-- INPUT_STREAM_ALREADY_REQUESTED -->
-<resource key="INPUT_STREAM_ALREADY_REQUESTED" dnt="false">Vstupný tok už bol vyžiadaný.</resource>
-<!-- UPLOADED_FILE_EXCEEDED_MAXIMUM_ALLOWED_LENGTH -->
-<resource key="UPLOADED_FILE_EXCEEDED_MAXIMUM_ALLOWED_LENGTH" dnt="false">Dĺžka {0} bajtov odovzdaného súboru prekračuje maximálnu povolenú dĺžku ({1} bajtov)</resource>
-<!-- ITEM_ALREDY_BEEN_READ_PAST -->
-<resource key="ITEM_ALREDY_BEEN_READ_PAST" dnt="false">Položka už bola prečítaná.</resource>
-<!-- END_OF_FILE -->
-<resource key="END_OF_FILE" dnt="false">Koniec súboru</resource>
-<!-- UNDECLARED_PREFIX -->
-<resource key="UNDECLARED_PREFIX" dnt="false">Nedeklarovaná predpona: {0}</resource>
-<!-- NULL_PARSER -->
-<resource key="NULL_PARSER" dnt="false">syntaktický analyzátor je null</resource>
-<!-- NULL_ROOTCLASS_ROOTPARSER -->
-<resource key="NULL_ROOTCLASS_ROOTPARSER" dnt="false">rootClass aj rootParser sú null</resource>
-<!-- CIRCULAR_INCLUDE_DETECTED -->
-<resource key="CIRCULAR_INCLUDE_DETECTED" dnt="false">Zistilo sa cyklické zahrnutie objektu {0}.</resource>
-<!-- NULL_SKIN_ID -->
-<resource key="NULL_SKIN_ID" dnt="false">ID je null</resource>
-<!-- NULL_LOCALE_CONTEXT -->
-<resource key="NULL_LOCALE_CONTEXT" dnt="false">Kontext miestneho nastavenia je null</resource>
-<!-- NULL_ICONNAME -->
-<resource key="NULL_ICONNAME" dnt="false">iconName je null</resource>
-<!-- NULL_STYLESHEETNAME -->
-<resource key="NULL_STYLESHEETNAME" dnt="false">styleSheetName je null</resource>
-<!-- NO_SKIN_SPECIFIED -->
-<resource key="NO_SKIN_SPECIFIED" dnt="false">Nie je zadaný žiadny obal.</resource>
-<!-- NO_INPUTSTREAM -->
-<resource key="NO_INPUTSTREAM" dnt="false">inputStream je null</resource>
-<!-- NULL_PARSEMANAGER -->
-<resource key="NULL_PARSEMANAGER" dnt="false">parserManager je null</resource>
-<!-- REQUIRED_XSS_FILE_SOURCE_NOT_EXIST -->
-<resource key="REQUIRED_XSS_FILE_SOURCE_NOT_EXIST" dnt="false">Požadovaný súbor XSS {0} neexistuje.</resource>
-<!-- NULL_SOURCENAME -->
-<resource key="NULL_SOURCENAME" dnt="false">sourceName je null</resource>
-<!-- NULL_PROPERTYNAME -->
-<resource key="NULL_PROPERTYNAME" dnt="false">propertyName je null</resource>
-<!-- PROPERTYNODE_NAME_CANNOT_BE_NULL_OR_EMPTY -->
-<resource key="PROPERTYNODE_NAME_CANNOT_BE_NULL_OR_EMPTY" dnt="false">Názov objektu PropertyNode nemôže byť null alebo prázdny reťazec. Názov je {0} a hodnota je {1}.</resource>
-<!-- CHILD_NOT_PROPERTYNODE_INSTANCE -->
-<resource key="CHILD_NOT_PROPERTYNODE_INSTANCE" dnt="false">podradený objekt nie je inštanciou objektu PropertyNode</resource>
-<!-- CHIL_NOT_INCLUDEPROEPRTYNODE_INSTANCE -->
-<resource key="CHIL_NOT_INCLUDEPROEPRTYNODE_INSTANCE" dnt="false">podradený objekt nie je inštanciou objektu IncludePropertyNode</resource>
-<!-- NOT_NESTED_IN_UICOMPONENTTAG -->
-<resource key="NOT_NESTED_IN_UICOMPONENTTAG" dnt="false">Nie je vnorené v značke UIComponentTag</resource>
-<!-- NO_COMPONENT_ASSOCIATED_WITH_UICOMPONENTTAG -->
-<resource key="NO_COMPONENT_ASSOCIATED_WITH_UICOMPONENTTAG" dnt="false">K značke UIComponentTag nie je priradený žiadny komponent</resource>
-<!-- NAME_ATTRIBUTE_CANNOT_BE_EL_BOUND -->
-<resource key="NAME_ATTRIBUTE_CANNOT_BE_EL_BOUND" dnt="false">Atribút názvu nemôže byť viazaný na EL</resource>
-<!-- COMPOENENTDEF_CANNOT_RUN_AS_STANDALONE -->
-<resource key="COMPOENENTDEF_CANNOT_RUN_AS_STANDALONE" dnt="false">Komponent componentDef nemožno spustiť samostatne. Je potrebné spustiť ho v rámci stromu komponentov JSF.</resource>
-<!-- COMPONENTDEF_MUST_BE_INCLUDED_AS_CHILD_OF -->
-<resource key="COMPONENTDEF_MUST_BE_INCLUDED_AS_CHILD_OF" dnt="false">Komponent componentDef je potrebné zahrnúť ako podradený objekt objektu &lt;tr:componentRef&gt;.</resource>
-<!-- COMPONENTDEF_NOT_SUPPORT_EL -->
-<resource key="COMPONENTDEF_NOT_SUPPORT_EL" dnt="false">tr:componentDef nepodporuje EL pre var</resource>
-<!-- MUST_BE_SIMPLE_JSF_EL_EXPRESSION -->
-<resource key="MUST_BE_SIMPLE_JSF_EL_EXPRESSION" dnt="false">položky musia predstavovať jednoduchý výraz JSF EL</resource>
-<!-- VAR_CANNOT_BE_EXPRESSION -->
-<resource key="VAR_CANNOT_BE_EXPRESSION" dnt="false">var nemôže byť výraz</resource>
-<!-- VARSTATUS_CANNOT_BE_EXPRESSION -->
-<resource key="VARSTATUS_CANNOT_BE_EXPRESSION" dnt="false">varStatus nemôže byť výraz</resource>
-<!-- MUST_POINT_TO_LIST_OR_ARRAY -->
-<resource key="MUST_POINT_TO_LIST_OR_ARRAY" dnt="false">items musí smerovať na zoznam alebo na pole</resource>
-<!-- MUST_SPECIFY_BEGIN_AND_END -->
-<resource key="MUST_SPECIFY_BEGIN_AND_END" dnt="false">položky begin a end by mali byť zadané, ak nie je zadaná položka items</resource>
-<!-- MUST_NOT_HAVE_SAME_VALUE -->
-<resource key="MUST_NOT_HAVE_SAME_VALUE" dnt="false">var a varStatus nesmú mať rovnakú hodnotu</resource>
-<!-- BEGIN_BELOW_ZERO -->
-<resource key="BEGIN_BELOW_ZERO" dnt="false">begin &lt; 0</resource>
-<!-- STEP_BELOW_ONE -->
-<resource key="STEP_BELOW_ONE" dnt="false">step &lt; 1</resource>
-<!-- RESETACTIONLISTENER_MUST_INSIDE_UICOMPONENT_TAG -->
-<resource key="RESETACTIONLISTENER_MUST_INSIDE_UICOMPONENT_TAG" dnt="false">ResetActionListener sa musí nachádzať v značke UIComponent.</resource>
-<!-- RETURNACTIONLISTENER_MUST_INSIDE_UICOMPONENT_TAG -->
-<resource key="RETURNACTIONLISTENER_MUST_INSIDE_UICOMPONENT_TAG" dnt="false">returnActionListener sa musí nachádzať v značke UIComponent.</resource>
-<!-- SETACTIONLISTENER_MUST_INSIDE_UICOMPONENT_TAG -->
-<resource key="SETACTIONLISTENER_MUST_INSIDE_UICOMPONENT_TAG" dnt="false">setActionListener sa musí nachádzať vo vnútri značky UIComponent.</resource>
-<!-- SETACTIONLISTENERS_TO_MUST_BE_EL_EXPRESSION -->
-<resource key="SETACTIONLISTENERS_TO_MUST_BE_EL_EXPRESSION" dnt="false">Atribút to položky setActionListener musí byť výraz EL.</resource>
-<!-- COLOR_CODE_DOES_NOT_START_WITH_POUNDSIGN -->
-<resource key="COLOR_CODE_DOES_NOT_START_WITH_POUNDSIGN" dnt="false">Kód farby {0} v {1} nezačína reťazcom #</resource>
-<!-- METHOD_CHANGED_TO_GETRENDERER -->
-<resource key="METHOD_CHANGED_TO_GETRENDERER" dnt="false">Táto metóda sa zmenila na getRenderer(RenderingContext, UINode)</resource>
-<!-- REPLACED_BY_GETINDEXEDNODELIST -->
-<resource key="REPLACED_BY_GETINDEXEDNODELIST" dnt="false">Vo verzii 2.0 nahradené funkciou getIndexedNodeList()</resource>
-<!-- REUSING_ROLE_INDEX -->
-<resource key="REUSING_ROLE_INDEX" dnt="false">Index rolí sa opakovane používa</resource>
-<!-- ATTEMP_TO_REGISTER_NULL_RENDERER -->
-<resource key="ATTEMP_TO_REGISTER_NULL_RENDERER" dnt="false">Došlo k pokusu o registráciou vykresľovača s hodnotou null pre {0}</resource>
-<!-- ONLY_CONTEXTBASEDCONFIGURATION_SUPPORTED -->
-<resource key="ONLY_CONTEXTBASEDCONFIGURATION_SUPPORTED" dnt="false">Podporované je iba ContextBasedConfiguration</resource>
-<!-- FACET_MAY_NOT_BE_SET_AFTER_RENDERERMANAGER_HAS_BEEN_ASSIGNED -->
-<resource key="FACET_MAY_NOT_BE_SET_AFTER_RENDERERMANAGER_HAS_BEEN_ASSIGNED" dnt="false">Aspekt nemožno nastaviť po priradení RendererManager.</resource>
-<!-- ILLEGAL_TO_SET_CHILDREN -->
-<resource key="ILLEGAL_TO_SET_CHILDREN" dnt="false">Nastavenie podradených objektov pre {0} je neprípustné</resource>
-<!-- ILLEGAL_TO_ADD_CHILDREN -->
-<resource key="ILLEGAL_TO_ADD_CHILDREN" dnt="false">Pridanie podradených objektov k {0} je neprípustné</resource>
-<!-- ILLEGAL_TO_REMOVE_CHILDREN -->
-<resource key="ILLEGAL_TO_REMOVE_CHILDREN" dnt="false">Odstránenie podradených objektov z {0} je neprípustné</resource>
-<!-- ILLEGAL_TO_SET_CHILDREN_ON_UNMODIFIABLECOMPOUNDNODELIST -->
-<resource key="ILLEGAL_TO_SET_CHILDREN_ON_UNMODIFIABLECOMPOUNDNODELIST" dnt="false">Nastavenie podradených objektov pre UnmodifiableCompoundNodeList je neprípustné</resource>
-<!-- ILLEGAL_TO_ADD_CHILDREN_ON_UNMODIFIABLECOMPOUNDNODELIST -->
-<resource key="ILLEGAL_TO_ADD_CHILDREN_ON_UNMODIFIABLECOMPOUNDNODELIST" dnt="false">Pridanie podradených objektov k UnmodifiableCompoundNodeList je neprípustné</resource>
-<!-- ILLEGAL_TO_REMOVE_CHILDREN_ON_UNMODIFIABLECOMPOUNDNODELIST -->
-<resource key="ILLEGAL_TO_REMOVE_CHILDREN_ON_UNMODIFIABLECOMPOUNDNODELIST" dnt="false">Odstránenie podradených objektov z UnmodifiableCompoundNodeList je neprípustné</resource>
-<!-- ADAPTER_CLASS_NOT_IMPLEMENT_BEANDOADAPTER -->
-<resource key="ADAPTER_CLASS_NOT_IMPLEMENT_BEANDOADAPTER" dnt="false">V triede adaptéra nie je implementované BeanDOAdapter</resource>
-<!-- NOT_AN_INSTANCE -->
-<resource key="NOT_AN_INSTANCE" dnt="false">{0} nie je inštanciou {1}</resource>
-<!-- NULL_LEFTSIDEVALUE -->
-<resource key="NULL_LEFTSIDEVALUE" dnt="false">leftSideValue je null</resource>
-<!-- NULL_RIGHTSIDEVALUE -->
-<resource key="NULL_RIGHTSIDEVALUE" dnt="false">rightSideValue je null</resource>
-<!-- UNKNOWN_COMPARISON -->
-<resource key="UNKNOWN_COMPARISON" dnt="false">Neznáme porovnanie</resource>
-<!-- TEST_BOUNDVALUE_REQUIRED -->
-<resource key="TEST_BOUNDVALUE_REQUIRED" dnt="false">Vyžaduje sa testovacia hodnota BoundValue</resource>
-<!-- NULL_LIST_ARGUMENT -->
-<resource key="NULL_LIST_ARGUMENT" dnt="false">Argument zoznamu je null</resource>
-<!-- NULL_DATA_OBJECT_ARGUMENT -->
-<resource key="NULL_DATA_OBJECT_ARGUMENT" dnt="false">Argument objektu dát je null</resource>
-<!-- NO_FACTORY_REGISTERED -->
-<resource key="NO_FACTORY_REGISTERED" dnt="false">Pre {0} nie je registrované žiadne factory</resource>
-<!-- NULL_BASESCORER -->
-<resource key="NULL_BASESCORER" dnt="false">baseScorer je null</resource>
-<!-- NULL_BASESCORE -->
-<resource key="NULL_BASESCORE" dnt="false">baseScore je null</resource>
-<!-- FACET_NOT_SUPPORTED -->
-<resource key="FACET_NOT_SUPPORTED" dnt="false">Aspekt {0} nie je podporovaný v {1}</resource>
-<!-- NUMBER_OF_KEYS_AND_VALUES_MUCH_MATCH -->
-<resource key="NUMBER_OF_KEYS_AND_VALUES_MUCH_MATCH" dnt="false">Počet kľúčov a hodnôt sa musí zhodovať</resource>
-<!-- CHILD_NOT_NULL_NOT_ICONNODE_INSTANCE -->
-<resource key="CHILD_NOT_NULL_NOT_ICONNODE_INSTANCE" dnt="false">podradený objekt nie je null a nie je inštanciou objektu IconNode</resource>
-<!-- NULL_FAMILY -->
-<resource key="NULL_FAMILY" dnt="false">Množina je null</resource>
-<!-- NON_NULL_CHILD_NOT_SKINPROPERTYNODE_INSTANCE -->
-<resource key="NON_NULL_CHILD_NOT_SKINPROPERTYNODE_INSTANCE" dnt="false">Podradený objekt nie je null a nie je inštanciou objektu SkinPropertyNode</resource>
-<!-- RENDERINGCONTEXT_HAS_BEEN_CREATED -->
-<resource key="RENDERINGCONTEXT_HAS_BEEN_CREATED" dnt="false">RenderingContext už bol vytvorený.</resource>
-<!-- NOT_SUPERCLASS_OF -->
-<resource key="NOT_SUPERCLASS_OF" dnt="false">{0} nie je supertriedou triedy {1}</resource>
-<!-- UNEXPECTED_REFLECTION -->
-<resource key="UNEXPECTED_REFLECTION" dnt="false">Neočakávaná výnimka reflexie: {0}</resource>
-<!-- JAVASCRIPT_NOT_SUPPORT_NULL_KEYS -->
-<resource key="JAVASCRIPT_NOT_SUPPORT_NULL_KEYS" dnt="false">Jazyk Javascript nepodporuje kľúče s hodnotou null</resource>
-<!-- ENCODING_UNSUPPORTED_BY_JVM -->
-<resource key="ENCODING_UNSUPPORTED_BY_JVM" dnt="false">JVM nepodporuje kódovanie {0}</resource>
-<!-- FILE_DOWNLOAD_LISTENER_REQUIRES_SERVLET -->
-<resource key="FILE_DOWNLOAD_LISTENER_REQUIRES_SERVLET" dnt="false">fileDownloadActionListener podporuje iba API servletu.</resource>
-<!-- FILEDOWNLOADACTIONLISTENER_MUST_INSIDE_UICOMPONENT_TAG -->
-<resource key="FILEDOWNLOADACTIONLISTENER_MUST_INSIDE_UICOMPONENT_TAG" dnt="false">fileDownloadActionListener musí byť v značke UIComponent pre komponent &quot;command&quot;.</resource>
-<!-- FILEDOWNLOADACTIONLISTENERS_METHOD_MUST_BE_EL_EXPRESSION -->
-<resource key="FILEDOWNLOADACTIONLISTENERS_METHOD_MUST_BE_EL_EXPRESSION" dnt="false">Atribút method objektu fileDownloadActionListener musí byť výraz EL.</resource>
-<!-- STATUS_INDICATOR_MISSING_ICONS -->
-<resource key="STATUS_INDICATOR_MISSING_ICONS" dnt="false">Komponent statusIndicator vyžaduje ikonu ready aj busy. Jedna z nich chýba.</resource>
-<!-- COMPONENT_REQUIRES_FORM -->
-<resource key="COMPONENT_REQUIRES_FORM" dnt="false">Komponent {0} sa musí nachádzať vo formulári, aby pracoval správne.</resource>
-<!-- CANNOT_FIND_TIMEZONE -->
-<resource key="CANNOT_FIND_TIMEZONE" dnt="false">Požadovalo sa časové pásmo s ID {0}, ktoré však nie je k dispozícii prostredníctvom rozhrania API TimeZone.getTimeZone(ID reťazca). Skontrolujte, či sa ID zhoduje (vrátane veľkých/malých písmen) s ID vráteným metódou TimeZone.getAvailableIDs()</resource>
-<!-- INVALID_TIMEZONE_IN_CONFIG -->
-<resource key="INVALID_TIMEZONE_IN_CONFIG" dnt="false">Súbor trinidad-config.xml obsahuje neplatnú hodnotu pre časové pásmo ({0}). Namiesto nej sa použije predvolené časové pásmo.</resource>
-<!-- DEPRECATED_TRIGGER_SYNTAX -->
-<resource key="DEPRECATED_TRIGGER_SYNTAX" dnt="false">Čiastočný spúšťač {0} z {1} s podporovanou syntaxou partialTriggers sa nenašiel. Našiel sa čiastočný spúšťač so zastaranou syntaxou. Použite podporovanú syntax.</resource>
-<!-- DATETIMERANGEVALIDATOR_REQUIRES_VALUEHOLDER -->
-<resource key="DATETIMERANGEVALIDATOR_REQUIRES_EDITABLEVALUEHOLDER" dnt="false">Na overenie klienta pomocou validátora DateTimeRangeValidator je potrebné, aby bol komponent EditableValueHolder. Overenie klienta pre komponent {0} bude deaktivované.</resource>
-</resources>
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!--
+  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+  or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+  distributed with this work for additional information
+  regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+  to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+  "License"); you may not use this file except in compliance
+  with the License. You may obtain a copy of the License at
+
+  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+  Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+  software distributed under the License is distributed on an
+  "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+  KIND, either express or implied. See the License for the
+  specific language governing permissions and limitations
+  under the License.
+
+-->
+<!DOCTYPE resources SYSTEM "rts.dtd">
+<resources xmlns="http://myfaces.apache.org/trinidad/rts" package="org.apache.myfaces.trinidadinternal.resource">
+<!-- UNKNOWN_AGENT_ATTRIBUTES_CREATE_WITH_UNKNOWN -->
+<resource key="UNKNOWN_AGENT_ATTRIBUTES_CREATE_WITH_UNKNOWN" dnt="false">Agent používateľa {0} je neznámy; vytvára sa agent s neznámymi atribútmi.</resource>
+<!-- UNKNOWN_AGENT_TYPE_CREATE_WITH_NULL -->
+<resource key="UNKNOWN_AGENT_TYPE_CREATE_WITH_NULL" dnt="false">Typ agenta je neznámy; vytvára sa agent s atribútmi null.</resource>
+<!-- CANNOT_GET_CAPABILITIES -->
+<resource key="CANNOT_GET_CAPABILITIES" dnt="false">nepodarilo sa načítať funkcie z dokumentu funkcií</resource>
+<!-- CANNOT_LOCATE_CAPABILITIES_DOCUMENT -->
+<resource key="CANNOT_LOCATE_CAPABILITIES_DOCUMENT" dnt="false">Nepodarilo sa vyhľadať dokument funkcií</resource>
+<!-- CANNOT_RESOLVE_CAPABILITIES_FILE -->
+<resource key="CANNOT_RESOLVE_CAPABILITIES_FILE" dnt="false">Nemožno rozpoznať súbor funkcií</resource>
+<!-- INVALID_DEPENDENCY -->
+<resource key="INVALID_DEPENDENCY" dnt="false">V zahrnutí podľa referencie sa našla neplatná závislosť</resource>
+<!-- REFERENCE_ID_NOT_FOUND -->
+<resource key="REFERENCE_ID_NOT_FOUND" dnt="false">Referencia na ID {0} sa nenašla</resource>
+<!-- FAIL_PARSE_CAPABILITIES_DOCUMENT -->
+<resource key="FAIL_PARSE_CAPABILITIES_DOCUMENT" dnt="false">Nepodarilo sa syntakticky analyzovať dokument funkcií</resource>
+<!-- UNABLE_PARSE_AGENT_STRING -->
+<resource key="UNABLE_PARSE_AGENT_STRING" dnt="false">Nemožno syntakticky analyzovať reťazec agenta</resource>
+<!-- ELEMENT_MISSING_ATTRIBUTES -->
+<resource key="ELEMENT_MISSING_ATTRIBUTES" dnt="false">Prvok {0} má chýbajúce (alebo prázdne) atribúty</resource>
+<!-- FAIL_PARSE_CAPABILITIES_DATA_DOCUMENT -->
+<resource key="FAIL_PARSE_CAPABILITIES_DATA_DOCUMENT" dnt="false">Nepodarilo sa syntakticky analyzovať dokument dát funkcií</resource>
+<!-- UNABLE_PARSE_MODEL_STRING -->
+<resource key="UNABLE_PARSE_MODEL_STRING" dnt="false">Nemožno syntakticky analyzovať reťazec modelu</resource>
+<!-- INVALID_CAPABILITY_DATA_URL -->
+<resource key="INVALID_CAPABILITY_DATA_URL" dnt="false">Adresa URL dát funkcií {0} je neplatná</resource>
+<!-- CANNOT_FIND_SAVED_VIEW_STATE -->
+<resource key="CANNOT_FIND_SAVED_VIEW_STATE" dnt="false">Uložený stav pohľadu pre token {0} sa nenašiel</resource>
+<!-- NO_STRUCTURE_ROOT_AVAILABLE -->
+<resource key="NO_STRUCTURE_ROOT_AVAILABLE" dnt="false">Nie je k dispozícii žiadna štruktúra ani hlavný adresár</resource>
+<!-- NO_STRUCTURE_AVAILABLE -->
+<resource key="NO_STRUCTURE_AVAILABLE" dnt="false">Nie je k dispozícii žiadna štruktúra</resource>
+<!-- IGNORING_SERVLET_INIT_PARAM -->
+<resource key="IGNORING_SERVLET_INIT_PARAM" dnt="false">Ignoruje sa parameter init servletu:{0} nemožno syntakticky analyzovať:{1}</resource>
+<!-- CANNOT_LOAD_VIEWHANDLER -->
+<resource key="CANNOT_LOAD_VIEWHANDLER" dnt="false">Nepodarilo sa zaviesť ViewHandler {0}</resource>
+<!-- DUPLICATE_VIEWHANDLER_REGISTRATION -->
+<resource key="DUPLICATE_VIEWHANDLER_REGISTRATION" dnt="false">ViewHandler aplikácie Trinidad je zaregistrovaný viackrát. Aby ste sa vyhli problémom s inicializáciou, zabezpečte, aby sa zaviedol len jeden súbor jar implementácie Trinidad</resource>
+<!-- TIMESTAMP_CHECKING_ENABLED_SHOULDNOT_IN_PRODUCTION -->
+<resource key="TIMESTAMP_CHECKING_ENABLED_SHOULDNOT_IN_PRODUCTION" dnt="false">Aplikácia Apache Trinidad je spustená s kontrolou časových známok. Táto funkcia by sa nemala používať v produkčnom prostredí. Pozrite si vlastnosť {0} v súbore WEB-INF/web.xml.</resource>
+<!-- CANNOT_LOAD_URL -->
+<resource key="CANNOT_LOAD_URL" dnt="false">Nepodarilo sa zaviesť {0}</resource>
+<!-- CANNOT_INSTANTIATE_UPLOADEDFILEPROCESSOR -->
+<resource key="CANNOT_INSTANTIATE_UPLOADEDFILEPROCESSOR" dnt="false">Nepodarilo sa vytvoriť inštanciu UploadedFileProcessor</resource>
+<!-- RUNNING_IN_DEBUG_MODE -->
+<resource key="RUNNING_IN_DEBUG_MODE" dnt="false">Aplikácia Trinidad je spustená v režime ladenia. Túto funkciu nepoužívajte v produkčnom prostredí. Pozrite si: {0}</resource>
+<!-- ELEMENT_NOT_UNDERSTOOD -->
+<resource key="ELEMENT_NOT_UNDERSTOOD" dnt="false">Prvok {0} nebol rozpoznaný</resource>
+<!-- NOT_SUPPORT_EL_EXPRESSION -->
+<resource key="NOT_SUPPORT_EL_EXPRESSION" dnt="false">Prvok {0} nepodporuje výrazy EL.</resource>
+<!-- ELEMENT_ONLY_ACCEPT_INTEGER -->
+<resource key="ELEMENT_ONLY_ACCEPT_INTEGER" dnt="false">Prvok {0} akceptuje iba celočíselné hodnoty</resource>
+<!-- CANNOT_FIND_CONTEXT_CLASS_LOADER -->
+<resource key="CANNOT_FIND_CONTEXT_CLASS_LOADER" dnt="false">Zavádzač triedy kontextu sa nenašiel.</resource>
+<!-- CONFIGURATOR_SERVICES_INITIALIZED -->
+<resource key="CONFIGURATOR_SERVICES_INITIALIZED" dnt="false">Služby konfigurátora sú už inicializované.</resource>
+<!-- REQUESTCONTEXT_NOT_PROPERLY_RELEASED -->
+<resource key="REQUESTCONTEXT_NOT_PROPERLY_RELEASED" dnt="false">Kontext RequestContext nebol správne uvoľnený pri predchádzajúcej požiadavke.</resource>
+<!-- UNABLE_SET_REQUEST_CHARACTER -->
+<resource key="UNABLE_SET_REQUEST_CHARACTER" dnt="false">Nemožno nastaviť kódovanie znakov požiadavky na {0}, pretože parametre požiadavky už boli načítané.</resource>
+<!-- RETURNFROMDIALOG_KEY_NOT_AVAILABLE -->
+<resource key="RETURNFROMDIALOG_KEY_NOT_AVAILABLE" dnt="false">Pre returnFromDialog nie je k dispozícii žiadny kľúč DialogUsedRK, ktorý má vykonať požadovanú akciu.</resource>
+<!-- CANNOT_QUEUE_RETURN_EVENT -->
+<resource key="CANNOT_QUEUE_RETURN_EVENT" dnt="false">Udalosť návratu sa nepodarilo zaradiť do frontu: neexistuje žiadny zdroj spustenia</resource>
+<!-- RENDERKIT_NOT_SUPPORT_DIALOGRENDERKITSERVICE -->
+<resource key="RENDERKIT_NOT_SUPPORT_DIALOGRENDERKITSERVICE" dnt="false">RenderKit {0} nepodporuje DialogRenderKitService a nemožno ho používať na spúšťanie dialógových okien; namiesto toho sa použije samostatné okno.</resource>
+<!-- HTTPSESSION_USED_FOR_CHANGE_PERSISTENCE -->
+<resource key="HTTPSESSION_USED_FOR_CHANGE_PERSISTENCE" dnt="false">Aplikácia Apache Trinidad používa HTTPSession na perzistenciu zmien</resource>
+<!-- CHANGE_MANAGER_CREATION_FAILED -->
+<resource key="CHANGE_MANAGER_CREATION_FAILED" dnt="false">Nemožno vytvoriť ChangeManager: {0}</resource>
+<!-- CANNOT_FIND_PARTIAL_TRIGGER -->
+<resource key="CANNOT_FIND_PARTIAL_TRIGGER" dnt="false">Nepodarilo sa nájsť čiastočný spúšťač {0} z {1}</resource>
+<!-- NEEDED_COMPONENT_NULL_NO_SCRIPT_WRITTEN -->
+<resource key="NEEDED_COMPONENT_NULL_NO_SCRIPT_WRITTEN" dnt="false">Komponent je null, no vyžaduje sa pre ID klienta, a preto sa nezapísal žiadny skript</resource>
+<!-- NULL_CLIENT_ID_NO_SCRIPT_RENDERED -->
+<resource key="NULL_CLIENT_ID_NO_SCRIPT_RENDERED" dnt="false">ID klienta je null, nevykreslil sa žiadny skript</resource>
+<!-- CANNOT_CREATE_CONVERTER_LIKELY_BECAUSE_NO_CONVERTER_REGISTERED -->
+<resource key="CANNOT_CREATE_CONVERTER_LIKELY_BECAUSE_NO_CONVERTER_REGISTERED" dnt="false">Vykonal sa pokus o vytvorenie konvertora pre typ {0}, no pokus nebol úspešný. Pravdepodobnou príčinou je, že nie je zaregistrovaný žiadny konvertor.</resource>
+<!-- NULL_CLINET_ID_NO_SCRIPT_RENDERED -->
+<resource key="NULL_CLINET_ID_NO_SCRIPT_RENDERED" dnt="false">ID klienta je null, nevykreslil sa žiadny skript</resource>
+<!-- FAIL_INSTANTIATE_PROPERTY -->
+<resource key="FAIL_INSTANTIATE_PROPERTY" dnt="false">Vytvorenie inštancie vlastnosti {0} zlyhalo.</resource>
+<!-- CANNOT_GET_UNIQUE_NAME -->
+<resource key="CANNOT_GET_UNIQUE_NAME" dnt="false">Nepodarilo sa načítať jednoznačný názov.</resource>
+<!-- ELAPSED_TIME_ENCODING_GIF -->
+<resource key="ELAPSED_TIME_ENCODING_GIF" dnt="false">Uplynutý čas: {0} s. na zakódovanie súboru gif</resource>
+<!-- LAF_NOT_FOUND -->
+<resource key="LAF_NOT_FOUND" dnt="false">laf {0} sa nenašlo.</resource>
+<!-- ILLEGAL_CHARACTER_IN_ATTRIBUTE -->
+<resource key="ILLEGAL_CHARACTER_IN_ATTRIBUTE" dnt="false">V atribúte name sa zistil neprípustný znak (medzera).</resource>
+<!-- INCORRECTLY_SET_NAME_ATTRIBUTE -->
+<resource key="INCORRECTLY_SET_NAME_ATTRIBUTE" dnt="false">Atribút name je nesprávne nastavený na hodnotu name.</resource>
+<!-- NAME_ATTRIBUTE_OF_TARGET_WILL_CAUSE_JAVASCRIPT_ERROR -->
+<resource key="NAME_ATTRIBUTE_OF_TARGET_WILL_CAUSE_JAVASCRIPT_ERROR" dnt="false">Atribút name je nastavený na hodnotu target, čo spôsobí chyby jazyka Javascript.</resource>
+<!-- UNNECESSARY_NAME_ATTRIBUTE_START_WITH_JAVASCRIPT -->
+<resource key="UNNECESSARY_NAME_ATTRIBUTE_START_WITH_JAVASCRIPT" dnt="false">Hodnota atribútu {0} začína reťazcom javascript:. Nie je to potrebné a v skutočnosti to môže viesť k chybám jazyka Javascript.</resource>
+<!-- ELEMENTS_NOT_CLOSED -->
+<resource key="ELEMENTS_NOT_CLOSED" dnt="false">Prvky nie sú uzavreté:</resource>
+<!-- COMMENTS_CANNOT_INCLUDE -->
+<resource key="COMMENTS_CANNOT_INCLUDE" dnt="false">Poznámky nemôžu obsahovať znaky --</resource>
+<!-- ENDING_WHEN_OTHER_EXPECTED -->
+<!-- The first two parameters to ENDING_WHEN_OTHER_EXPECTED will be XML  -->
+<!-- tag names. The error occurs when we're parsing a .jspx file, and an -->
+<!-- end tag is encountered that does not match the currently active tag. -->
+<!-- Parameter 2 will be an integer.                   -->
+<!--                                   -->
+<!-- For example if we parsed this:                    -->
+<!--  <topTag>                              -->
+<!--   <innerTag>                            -->
+<!--   </errorTag>                           -->
+<!--  </topTag>                             -->
+<!-- then {0} => "errorTag"; {1} => "topTag"; {2} => 2          -->
+<resource key="ENDING_WHEN_OTHER_EXPECTED" dnt="false">Ukončuje sa {0}, keď sa očakáva {1}. Iterácie: {2}</resource>
+<!-- ATTRIBUTE_OUTSIDE_ELEMENT -->
+<resource key="ATTRIBUTE_OUTSIDE_ELEMENT" dnt="false">Atribút sa zapisuje mimo prvku</resource>
+<!-- DUPLICATE_ATTRIBUTE_OUTPUT -->
+<resource key="DUPLICATE_ATTRIBUTE_OUTPUT" dnt="false">Atribút {0} sa vo výstupe nachádza dvakrát. Namiesto toho sa zapíše ako duplicate_{1}.</resource>
+<!-- ELEMENT_END_NAME_NOT_MATCH_START_NAME -->
+<resource key="ELEMENT_END_NAME_NOT_MATCH_START_NAME" dnt="false">Názov konca prvku {0} nezodpovedá názvu začiatku {1}</resource>
+<!-- GROUPNODE_REFER_INVALID_GROUP_NODE -->
+<resource key="GROUPNODE_REFER_INVALID_GROUP_NODE" dnt="false">GroupNode {0} neodkazuje na žiadny platný uzol.</resource>
+<!-- CREATE_MODEL_EXCEPTION -->
+<resource key="CREATE_MODEL_EXCEPTION" dnt="false">Pri vytváraní modelu {0} sa vyskytla výnimka</resource>
+<!-- INVALID_EL_EXPRESSION -->
+<resource key="INVALID_EL_EXPRESSION" dnt="false">Výraz EL {0} je neplatný alebo vrátil nesprávnu hodnotu.</resource>
+<!-- RESOURCE_BUNDLE_NOT_FOUND -->
+<resource key="RESOURCE_BUNDLE_NOT_FOUND" dnt="false">Zväzok prostriedkov {0} sa nenašiel.</resource>
+<!-- ERR_CLOSING_FILE -->
+<resource key="ERR_CLOSING_FILE" dnt="false">chyba pri zatváraní súboru: {0}</resource>
+<!-- ERR_GET_REGION_METADATA_FILE -->
+<resource key="ERR_GET_REGION_METADATA_FILE" dnt="false">Chyba pri získavaní súborov metadát oblasti: {0}</resource>
+<!-- ERR_READ_REGION_METADATA_FILE -->
+<resource key="ERR_READ_REGION_METADATA_FILE" dnt="false">Chyba pri čítaní súboru metadát oblasti: {0}</resource>
+<!-- REPLACE_COMPONENTTYPE_JSPURI -->
+<resource key="REPLACE_COMPONENTTYPE_JSPURI" dnt="false">jspUri {0} bolo nahradené {1} pre componentType: {2}</resource>
+<!-- UNKNOWN_ELEMENT -->
+<resource key="UNKNOWN_ELEMENT" dnt="false">Neznámy prvok: {0} v {1}</resource>
+<!-- MISSING_AT -->
+<resource key="MISSING_AT" dnt="false">&lt;{0}&gt; chýba v {1}</resource>
+<!-- EXCEPTION_AT -->
+<resource key="EXCEPTION_AT" dnt="false">Výnimka v {0}</resource>
+<!-- RENDERER_INSTANTIATION_FAILED -->
+<resource key="RENDERER_INSTANTIATION_FAILED" dnt="false">Vytvorenie inštancie vykresľovača {0} zlyhalo</resource>
+<!-- RENDERER_NOT_FOUND -->
+<resource key="RENDERER_NOT_FOUND" dnt="false">Vykresľovač {0} sa nenašiel pre množinu komponentov {1}</resource>
+<!-- NO_SKIN_FACTORY -->
+<resource key="NO_SKIN_FACTORY" dnt="false">SkinFactory neexistuje</resource>
+<!-- STYLESHEETDOCUMENT_ID_NOT_MATCH_LOCAL_SKIN -->
+<resource key="STYLESHEETDOCUMENT_ID_NOT_MATCH_LOCAL_SKIN" dnt="false"> Skin {0} zadaný v requestMap sa použije, aj keď sa styleSheetDocumentId pre skin spotrebiteľa v requestMap nezhoduje so styleSheetDocument ID lokálneho skinu. Toto ovplyvní výkon, pretože hárky štýlov spotrebiteľa a producenta nie je možné zdieľať. Triedy štýlov producenta sa nebudú komprimovať, aby sa predišlo konfliktom. Dôvodom toho, že ID sa nezhodujú, môže byť fakt, že súbory jar producenta a spotrebiteľa nie sú identické. Napríklad jeden môže mať trinidad-skins.xml skin-additions v súbore jar v ceste triedy, ktorý ten druhý nemá.</resource>
+<!-- STYLESHEETDOCUMENT_ID_NOT_IN_REQUESTMAP -->
+<resource key="STYLESHEETDOCUMENT_ID_NOT_IN_REQUESTMAP" dnt="false"> Skin {0} zadaný v requestMap sa použije, aj keď sa styleSheetDocumentId pre skin spotrebiteľa nenachádzal v requestMap. Toto ovplyvní výkon, pretože hárky štýlov producenta a spotrebiteľa nie je možné zdieľať.</resource>
+<!-- REQUESTMAP_SKIN_NOT_USED_BECAUSE_NOT_EXIST -->
+<resource key="REQUESTMAP_SKIN_NOT_USED_BECAUSE_NOT_EXIST" dnt="false">Obal {0} zadaný v súbore requestMap sa nepoužije, pretože neexistuje.</resource>
+<!-- CANNOT_GET_SKIN_FROM_SKINFACTORY -->
+<resource key="CANNOT_GET_SKIN_FROM_SKINFACTORY" dnt="false">Nepodarilo sa načítať obal {0} z SkinFactory</resource>
+<!-- SKIN_CIRCULAR_INCLUDE_ERROR -->
+<resource key="SKIN_CIRCULAR_INCLUDE_ERROR" dnt="false">Našla sa cyklická závislosť v ikone referencie skinu {0}</resource>
+<!-- NULL_SKINADDITION -->
+<resource key="NULL_SKINADDITION" dnt="false">Do addSkinAddition bol odovzdaný objekt SkinAddition s hodnotou null.</resource>
+<!-- INVALID_TRANSLATION_SOURCE_VE_TYPE -->
+<resource key="INVALID_TRANSLATION_SOURCE_VE_TYPE" dnt="false">Translation-source ValueExpression pre skin nie je očakávaného typu Map alebo ResourceBundle, preto sa bude ignorovať.</resource>
+<!-- BOTH_BUNDLENAME_TRANSLATIONSOURCE_SET -->
+<resource key="BOTH_BUNDLENAME_TRANSLATIONSOURCE_SET" dnt="false">Nie je možné nastaviť bundle-name a zároveň translation-source. Prednosť bude mať bundle-name.</resource>
+<!-- TRANSLATION_SOURCE_NOT_EL -->
+<resource key="TRANSLATION_SOURCE_NOT_EL" dnt="false">Translation-source musí byť výraz EL. Skontrolujte súbor trinidad-skins.xml.</resource>
+<!-- FILE_HANDLER_NOT_SET_IN_SERVLETCONTEXT -->
+<resource key="FILE_HANDLER_NOT_SET_IN_SERVLETCONTEXT" dnt="false">Popisovač java.io.File (javax.servlet.context.tempdir) nie je nastavený v ServletContext</resource>
+<!-- RENDERINGCONTEXT_NOT_AVAILABLE -->
+<resource key="RENDERINGCONTEXT_NOT_AVAILABLE" dnt="false">RenderingContext nie je k dispozícii</resource>
+<!-- CANNOT_LOCATE_HTMLRENDERKIT -->
+<resource key="CANNOT_LOCATE_HTMLRENDERKIT" dnt="false">Základný vykresľovač HTMLRenderKit sa nenašiel</resource>
+<!-- CANNOT_FIND_HTML_RENDERER -->
+<resource key="CANNOT_FIND_HTML_RENDERER" dnt="false">Nepodarilo sa nájsť základný vykresľovač HTML pre {0}, typ = {1}</resource>
+<!-- CANNOT_GET_STYLESHEET_CACHE -->
+<resource key="CANNOT_GET_STYLESHEET_CACHE" dnt="false">Nepodarilo sa načítať cache hárkov štýlov</resource>
+<!-- MODEL_NOT_SPECIFIED_FOR_CHART_COMPONENT -->
+<resource key="MODEL_NOT_SPECIFIED_FOR_CHART_COMPONENT" dnt="false">Model nie je zadaný pre komponent grafu.</resource>
+<!-- TRAIN_MUST_INSIDE_FORM -->
+<resource key="TRAIN_MUST_INSIDE_FORM" dnt="false">Lineárne spracovania je potrebné použiť vo vnútri formulára</resource>
+<!-- NODESTAMP_FACET_NOT_FOUND_FOR_TRAIN -->
+<resource key="NODESTAMP_FACET_NOT_FOUND_FOR_TRAIN" dnt="false">Lineárne spracovanie očakáva aspekt nodeStamp, no pre lineárne spracovanie {0} sa žiadny takýto aspekt nenašiel</resource>
+<!-- VISIBLE_STOP_COUNT_MUST_ABOVE_ZERO -->
+<resource key="VISIBLE_STOP_COUNT_MUST_ABOVE_ZERO" dnt="false">Počet viditeľných krokov musí byť &gt; 0. Našiel sa počet {0}.</resource>
+<!-- VISIBLE_STOP_COUNT_MYST_INTEGER -->
+<resource key="VISIBLE_STOP_COUNT_MYST_INTEGER" dnt="false">Počet viditeľných krokov musí byť celé číslo. Našiel sa počet {0}.</resource>
+<!-- NODESTAMP_FACET_MISSING -->
+<resource key="NODESTAMP_FACET_MISSING" dnt="false">Aspekt nodeStamp chýba.</resource>
+<!-- SINGLE_STEP_MUST_INSIDE_FORM -->
+<resource key="SINGLE_STEP_MUST_INSIDE_FORM" dnt="false">SingleSteps je potrebné použiť vo vnútri formulára</resource>
+<!-- FRAMES_MUST_INSIDE_FRAMEBORDERLAYOUTS -->
+<resource key="FRAMES_MUST_INSIDE_FRAMEBORDERLAYOUTS" dnt="false">Rámce sa musia nachádzať vo vnútri FrameBorderLayouts</resource>
+<!-- NO_PPR_CAPABLE_ID_FOUND_FOR_COMPONENT -->
+<resource key="NO_PPR_CAPABLE_ID_FOUND_FOR_COMPONENT" dnt="false">Pre prvky komponentu {0} sa nenašlo žiadne ID kompatibilné s PPR. Tento komponent nezapísal atribút id.</resource>
+<!-- INVALID_STRING_ATTRIBUTE -->
+<resource key="INVALID_STRING_ATTRIBUTE" dnt="false">Neplatný atribút reťazca pre chooseDate: {0}</resource>
+<!-- UNABLE_ENCODE_URL -->
+<resource key="UNABLE_ENCODE_URL" dnt="false">Nemožno zakódovať adresu URL {0} použitím kódovania {1}</resource>
+<!-- SORTING_DISABLED_TABLE_NOT_IN_FORM -->
+<resource key="SORTING_DISABLED_TABLE_NOT_IN_FORM" dnt="false">Triedenie je vypnuté, tabuľka sa nenachádza vo formulári</resource>
+<!-- COMPONENT_COLUMN_OUTSIDE_TABLE -->
+<resource key="COMPONENT_COLUMN_OUTSIDE_TABLE" dnt="false">{0}: Stĺpec použitý mimo tabuľky</resource>
+<!-- NULL_NODE_NAME_CANNOT_ADD_CONVERTER_AND_VALIDATOR -->
+<resource key="NULL_NODE_NAME_CANNOT_ADD_CONVERTER_AND_VALIDATOR" dnt="false">Nemožno pridať konvertor a validátory na strane klienta, pretože názov uzla je null</resource>
+<!-- NULL_VALIDATORS_ITERATOR -->
+<resource key="NULL_VALIDATORS_ITERATOR" dnt="false">Iterátor validátorov null pre {0}</resource>
+<!-- DUPLICATE_CONVERTER_ONE_PER_COMPONENT -->
+<resource key="DUPLICATE_CONVERTER_ONE_PER_COMPONENT" dnt="false">Pre komponent {0} je už zadaný konvertor. Pre každý komponent by mal byť zadaný iba jeden konvertor.</resource>
+<!-- FRAME_MISSING_ATTRIBUTE -->
+<resource key="FRAME_MISSING_ATTRIBUTE" dnt="false">v rámci: {0} chýba atribút: {1}</resource>
+<!-- ILLEGAL_COMPONENT_HIERARCHY_UIXCOMMAND_EXPECTED -->
+<resource key="ILLEGAL_COMPONENT_HIERARCHY_UIXCOMMAND_EXPECTED" dnt="false">Upozornenie: Zistila sa neprípustná hierarchia komponentov. Očakával sa komponent UIXCommand, no našiel sa iný typ komponentu.</resource>
+<!-- NAVIGATIONLEVELRENDERER_NOT_FOUND_CHILD_PROPERTY -->
+<resource key="NAVIGATIONLEVELRENDERER_NOT_FOUND_CHILD_PROPERTY" dnt="false">Upozornenie: Vykresľovač NavigationLevelRenderer hľadal podradenú vlastnosť {0}, no žiadna sa nenašla. Pravdepodobne sa našiel neočakávaný podradený komponent (očakával sa komponent CommandNavigationItem).</resource>
+<!-- PANELACCORDION_MUST_INSIDE_FORM -->
+<resource key="PANELACCORDION_MUST_INSIDE_FORM" dnt="false">PanelAccordion je potrebné použiť vo vnútri formulára</resource>
+<!-- ERR_PARTIAL_PAGE_RENDERING -->
+<resource key="ERR_PARTIAL_PAGE_RENDERING" dnt="false">Chyba počas vykresľovania čiastočnej stránky</resource>
+<!-- POLL_COMPOENT_MUST_INSIDE_FORM -->
+<resource key="POLL_COMPONENT_MUST_INSIDE_FORM" dnt="false">Komponent sledovania sa musí nachádzať vo vnútri formulára; sledovanie {0} sa vypína</resource>
+<!-- SELECTED_SHUTTLE_ITEMS_EXCEEDED_TOTAL_NUMBER -->
+<resource key="SELECTED_SHUTTLE_ITEMS_EXCEEDED_TOTAL_NUMBER" dnt="false">Počet položiek vybratých pre zoznam {0} prekračuje celkový počet položiek v zozname. Nevrátia sa žiadne vybraté položky.</resource>
+<!-- SHOWDETAIL_NOT_IN_FORM_WILLNOT_FUNCTION_PROPERLY -->
+<resource key="SHOWDETAIL_NOT_IN_FORM_WILLNOT_FUNCTION_PROPERLY" dnt="false">showDetail nie je vo formulári a nebude pracovať správne</resource>
+<!-- SOME_ENTRIES_NOT_FOUND_IN_SELECTITEMS -->
+<resource key="SOME_ENTRIES_NOT_FOUND_IN_SELECTITEMS" dnt="false">Niektoré položky v hodnote {0} sa nenašli v SelectItems: {1}</resource>
+<!-- CANNOT_FIND_SELECTED_ITEM_MATCHING_VALUE -->
+<resource key="CANNOT_FIND_SELECTED_ITEM_MATCHING_VALUE" dnt="false">V {1} sa nenašla vybratá položka zodpovedajúca hodnote {0}</resource>
+<!-- TABLE_HAS_NO_VISIABLE_COLUMN -->
+<resource key="TABLE_HAS_NO_VISIABLE_COLUMN" dnt="false">Tabuľka s ID {0} nemá žiadne viditeľné stĺpce.</resource>
+<!-- TREE_COMPONENT_MUST_INSIDE_FORM -->
+<resource key="TREE_COMPONENT_MUST_INSIDE_FORM" dnt="false">Komponent stromu je potrebné použiť vo vnútri formulára.</resource>
+<!-- CANNOT_FIND_SCRIPTLET -->
+<resource key="CANNOT_FIND_SCRIPTLET" dnt="false">Nepodarilo sa nájsť skriptlet: {0}</resource>
+<!-- UNABLE_GET_RESOURCE -->
+<resource key="UNABLE_GET_RESOURCE" dnt="false">Nemožno načítať prostriedok {0}</resource>
+<!-- RUNNING_DEBUG_JAVASCRIPT -->
+<resource key="RUNNING_DEBUG_JAVASCRIPT" dnt="false">Aplikácia Apache Trinidad je spustená s kódom javascript ladenia. Túto funkciu nepoužívajte v produkčnom prostredí. Pozrite si parameter org.apache.myfaces.trinidad.DEBUG_JAVASCRIPT v súbore /WEB-INF/web.xml.</resource>
+<!-- ILLEGAL_VALUE -->
+<resource key="ILLEGAL_VALUE" dnt="false">Neplatná hodnota: {0} pre {1}</resource>
+<!-- UNKNOWN_VALUE_FOR_ALIGN -->
+<resource key="UNKNOWN_VALUE_FOR_ALIGN" dnt="false">Neznáma hodnota pre zarovnanie: {0}</resource>
+<!-- TABLESELECT_COMPONENT_MAY_ONLY_INSIDE_TABLE_AND_TREETABLE -->
+<resource key="TABLESELECT_COMPONENT_MAY_ONLY_INSIDE_TABLE_AND_TREETABLE" dnt="false">Komponenty tableSelect možno použiť iba vo vnútri tabuľky a objektu treeTable</resource>
+<!-- NODESTAMP_FACET_ON_TREETABLE_MISSING_OR_NOT_UIXCOLUMN_TYPE -->
+<resource key="NODESTAMP_FACET_ON_TREETABLE_MISSING_OR_NOT_UIXCOLUMN_TYPE" dnt="false">Aspekt nodeStamp v treeTable:{0} chýba alebo jeho typ nie je UIXColumn</resource>
+<!-- UNEXPECTED_TREE_STATE -->
+<resource key="UNEXPECTED_TREE_STATE" dnt="false">Neočakávaný stav stromu: Kľúč rowKey výberu bol pri požiadavke na rozbalenie/zbalenie všetkých položiek prázdny.</resource>
+<!-- PAGE_NOT_CONTAIN_FORM_ELEMENT -->
+<resource key="PAGE_NOT_CONTAIN_FORM_ELEMENT" dnt="false">Stránka neobsahuje žiadny formulár, a preto nebude pracovať správne</resource>
+<!-- ONLY_SHOWDETAILITEM_ALLOWED_AS_PANELTABBED_CHILD -->
+<resource key="ONLY_SHOWDETAILITEM_ALLOWED_AS_PANELTABBED_CHILD" dnt="false">Ako podradený objekt položky tr:panelTabbed je povolená iba položka tr:showDetailItem.</resource>
+<!-- COMPONENT_VALUE_IS_NOT_VALID_BOUNDEDRANGEMODEL_INSTANCE -->
+<resource key="COMPONENT_VALUE_IS_NOT_VALID_BOUNDEDRANGEMODEL_INSTANCE" dnt="false">Hodnota komponentu s ID {0} nie je platnou inštanciou BoundedRangeModel</resource>
+<!-- RESOURCE_NOT_FOUND -->
+<resource key="RESOURCE_NOT_FOUND" dnt="false">Prostriedok {0} sa nenašiel na ceste {1}</resource>
+<!-- CANNOT_FIND_BUNDLE -->
+<resource key="CANNOT_FIND_BUNDLE" dnt="false">Zväzok {0} sa nenašiel</resource>
+<!-- REQUIRED_ATTRIBUTE_NOT_FOUND -->
+<resource key="REQUIRED_ATTRIBUTE_NOT_FOUND" dnt="false">Požadovaný atribút {0} sa nenašiel.</resource>
+<!-- NOT_UNDERSTOOD_CHILD_NAME -->
+<resource key="NOT_UNDERSTOOD_CHILD_NAME" dnt="false">{0} nie je rozpoznaný podradený prvok</resource>
+<!-- NOT_UNDERSTOOD_ATTRIBUTE -->
+<resource key="NOT_UNDERSTOOD_ATTRIBUTE" dnt="false">{0} nie je rozpoznaný atribút</resource>
+<!-- ONLY_ONE_CHILD_ELEMENT_ALLOWED -->
+<resource key="ONLY_ONE_CHILD_ELEMENT_ALLOWED" dnt="false">Tu je povolený iba jeden podradený prvok.</resource>
+<!-- CANNOT_PARSE_ATTRIBUTE_VALUE -->
+<resource key="CANNOT_PARSE_ATTRIBUTE_VALUE" dnt="false">Nepodarilo sa syntakticky analyzovať hodnotu atribútu: {0}</resource>
+<!-- CANNOT_PARSE_ATTRIBUTE_VALUE_NAMESPACE -->
+<resource key="CANNOT_PARSE_ATTRIBUTE_VALUE_NAMESPACE" dnt="false">Nepodarilo sa syntakticky analyzovať hodnotu atribútu: {0}, priestor názvov = {1}</resource>
+<!-- UNKNOWN_ATTRIBUTE -->
+<resource key="UNKNOWN_ATTRIBUTE" dnt="false">Neznámy atribút: {0}</resource>
+<!-- UNKNOWN_ATTRIBUTE_NAMESPACE -->
+<resource key="UNKNOWN_ATTRIBUTE_NAMESPACE" dnt="false">Neznámy atribút: {0}, priestor názvov = {1}</resource>
+<!-- ERR_PARSING_SKIN_CSS_FILE -->

[... 427 lines stripped ...]


Mime
View raw message