myfaces-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From mat...@apache.org
Subject svn commit: r767377 [25/49] - in /myfaces/trinidad/branches/1.2.11.1-branch: trinidad-api/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidad/resource/ trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/renderkit/core/resource/ trinidad-impl/src/mai...
Date Wed, 22 Apr 2009 05:40:50 GMT
Modified: myfaces/trinidad/branches/1.2.11.1-branch/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_cs.xrts
URL: http://svn.apache.org/viewvc/myfaces/trinidad/branches/1.2.11.1-branch/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_cs.xrts?rev=767377&r1=767376&r2=767377&view=diff
==============================================================================
--- myfaces/trinidad/branches/1.2.11.1-branch/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_cs.xrts (original)
+++ myfaces/trinidad/branches/1.2.11.1-branch/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_cs.xrts Wed Apr 22 05:40:48 2009
@@ -1,709 +1,722 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<!--
-  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
-  or more contributor license agreements. See the NOTICE file
-  distributed with this work for additional information
-  regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
-  to you under the Apache License, Version 2.0 (the
-  "License"); you may not use this file except in compliance
-  with the License. You may obtain a copy of the License at
-
-  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
-
-  Unless required by applicable law or agreed to in writing,
-  software distributed under the License is distributed on an
-  "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
-  KIND, either express or implied. See the License for the
-  specific language governing permissions and limitations
-  under the License.
-	  
--->
-<!DOCTYPE resources SYSTEM "rts.dtd">
-<resources xmlns="http://myfaces.apache.org/trinidad/rts" package="org.apache.myfaces.trinidadinternal.resource">
-<!-- UNKNOWN_AGENT_ATTRIBUTES_CREATE_WITH_UNKNOWN -->
-<resource key="UNKNOWN_AGENT_ATTRIBUTES_CREATE_WITH_UNKNOWN" dnt="false">Agent uživatele &quot;{0}&quot; je neznámý, vytvoření agenta s neznámými atributy agenta.</resource>
-<!-- UNKNOWN_AGENT_TYPE_CREATE_WITH_NULL -->
-<resource key="UNKNOWN_AGENT_TYPE_CREATE_WITH_NULL" dnt="false">Typ agenta je neznámý. Vytvoření agenta s atributy agenta s hodnotou null.</resource>
-<!-- CANNOT_GET_CAPABILITIES -->
-<resource key="CANNOT_GET_CAPABILITIES" dnt="false">nelze získat možnosti z dokumentu schopností</resource>
-<!-- CANNOT_LOCATE_CAPABILITIES_DOCUMENT -->
-<resource key="CANNOT_LOCATE_CAPABILITIES_DOCUMENT" dnt="false">Nelze vyhledat dokument schopností</resource>
-<!-- CANNOT_RESOLVE_CAPABILITIES_FILE -->
-<resource key="CANNOT_RESOLVE_CAPABILITIES_FILE" dnt="false">&quot;Nelze přeložit soubor schopností&quot;</resource>
-<!-- INVALID_DEPENDENCY -->
-<resource key="INVALID_DEPENDENCY" dnt="false">V referenci zahrnutí byla nalezena neznámá závislost</resource>
-<!-- REFERENCE_ID_NOT_FOUND -->
-<resource key="REFERENCE_ID_NOT_FOUND" dnt="false">Odkaz na ID: {0} nebyl nalezen</resource>
-<!-- FAIL_PARSE_CAPABILITIES_DOCUMENT -->
-<resource key="FAIL_PARSE_CAPABILITIES_DOCUMENT" dnt="false">Nepodařilo se provést syntaktickou analýzu dokumentu schopností</resource>
-<!-- UNABLE_PARSE_AGENT_STRING -->
-<resource key="UNABLE_PARSE_AGENT_STRING" dnt="false">Nelze provést syntaktickou analýzu řetězce agenta</resource>
-<!-- ELEMENT_MISSING_ATTRIBUTES -->
-<resource key="ELEMENT_MISSING_ATTRIBUTES" dnt="false">Prvek {0} má chybějící (nebo prázdné) atributy</resource>
-<!-- FAIL_PARSE_CAPABILITIES_DATA_DOCUMENT -->
-<resource key="FAIL_PARSE_CAPABILITIES_DATA_DOCUMENT" dnt="false">Nepodařilo se provést syntaktickou analýzu dat dokumentu schopností</resource>
-<!-- UNABLE_PARSE_MODEL_STRING -->
-<resource key="UNABLE_PARSE_MODEL_STRING" dnt="false">Nelze analyzovat řetězec modelu</resource>
-<!-- INVALID_CAPABILITY_DATA_URL -->
-<resource key="INVALID_CAPABILITY_DATA_URL" dnt="false">Adresa URL dat schopností {0} je neplatná</resource>
-<!-- CANNOT_FIND_SAVED_VIEW_STATE -->
-<resource key="CANNOT_FIND_SAVED_VIEW_STATE" dnt="false">Nelze najít stav uloženého pohledu pro token {0}</resource>
-<!-- NO_STRUCTURE_ROOT_AVAILABLE -->
-<resource key="NO_STRUCTURE_ROOT_AVAILABLE" dnt="false">Není k dispozici žádná struktura a žádný kořen</resource>
-<!-- NO_STRUCTURE_AVAILABLE -->
-<resource key="NO_STRUCTURE_AVAILABLE" dnt="false">Není k dispozici žádná struktura</resource>
-<!-- IGNORING_SERVLET_INIT_PARAM -->
-<resource key="IGNORING_SERVLET_INIT_PARAM" dnt="false">Ignorování počátečního parametru servletu:{0} nelze analyzovat:{1}</resource>
-<!-- CANNOT_LOAD_VIEWHANDLER -->
-<resource key="CANNOT_LOAD_VIEWHANDLER" dnt="false">Nelze načíst ViewHandler {0}</resource>
-<!-- TIMESTAMP_CHECKING_ENABLED_SHOULDNOT_IN_PRODUCTION -->
-<resource key="TIMESTAMP_CHECKING_ENABLED_SHOULDNOT_IN_PRODUCTION" dnt="false">Modul Apache Trinidad je spuštěn s povolenou kontrolou časových razítek. Ta by neměla být použita ve výrobním prostředí. Viz vlastnost {0} v souboru WEB-INF/web.xml</resource>
-<!-- CANNOT_LOAD_URL -->
-<resource key="CANNOT_LOAD_URL" dnt="false">Nelze načíst {0}</resource>
-<!-- CANNOT_INSTANTIATE_UPLOADEDFILEPROCESSOR -->
-<resource key="CANNOT_INSTANTIATE_UPLOADEDFILEPROCESSOR" dnt="false">Není možné vytvořit instanci UploadedFileProcessor</resource>
-<!-- RUNNING_IN_DEBUG_MODE -->
-<resource key="RUNNING_IN_DEBUG_MODE" dnt="false">Modul Trinidad je spuštěn v režimu ladění. Nepoužívejte jej ve výrobním prostředí. Viz:{0}</resource>
-<!-- ELEMENT_NOT_UNDERSTOOD -->
-<resource key="ELEMENT_NOT_UNDERSTOOD" dnt="false">Prvek {0} není srozumitelný</resource>
-<!-- NOT_SUPPORT_EL_EXPRESSION -->
-<resource key="NOT_SUPPORT_EL_EXPRESSION" dnt="false">Prvek {0} nepodporuje výrazy EL.</resource>
-<!-- ELEMENT_ONLY_ACCEPT_INTEGER -->
-<resource key="ELEMENT_ONLY_ACCEPT_INTEGER" dnt="false">Prvek {0} přijímá pouze celočíselné hodnoty</resource>
-<!-- CANNOT_FIND_CONTEXT_CLASS_LOADER -->
-<resource key="CANNOT_FIND_CONTEXT_CLASS_LOADER" dnt="false">Nelze najít zavaděč třídy obsahu.</resource>
-<!-- CONFIGURATOR_SERVICES_INITIALIZED -->
-<resource key="CONFIGURATOR_SERVICES_INITIALIZED" dnt="false">Služby konfigurátoru jsou již inicializovány.</resource>
-<!-- REQUESTCONTEXT_NOT_PROPERLY_RELEASED -->
-<resource key="REQUESTCONTEXT_NOT_PROPERLY_RELEASED" dnt="false">RequestContext nebyl správně zadán u dřívějšího požadavku.</resource>
-<!-- UNABLE_SET_REQUEST_CHARACTER -->
-<resource key="UNABLE_SET_REQUEST_CHARACTER" dnt="false">Nelze nastavit požadované kódování znaku na {0}, protože parametry požadavku již byly přečteny.</resource>
-<!-- RETURNFROMDIALOG_KEY_NOT_AVAILABLE -->
-<resource key="RETURNFROMDIALOG_KEY_NOT_AVAILABLE" dnt="false">Není k dispozici žádný klíč &apos;DialogUsedRK&apos; pro returnFromDialog k provedení správné akce!</resource>
-<!-- CANNOT_QUEUE_RETURN_EVENT -->
-<resource key="CANNOT_QUEUE_RETURN_EVENT" dnt="false">Nelze zařadit návratovou událost do fronty. žádný zdroj spuštění</resource>
-<!-- RENDERKIT_NOT_SUPPORT_DIALOGRENDERKITSERVICE -->
-<resource key="RENDERKIT_NOT_SUPPORT_DIALOGRENDERKITSERVICE" dnt="false">RenderKit {0} nepodporuje službu DialogRenderKitService a nemůže být použit ke spouštění dialogových oken. Místo toho je použito jedno okno.</resource>
-<!-- HTTPSESSION_USED_FOR_CHANGE_PERSISTENCE -->
-<resource key="HTTPSESSION_USED_FOR_CHANGE_PERSISTENCE" dnt="false">Modul Apache Trinidad používá ke změně trvalosti HTTPSession</resource>
-<!-- CHANGE_MANAGER_CREATION_FAILED -->
-<resource key="CHANGE_MANAGER_CREATION_FAILED" dnt="false">Nelze vytvořit ChangeManager:{0}</resource>
-<!-- CANNOT_FIND_PARTIAL_TRIGGER -->
-<resource key="CANNOT_FIND_PARTIAL_TRIGGER" dnt="false">Nelze nalézt částečný spouštěcí modul {0} z {1}</resource>
-<!-- NEEDED_COMPONENT_NULL_NO_SCRIPT_WRITTEN -->
-<resource key="NEEDED_COMPONENT_NULL_NO_SCRIPT_WRITTEN" dnt="false">Komponenta má hodnotu null, ale je potřeba pro ID klienta, takže není zapsán skript</resource>
-<!-- NULL_CLIENT_ID_NO_SCRIPT_RENDERED -->
-<resource key="NULL_CLIENT_ID_NO_SCRIPT_RENDERED" dnt="false">ID klienta má hodnotu null, není vykreslen skript</resource>
-<!-- CANNOT_CREATE_CONVERTER_LIKELY_BECAUSE_NO_CONVERTER_REGISTERED -->
-<resource key="CANNOT_CREATE_CONVERTER_LIKELY_BECAUSE_NO_CONVERTER_REGISTERED" dnt="false">Pokus o vytvoření převaděče pro typ {0}, ale nepodařil se, pravděpodobně proto, že není registrován žádný převaděč.</resource>
-<!-- NULL_CLINET_ID_NO_SCRIPT_RENDERED -->
-<resource key="NULL_CLINET_ID_NO_SCRIPT_RENDERED" dnt="false">ID klienta má hodnotu null, není vykreslen skript</resource>
-<!-- FAIL_INSTANTIATE_PROPERTY -->
-<resource key="FAIL_INSTANTIATE_PROPERTY" dnt="false">Vytvoření instancí vlastnosti {0} selhalo.</resource>
-<!-- CANNOT_GET_UNIQUE_NAME -->
-<resource key="CANNOT_GET_UNIQUE_NAME" dnt="false">Nelze získat jedinečný název!</resource>
-<!-- ELAPSED_TIME_ENCODING_GIF -->
-<resource key="ELAPSED_TIME_ENCODING_GIF" dnt="false">Uplynulý čas: {0} sekund k dekódování formátu GIF</resource>
-<!-- LAF_NOT_FOUND -->
-<resource key="LAF_NOT_FOUND" dnt="false">laf &quot;{0}&quot; nebyl nalezen.</resource>
-<!-- ILLEGAL_CHARACTER_IN_ATTRIBUTE -->
-<resource key="ILLEGAL_CHARACTER_IN_ATTRIBUTE" dnt="false">Neplatný znak (mezera) v atributu &quot;název&quot;</resource>
-<!-- INCORRECTLY_SET_NAME_ATTRIBUTE -->
-<resource key="INCORRECTLY_SET_NAME_ATTRIBUTE" dnt="false">atribut &quot;název&quot; byl nesprávně nastaven na &quot;název&quot;</resource>
-<!-- NAME_ATTRIBUTE_OF_TARGET_WILL_CAUSE_JAVASCRIPT_ERROR -->
-<resource key="NAME_ATTRIBUTE_OF_TARGET_WILL_CAUSE_JAVASCRIPT_ERROR" dnt="false">atribut &quot;název&quot; byl nastaven na &quot;cíl&quot;, což způsobí chyby skriptu Javascript.</resource>
-<!-- UNNECESSARY_NAME_ATTRIBUTE_START_WITH_JAVASCRIPT -->
-<resource key="UNNECESSARY_NAME_ATTRIBUTE_START_WITH_JAVASCRIPT" dnt="false">Hodnota atributu &quot;{0}&quot; začíná &quot;javascript:&quot;; to je zbytečné a může způsobit chyby skriptu Javascript.</resource>
-<!-- ELEMENTS_NOT_CLOSED -->
-<resource key="ELEMENTS_NOT_CLOSED" dnt="false">Prvky nejsou uzavřeny:</resource>
-<!-- COMMENTS_CANNOT_INCLUDE -->
-<resource key="COMMENTS_CANNOT_INCLUDE" dnt="false">Komentáře nemohou zahrnovat &quot;--&quot;</resource>
-<!-- ENDING_WHEN_OTHER_EXPECTED -->
-<!-- The first two parameters to ENDING_WHEN_OTHER_EXPECTED will be XML  -->
-<!-- tag names. The error occurs when we're parsing a .jspx file, and an -->
-<!-- end tag is encountered that does not match the currently active tag. -->
-<!-- Parameter 2 will be an integer.                   -->
-<!--                                   -->
-<!-- For example if we parsed this:                    -->
-<!--  <topTag>                              -->
-<!--   <innerTag>                            -->
-<!--   </errorTag>                           -->
-<!--  </topTag>                             -->
-<!-- then {0} => "errorTag"; {1} => "topTag"; {2} => 2          -->
-<resource key="ENDING_WHEN_OTHER_EXPECTED" dnt="false">Ukončení bylo {0}, ale bylo očekáváno {1}. Předání:{2}</resource>
-<!-- ATTRIBUTE_OUTSIDE_ELEMENT -->
-<resource key="ATTRIBUTE_OUTSIDE_ELEMENT" dnt="false">Atribut zápisu mimo prvek</resource>
-<!-- DUPLICATE_ATTRIBUTE_OUTPUT -->
-<resource key="DUPLICATE_ATTRIBUTE_OUTPUT" dnt="false">Atribut &quot;{0}&quot; měl dva výstupy, místo toho je zapsán atribut &quot;duplicate_{1}&quot;.</resource>
-<!-- ELEMENT_END_NAME_NOT_MATCH_START_NAME -->
-<resource key="ELEMENT_END_NAME_NOT_MATCH_START_NAME" dnt="false">Název konce prvku:{0} neodpovídá názvu začátku:{1}</resource>
-<!-- GROUPNODE_REFER_INVALID_GROUP_NODE -->
-<resource key="GROUPNODE_REFER_INVALID_GROUP_NODE" dnt="false">GroupNode {0} neodkazuje na platný uzel.</resource>
-<!-- CREATE_MODEL_EXCEPTION -->
-<resource key="CREATE_MODEL_EXCEPTION" dnt="false">Výjimka při vytváření modelu {0}</resource>
-<!-- INVALID_EL_EXPRESSION -->
-<resource key="INVALID_EL_EXPRESSION" dnt="false">Výraz EL {0} je neplatný nebo vrátil chybnou hodnotu.</resource>
-<!-- RESOURCE_BUNDLE_NOT_FOUND -->
-<resource key="RESOURCE_BUNDLE_NOT_FOUND" dnt="false">Svazek zdrojů {0} nebyl nalezen.</resource>
-<!-- ERR_CLOSING_FILE -->
-<resource key="ERR_CLOSING_FILE" dnt="false">chyba při zavírání souboru:{0}</resource>
-<!-- ERR_GET_REGION_METADATA_FILE -->
-<resource key="ERR_GET_REGION_METADATA_FILE" dnt="false">Chyba při získávání souborů metadat oblasti:{0}</resource>
-<!-- ERR_READ_REGION_METADATA_FILE -->
-<resource key="ERR_READ_REGION_METADATA_FILE" dnt="false">Chyba čtení souboru oblasti-metadat: {0}</resource>
-<!-- REPLACE_COMPONENTTYPE_JSPURI -->
-<resource key="REPLACE_COMPONENTTYPE_JSPURI" dnt="false">Nahrazen atribut jspUri {0} hodnotou {1} pro componentType:{2}</resource>
-<!-- UNKNOWN_ELEMENT -->
-<resource key="UNKNOWN_ELEMENT" dnt="false">Neznámý prvek:{0} v {1}</resource>
-<!-- MISSING_AT -->
-<resource key="MISSING_AT" dnt="false">&lt;{0}&gt; chybí v {1}</resource>
-<!-- EXCEPTION_AT -->
-<resource key="EXCEPTION_AT" dnt="false">Výjimka v {0}</resource>
-<!-- RENDERER_INSTANTIATION_FAILED -->
-<resource key="RENDERER_INSTANTIATION_FAILED" dnt="false">Pokus o vytvoření instancí modulu vykreslení {0} selhal</resource>
-<!-- RENDERER_NOT_FOUND -->
-<resource key="RENDERER_NOT_FOUND" dnt="false">Modul pro vykreslení &apos;&apos;{0}&apos;&apos; nebyl nalezen pro skupinu součástí &apos;&apos;{1}&apos;&apos;</resource>
-<!-- NO_SKIN_FACTORY -->
-<resource key="NO_SKIN_FACTORY" dnt="false">Neexistuje SkinFactory</resource>
-<!-- REQUESTMAP_SKIN_NOT_USED_BECAUSE_STYLESHEETDOCUMENT_ID_NOT_MATCH_LOCAL_SKIN -->
-<resource key="REQUESTMAP_SKIN_NOT_USED_BECAUSE_STYLESHEETDOCUMENT_ID_NOT_MATCH_LOCAL_SKIN" dnt="false">Vzhled {0} zadaný v requestMap nebude použit, protože ID styleSheetDocument v atributu requestMap neodpovídá ID styleSheetDocument místního vzhledu. Může to znamenat, že soubory JAR nejsou totožné. Jeden může například obsahovat dodatky vzhledu souboru soubor trinidad-skins.xml v souboru JAR v cestě ke třídě, kterou nemá druhý.</resource>
-<!-- REQUESTMAP_SKIN_NOT_USED_BECAUSE_STYLESHEETDOCUMENT_ID_NOT_IN_REQUESTMAP -->
-<resource key="REQUESTMAP_SKIN_NOT_USED_BECAUSE_STYLESHEETDOCUMENT_ID_NOT_IN_REQUESTMAP" dnt="false">Vzhled {0} zadaný v requestMap nebude použit, protože jeho ID styleSheetDocument nebylo v atributu requestMap a je potřebné k porovnání s ID místního styleSheetDocument, aby se zajistilo, že jsou vzhledy stejné.</resource>
-<!-- REQUESTMAP_SKIN_NOT_USED_BECAUSE_NOT_EXIST -->
-<resource key="REQUESTMAP_SKIN_NOT_USED_BECAUSE_NOT_EXIST" dnt="false">Vzhled {0} zadaný v requestMap nebude použit, protože neexistuje.</resource>
-<!-- CANNOT_GET_SKIN_FROM_SKINFACTORY -->
-<resource key="CANNOT_GET_SKIN_FROM_SKINFACTORY" dnt="false">Nelze získat vzhled {0} z SkinFactory</resource>
-<!-- SKIN_CIRCULAR_INCLUDE_ERROR -->
-<resource key="SKIN_CIRCULAR_INCLUDE_ERROR" dnt="false">V ikoně {0} odkazující na vzhled byla zjištěna cyklická závislost</resource>
-<!-- NULL_SKINADDITION -->
-<resource key="NULL_SKINADDITION" dnt="false">Do addSkinAddition byl předán objekt SkinAddition s hodnotou null.</resource>
-<!-- INVALID_TRANSLATION_SOURCE_VE_TYPE -->
-<resource key="INVALID_TRANSLATION_SOURCE_VE_TYPE" dnt="false">Překlad-zdroj ValueExpression tohoto vzhledu není očekávaného typu Map nebo ResourceBundle a bude proto ignorován.</resource>
-<!-- BOTH_BUNDLENAME_TRANSLATIONSOURCE_SET -->
-<resource key="BOTH_BUNDLENAME_TRANSLATIONSOURCE_SET" dnt="false">Nemůžete nastavit název-svazku i překlad-zdroj. Název-svazku bude mít prioritu.</resource>
-<!-- TRANSLATION_SOURCE_NOT_EL -->
-<resource key="TRANSLATION_SOURCE_NOT_EL" dnt="false">Překlad-zdroj musí být výraz EL. Zkontrolujte soubor trinidad-skins.xml.</resource>
-<!-- FILE_HANDLER_NOT_SET_IN_SERVLETCONTEXT -->
-<resource key="FILE_HANDLER_NOT_SET_IN_SERVLETCONTEXT" dnt="false">Deskriptor java.io.File (&quot;javax.servlet.context.tempdir&quot;) není nastaven v ServletContext</resource>
-<!-- RENDERINGCONTEXT_NOT_AVAILABLE -->
-<resource key="RENDERINGCONTEXT_NOT_AVAILABLE" dnt="false">Není k dispozici RenderingContext</resource>
-<!-- CANNOT_LOCATE_HTMLRENDERKIT -->
-<resource key="CANNOT_LOCATE_HTMLRENDERKIT" dnt="false">Nelze vyhledat sadu HTMLRenderKit</resource>
-<!-- CANNOT_FIND_HTML_RENDERER -->
-<resource key="CANNOT_FIND_HTML_RENDERER" dnt="false">Nelze vyhledat základní modul vykreslení HTML pro {0}, typ={1}</resource>
-<!-- CANNOT_GET_STYLESHEET_CACHE -->
-<resource key="CANNOT_GET_STYLESHEET_CACHE" dnt="false">Nelze načíst paměť cache šablony stylů</resource>
-<!-- MODEL_NOT_SPECIFIED_FOR_CHART_COMPONENT -->
-<resource key="MODEL_NOT_SPECIFIED_FOR_CHART_COMPONENT" dnt="false">Model nebyl zadán pro komponentu grafu.</resource>
-<!-- TRAIN_MUST_INSIDE_FORM -->
-<resource key="TRAIN_MUST_INSIDE_FORM" dnt="false">Místo formy je třeba použít sledy</resource>
-<!-- NODESTAMP_FACET_NOT_FOUND_FOR_TRAIN -->
-<resource key="NODESTAMP_FACET_NOT_FOUND_FOR_TRAIN" dnt="false">Sled očekával fazetu nodeStamp, nebyla nalezena taková fazeta pro sled {0}</resource>
-<!-- VISIBLE_STOP_COUNT_MUST_ABOVE_ZERO -->
-<resource key="VISIBLE_STOP_COUNT_MUST_ABOVE_ZERO" dnt="false">Počet viditelných zastávek musí být &gt; 0, nalezeno {0}</resource>
-<!-- VISIBLE_STOP_COUNT_MYST_INTEGER -->
-<resource key="VISIBLE_STOP_COUNT_MYST_INTEGER" dnt="false">Počet viditelných zastávek musí být celé číslo, nalezeno {0}</resource>
-<!-- NODESTAMP_FACET_MISSING -->
-<resource key="NODESTAMP_FACET_MISSING" dnt="false">Chybí fazeta &apos;nodeStamp&apos;!</resource>
-<!-- SINGLE_STEP_MUST_INSIDE_FORM -->
-<resource key="SINGLE_STEP_MUST_INSIDE_FORM" dnt="false">SingleSteps musí být použit v rámci formuláře</resource>
-<!-- FRAMES_MUST_INSIDE_FRAMEBORDERLAYOUTS -->
-<resource key="FRAMES_MUST_INSIDE_FRAMEBORDERLAYOUTS" dnt="false">Rámce se musí zobrazovat mezi FrameBorderLayouts</resource>
-<!-- NO_PPR_CAPABLE_ID_FOUND_FOR_COMPONENT -->
-<resource key="NO_PPR_CAPABLE_ID_FOUND_FOR_COMPONENT" dnt="false">Nebylo nalezeno ID s možností PPR pro prvky {0}. Tato součást nemá odepsaný atribut ID.</resource>
-<!-- INVALID_STRING_ATTRIBUTE -->
-<resource key="INVALID_STRING_ATTRIBUTE" dnt="false">Neplatný atribut řetězce pro chooseDate: {0}</resource>
-<!-- UNABLE_ENCODE_URL -->
-<resource key="UNABLE_ENCODE_URL" dnt="false">Nelze kódovat adresu URL &apos;&apos;{0}&apos;&apos; pomocí kódování &apos;&apos;{1}&apos;&apos;</resource>
-<!-- SORTING_DISABLED_TABLE_NOT_IN_FORM -->
-<resource key="SORTING_DISABLED_TABLE_NOT_IN_FORM" dnt="false">Řazení je zakázáno, ve formuláři není tabulka</resource>
-<!-- COMPONENT_COLUMN_OUTSIDE_TABLE -->
-<resource key="COMPONENT_COLUMN_OUTSIDE_TABLE" dnt="false">{0}: Sloupec byl použit mimo tabulku</resource>
-<!-- NULL_NODE_NAME_CANNOT_ADD_CONVERTER_AND_VALIDATOR -->
-<resource key="NULL_NODE_NAME_CANNOT_ADD_CONVERTER_AND_VALIDATOR" dnt="false">Nelze přidat převaděč na straně klienta a moduly pro ověření platnosti, protože název uzlu má hodnotu null</resource>
-<!-- NULL_VALIDATORS_ITERATOR -->
-<resource key="NULL_VALIDATORS_ITERATOR" dnt="false">Nulový iterátor ověření platnosti pro {0}</resource>
-<!-- DUPLICATE_CONVERTER_ONE_PER_COMPONENT -->
-<resource key="DUPLICATE_CONVERTER_ONE_PER_COMPONENT" dnt="false">V &quot;{0}&quot; již existuje převaděč. Může existovat pouze jeden převaděč na komponentu.</resource>
-<!-- FRAME_MISSING_ATTRIBUTE -->
-<resource key="FRAME_MISSING_ATTRIBUTE" dnt="false">rámec:{0} postrádá atribut:{1}</resource>
-<!-- ILLEGAL_COMPONENT_HIERARCHY_UIXCOMMAND_EXPECTED -->
-<resource key="ILLEGAL_COMPONENT_HIERARCHY_UIXCOMMAND_EXPECTED" dnt="false">Upozornění: byla zjištěna nelegální hierarchie komponent, byl očekáván příkaz UIXCommand, ale byla nalezena jiná komponenta typu.</resource>
-<!-- NAVIGATIONLEVELRENDERER_NOT_FOUND_CHILD_PROPERTY -->
-<resource key="NAVIGATIONLEVELRENDERER_NOT_FOUND_CHILD_PROPERTY" dnt="false">Varování: NavigationLevelRenderer hledal podřízenou vlastnost &quot;{0}&quot;, ale žádná nebyla nalezena. Pravděpodobně byla nalezena neočekávaná podřízená komponenta (očekávána CommandNavigationItem).</resource>
-<!-- PANELACCORDION_MUST_INSIDE_FORM -->
-<resource key="PANELACCORDION_MUST_INSIDE_FORM" dnt="false">PanelAccordion musí být použit v rámci formuláře</resource>
-<!-- ERR_PARTIAL_PAGE_RENDERING -->
-<resource key="ERR_PARTIAL_PAGE_RENDERING" dnt="false">Chyba během částečného vykreslení stránky</resource>
-<!-- POLL_COMPOENT_MUST_INSIDE_FORM -->
-<resource key="POLL_COMPONENT_MUST_INSIDE_FORM" dnt="false">Komponenta fondu musí být v rámci formuláře, zakázání fondu {0}</resource>
-<!-- SELECTED_SHUTTLE_ITEMS_EXCEEDED_TOTAL_NUMBER -->
-<resource key="SELECTED_SHUTTLE_ITEMS_EXCEEDED_TOTAL_NUMBER" dnt="false">Počet položek vybraných pro přepnutí &quot;{0}&quot; překračuje celkový počet položek v přepnutí. Nebudou vráceny žádné vybrané položky.</resource>
-<!-- SHOWDETAIL_NOT_IN_FORM_WILLNOT_FUNCTION_PROPERLY -->
-<resource key="SHOWDETAIL_NOT_IN_FORM_WILLNOT_FUNCTION_PROPERLY" dnt="false">showDetail není formulář a nebude správně fungovat</resource>
-<!-- SOME_ENTRIES_NOT_FOUND_IN_SELECTITEMS -->
-<resource key="SOME_ENTRIES_NOT_FOUND_IN_SELECTITEMS" dnt="false">Některé položky v hodnotě {0} nebyly nalezeny v atributu SelectItems: {1}</resource>
-<!-- CANNOT_FIND_SELECTED_ITEM_MATCHING_VALUE -->
-<resource key="CANNOT_FIND_SELECTED_ITEM_MATCHING_VALUE" dnt="false">Nelze nalézt vybranou položku odpovídající hodnotě &quot;{0}&quot; v {1}</resource>
-<!-- TABLE_HAS_NO_VISIABLE_COLUMN -->
-<resource key="TABLE_HAS_NO_VISIABLE_COLUMN" dnt="false">Tabulka s ID: {0} nemá žádné viditelné sloupce!</resource>
-<!-- TREE_COMPONENT_MUST_INSIDE_FORM -->
-<resource key="TREE_COMPONENT_MUST_INSIDE_FORM" dnt="false">Místo formuláře je třeba použít komponentu stromu.</resource>
-<!-- CANNOT_FIND_SCRIPTLET -->
-<resource key="CANNOT_FIND_SCRIPTLET" dnt="false">Nelze nalézt scriptlet: {0}</resource>
-<!-- UNABLE_GET_RESOURCE -->
-<resource key="UNABLE_GET_RESOURCE" dnt="false">Nelze získat zdroj {0}</resource>
-<!-- RUNNING_DEBUG_JAVASCRIPT -->
-<resource key="RUNNING_DEBUG_JAVASCRIPT" dnt="false">Modul Apache Trinidad je spuštěn se skriptem javascript ladění. Nepoužívejte jej ve výrobním prostředí. Viz parametr &quot;org.apache.myfaces.trinidad.DEBUG_JAVASCRIPT&quot; v souboru /WEB-INF/web.xml</resource>
-<!-- ILLEGAL_VALUE -->
-<resource key="ILLEGAL_VALUE" dnt="false">Neplatná hodnota:{0} pro {1}</resource>
-<!-- UNKNOWN_VALUE_FOR_ALIGN -->
-<resource key="UNKNOWN_VALUE_FOR_ALIGN" dnt="false">Neznámá hodnota pro vyrovnání:{0}</resource>
-<!-- TABLESELECT_COMPONENT_MAY_ONLY_INSIDE_TABLE_AND_TREETABLE -->
-<resource key="TABLESELECT_COMPONENT_MAY_ONLY_INSIDE_TABLE_AND_TREETABLE" dnt="false">Součásti tableSelect lze použít pouze uvnitř tabulky a atributu treeTable</resource>
-<!-- NODESTAMP_FACET_ON_TREETABLE_MISSING_OR_NOT_UIXCOLUMN_TYPE -->
-<resource key="NODESTAMP_FACET_ON_TREETABLE_MISSING_OR_NOT_UIXCOLUMN_TYPE" dnt="false">fazeta nodeStamp v tabulce stromu:{0} chybí nebo není typu UIXColumn</resource>
-<!-- UNEXPECTED_TREE_STATE -->
-<resource key="UNEXPECTED_TREE_STATE" dnt="false">Neočekávaný stav stromu: zaměření na rowKey je prázdné u rozbalení/sbalení všech požadavků.</resource>
-<!-- PAGE_NOT_CONTAIN_FORM_ELEMENT -->
-<resource key="PAGE_NOT_CONTAIN_FORM_ELEMENT" dnt="false">Stránka neobsahuje žádný formulář, nebude fungovat správně</resource>
-<!-- ONLY_SHOWDETAILITEM_ALLOWED_AS_PANELTABBED_CHILD -->
-<resource key="ONLY_SHOWDETAILITEM_ALLOWED_AS_PANELTABBED_CHILD" dnt="false">Jsou povoleny pouze položky tr:showDetailItem jako podřízené hodnoty tr:panelTabbed.</resource>
-<!-- COMPONENT_VALUE_IS_NOT_VALID_BOUNDEDRANGEMODEL_INSTANCE -->
-<resource key="COMPONENT_VALUE_IS_NOT_VALID_BOUNDEDRANGEMODEL_INSTANCE" dnt="false">Hodnota pro komponentu s ID &apos;&apos;{0}&apos;&apos; není platná instance BoundedRangeModel</resource>
-<!-- RESOURCE_NOT_FOUND -->
-<resource key="RESOURCE_NOT_FOUND" dnt="false">Zdroj &quot;{0}&quot; v cestě &quot;{1}&quot; nebyl nalezen</resource>
-<!-- CANNOT_FIND_BUNDLE -->
-<resource key="CANNOT_FIND_BUNDLE" dnt="false">Nelze nalézt svazek {0}</resource>
-<!-- REQUIRED_ATTRIBUTE_NOT_FOUND -->
-<resource key="REQUIRED_ATTRIBUTE_NOT_FOUND" dnt="false">Požadovaný atribut &quot;{0}&quot; nebyl nalezen.</resource>
-<!-- NOT_UNDERSTOOD_CHILD_NAME -->
-<resource key="NOT_UNDERSTOOD_CHILD_NAME" dnt="false">{0} není srozumitelný podřízený prvek</resource>
-<!-- NOT_UNDERSTOOD_ATTRIBUTE -->
-<resource key="NOT_UNDERSTOOD_ATTRIBUTE" dnt="false">&quot;{0}&quot; není srozumitelný atribut</resource>
-<!-- ONLY_ONE_CHILD_ELEMENT_ALLOWED -->
-<resource key="ONLY_ONE_CHILD_ELEMENT_ALLOWED" dnt="false">Zde je povolen pouze jeden podřízený prvek.</resource>
-<!-- CANNOT_PARSE_ATTRIBUTE_VALUE -->
-<resource key="CANNOT_PARSE_ATTRIBUTE_VALUE" dnt="false">Nelze provést syntaktickou analýzu hodnoty atributu: {0}</resource>
-<!-- CANNOT_PARSE_ATTRIBUTE_VALUE_NAMESPACE -->
-<resource key="CANNOT_PARSE_ATTRIBUTE_VALUE_NAMESPACE" dnt="false">Nelze provést syntaktickou analýzu hodnoty atributu: {0}, prostor názvů={1}</resource>
-<!-- UNKNOWN_ATTRIBUTE -->
-<resource key="UNKNOWN_ATTRIBUTE" dnt="false">Neznámý atribut: {0}</resource>
-<!-- UNKNOWN_ATTRIBUTE_NAMESPACE -->
-<resource key="UNKNOWN_ATTRIBUTE_NAMESPACE" dnt="false">Neznámý atribut: {0}, prostor názvů={1}</resource>
-<!-- ERR_PARSING_SKIN_CSS_FILE -->
-<resource key="ERR_PARSING_SKIN_CSS_FILE" dnt="false">Chyba při analýze souboru CSS vzhledu. Název vlastnosti nemůže být řetězec s hodnotou null nebo prázdný řetězec. Modul pro analýzy jej bude ignorovat. Název je &apos;&apos;{0}&apos;&apos; a hodnota &apos;&apos;{1}&apos;&apos;</resource>
-<!-- IGNORING_PROPERTIES_WITHOUT_SELECTOR -->
-<resource key="IGNORING_PROPERTIES_WITHOUT_SELECTOR" dnt="false">Vlastnosti {0} budou ignorovány, protože neexistuje odpovídající modul pro výběr.</resource>
-<!-- ERR_READING_SKIN_CSS_FILE -->
-<resource key="ERR_READING_SKIN_CSS_FILE" dnt="false">Chyba při čtení ze souboru CSS vzhledu</resource>
-<!-- CANNOT_ADD_SKIN -->
-<resource key="CANNOT_ADD_SKIN" dnt="false">Nelze přidat vzhled s hodnotou null u skinID nebo null u vzhledu</resource>
-<!-- CANNOT_GET_SKIN_WITH_NULL_SKINID -->
-<resource key="CANNOT_GET_SKIN_WITH_NULL_SKINID" dnt="false">Nelze získat vzhled s hodnotou null u SkinID</resource>
-<!-- CANNOT_FIND_MATCHING_SKIN -->
-<resource key="CANNOT_FIND_MATCHING_SKIN" dnt="false">Nelze nalézt vzhled odpovídající řadě {0} a sadě vykreslení {1}, bude tedy použit jednoduchý vzhled</resource>
-<!-- CANNOT_GET_STYLESHEET_DOCUMENT_TIMESTAMP -->
-<resource key="CANNOT_GET_STYLESHEET_DOCUMENT_TIMESTAMP" dnt="false">Nelze získat časové razítko dokumentu stylu šablon, protože nemůžeme otevřít připojení.</resource>
-<!-- CIRCULAR_EXTENDED_OR_NONEXIST_SKIN -->
-<resource key="CIRCULAR_EXTENDED_OR_NONEXIST_SKIN" dnt="false">Následující vzhledy se vzájemně rozšiřují jiným způsobem než kruhovým nebo vzhled, který rozšiřují, neexistuje {0}</resource>
-<!-- UNABLE_LOCATE_BASE_SKIN -->
-<resource key="UNABLE_LOCATE_BASE_SKIN" dnt="false">Nelze vyhledat základní vzhled &quot;{0}&quot; pro použití při definování vzhledu s ID &quot;{1}&quot;, řady &quot;{2}&quot;, ID sady vykreslení &quot;{3}&quot;. Bude použit výchozí základní vzhled &quot;{4}&quot;.</resource>
-<!-- ERR_PARSING -->
-<resource key="ERR_PARSING" dnt="false">Chyba při syntaktické analýze:{0}</resource>
-<!-- ERR_LOADING_FILE -->
-<resource key="ERR_LOADING_FILE" dnt="false">chyba při načítání souboru:{0}</resource>
-<!-- CANNOT_LOAD_STYLESHEET -->
-<resource key="CANNOT_LOAD_STYLESHEET" dnt="false">Nelze načíst šablonu stylů: {0}</resource>
-<!-- IOEXCEPTION_IN_PHASE -->
-<resource key="IOEXCEPTION_IN_PHASE" dnt="false">Výjimka IOException při syntaktické analýze {0}</resource>
-<!-- NO_STYLES_FOUND_CONTEXT -->
-<resource key="NO_STYLES_FOUND_CONTEXT" dnt="false">Nebyly nalezeny žádné styly v kontextu - {0}</resource>
-<!-- IOEXCEPTION_CREATING_FILE -->
-<resource key="IOEXCEPTION_CREATING_FILE" dnt="false">Výjimka IOException při vytváření souboru: {0}</resource>
-<!-- UNABLE_GENERATE_STYLE_SHEET -->
-<resource key="UNABLE_GENERATE_STYLE_SHEET" dnt="false">\nNelze generovat šablonu stylů {0} v adresáři paměti cache \n{1}.\nUjistěte se, zda adresář paměti cache existuje a lze do něj zapisovat.\n</resource>
-<!-- IOEXCEPTION_OPENNING_FILE -->
-<resource key="IOEXCEPTION_OPENNING_FILE" dnt="false">Výjimka IOException při otevírání souboru pro zápis: {0}</resource>
-<!-- CSS_FILE_HIT_IE_LIMIT_OF_CSS_SELECTOR -->
-<resource key="CSS_FILE_HIT_IE_LIMIT_OF_CSS_SELECTOR" dnt="false">Soubor css dosáhl limitu aplikace IE selektorů 4095 CSS. Obsahuje {0} selektorů. Selektory za ním budou ignorovány.</resource>
-<!-- UNSUPPORTED_CONSECUTIVE_SUB_ELEMENT_SYNTAX -->
-<resource key="UNSUPPORTED_CONSECUTIVE_SUB_ELEMENT_SYNTAX" dnt="false">Následující dílčí prvek (::) syntaxe použitá v selektoru {0}. Tento postup není podporován.</resource>
-<!-- URL_VALUE_EXPECTED_FOR_PROPERTY_IN_STYLE_SHEET -->
-<resource key="URL_VALUE_EXPECTED_FOR_PROPERTY_IN_STYLE_SHEET" dnt="false">Hodnota adresy URL určená proměnnou url() je očekávána pro vlastnost &apos;&apos;{0}&apos;&apos; v šabloně stylů &apos;&apos;{1}&apos;&apos;. Nalezeno: &apos;&apos;{2}&apos;&apos;.</resource>
-<!-- INVALID_IMAGE_URI_IN_STYLE_SHEET -->
-<resource key="INVALID_IMAGE_URI_IN_STYLE_SHEET" dnt="false">Neplatný identifikátor URI obrázku &apos;&apos;{0}&apos;&apos; v šabloně stylů &apos;&apos;{1}&apos;&apos;</resource>
-<!-- EMPTY_URL_IN_STYLE_SHEET -->
-<resource key="EMPTY_URL_IN_STYLE_SHEET" dnt="false">Byla nalezena prázdná adresa URL v šabloně stylů &apos;&apos;{0}&apos;&apos;</resource>
-<!-- ELEMENT_MUST_HAVE_NAME_ATTRIBUTE -->
-<resource key="ELEMENT_MUST_HAVE_NAME_ATTRIBUTE" dnt="false">prvky &lt;style&gt; musí mít název nebo atribut selektoru</resource>
-<!-- CANNOT_PARSE_IMPORT -->
-<resource key="CANNOT_PARSE_IMPORT" dnt="false">Nelze provést syntaktickou analýzu importu: {0}</resource>
-<!-- MISSING_REQUIRED_HREF -->
-<resource key="MISSING_REQUIRED_HREF" dnt="false">V importu chybí povinný atribut href</resource>
-<!-- REQUIRE_COMPONENTTYPE_ATTRIBUTE -->
-<resource key="REQUIRE_COMPONENTTYPE_ATTRIBUTE" dnt="false">Je třeba zadat atribut &apos;componentType&apos;</resource>
-<!-- CANNOT_FIND_COMPONENTTYPE_METADATA_IN_REGION_METADATA -->
-<resource key="CANNOT_FIND_COMPONENTTYPE_METADATA_IN_REGION_METADATA" dnt="false">Nelze nalézt metadata pro componentType:{0} v metadatech oblasti</resource>
-<!-- NO_COMPONENTTYPE_JSPURI -->
-<resource key="NO_COMPONENTTYPE_JSPURI" dnt="false">Nebyl k dispozici žádný spUri pro componentType:{0}</resource>
-<!-- COMPONENTTYPE_MISSING_ATTRIBUTE -->
-<resource key="COMPONENTTYPE_MISSING_ATTRIBUTE" dnt="false">atribut:{0} chybí v componentType:{1}</resource>
-<!-- FACETREF_MUST_INSIDE_UICOMPONENT -->
-<resource key="FACETREF_MUST_INSIDE_UICOMPONENT" dnt="false">facetRef musí být uvnitř značky UIComponent.</resource>
-<!-- CANNOT_FIND_PARENT_COMPONENTREF -->
-<resource key="CANNOT_FIND_PARENT_COMPONENTREF" dnt="false">Nelze nalézt nadřazený &lt;tr:componentRef&gt;</resource>
-<!-- FACETNAME_REQUIRED -->
-<resource key="FACETNAME_REQUIRED" dnt="false">facetName je povinná hodnota u facetRef</resource>
-<!-- VALIDATOR_NOT_INSIDE_UICOMPONENT -->
-<resource key="VALIDATOR_NOT_INSIDE_UICOMPONENT" dnt="false">značka validátoru není uvnitř součásti UIComponent.</resource>
-<!-- CANNOT_CREATE_VALIDATOR -->
-<resource key="CANNOT_CREATE_VALIDATOR" dnt="false">nelze vytvořit validátor pro validatorId:{0} a vazbu:{1}</resource>
-<!-- MISSING_VALIDATORID -->
-<resource key="MISSING_VALIDATORID" dnt="false">chybí atribut &apos;validatorId&apos;</resource>
-<!-- CANNOT_PARSE_VALUE_INTO_DATE_WITH_YYYY_MM_DD_PATTERN -->
-<resource key="CANNOT_PARSE_VALUE_INTO_DATE_WITH_YYYY_MM_DD_PATTERN" dnt="false">Nelze provést syntaktickou analýzu hodnoty {0} na datum pomocí vzorce &quot;rrrr-MM-dd&quot;; ignorováno.</resource>
-<!-- NO_RENDERERFACTORY_REGISTERED_COMPONENT -->
-<resource key="NO_RENDERERFACTORY_REGISTERED_COMPONENT" dnt="false">Není registrován žádný atribut RendererFactory pro součásti v prostoru názvů {0}</resource>
-<!-- NO_RENDERER_REGISTERED -->
-<resource key="NO_RENDERER_REGISTERED" dnt="false">Není registrováno žádné vykreslení pro {0}</resource>
-<!-- CANNOT_GET_IMAGE_CACHE -->
-<resource key="CANNOT_GET_IMAGE_CACHE" dnt="false">Nelze nalézt paměť cache obrázku</resource>
-<!-- CANNOT_CONVERT_INTO_DATAOBJECTLIST -->
-<resource key="CANNOT_CONVERT_INTO_DATAOBJECTLIST" dnt="false">Nelze převést {0} třídy:{1} do DataObjectList</resource>
-<!-- CANNOT_CONVERT -->
-<resource key="CANNOT_CONVERT" dnt="false">Nelze převést {0} na {1}</resource>
-<!-- UNSUPPORTED_UINODE -->
-<resource key="UNSUPPORTED_UINODE" dnt="false">Nepodporovaný UINode:{0}, cesta = {1}</resource>
-<!-- DEFAULT_COMPONENT_TO_INDETERMINDATE_MODE -->
-<resource key="DEFAULT_COMPONENT_TO_INDETERMINDATE_MODE" dnt="false">Neplatná hodnota. Nastavení součásti s ID &apos;&apos;{0}&apos;&apos; na nekonečný režim</resource>
-<!-- NO_FORM_FOUND -->
-<resource key="NO_FORM_FOUND" dnt="false">Nebyl nalezen žádný formulář pro {0}</resource>
-<!-- CANNOT_GET_IMAGE_PROVIDER_FOR_ICON -->
-<resource key="CANNOT_GET_IMAGE_PROVIDER_FOR_ICON" dnt="false">Nelze získat poskytovatele obrázků pro ikonu: {0}</resource>
-<!-- CANNOT_GET_COLORIZED_ICON -->
-<resource key="CANNOT_GET_COLORIZED_ICON" dnt="false">Nelze získat barevnou ikonu pro: {0}</resource>
-<!-- CANNOT_FIND_ICON_WITH_GIVEN_KEY -->
-<resource key="CANNOT_FIND_ICON_WITH_GIVEN_KEY" dnt="false">Nelze nalézt ikonu s daným klíčem</resource>
-<!-- CANNOT_FIND_RENDERER -->
-<resource key="CANNOT_FIND_RENDERER" dnt="false">Nelze nalézt modul vykreslení pro alias {0}</resource>
-<!-- UNABLE_FLIP_ICON -->
-<resource key="UNABLE_FLIP_ICON" dnt="false">Nelze otočit ikonu &apos;&apos;{0}&apos;&apos;, protože není v aktuálním kontextu požadavku, což je &apos;&apos;{1}&apos;&apos;</resource>
-<!-- CANNOT_LOCATE_PARENT_FORM -->
-<resource key="CANNOT_LOCATE_PARENT_FORM" dnt="false">Nelze vyhledat nadřazenou hodnotu pro formValue {0}</resource>
-<!-- NULL_COMPONENT_FOR_NODE -->
-<resource key="NULL_COMPONENT_FOR_NODE" dnt="false">Komponenta má hodnotu null pro uzel s názvem národního prostředí {0}</resource>
-<!-- CANNOT_FLIP_ICON -->
-<resource key="CANNOT_FLIP_ICON" dnt="false">Nelze získat otočenou ikonu pro: {0}</resource>
-<!-- NULL_NODE_NAME_NO_VALIDATOR_ADDED -->
-<resource key="NULL_NODE_NAME_NO_VALIDATOR_ADDED" dnt="false">Název uzlu má hodnotu null a proto nebyl přidán žádný požadovaný validátor na straně klienta pro uzel s místním názvem {0}</resource>
-<!-- CANNOT_FIND_CLASS -->
-<resource key="CANNOT_FIND_CLASS" dnt="false">Nelze najít třídu {0}</resource>
-<!-- CANNOT_LOAD_CLASS -->
-<resource key="CANNOT_LOAD_CLASS" dnt="false">Nelze načíst třídu {0}:{1}</resource>
-<!-- METHOD_NOT_RETURN_ICON -->
-<resource key="METHOD_NOT_RETURN_ICON" dnt="false">Metoda {0} nevrací ikonu</resource>
-<!-- CANNOT_FIND_METHOD -->
-<resource key="CANNOT_FIND_METHOD" dnt="false">Nelze nalézt metodu {0} v {1}</resource>
-<!-- CANNOT_FIND_ACCESS_METHOD -->
-<resource key="CANNOT_FIND_ACCESS_METHOD" dnt="false">Nelze nalézt přístup {0} v {1}</resource>
-<!-- REQUIRED_ELEMENT_SKINID_NOT_FOUND -->
-<resource key="REQUIRED_ELEMENT_SKINID_NOT_FOUND" dnt="false">Nebylo nalezeno ID vzhledu požadovaného prvku.</resource>
-<!-- REQUIRED_ELEMENT_STYLE_SHEET_NAME_NOT_FOUND -->
-<resource key="REQUIRED_ELEMENT_STYLE_SHEET_NAME_NOT_FOUND" dnt="false">Nebyl nalezen název šablony stylů požadovaného prvku.</resource>
-<!-- REQUIRED_ELEMENT_ID_NOT_FOUND -->
-<resource key="REQUIRED_ELEMENT_ID_NOT_FOUND" dnt="false">Nebylo nalezeno ID požadovaného prvku.</resource>
-<!-- REQURIED_ELEMENT_FAMILY_NOT_FOUND -->
-<resource key="REQURIED_ELEMENT_FAMILY_NOT_FOUND" dnt="false">Nebyla nalezena skupina požadovaného prvku.</resource>
-<!-- MALFORMED_PROPERTY_ENTRY -->
-<resource key="MALFORMED_PROPERTY_ENTRY" dnt="false">Chybně formátované zadání vlastnosti: {0}={1}</resource>
-<!-- CANNOT_LOAD_RENDERER_TYPE_TO_LOCAL_NAME_MAPPING -->
-<resource key="CANNOT_LOAD_RENDERER_TYPE_TO_LOCAL_NAME_MAPPING" dnt="false">Nelze načíst typ vykreslení na mapování místního názvu.</resource>
-<!-- CLIENT_SIDE_ENCODING_NOT_SUPPORTED -->
-<resource key="CLIENT_SIDE_ENCODING_NOT_SUPPORTED" dnt="false">Kódování {0} není na straně klienta podporováno. Ověřování na straně klienta tím bude vynecháno.</resource>
-<!-- REQUIRED_TRINIDADFILTER_NOT_INSTALLED -->
-<resource key="REQUIRED_TRINIDADFILTER_NOT_INSTALLED" dnt="false">Nebyl instalován filtr TrinidadFilter. Řádné spuštění modulu Apache Trinidad vyžaduje tento filtr.</resource>
-<resource key="INVALID_ENUM_IN_CONFIG" dnt="false">Hodnota &apos;&apos;{0}&apos;&apos; není platná hodnota pro &lt;&apos;&apos;{1}&apos;&apos;&gt;</resource>
-<!-- MERGECAPABILITIES_ONLY_USED_WITH_AGENTS_CREATED_BY_THIS_CLASS -->
-<resource key="MERGECAPABILITIES_ONLY_USED_WITH_AGENTS_CREATED_BY_THIS_CLASS" dnt="false">Atribut mergeCapabilities() může být použit pouze u agentů vytvořených touto třídou.</resource>
-<!-- INVALID_NAMESPACE -->
-<resource key="INVALID_NAMESPACE" dnt="false">Neplatný obor názvů: {0}</resource>
-<!-- INVALID_ROOT_ELEMENT -->
-<resource key="INVALID_ROOT_ELEMENT" dnt="false">Neplatný kořenový prvek: {0} {1}</resource>
-<!-- UNEXPECTED -->
-<resource key="UNEXPECTED_BACKSLASH" dnt="false">Neočekávané &apos;\&apos;.</resource>
-<!-- UNEXPECTED_CHARACTER -->
-<resource key="EXPECTED_PERIOD_OR_BACKSLASH" dnt="false">Neočekávaný znak. Byl očekáván znak &apos;.&apos; nebo &apos;\&apos;</resource>
-<!-- UNEXPECTED_CHARACTER_EXPECTING -->
-<resource key="EXPECTED_ASTERISK" dnt="false">Neočekávaný znak. Byl očekáván znak &apos;*&apos;</resource>
-<!-- EXPECTING_CHAR -->
-<resource key="EXPECTING_CHAR" dnt="false">Očekáván znak</resource>
-<!-- UNTERMINATED_QUOTE -->
-<resource key="UNTERMINATED_QUOTE" dnt="false">Neukončená uvozovka.</resource>
-<!-- UNEXPECTED_CHAR -->
-<resource key="UNEXPECTED_CHAR" dnt="false">Neočekávaný znak</resource>
-<!-- INVALID_SAVED_STATE_OBJECT -->
-<resource key="INVALID_SAVED_STATE_OBJECT" dnt="false">Neplatný objekt uloženého stavu</resource>
-<!-- PER_REQUEST_DISK_SPACE_LIMITS_EXCEEDED -->
-<resource key="PER_REQUEST_DISK_SPACE_LIMITS_EXCEEDED" dnt="false">Byly překročeny limity prostoru disku před požadavkem.</resource>
-<!-- POPVIEW_NO_VIEW_PUSHED -->
-<resource key="POPVIEW_NO_VIEW_PUSHED" dnt="false">popView(): Nebyl vložen žádný pohled.</resource>
-<!-- POPVIEW_NO_VIEW_PUSHED -->
-<resource key=">POPVIEW_NO_VIEW_PUSHED" dnt="false">popView(): Nebyl vložen žádný pohled.</resource>
-<!-- ONLY_HTTPSERVLETREQUEST_SUPPORTED -->
-<resource key="ONLY_HTTPSERVLETREQUEST_SUPPORTED" dnt="false">Je podporován pouze požadavek HttpServletRequest</resource>
-<!-- ONLY_HTTPSERVLETRESPONSE_SUPPORTED -->
-<resource key="ONLY_HTTPSERVLETRESPONSE_SUPPORTED" dnt="false">Je podporován pouze požadavek HttpServletResponse</resource>
-<!-- CANNOT_BE_NULL -->
-<resource key="CANNOT_BE_NULL" dnt="false">{0} nemůže být null.</resource>
-<!-- NULL_REQUEST_ON_THIS_CONTEXT -->
-<resource key="NULL_REQUEST_ON_THIS_CONTEXT" dnt="false">Požadavek má v tomto kontextu hodnotu null.</resource>
-<!-- NULL_RESPONSE_ON_THIS_CONTEXT -->
-<resource key="NULL_RESPONSE_ON_THIS_CONTEXT" dnt="false">Odpověď má v tomto kontextu hodnotu null.</resource>
-<!-- UNSUPPORTED_CONVERSION -->
-<resource key="UNSUPPORTED_CONVERSION" dnt="false">Nepodporovaný převod z:{0} na:{1}</resource>
-<!-- NULL_NAME -->
-<resource key="NULL_NAME" dnt="false">Název s hodnotou null</resource>
-<!-- NULL_VALUE -->
-<resource key="NULL_VALUE" dnt="false">hodnota Null</resource>
-<!-- PUTALL_OPERATION_NOT_SUPPORTED_FOR_WRAPPING -->
-<resource key="PUTALL_OPERATION_NOT_SUPPORTED_FOR_WRAPPING" dnt="false">operace putAll není podporována pro WrappingMap</resource>
-<!-- CLEAROPERATION -->
-<resource key="CLEAROPERATION" dnt="false">operace vymazání není podporována pro WrappingMap</resource>
-<!-- PROBLEM_LOADING -->
-<resource key="PROBLEM_LOADING" dnt="false">Problém při načítání...</resource>
-<!-- GRABBING_PIXELS -->
-<resource key="GRABBING_PIXELS" dnt="false">Při shromažďování pixelů:</resource>
-<!-- ERROR_FETCHING_IMAGE -->
-<resource key="ERROR_FETCHING_IMAGE" dnt="false">Chyba při načítání obrázku. Shromážděno {0} hodnot pixelů obrázku {1} x {2}.</resource>
-<!-- EXCEEDED_GIF_COLOR_LIMIT -->
-<resource key="EXCEEDED_GIF_COLOR_LIMIT" dnt="false">Byl překročen limit barvy GIF.</resource>
-<!-- NO_SPACE_LEFT_FOR_TRANSPARENCY -->
-<resource key="NO_SPACE_LEFT_FOR_TRANSPARENCY" dnt="false">Nebyl zanechán prostor pro průhlednost</resource>
-<!-- DIFFERENT_LENGTHS_SOURCECOLORS_TARGETCOLORS -->
-<resource key="DIFFERENT_LENGTHS_SOURCECOLORS_TARGETCOLORS" dnt="false">Různé délky - sourceColors a targetColors</resource>
-<!-- REGION_METADATA_CANNOT_NEST -->
-<resource key="REGION_METADATA_CANNOT_NEST" dnt="false">Nelze zatím vnořit:{0} prvků</resource>
-<!-- DUPLICATE_RENDERER_TYPE -->
-<resource key="DUPLICATE_RENDERER_TYPE" dnt="false">Duplicitní typ vykreslení &quot;{0}&quot; pro řadu &quot;{1}&quot;</resource>
-<!-- NO_RETURNID_AVAILABLE_FOR_RETURNING_FROM_DIALOG -->
-<resource key="NO_RETURNID_AVAILABLE_FOR_RETURNING_FROM_DIALOG" dnt="false">Není k dispozici žádné ID returnID pro vrácení z dialogového okna: to obvykle znamená, že nejste v dialogovém okně na první místě, nebo že není k dispozici pageFlowScope.</resource>
-<!-- TRAINRENDERER_ONLY_RENDERS_INSTANCE -->
-<resource key="TRAINRENDERER_ONLY_RENDERS_INSTANCE" dnt="false">TrainRenderer vykresluje pouze instance pro {0}, nalezeno {1}</resource>
-<!-- SELECTONE_SUBMITTEDVALUE_INDEX_OUTSIDE_BOUNDS -->
-<resource key="SELECTONE_SUBMITTEDVALUE_INDEX_OUTSIDE_BOUNDS" dnt="false">Index SelectOne submittedValue {0} je mimo hranice. Měl by být mezi 0 a {1}</resource>
-<!-- SELECTONE_CANNOT_CONVERT_SUBMITTEDVALUE_INDEX_INTO_INTEGER -->
-<resource key="SELECTONE_CANNOT_CONVERT_SUBMITTEDVALUE_INDEX_INTO_INTEGER" dnt="false">SelectOne by neměl převádět index submittedValue {0} do souboru int {1}</resource>
-<!-- DONOT_CALL_THIS_FOR_COLUMN_HEADERS -->
-<resource key="DONOT_CALL_THIS_FOR_COLUMN_HEADERS" dnt="false">Nevolat tuto hodnotu pro záhlaví sloupců</resource>
-<!-- NULL_CONTEXT_URL -->
-<resource key="NULL_CONTEXT_URL" dnt="false">contextURI má hodnotu null</resource>
-<!-- CONTEXT_URI_ENDS_WITH_SLASH -->
-<resource key="CONTEXT_URI_ENDS_WITH_SLASH" dnt="false">context URI pro {0} končí lomítkem</resource>
-<!-- NULL_CONTEXTPATH -->
-<resource key="NULL_CONTEXTPATH" dnt="false">contextPath má hodnotu null {0}</resource>
-<!-- REGISTERED_NULL_URI -->
-<resource key="REGISTERED_NULL_URI" dnt="false">Registrovaný identifikátor URI s hodnotou null</resource>
-<!-- NULL_PATH_REGISTERED -->
-<resource key="NULL_PATH_REGISTERED" dnt="false">Byla registrována cesta s hodnotou null pro {0}</resource>
-<!-- NO_BASE_PATH_REGISTERED -->
-<resource key="NO_BASE_PATH_REGISTERED" dnt="false">Není registrována žádná základní cesta</resource>
-<!-- KEYS_AND_VALUES_MUST_MATCH -->
-<resource key="KEYS_AND_VALUES_MUST_MATCH" dnt="false"># klíčů a hodnot se musí shodovat</resource>
-<!-- NOT_A_CHARACTER -->
-<resource key="NOT_A_CHARACTER" dnt="false">{0} není znak</resource>
-<!-- CANNOT_BE_PARSED -->
-<resource key="CANNOT_BE_PARSED" dnt="false">{0} nelze analyzovat na {1}</resource>
-<!-- NULL_TYPE -->
-<resource key="NULL_TYPE" dnt="false">typ má hodnotu null</resource>
-<!-- CANNOT_COERCE_VALUE_OF_TYPE -->
-<resource key="CANNOT_COERCE_VALUE_OF_TYPE" dnt="false">Nelze vynutit hodnotu typu {0} do typu {1}</resource>
-<!-- CANNOT_BE_COERCED -->
-<resource key="CANNOT_BE_COERCED" dnt="false">{0} nelze vynutit do souboru java.awt.Color</resource>
-<!-- CANNOT_FIND_FILE -->
-<resource key="CANNOT_FIND_FILE" dnt="false">Nelze nalézt {1}</resource>
-<!-- DECIMALFORMATCONTEXT_NOT_CLONEABLE -->
-<resource key="DECIMALFORMATCONTEXT_NOT_CLONEABLE" dnt="false">DecimalFormatContext nelze klonovat!</resource>
-<!-- USER_DEFINED_SUBCLASSES_NOT_SUPOORTED -->
-<resource key="USER_DEFINED_SUBCLASSES_NOT_SUPOORTED" dnt="false">Dílčí třídy definované uživatelem nejsou podporovány.</resource>
-<!-- UNKNOWN_READING_DIRECTION -->
-<resource key="UNKNOWN_READING_DIRECTION" dnt="false">Neznámý směr čtení: {0}</resource>
-<!-- FORMAT_PARSEOBJECT_FAIL -->
-<resource key="FORMAT_PARSEOBJECT_FAIL" dnt="false">Příkaz Format.parseObject(String) selhal</resource>
-<!-- CANNOT_FORMAT_GIVEN_OBJECT_AS_A_COLOR -->
-<resource key="CANNOT_FORMAT_GIVEN_OBJECT_AS_A_COLOR" dnt="false">Daný objekt nelze formátovat jako barvu</resource>
-<!-- ILLEGAL_PATTERN_CHARACTER -->
-<resource key="ILLEGAL_PATTERN_CHARACTER" dnt="false">Neplatný znak vzorce &apos;&apos;{0}&apos;&apos;</resource>
-<!-- >ILLEGAL_PATTERN_CHARACTER -->
-<resource key=">ILLEGAL_PATTERN_CHARACTER" dnt="false">Neplatný znak vzorce &apos;&apos;{0}&apos;&apos;</resource>
-<!-- CONTENT_NOT_MULTIPART_FORM_DATA -->
-<resource key="CONTENT_NOT_MULTIPART_FORM_DATA" dnt="false">Obsah nepředstavuje více součástí dat</resource>
-<!-- ITEM_NOT_A_FILE -->
-<resource key="ITEM_NOT_A_FILE" dnt="false">Položka není soubor</resource>
-<!-- ITEM_ALREADY_BEEN_READ_PAST -->
-<resource key="ITEM_ALREADY_BEEN_READ_PAST" dnt="false">Položka již byla přečtena v minulosti.</resource>
-<!-- INPUT_STREAM_ALREADY_REQUESTED -->
-<resource key="INPUT_STREAM_ALREADY_REQUESTED" dnt="false">Vstupní tok již byl požadován.</resource>
-<!-- UPLOADED_FILE_EXCEEDED_MAXIMUM_ALLOWED_LENGTH -->
-<resource key="UPLOADED_FILE_EXCEEDED_MAXIMUM_ALLOWED_LENGTH" dnt="false">Odeslaná délka souboru {0} bajtů překročila maximální povolenou délku ({1} bajtů)</resource>
-<!-- ITEM_ALREDY_BEEN_READ_PAST -->
-<resource key="ITEM_ALREDY_BEEN_READ_PAST" dnt="false">Položka již byla přečtena v minulosti.</resource>
-<!-- END_OF_FILE -->
-<resource key="END_OF_FILE" dnt="false">Konec souboru</resource>
-<!-- UNDECLARED_PREFIX -->
-<resource key="UNDECLARED_PREFIX" dnt="false">Nedeklarovaný prefix: {0}</resource>
-<!-- NULL_PARSER -->
-<resource key="NULL_PARSER" dnt="false">modul pro analýzy má hodnotu null</resource>
-<!-- NULL_ROOTCLASS_ROOTPARSER -->
-<resource key="NULL_ROOTCLASS_ROOTPARSER" dnt="false">rootClass i rootParser mají hodnotu null</resource>
-<!-- CIRCULAR_INCLUDE_DETECTED -->
-<resource key="CIRCULAR_INCLUDE_DETECTED" dnt="false">Bylo zjištěno cirkulární zahrnutí {0}!</resource>
-<!-- NULL_SKIN_ID -->
-<resource key="NULL_SKIN_ID" dnt="false">Null ID</resource>
-<!-- NULL_LOCALE_CONTEXT -->
-<resource key="NULL_LOCALE_CONTEXT" dnt="false">Null kontext národního prostředí</resource>
-<!-- NULL_ICONNAME -->
-<resource key="NULL_ICONNAME" dnt="false">Null iconName</resource>
-<!-- NULL_STYLESHEETNAME -->
-<resource key="NULL_STYLESHEETNAME" dnt="false">Null styleSheetName</resource>
-<!-- NO_SKIN_SPECIFIED -->
-<resource key="NO_SKIN_SPECIFIED" dnt="false">Není zadán vzhled.</resource>
-<!-- NO_INPUTSTREAM -->
-<resource key="NO_INPUTSTREAM" dnt="false">Null iconName</resource>
-<!-- NULL_PARSEMANAGER -->
-<resource key="NULL_PARSEMANAGER" dnt="false">Null parserManager</resource>
-<!-- REQUIRED_XSS_FILE_SOURCE_NOT_EXIST -->
-<resource key="REQUIRED_XSS_FILE_SOURCE_NOT_EXIST" dnt="false">Požadovaný soubor XSS {0} neexistuje.</resource>
-<!-- NULL_SOURCENAME -->
-<resource key="NULL_SOURCENAME" dnt="false">Null sourceName</resource>
-<!-- NULL_PROPERTYNAME -->
-<resource key="NULL_PROPERTYNAME" dnt="false">Null propertyName</resource>
-<!-- PROPERTYNODE_NAME_CANNOT_BE_NULL_OR_EMPTY -->
-<resource key="PROPERTYNODE_NAME_CANNOT_BE_NULL_OR_EMPTY" dnt="false">Název uzlu vlastností nemůže být null nebo je název string.name &apos;&apos;{0}&apos;&apos; a hodnota &apos;&apos;{1}&apos;&apos;</resource>
-<!-- CHILD_NOT_PROPERTYNODE_INSTANCE -->
-<resource key="CHILD_NOT_PROPERTYNODE_INSTANCE" dnt="false">podřízená položka není instance PropertyNode</resource>
-<!-- CHIL_NOT_INCLUDEPROEPRTYNODE_INSTANCE -->
-<resource key="CHIL_NOT_INCLUDEPROEPRTYNODE_INSTANCE" dnt="false">podřízená hodnota není instance IncludePropertyNode</resource>
-<!-- NOT_NESTED_IN_UICOMPONENTTAG -->
-<resource key="NOT_NESTED_IN_UICOMPONENTTAG" dnt="false">Není vnořeno v UIComponentTag</resource>
-<!-- NO_COMPONENT_ASSOCIATED_WITH_UICOMPONENTTAG -->
-<resource key="NO_COMPONENT_ASSOCIATED_WITH_UICOMPONENTTAG" dnt="false">Žádná komponenta není spojena s UIComponentTag</resource>
-<!-- NAME_ATTRIBUTE_CANNOT_BE_EL_BOUND -->
-<resource key="NAME_ATTRIBUTE_CANNOT_BE_EL_BOUND" dnt="false">Atribut názvu nemůže být vázaný na EL</resource>
-<!-- COMPOENENTDEF_CANNOT_RUN_AS_STANDALONE -->
-<resource key="COMPOENENTDEF_CANNOT_RUN_AS_STANDALONE" dnt="false">componentDef nemůže být spuštěna samostatně. Musí být zahrnuta ve stromu komponent JSF.</resource>
-<!-- COMPONENTDEF_MUST_BE_INCLUDED_AS_CHILD_OF -->
-<resource key="COMPONENTDEF_MUST_BE_INCLUDED_AS_CHILD_OF" dnt="false">componentDef musí být zahrnuto jako podřízená položka &lt;tr:componentRef&gt;.</resource>
-<!-- COMPONENTDEF_NOT_SUPPORT_EL -->
-<resource key="COMPONENTDEF_NOT_SUPPORT_EL" dnt="false">tr:componentDef nepodporuje EL u proměnné &apos;var&apos;</resource>
-<!-- MUST_BE_SIMPLE_JSF_EL_EXPRESSION -->
-<resource key="MUST_BE_SIMPLE_JSF_EL_EXPRESSION" dnt="false">položky musí být jednoduchý výraz JSF EL</resource>
-<!-- VAR_CANNOT_BE_EXPRESSION -->
-<resource key="VAR_CANNOT_BE_EXPRESSION" dnt="false">&quot;var&quot; nemůže být výraz</resource>
-<!-- VARSTATUS_CANNOT_BE_EXPRESSION -->
-<resource key="VARSTATUS_CANNOT_BE_EXPRESSION" dnt="false">&quot;varStatus&quot; nemůže být výraz</resource>
-<!-- MUST_POINT_TO_LIST_OR_ARRAY -->
-<resource key="MUST_POINT_TO_LIST_OR_ARRAY" dnt="false">&quot;položky&quot; musí odkazovat na seznam polí</resource>
-<!-- MUST_SPECIFY_BEGIN_AND_END -->
-<resource key="MUST_SPECIFY_BEGIN_AND_END" dnt="false">hodnoty &apos;začátek&apos; a &apos;konec&apos; by měly být zadány, pokud není zadána hodnota &apos;položky&apos;</resource>
-<!-- MUST_NOT_HAVE_SAME_VALUE -->
-<resource key="MUST_NOT_HAVE_SAME_VALUE" dnt="false">&apos;var&apos; a &apos;varStatus&apos; nesmí být stejná hodnota</resource>
-<!-- BEGIN_BELOW_ZERO -->
-<resource key="BEGIN_BELOW_ZERO" dnt="false">&apos;začátek&apos; &lt; 0</resource>
-<!-- STEP_BELOW_ONE -->
-<resource key="STEP_BELOW_ONE" dnt="false">&apos;krok&apos; &lt; 1</resource>
-<!-- RESETACTIONLISTENER_MUST_INSIDE_UICOMPONENT_TAG -->
-<resource key="RESETACTIONLISTENER_MUST_INSIDE_UICOMPONENT_TAG" dnt="false">ResetActionListener musí být uvnitř značky UIComponent.</resource>
-<!-- RETURNACTIONLISTENER_MUST_INSIDE_UICOMPONENT_TAG -->
-<resource key="RETURNACTIONLISTENER_MUST_INSIDE_UICOMPONENT_TAG" dnt="false">returnActionListener musí být uvnitř značky UIComponent.</resource>
-<!-- SETACTIONLISTENER_MUST_INSIDE_UICOMPONENT_TAG -->
-<resource key="SETACTIONLISTENER_MUST_INSIDE_UICOMPONENT_TAG" dnt="false">setActionListener musí být uvnitř značky UIComponent.</resource>
-<!-- SETACTIONLISTENERS_TO_MUST_BE_EL_EXPRESSION -->
-<resource key="SETACTIONLISTENERS_TO_MUST_BE_EL_EXPRESSION" dnt="false">Atribut setActionListener&apos;s &apos;to&apos; musí být výraz EL.</resource>
-<!-- COLOR_CODE_DOES_NOT_START_WITH_POUNDSIGN -->
-<resource key="COLOR_CODE_DOES_NOT_START_WITH_POUNDSIGN" dnt="false">Kód barvy {0} v &apos;&apos;{1}&apos;&apos; nezačíná &apos;&apos;#&apos;&apos;</resource>
-<!-- METHOD_CHANGED_TO_GETRENDERER -->
-<resource key="METHOD_CHANGED_TO_GETRENDERER" dnt="false">Tato metoda nebyla změněna na getRenderer(RenderingContext, UINode)</resource>
-<!-- REPLACED_BY_GETINDEXEDNODELIST -->
-<resource key="REPLACED_BY_GETINDEXEDNODELIST" dnt="false">Nahrazeno ve verzi 2.0 hodnotou getIndexedNodeList()</resource>
-<!-- REUSING_ROLE_INDEX -->
-<resource key="REUSING_ROLE_INDEX" dnt="false">Opětovné použití indexu role</resource>
-<!-- ATTEMP_TO_REGISTER_NULL_RENDERER -->
-<resource key="ATTEMP_TO_REGISTER_NULL_RENDERER" dnt="false">Pokus o registraci nulového modulu vykreslení pro {0}</resource>
-<!-- ONLY_CONTEXTBASEDCONFIGURATION_SUPPORTED -->
-<resource key="ONLY_CONTEXTBASEDCONFIGURATION_SUPPORTED" dnt="false">Je podporována pouze konfigurace ContextBasedConfiguration</resource>
-<!-- FACET_MAY_NOT_BE_SET_AFTER_RENDERERMANAGER_HAS_BEEN_ASSIGNED -->
-<resource key="FACET_MAY_NOT_BE_SET_AFTER_RENDERERMANAGER_HAS_BEEN_ASSIGNED" dnt="false">Fazetu nelze nastavit po přiřazení atributu RendererManager.</resource>
-<!-- ILLEGAL_TO_SET_CHILDREN -->
-<resource key="ILLEGAL_TO_SET_CHILDREN" dnt="false">Nastavení podřízené hodnoty v {0} je neplatné</resource>
-<!-- ILLEGAL_TO_ADD_CHILDREN -->
-<resource key="ILLEGAL_TO_ADD_CHILDREN" dnt="false">Přidání podřízené hodnoty k {0} je neplatné</resource>
-<!-- ILLEGAL_TO_REMOVE_CHILDREN -->
-<resource key="ILLEGAL_TO_REMOVE_CHILDREN" dnt="false">Odebrání podřízené hodnoty z {0} je neplatné</resource>
-<!-- ILLEGAL_TO_SET_CHILDREN_ON_UNMODIFIABLECOMPOUNDNODELIST -->
-<resource key="ILLEGAL_TO_SET_CHILDREN_ON_UNMODIFIABLECOMPOUNDNODELIST" dnt="false">Nastavení podřízené hodnoty v UnmodifiableCompoundNodeList je neplatné</resource>
-<!-- ILLEGAL_TO_ADD_CHILDREN_ON_UNMODIFIABLECOMPOUNDNODELIST -->
-<resource key="ILLEGAL_TO_ADD_CHILDREN_ON_UNMODIFIABLECOMPOUNDNODELIST" dnt="false">Nastavení podřízené hodnoty v UnmodifiableCompoundNodeList je neplatné</resource>
-<!-- ILLEGAL_TO_REMOVE_CHILDREN_ON_UNMODIFIABLECOMPOUNDNODELIST -->
-<resource key="ILLEGAL_TO_REMOVE_CHILDREN_ON_UNMODIFIABLECOMPOUNDNODELIST" dnt="false">Odebrání podřízené hodnoty z UnmodifiableCompoundNodeList je neplatné</resource>
-<!-- ADAPTER_CLASS_NOT_IMPLEMENT_BEANDOADAPTER -->
-<resource key="ADAPTER_CLASS_NOT_IMPLEMENT_BEANDOADAPTER" dnt="false">Třída adaptéru neimplementuje adaptér BeanDOAdapter</resource>
-<!-- NOT_AN_INSTANCE -->
-<resource key="NOT_AN_INSTANCE" dnt="false">{0} není instance {1}</resource>
-<!-- NULL_LEFTSIDEVALUE -->
-<resource key="NULL_LEFTSIDEVALUE" dnt="false">leftSideValue má hodnotu null</resource>
-<!-- NULL_RIGHTSIDEVALUE -->
-<resource key="NULL_RIGHTSIDEVALUE" dnt="false">rightSideValue má hodnotu null</resource>
-<!-- UNKNOWN_COMPARISON -->
-<resource key="UNKNOWN_COMPARISON" dnt="false">Neznámé porovnání</resource>
-<!-- TEST_BOUNDVALUE_REQUIRED -->
-<resource key="TEST_BOUNDVALUE_REQUIRED" dnt="false">Je třeba zadat zkušební hodnotu BoundValue</resource>
-<!-- NULL_LIST_ARGUMENT -->
-<resource key="NULL_LIST_ARGUMENT" dnt="false">Argument seznamu s hodnotou null</resource>
-<!-- NULL_DATA_OBJECT_ARGUMENT -->
-<resource key="NULL_DATA_OBJECT_ARGUMENT" dnt="false">Argument datového objektu s hodnotou null</resource>
-<!-- NO_FACTORY_REGISTERED -->
-<resource key="NO_FACTORY_REGISTERED" dnt="false">Není registrována žádná faktorie pro {0}</resource>
-<!-- NULL_BASESCORER -->
-<resource key="NULL_BASESCORER" dnt="false">Null baseScorer</resource>
-<!-- NULL_BASESCORE -->
-<resource key="NULL_BASESCORE" dnt="false">Null baseScore</resource>
-<!-- FACET_NOT_SUPPORTED -->
-<resource key="FACET_NOT_SUPPORTED" dnt="false">Fazeta {0} není podporována v {1}</resource>
-<!-- NUMBER_OF_KEYS_AND_VALUES_MUCH_MATCH -->
-<resource key="NUMBER_OF_KEYS_AND_VALUES_MUCH_MATCH" dnt="false"># klíčů a hodnot musí odpovídat</resource>
-<!-- CHILD_NOT_NULL_NOT_ICONNODE_INSTANCE -->
-<resource key="CHILD_NOT_NULL_NOT_ICONNODE_INSTANCE" dnt="false">podřízená položka nemá hodnotu null a není instancí IconNode</resource>
-<!-- NULL_FAMILY -->
-<resource key="NULL_FAMILY" dnt="false">Řada hodnot null</resource>
-<!-- NON_NULL_CHILD_NOT_SKINPROPERTYNODE_INSTANCE -->
-<resource key="NON_NULL_CHILD_NOT_SKINPROPERTYNODE_INSTANCE" dnt="false">Nenulové podřízené položky a podřízená položka není instancí SkinPropertyNode</resource>
-<!-- RENDERINGCONTEXT_HAS_BEEN_CREATED -->
-<resource key="RENDERINGCONTEXT_HAS_BEEN_CREATED" dnt="false">RenderingContext již byl vytvořen!</resource>
-<!-- NOT_SUPERCLASS_OF -->
-<resource key="NOT_SUPERCLASS_OF" dnt="false">{0} není supertřída {1}</resource>
-<!-- UNEXPECTED_REFLECTION -->
-<resource key="UNEXPECTED_REFLECTION" dnt="false">Neočekávaná výjimka reflexe: {0}</resource>
-<!-- JAVASCRIPT_NOT_SUPPORT_NULL_KEYS -->
-<resource key="JAVASCRIPT_NOT_SUPPORT_NULL_KEYS" dnt="false">Javascript nepodporuje klíče s hodnotou null</resource>
-<!-- ENCODING_UNSUPPORTED_BY_JVM -->
-<resource key="ENCODING_UNSUPPORTED_BY_JVM" dnt="false">Kódování {0} není podporováno v JVM</resource>
-<!-- FILE_DOWNLOAD_LISTENER_REQUIRES_SERVLET -->
-<resource key="FILE_DOWNLOAD_LISTENER_REQUIRES_SERVLET" dnt="false">Modul fileDownloadActionListener podporuje pouze rozhraní API servletu.</resource>
-<!-- FILEDOWNLOADACTIONLISTENER_MUST_INSIDE_UICOMPONENT_TAG -->
-<resource key="FILEDOWNLOADACTIONLISTENER_MUST_INSIDE_UICOMPONENT_TAG" dnt="false">fileDownloadActionListener musí být v rámci značky UIComponent pro komponentu příkazu</resource>
-<!-- FILEDOWNLOADACTIONLISTENERS_METHOD_MUST_BE_EL_EXPRESSION -->
-<resource key="FILEDOWNLOADACTIONLISTENERS_METHOD_MUST_BE_EL_EXPRESSION" dnt="false">Atribut metody fileDownloadActionListener musí být výraz.</resource>
-<!-- STATUS_INDICATOR_MISSING_ICONS -->
-<resource key="STATUS_INDICATOR_MISSING_ICONS" dnt="false">Komponenta statusIndicator vyžaduje ikonu &apos;připraven&apos; i &apos;zaneprázdněn&apos;; jedna z nich chybí.</resource>
-<!-- COMPONENT_REQUIRES_FORM -->
-<resource key="COMPONENT_REQUIRES_FORM" dnt="false">Komponenta {0} musí být uvnitř formuláře, aby správně fungovala.</resource>
-<!-- CANNOT_FIND_TIMEZONE -->
-<resource key="CANNOT_FIND_TIMEZONE" dnt="false">Bylo požadováno časové pásmo s ID {0}, není však k dispozici prostřednictvím TimeZone.getTimeZone(ID řetězce) API. Přesvědčte se, že dané ID odpovídá (včetně malých a velkých písmen) ID, které vrací TimeZone.getAvailableIDs()</resource>
-<!-- INVALID_TIMEZONE_IN_CONFIG -->
-<resource key="INVALID_TIMEZONE_IN_CONFIG" dnt="false">Soubor trinidad-config.xml obsahuje neplatnou hodnotu pro časové-pásmo ({0}). Použije se proto výchozí časové pásmo.</resource>
-<!-- DEPRECATED_TRIGGER_SYNTAX -->
-<resource key="DEPRECATED_TRIGGER_SYNTAX" dnt="false">Nelze najít částečné vyvolání {0} z {1} s podporovanou syntaxí partialTriggers. Bylo zjištěno částečné spuštění s neschvalovanou syntaxí. Použijte podporovanou syntaxi.</resource>
-<!-- DATETIMERANGEVALIDATOR_REQUIRES_VALUEHOLDER -->
-<resource key="DATETIMERANGEVALIDATOR_REQUIRES_EDITABLEVALUEHOLDER" dnt="false">Aby fungovalo ověření klienta, DateTimeRangeValidator vyžaduje, aby komponenta byla EditableValueHolder. Ověření klienta bude pro komponentu {0} zablokováno.</resource>
-</resources>
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!--
+  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+  or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+  distributed with this work for additional information
+  regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+  to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+  "License"); you may not use this file except in compliance
+  with the License. You may obtain a copy of the License at
+
+  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+  Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+  software distributed under the License is distributed on an
+  "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+  KIND, either express or implied. See the License for the
+  specific language governing permissions and limitations
+  under the License.
+
+-->
+<!DOCTYPE resources SYSTEM "rts.dtd">
+<resources xmlns="http://myfaces.apache.org/trinidad/rts" package="org.apache.myfaces.trinidadinternal.resource">
+<!-- UNKNOWN_AGENT_ATTRIBUTES_CREATE_WITH_UNKNOWN -->
+<resource key="UNKNOWN_AGENT_ATTRIBUTES_CREATE_WITH_UNKNOWN" dnt="false">Agent uživatele &quot;{0}&quot; je neznámý, vytvoření agenta s neznámými atributy agenta.</resource>
+<!-- UNKNOWN_AGENT_TYPE_CREATE_WITH_NULL -->
+<resource key="UNKNOWN_AGENT_TYPE_CREATE_WITH_NULL" dnt="false">Typ agenta je neznámý. Vytvoření agenta s atributy agenta s hodnotou null.</resource>
+<!-- CANNOT_GET_CAPABILITIES -->
+<resource key="CANNOT_GET_CAPABILITIES" dnt="false">nelze získat možnosti z dokumentu schopností</resource>
+<!-- CANNOT_LOCATE_CAPABILITIES_DOCUMENT -->
+<resource key="CANNOT_LOCATE_CAPABILITIES_DOCUMENT" dnt="false">Nelze vyhledat dokument schopností</resource>
+<!-- CANNOT_RESOLVE_CAPABILITIES_FILE -->
+<resource key="CANNOT_RESOLVE_CAPABILITIES_FILE" dnt="false">&quot;Nelze přeložit soubor schopností&quot;</resource>
+<!-- INVALID_DEPENDENCY -->
+<resource key="INVALID_DEPENDENCY" dnt="false">V referenci zahrnutí byla nalezena neznámá závislost</resource>
+<!-- REFERENCE_ID_NOT_FOUND -->
+<resource key="REFERENCE_ID_NOT_FOUND" dnt="false">Odkaz na ID: {0} nebyl nalezen</resource>
+<!-- FAIL_PARSE_CAPABILITIES_DOCUMENT -->
+<resource key="FAIL_PARSE_CAPABILITIES_DOCUMENT" dnt="false">Nepodařilo se provést syntaktickou analýzu dokumentu schopností</resource>
+<!-- UNABLE_PARSE_AGENT_STRING -->
+<resource key="UNABLE_PARSE_AGENT_STRING" dnt="false">Nelze provést syntaktickou analýzu řetězce agenta</resource>
+<!-- ELEMENT_MISSING_ATTRIBUTES -->
+<resource key="ELEMENT_MISSING_ATTRIBUTES" dnt="false">Prvek {0} má chybějící (nebo prázdné) atributy</resource>
+<!-- FAIL_PARSE_CAPABILITIES_DATA_DOCUMENT -->
+<resource key="FAIL_PARSE_CAPABILITIES_DATA_DOCUMENT" dnt="false">Nepodařilo se provést syntaktickou analýzu dat dokumentu schopností</resource>
+<!-- UNABLE_PARSE_MODEL_STRING -->
+<resource key="UNABLE_PARSE_MODEL_STRING" dnt="false">Nelze analyzovat řetězec modelu</resource>
+<!-- INVALID_CAPABILITY_DATA_URL -->
+<resource key="INVALID_CAPABILITY_DATA_URL" dnt="false">Adresa URL dat schopností {0} je neplatná</resource>
+<!-- CANNOT_FIND_SAVED_VIEW_STATE -->
+<resource key="CANNOT_FIND_SAVED_VIEW_STATE" dnt="false">Nelze najít stav uloženého pohledu pro token {0}</resource>
+<!-- NO_STRUCTURE_ROOT_AVAILABLE -->
+<resource key="NO_STRUCTURE_ROOT_AVAILABLE" dnt="false">Není k dispozici žádná struktura a žádný kořen</resource>
+<!-- NO_STRUCTURE_AVAILABLE -->
+<resource key="NO_STRUCTURE_AVAILABLE" dnt="false">Není k dispozici žádná struktura</resource>
+<!-- IGNORING_SERVLET_INIT_PARAM -->
+<resource key="IGNORING_SERVLET_INIT_PARAM" dnt="false">Ignorování počátečního parametru servletu:{0} nelze analyzovat:{1}</resource>
+<!-- CANNOT_LOAD_VIEWHANDLER -->
+<resource key="CANNOT_LOAD_VIEWHANDLER" dnt="false">Nelze načíst ViewHandler {0}</resource>
+<!-- DUPLICATE_VIEWHANDLER_REGISTRATION -->
+<resource key="DUPLICATE_VIEWHANDLER_REGISTRATION" dnt="false">Trinidad ViewHandler je registrován více než jednou. Chcete-li se vyhnout inicializačním problémům, musí být načten pouze jeden implementační soubor jar Trinidad</resource>
+<!-- TIMESTAMP_CHECKING_ENABLED_SHOULDNOT_IN_PRODUCTION -->
+<resource key="TIMESTAMP_CHECKING_ENABLED_SHOULDNOT_IN_PRODUCTION" dnt="false">Modul Apache Trinidad je spuštěn s povolenou kontrolou časových razítek. Ta by neměla být použita ve výrobním prostředí. Viz vlastnost {0} v souboru WEB-INF/web.xml</resource>
+<!-- CANNOT_LOAD_URL -->
+<resource key="CANNOT_LOAD_URL" dnt="false">Nelze načíst {0}</resource>
+<!-- CANNOT_INSTANTIATE_UPLOADEDFILEPROCESSOR -->
+<resource key="CANNOT_INSTANTIATE_UPLOADEDFILEPROCESSOR" dnt="false">Není možné vytvořit instanci UploadedFileProcessor</resource>
+<!-- RUNNING_IN_DEBUG_MODE -->
+<resource key="RUNNING_IN_DEBUG_MODE" dnt="false">Modul Trinidad je spuštěn v režimu ladění. Nepoužívejte jej ve výrobním prostředí. Viz:{0}</resource>
+<!-- ELEMENT_NOT_UNDERSTOOD -->
+<resource key="ELEMENT_NOT_UNDERSTOOD" dnt="false">Prvek {0} není srozumitelný</resource>
+<!-- NOT_SUPPORT_EL_EXPRESSION -->
+<resource key="NOT_SUPPORT_EL_EXPRESSION" dnt="false">Prvek {0} nepodporuje výrazy EL.</resource>
+<!-- ELEMENT_ONLY_ACCEPT_INTEGER -->
+<resource key="ELEMENT_ONLY_ACCEPT_INTEGER" dnt="false">Prvek {0} přijímá pouze celočíselné hodnoty</resource>
+<!-- CANNOT_FIND_CONTEXT_CLASS_LOADER -->
+<resource key="CANNOT_FIND_CONTEXT_CLASS_LOADER" dnt="false">Nelze najít zavaděč třídy obsahu.</resource>
+<!-- CONFIGURATOR_SERVICES_INITIALIZED -->
+<resource key="CONFIGURATOR_SERVICES_INITIALIZED" dnt="false">Služby konfigurátoru jsou již inicializovány.</resource>
+<!-- REQUESTCONTEXT_NOT_PROPERLY_RELEASED -->
+<resource key="REQUESTCONTEXT_NOT_PROPERLY_RELEASED" dnt="false">RequestContext nebyl správně zadán u dřívějšího požadavku.</resource>
+<!-- UNABLE_SET_REQUEST_CHARACTER -->
+<resource key="UNABLE_SET_REQUEST_CHARACTER" dnt="false">Nelze nastavit požadované kódování znaku na {0}, protože parametry požadavku již byly přečteny.</resource>
+<!-- RETURNFROMDIALOG_KEY_NOT_AVAILABLE -->
+<resource key="RETURNFROMDIALOG_KEY_NOT_AVAILABLE" dnt="false">Není k dispozici žádný klíč &apos;DialogUsedRK&apos; pro returnFromDialog k provedení správné akce!</resource>
+<!-- CANNOT_QUEUE_RETURN_EVENT -->
+<resource key="CANNOT_QUEUE_RETURN_EVENT" dnt="false">Nelze zařadit návratovou událost do fronty. žádný zdroj spuštění</resource>
+<!-- RENDERKIT_NOT_SUPPORT_DIALOGRENDERKITSERVICE -->
+<resource key="RENDERKIT_NOT_SUPPORT_DIALOGRENDERKITSERVICE" dnt="false">RenderKit {0} nepodporuje službu DialogRenderKitService a nemůže být použit ke spouštění dialogových oken. Místo toho je použito jedno okno.</resource>
+<!-- HTTPSESSION_USED_FOR_CHANGE_PERSISTENCE -->
+<resource key="HTTPSESSION_USED_FOR_CHANGE_PERSISTENCE" dnt="false">Modul Apache Trinidad používá ke změně trvalosti HTTPSession</resource>
+<!-- CHANGE_MANAGER_CREATION_FAILED -->
+<resource key="CHANGE_MANAGER_CREATION_FAILED" dnt="false">Nelze vytvořit ChangeManager:{0}</resource>
+<!-- CANNOT_FIND_PARTIAL_TRIGGER -->
+<resource key="CANNOT_FIND_PARTIAL_TRIGGER" dnt="false">Nelze nalézt částečný spouštěcí modul {0} z {1}</resource>
+<!-- NEEDED_COMPONENT_NULL_NO_SCRIPT_WRITTEN -->
+<resource key="NEEDED_COMPONENT_NULL_NO_SCRIPT_WRITTEN" dnt="false">Komponenta má hodnotu null, ale je potřeba pro ID klienta, takže není zapsán skript</resource>
+<!-- NULL_CLIENT_ID_NO_SCRIPT_RENDERED -->
+<resource key="NULL_CLIENT_ID_NO_SCRIPT_RENDERED" dnt="false">ID klienta má hodnotu null, není vykreslen skript</resource>
+<!-- CANNOT_CREATE_CONVERTER_LIKELY_BECAUSE_NO_CONVERTER_REGISTERED -->
+<resource key="CANNOT_CREATE_CONVERTER_LIKELY_BECAUSE_NO_CONVERTER_REGISTERED" dnt="false">Pokus o vytvoření převaděče pro typ {0}, ale nepodařil se, pravděpodobně proto, že není registrován žádný převaděč.</resource>
+<!-- NULL_CLINET_ID_NO_SCRIPT_RENDERED -->
+<resource key="NULL_CLINET_ID_NO_SCRIPT_RENDERED" dnt="false">ID klienta má hodnotu null, není vykreslen skript</resource>
+<!-- FAIL_INSTANTIATE_PROPERTY -->
+<resource key="FAIL_INSTANTIATE_PROPERTY" dnt="false">Vytvoření instancí vlastnosti {0} selhalo.</resource>
+<!-- CANNOT_GET_UNIQUE_NAME -->
+<resource key="CANNOT_GET_UNIQUE_NAME" dnt="false">Nelze získat jedinečný název!</resource>
+<!-- ELAPSED_TIME_ENCODING_GIF -->
+<resource key="ELAPSED_TIME_ENCODING_GIF" dnt="false">Uplynulý čas: {0} sekund k dekódování formátu GIF</resource>
+<!-- LAF_NOT_FOUND -->
+<resource key="LAF_NOT_FOUND" dnt="false">laf &quot;{0}&quot; nebyl nalezen.</resource>
+<!-- ILLEGAL_CHARACTER_IN_ATTRIBUTE -->
+<resource key="ILLEGAL_CHARACTER_IN_ATTRIBUTE" dnt="false">Neplatný znak (mezera) v atributu &quot;název&quot;</resource>
+<!-- INCORRECTLY_SET_NAME_ATTRIBUTE -->
+<resource key="INCORRECTLY_SET_NAME_ATTRIBUTE" dnt="false">atribut &quot;název&quot; byl nesprávně nastaven na &quot;název&quot;</resource>
+<!-- NAME_ATTRIBUTE_OF_TARGET_WILL_CAUSE_JAVASCRIPT_ERROR -->
+<resource key="NAME_ATTRIBUTE_OF_TARGET_WILL_CAUSE_JAVASCRIPT_ERROR" dnt="false">atribut &quot;název&quot; byl nastaven na &quot;cíl&quot;, což způsobí chyby skriptu Javascript.</resource>
+<!-- UNNECESSARY_NAME_ATTRIBUTE_START_WITH_JAVASCRIPT -->
+<resource key="UNNECESSARY_NAME_ATTRIBUTE_START_WITH_JAVASCRIPT" dnt="false">Hodnota atributu &quot;{0}&quot; začíná &quot;javascript:&quot;; to je zbytečné a může způsobit chyby skriptu Javascript.</resource>
+<!-- ELEMENTS_NOT_CLOSED -->
+<resource key="ELEMENTS_NOT_CLOSED" dnt="false">Prvky nejsou uzavřeny:</resource>
+<!-- COMMENTS_CANNOT_INCLUDE -->
+<resource key="COMMENTS_CANNOT_INCLUDE" dnt="false">Komentáře nemohou zahrnovat &quot;--&quot;</resource>
+<!-- ENDING_WHEN_OTHER_EXPECTED -->
+<!-- The first two parameters to ENDING_WHEN_OTHER_EXPECTED will be XML  -->
+<!-- tag names. The error occurs when we're parsing a .jspx file, and an -->
+<!-- end tag is encountered that does not match the currently active tag. -->
+<!-- Parameter 2 will be an integer.                   -->
+<!--                                   -->
+<!-- For example if we parsed this:                    -->
+<!--  <topTag>                              -->
+<!--   <innerTag>                            -->
+<!--   </errorTag>                           -->
+<!--  </topTag>                             -->
+<!-- then {0} => "errorTag"; {1} => "topTag"; {2} => 2          -->
+<resource key="ENDING_WHEN_OTHER_EXPECTED" dnt="false">Ukončení bylo {0}, ale bylo očekáváno {1}. Předání:{2}</resource>
+<!-- ATTRIBUTE_OUTSIDE_ELEMENT -->
+<resource key="ATTRIBUTE_OUTSIDE_ELEMENT" dnt="false">Atribut zápisu mimo prvek</resource>
+<!-- DUPLICATE_ATTRIBUTE_OUTPUT -->
+<resource key="DUPLICATE_ATTRIBUTE_OUTPUT" dnt="false">Atribut &quot;{0}&quot; měl dva výstupy, místo toho je zapsán atribut &quot;duplicate_{1}&quot;.</resource>
+<!-- ELEMENT_END_NAME_NOT_MATCH_START_NAME -->
+<resource key="ELEMENT_END_NAME_NOT_MATCH_START_NAME" dnt="false">Název konce prvku:{0} neodpovídá názvu začátku:{1}</resource>
+<!-- GROUPNODE_REFER_INVALID_GROUP_NODE -->
+<resource key="GROUPNODE_REFER_INVALID_GROUP_NODE" dnt="false">GroupNode {0} neodkazuje na platný uzel.</resource>
+<!-- CREATE_MODEL_EXCEPTION -->
+<resource key="CREATE_MODEL_EXCEPTION" dnt="false">Výjimka při vytváření modelu {0}</resource>
+<!-- INVALID_EL_EXPRESSION -->
+<resource key="INVALID_EL_EXPRESSION" dnt="false">Výraz EL {0} je neplatný nebo vrátil chybnou hodnotu.</resource>
+<!-- RESOURCE_BUNDLE_NOT_FOUND -->
+<resource key="RESOURCE_BUNDLE_NOT_FOUND" dnt="false">Svazek zdrojů {0} nebyl nalezen.</resource>
+<!-- ERR_CLOSING_FILE -->
+<resource key="ERR_CLOSING_FILE" dnt="false">chyba při zavírání souboru:{0}</resource>
+<!-- ERR_GET_REGION_METADATA_FILE -->
+<resource key="ERR_GET_REGION_METADATA_FILE" dnt="false">Chyba při získávání souborů metadat oblasti:{0}</resource>
+<!-- ERR_READ_REGION_METADATA_FILE -->
+<resource key="ERR_READ_REGION_METADATA_FILE" dnt="false">Chyba čtení souboru oblasti-metadat: {0}</resource>
+<!-- REPLACE_COMPONENTTYPE_JSPURI -->
+<resource key="REPLACE_COMPONENTTYPE_JSPURI" dnt="false">Nahrazen atribut jspUri {0} hodnotou {1} pro componentType:{2}</resource>
+<!-- UNKNOWN_ELEMENT -->
+<resource key="UNKNOWN_ELEMENT" dnt="false">Neznámý prvek:{0} v {1}</resource>
+<!-- MISSING_AT -->
+<resource key="MISSING_AT" dnt="false">&lt;{0}&gt; chybí v {1}</resource>
+<!-- EXCEPTION_AT -->
+<resource key="EXCEPTION_AT" dnt="false">Výjimka v {0}</resource>
+<!-- RENDERER_INSTANTIATION_FAILED -->
+<resource key="RENDERER_INSTANTIATION_FAILED" dnt="false">Pokus o vytvoření instancí modulu vykreslení {0} selhal</resource>
+<!-- RENDERER_NOT_FOUND -->
+<resource key="RENDERER_NOT_FOUND" dnt="false">Modul pro vykreslení &apos;&apos;{0}&apos;&apos; nebyl nalezen pro skupinu součástí &apos;&apos;{1}&apos;&apos;</resource>
+<!-- NO_SKIN_FACTORY -->
+<resource key="NO_SKIN_FACTORY" dnt="false">Neexistuje SkinFactory</resource>
+<!-- STYLESHEETDOCUMENT_ID_NOT_MATCH_LOCAL_SKIN -->
+<resource key="STYLESHEETDOCUMENT_ID_NOT_MATCH_LOCAL_SKIN" dnt="false"> Vzhled {0} zadaný v requestMap bude použit, i když ID seznamu stylů vzhledu spotřebitele v atributu requestMap neodpovídá ID seznamu stylů místního vzhledu. Bude to mít dopad na výkon, protože seznamy stylů spotřebitele a poskytovatele nelze sdílet. Třídy stylu poskytovatele nebudou komprimovány, aby se zabránilo konfliktům. Důvodem neshody ID může být to, že soubory JAR nejsou totožné u poskytovate a spotřebitel. Jeden může například obsahovat dodatky vzhledu souboru soubor trinidad-skins.xml v souboru JAR v cestě ke třídě, kterou nemá druhý.</resource>
+<!-- STYLESHEETDOCUMENT_ID_NOT_IN_REQUESTMAP -->
+<resource key="STYLESHEETDOCUMENT_ID_NOT_IN_REQUESTMAP" dnt="false"> Vzhled {0} zadaný v requestMap bude použit, i když ID seznamu stylů vzhledu spotřebitele nebyl v atributu requestMap. Bude to mít dopad na výkon, protože seznamy stylů nemohou být sdíleny poskytovatelem a spotřebitelem.</resource>
+<!-- REQUESTMAP_SKIN_NOT_USED_BECAUSE_NOT_EXIST -->
+<resource key="REQUESTMAP_SKIN_NOT_USED_BECAUSE_NOT_EXIST" dnt="false">Vzhled {0} zadaný v requestMap nebude použit, protože neexistuje.</resource>
+<!-- CANNOT_GET_SKIN_FROM_SKINFACTORY -->
+<resource key="CANNOT_GET_SKIN_FROM_SKINFACTORY" dnt="false">Nelze získat vzhled {0} z SkinFactory</resource>
+<!-- SKIN_CIRCULAR_INCLUDE_ERROR -->
+<resource key="SKIN_CIRCULAR_INCLUDE_ERROR" dnt="false">V ikoně {0} odkazující na vzhled byla zjištěna cyklická závislost</resource>
+<!-- NULL_SKINADDITION -->
+<resource key="NULL_SKINADDITION" dnt="false">Do addSkinAddition byl předán objekt SkinAddition s hodnotou null.</resource>
+<!-- INVALID_TRANSLATION_SOURCE_VE_TYPE -->
+<resource key="INVALID_TRANSLATION_SOURCE_VE_TYPE" dnt="false">Překlad-zdroj ValueExpression tohoto vzhledu není očekávaného typu Map nebo ResourceBundle a bude proto ignorován.</resource>
+<!-- BOTH_BUNDLENAME_TRANSLATIONSOURCE_SET -->
+<resource key="BOTH_BUNDLENAME_TRANSLATIONSOURCE_SET" dnt="false">Nemůžete nastavit název-svazku i překlad-zdroj. Název-svazku bude mít prioritu.</resource>
+<!-- TRANSLATION_SOURCE_NOT_EL -->
+<resource key="TRANSLATION_SOURCE_NOT_EL" dnt="false">Překlad-zdroj musí být výraz EL. Zkontrolujte soubor trinidad-skins.xml.</resource>
+<!-- FILE_HANDLER_NOT_SET_IN_SERVLETCONTEXT -->
+<resource key="FILE_HANDLER_NOT_SET_IN_SERVLETCONTEXT" dnt="false">Deskriptor java.io.File (&quot;javax.servlet.context.tempdir&quot;) není nastaven v ServletContext</resource>
+<!-- RENDERINGCONTEXT_NOT_AVAILABLE -->
+<resource key="RENDERINGCONTEXT_NOT_AVAILABLE" dnt="false">Není k dispozici RenderingContext</resource>
+<!-- CANNOT_LOCATE_HTMLRENDERKIT -->
+<resource key="CANNOT_LOCATE_HTMLRENDERKIT" dnt="false">Nelze vyhledat sadu HTMLRenderKit</resource>
+<!-- CANNOT_FIND_HTML_RENDERER -->
+<resource key="CANNOT_FIND_HTML_RENDERER" dnt="false">Nelze vyhledat základní modul vykreslení HTML pro {0}, typ={1}</resource>
+<!-- CANNOT_GET_STYLESHEET_CACHE -->
+<resource key="CANNOT_GET_STYLESHEET_CACHE" dnt="false">Nelze načíst paměť cache šablony stylů</resource>
+<!-- MODEL_NOT_SPECIFIED_FOR_CHART_COMPONENT -->
+<resource key="MODEL_NOT_SPECIFIED_FOR_CHART_COMPONENT" dnt="false">Model nebyl zadán pro komponentu grafu.</resource>
+<!-- TRAIN_MUST_INSIDE_FORM -->
+<resource key="TRAIN_MUST_INSIDE_FORM" dnt="false">Místo formy je třeba použít sledy</resource>
+<!-- NODESTAMP_FACET_NOT_FOUND_FOR_TRAIN -->
+<resource key="NODESTAMP_FACET_NOT_FOUND_FOR_TRAIN" dnt="false">Sled očekával fazetu nodeStamp, nebyla nalezena taková fazeta pro sled {0}</resource>
+<!-- VISIBLE_STOP_COUNT_MUST_ABOVE_ZERO -->
+<resource key="VISIBLE_STOP_COUNT_MUST_ABOVE_ZERO" dnt="false">Počet viditelných zastávek musí být &gt; 0, nalezeno {0}</resource>
+<!-- VISIBLE_STOP_COUNT_MYST_INTEGER -->
+<resource key="VISIBLE_STOP_COUNT_MYST_INTEGER" dnt="false">Počet viditelných zastávek musí být celé číslo, nalezeno {0}</resource>
+<!-- NODESTAMP_FACET_MISSING -->
+<resource key="NODESTAMP_FACET_MISSING" dnt="false">Chybí fazeta &apos;nodeStamp&apos;!</resource>
+<!-- SINGLE_STEP_MUST_INSIDE_FORM -->
+<resource key="SINGLE_STEP_MUST_INSIDE_FORM" dnt="false">SingleSteps musí být použit v rámci formuláře</resource>
+<!-- FRAMES_MUST_INSIDE_FRAMEBORDERLAYOUTS -->
+<resource key="FRAMES_MUST_INSIDE_FRAMEBORDERLAYOUTS" dnt="false">Rámce se musí zobrazovat mezi FrameBorderLayouts</resource>
+<!-- NO_PPR_CAPABLE_ID_FOUND_FOR_COMPONENT -->
+<resource key="NO_PPR_CAPABLE_ID_FOUND_FOR_COMPONENT" dnt="false">Nebylo nalezeno ID s možností PPR pro prvky {0}. Tato součást nemá odepsaný atribut ID.</resource>
+<!-- INVALID_STRING_ATTRIBUTE -->
+<resource key="INVALID_STRING_ATTRIBUTE" dnt="false">Neplatný atribut řetězce pro chooseDate: {0}</resource>
+<!-- UNABLE_ENCODE_URL -->
+<resource key="UNABLE_ENCODE_URL" dnt="false">Nelze kódovat adresu URL &apos;&apos;{0}&apos;&apos; pomocí kódování &apos;&apos;{1}&apos;&apos;</resource>
+<!-- SORTING_DISABLED_TABLE_NOT_IN_FORM -->
+<resource key="SORTING_DISABLED_TABLE_NOT_IN_FORM" dnt="false">Řazení je zakázáno, ve formuláři není tabulka</resource>
+<!-- COMPONENT_COLUMN_OUTSIDE_TABLE -->
+<resource key="COMPONENT_COLUMN_OUTSIDE_TABLE" dnt="false">{0}: Sloupec byl použit mimo tabulku</resource>
+<!-- NULL_NODE_NAME_CANNOT_ADD_CONVERTER_AND_VALIDATOR -->
+<resource key="NULL_NODE_NAME_CANNOT_ADD_CONVERTER_AND_VALIDATOR" dnt="false">Nelze přidat převaděč na straně klienta a moduly pro ověření platnosti, protože název uzlu má hodnotu null</resource>
+<!-- NULL_VALIDATORS_ITERATOR -->
+<resource key="NULL_VALIDATORS_ITERATOR" dnt="false">Nulový iterátor ověření platnosti pro {0}</resource>
+<!-- DUPLICATE_CONVERTER_ONE_PER_COMPONENT -->
+<resource key="DUPLICATE_CONVERTER_ONE_PER_COMPONENT" dnt="false">V &quot;{0}&quot; již existuje převaděč. Může existovat pouze jeden převaděč na komponentu.</resource>
+<!-- FRAME_MISSING_ATTRIBUTE -->
+<resource key="FRAME_MISSING_ATTRIBUTE" dnt="false">rámec:{0} postrádá atribut:{1}</resource>
+<!-- ILLEGAL_COMPONENT_HIERARCHY_UIXCOMMAND_EXPECTED -->
+<resource key="ILLEGAL_COMPONENT_HIERARCHY_UIXCOMMAND_EXPECTED" dnt="false">Upozornění: byla zjištěna nelegální hierarchie komponent, byl očekáván příkaz UIXCommand, ale byla nalezena jiná komponenta typu.</resource>
+<!-- NAVIGATIONLEVELRENDERER_NOT_FOUND_CHILD_PROPERTY -->
+<resource key="NAVIGATIONLEVELRENDERER_NOT_FOUND_CHILD_PROPERTY" dnt="false">Varování: NavigationLevelRenderer hledal podřízenou vlastnost &quot;{0}&quot;, ale žádná nebyla nalezena. Pravděpodobně byla nalezena neočekávaná podřízená komponenta (očekávána CommandNavigationItem).</resource>
+<!-- PANELACCORDION_MUST_INSIDE_FORM -->
+<resource key="PANELACCORDION_MUST_INSIDE_FORM" dnt="false">PanelAccordion musí být použit v rámci formuláře</resource>
+<!-- ERR_PARTIAL_PAGE_RENDERING -->
+<resource key="ERR_PARTIAL_PAGE_RENDERING" dnt="false">Chyba během částečného vykreslení stránky</resource>
+<!-- POLL_COMPOENT_MUST_INSIDE_FORM -->
+<resource key="POLL_COMPONENT_MUST_INSIDE_FORM" dnt="false">Komponenta fondu musí být v rámci formuláře, zakázání fondu {0}</resource>
+<!-- SELECTED_SHUTTLE_ITEMS_EXCEEDED_TOTAL_NUMBER -->
+<resource key="SELECTED_SHUTTLE_ITEMS_EXCEEDED_TOTAL_NUMBER" dnt="false">Počet položek vybraných pro přepnutí &quot;{0}&quot; překračuje celkový počet položek v přepnutí. Nebudou vráceny žádné vybrané položky.</resource>
+<!-- SHOWDETAIL_NOT_IN_FORM_WILLNOT_FUNCTION_PROPERLY -->
+<resource key="SHOWDETAIL_NOT_IN_FORM_WILLNOT_FUNCTION_PROPERLY" dnt="false">showDetail není formulář a nebude správně fungovat</resource>
+<!-- SOME_ENTRIES_NOT_FOUND_IN_SELECTITEMS -->
+<resource key="SOME_ENTRIES_NOT_FOUND_IN_SELECTITEMS" dnt="false">Některé položky v hodnotě {0} nebyly nalezeny v atributu SelectItems: {1}</resource>
+<!-- CANNOT_FIND_SELECTED_ITEM_MATCHING_VALUE -->
+<resource key="CANNOT_FIND_SELECTED_ITEM_MATCHING_VALUE" dnt="false">Nelze nalézt vybranou položku odpovídající hodnotě &quot;{0}&quot; v {1}</resource>
+<!-- TABLE_HAS_NO_VISIABLE_COLUMN -->
+<resource key="TABLE_HAS_NO_VISIABLE_COLUMN" dnt="false">Tabulka s ID: {0} nemá žádné viditelné sloupce!</resource>
+<!-- TREE_COMPONENT_MUST_INSIDE_FORM -->
+<resource key="TREE_COMPONENT_MUST_INSIDE_FORM" dnt="false">Místo formuláře je třeba použít komponentu stromu.</resource>
+<!-- CANNOT_FIND_SCRIPTLET -->
+<resource key="CANNOT_FIND_SCRIPTLET" dnt="false">Nelze nalézt scriptlet: {0}</resource>
+<!-- UNABLE_GET_RESOURCE -->
+<resource key="UNABLE_GET_RESOURCE" dnt="false">Nelze získat zdroj {0}</resource>
+<!-- RUNNING_DEBUG_JAVASCRIPT -->
+<resource key="RUNNING_DEBUG_JAVASCRIPT" dnt="false">Modul Apache Trinidad je spuštěn se skriptem javascript ladění. Nepoužívejte jej ve výrobním prostředí. Viz parametr &quot;org.apache.myfaces.trinidad.DEBUG_JAVASCRIPT&quot; v souboru /WEB-INF/web.xml</resource>
+<!-- ILLEGAL_VALUE -->
+<resource key="ILLEGAL_VALUE" dnt="false">Neplatná hodnota:{0} pro {1}</resource>
+<!-- UNKNOWN_VALUE_FOR_ALIGN -->
+<resource key="UNKNOWN_VALUE_FOR_ALIGN" dnt="false">Neznámá hodnota pro vyrovnání:{0}</resource>
+<!-- TABLESELECT_COMPONENT_MAY_ONLY_INSIDE_TABLE_AND_TREETABLE -->
+<resource key="TABLESELECT_COMPONENT_MAY_ONLY_INSIDE_TABLE_AND_TREETABLE" dnt="false">Součásti tableSelect lze použít pouze uvnitř tabulky a atributu treeTable</resource>
+<!-- NODESTAMP_FACET_ON_TREETABLE_MISSING_OR_NOT_UIXCOLUMN_TYPE -->
+<resource key="NODESTAMP_FACET_ON_TREETABLE_MISSING_OR_NOT_UIXCOLUMN_TYPE" dnt="false">fazeta nodeStamp v tabulce stromu:{0} chybí nebo není typu UIXColumn</resource>
+<!-- UNEXPECTED_TREE_STATE -->
+<resource key="UNEXPECTED_TREE_STATE" dnt="false">Neočekávaný stav stromu: zaměření na rowKey je prázdné u rozbalení/sbalení všech požadavků.</resource>
+<!-- PAGE_NOT_CONTAIN_FORM_ELEMENT -->
+<resource key="PAGE_NOT_CONTAIN_FORM_ELEMENT" dnt="false">Stránka neobsahuje žádný formulář, nebude fungovat správně</resource>
+<!-- ONLY_SHOWDETAILITEM_ALLOWED_AS_PANELTABBED_CHILD -->
+<resource key="ONLY_SHOWDETAILITEM_ALLOWED_AS_PANELTABBED_CHILD" dnt="false">Jsou povoleny pouze položky tr:showDetailItem jako podřízené hodnoty tr:panelTabbed.</resource>
+<!-- COMPONENT_VALUE_IS_NOT_VALID_BOUNDEDRANGEMODEL_INSTANCE -->
+<resource key="COMPONENT_VALUE_IS_NOT_VALID_BOUNDEDRANGEMODEL_INSTANCE" dnt="false">Hodnota pro komponentu s ID &apos;&apos;{0}&apos;&apos; není platná instance BoundedRangeModel</resource>
+<!-- RESOURCE_NOT_FOUND -->
+<resource key="RESOURCE_NOT_FOUND" dnt="false">Zdroj &quot;{0}&quot; v cestě &quot;{1}&quot; nebyl nalezen</resource>
+<!-- CANNOT_FIND_BUNDLE -->
+<resource key="CANNOT_FIND_BUNDLE" dnt="false">Nelze nalézt svazek {0}</resource>
+<!-- REQUIRED_ATTRIBUTE_NOT_FOUND -->
+<resource key="REQUIRED_ATTRIBUTE_NOT_FOUND" dnt="false">Požadovaný atribut &quot;{0}&quot; nebyl nalezen.</resource>
+<!-- NOT_UNDERSTOOD_CHILD_NAME -->

[... 441 lines stripped ...]


Mime
View raw message