mxnet-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Steffen Rochel <steffenroc...@gmail.com>
Subject Re: Acknowledgement for 1.3.0 release (was: Re: [RESULT][VOTE] Release MXNet version 1.3.0)
Date Wed, 12 Sep 2018 21:08:56 GMT
Thanks to all contributors and to Roshani and Sheng managing the 1.3
release and getting in the hands of our users.

Anybody interested to manage the next release?
Steffen

On Wed, Sep 12, 2018 at 9:56 AM Zha, Sheng <zhasheng@amazon.com.invalid>
wrote:

> Hi all,
>
> We would like to thank to all who contributed to the 1.3.0 release:
> Aaron Markham, Alex Li, Alexander Zai, Amol Lele, Andrew Ayres, Anirudh
> Acharya, Anirudh Subramanian, Ankit Khedia, Anton Chernov, starimpact,
> Asmus Hetzel, Aston Zhang, brli, Burness Duan, cclauss, chinakook, ctcyang,
> Da Zheng, Deokjae Lee, Dick Carter, Eric Junyuan Xie, Felix Hieber, Hagay
> Lupesko, Haibin Lin, Hang Zhang, Hao Jin, Hao Li, Haozhi Qi, Hu Shiwen,
> Indhu Bharathi, Istvan Fehervari, JackieWu, James MacGlashan, jeremiedb,
> Jerry Zhang, Jian Guo, Jin Huang, Jun Wu, Kalyanee Chendke, Kellen
> Sunderland, kpmurali, Leonard Lausen, Lin Yuan, Marco de Abreu, Marek
> Kolodziej, Mu Li, Nan Zhu, Naveen Swamy, Nehal J Wani, PatricZhao, Pedro
> Larroy, Pracheer Gupta, Przemyslaw Tredak, Qiang Kou, Qing Lan, Rahul
> Huilgol, Robert Stone, Roshani Nagmote, Sandeep Krishnamurthy, Sebastian
> Bodenstein, Sergey Kolychev, Sergey Sokolov, Sheng Zha, Sheng-Ying, Simon,
> Sina Afrooze, solin319, Soonhwan-Kwon, Steffen Rochel, Taliesin Beynon, Tao
> Lv, Thom Lane, ThomasDelteil, Tianqi Chen, Tong He, Wei Wu, Wen-Yang Chu,
> Xingjian Shi, Xinyu Chen, yifeim, Yizhi Liu, Yu-Xiang Wang, Yuan Tang,
> Yuntao Chen, Zhi Zhang, Ziyue Huang, Shuai Zheng, Junru Shao, Philip Hyunsu
> Cho
>
> Especially we would like to thank for first time contributions from:
> bl0, Abhinav Sharma, access2rohit, Alexander Alexandrov, Arunkumar V
> Ramanan, Burin Choomnuan, Carin Meier, Carl Tsai, Chance Bair, Chudong
> Tian, ciyong, Dang Trung Kien, Francisco Facioni, Frank Liu, Gnanesh,
> Huilin Qu, Jake Lee, jimdunn, Jingbei Li, Lai Wei, Milan Desai, Mingkun
> Huang, Paul Stadig, perdasilva, Piyush Ghai, qiuhan, Rakesh Vasudevan, Ray
> Zhang, Sam Skalicky, Soji Adeshina, Todd Sundsted, Vishaal Kapoor,
> YouRancestor, Yuelin Zhang, Zach Kimberg, zhiyuan-huang, Zhuo Zhang, Ziyi
> Mu, luobao-intel, Manu Seth, Matthew Brookhart, Vandana Kannan, vdantu
>
> And a friendly welcome and thank you for everybody who provided PR
> feedback for the first time:
> aplikaplik, Ben Kamphaus, Caenorst, Cliff Woolley, Didier A., Faldict,
> hasanmua, Kovas Boguta, Kurman Karabukaev, Lianmin Zheng, lufenamazon,
> miteshyh, Philip Hyunsu Cho, Pishen Tsai, Shen Zhu, slitsey, wangzhe,
> xcgoner, Zhennan Qin
>
> Best regards,
> -sz
>
> ´╗┐On 9/7/18, 11:19 AM, "Roshani Nagmote" <roshaninagmote2@gmail.com> wrote:
>
>   Hi All,
>
>   So, this vote passes with *seven* +1, *two* 0 and *three* -1 votes.
>
>   *+1 votes*
>   *Committers:*
>   - Joshua Zhang
>   - Carin
>   - Naveen
>   - Indu
>   - Haibin
>
>   *Community:*
>   - Pigeon Lucky
>   - Steffen
>   *0 votes:*
>   *Community:*
>   - Thomas
>   - Aaron
>   *-1 votes:*
>   *Committers:*
>   - Sandeep
>   - Anirudh
>
>   *Community:*
>   - Hagay
>
>   *Vote Thread:*
>
>
> https://lists.apache.org/thread.html/8ad6f14811be465cdf663d6962980fd95e12193626292631a21ec6f1@%3Cdev.mxnet.apache.org%3E
>
>
>   I will continue with the release process on general@ and the release
>   announcement will follow in the next few days.
>
>   Thanks,
>   Roshani
>
>
>

Mime
 • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message