maven-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Sluis, M. van der \(Minto\)" <Minto.van.der.Sl...@amsterdam.politie.nl>
Subject RE: Javascript support
Date Tue, 22 Sep 2009 15:56:27 GMT
It seems we all suffer from the same.

A day only has 24 hours and a few of them are required for hibernation.
Why don't we all state that a day has a 100 hours then we would at least
be ably to do 4 times as much ;-)

On the otherhand, we could also try to improve our efficiency, but that
is much harder to achieve.

Misl 


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: nicolas de loof [mailto:nicolas.deloof@gmail.com] 
Verzonden: dinsdag 22 september 2009 14:17
Aan: Maven Users List
Onderwerp: Re: Javascript support

> PS. Nicolas, 19 open issues in Jira, so there is some community 
> feedback for your project.
>
>

Half of them are Harlan Iverson todo list (also committer in this
project) Some may get fixed quickly, but few of them has patch attached.

By "feedback" I suggested mailing list activity on user or
dev@mojo.codehaus.org

I'd be pleased to work more one this project if I got more time ...

Nicolas

=============================DISCLAIMER============================

De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd 
voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u 
er hierbij op gewezen, dat u geen recht heeft kennis te nemen van de 
rest van deze e-mail, deze te gebruiken, te kopieren of te verstrekken
aan andere personen dan de geadresseerde. Indien u deze e-mail 
abusievelijk hebt ontvangen, brengt u dan alstublieft de afzender 
op de hoogte, waarbij u bij deze gevraagd wordt het originele bericht 
te vernietigen. Politie Amsterdam-Amstelland is niet verantwoordelijk 
voor de inhoud van deze e-mail en wijst iedere aansprakelijkheid af 
voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een onjuiste 
of onvolledige verzending ervan. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel 
blijkt, kunnen aan dit bericht geen rechten worden ontleend. Het 
gebruik van Internet e-mail brengt zekere risico?s met zich mee. 
Daarom wordt iedere aansprakelijkheid voor het gebruik van dit medium 
door de Politie Amsterdam-Amstelland van de hand gewezen.

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe@maven.apache.org
For additional commands, e-mail: users-help@maven.apache.org


Mime
View raw message