maven-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Paul Bakker" <pa...@infosupport.com>
Subject RE: findbugs plugin
Date Tue, 12 Dec 2006 09:13:03 GMT
Hi,
Thanks for your reply.
I played around with your example, but still no xml output.
This is the debug info:

[INFO] [findbugs:findbugs {execution: findbugs}]
[DEBUG]  Using source root:
[DEBUG]   C:\Documents and ettings\paulb\workspaces\Maven2Endeavour\Test\SecondModule\target\classes
[DEBUG]  Found java sources (Class files):
[DEBUG]   C:\Documents and Settings\paulb\workspaces\Maven2Endeavour\Test\SecondModule\target\classes\nl\infosupport\secondmodule\AnswerProducer.class
[DEBUG]   C:\Documents and Settings\paulb\workspaces\Maven2Endeavour\Test\SecondModule\target\classes\nl\infosupport\secondmodule\HelloWorld.class
[INFO]  No effort provided, using default effort.
[INFO]  No threshold provided, using default threshold.
[DEBUG]  Adding C:\Documents and Settings\paulb\workspaces\Maven2Endeavour\Test\SecondModule\target\classes
to auxilary classpath
[INFO]  coreplugin Jar is located at C:\Documents and Settings\paulb\.m2\repository\net\sourceforge\findbugs\coreplugin\1.0.0\coreplugin-1.0.0.jar
[INFO]  Done Adding Plugins
[INFO]  No bug include filter.
[INFO]  No bug exclude filter.

The plugin is configured like your example:

<plugin>
	<groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
   <artifactId>findbugs-maven-plugin</artifactId>
   <version>1.0-beta-1</version>
   <executions>
   	<execution>
        <id>findbugs</id>
        <phase>compile</phase>
        <goals>
          <goal>findbugs</goal>
        </goals>
      </execution>
    </executions>
    <configuration>
      <xmlOutput>true</xmlOutput>
    </configuration>
</plugin>


Hope I can get this thing to work.

Paul Bakker

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Rémy Sanlaville [mailto:remy.sanlaville@gmail.com] 
Verzonden: maandag 11 december 2006 16:31
Aan: Maven Users List
Onderwerp: Re: findbugs plugin

Hi,

Could you give us more information with the debug mode : mvn
findbugs:findbugs -X

You also can try this, it works for me (except
http://jira.codehaus.org/browse/MOJO-563).
    <build>
     <plugins>
      ...
      <plugin>
        <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
        <artifactId>findbugs-maven-plugin</artifactId>
        <version>1.0-SNAPSHOT</version>
        <executions>
          <execution>
            <id>findbugs</id>
            <phase>validate</phase>
            <goals>
              <goal>findbugs</goal>
            </goals>
          </execution>
        </executions>
        <configuration>
          <xmlOutput>true</xmlOutput>
        </configuration>
      </plugin>
     </plugins>
    </build>

HTH,

RémyInfo Support - http://www.infosupport.com 

Alle informatie in dit e-mailbericht is onder voorbehoud. Info Support is op geen enkele wijze
aansprakelijk voor vergissingen of onjuistheden in dit bericht en staat niet in voor de juiste
en volledige overbrenging van de inhoud hiervan. Op al de werkzaamheden door Info Support
uitgevoerd en op al de aan ons gegeven opdrachten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing,
gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Utrecht op 12 januari 2005 onder nummer 261/2004
en bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 30135370. Een exemplaar zenden wij u op
uw verzoek per omgaande kosteloos toe. 

De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van
deze informatie door anderen is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding
en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. 

Dit e-mailbericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u dit bericht dus per ongeluk
ontvangt, stelt Info Support het op prijs als u de zender door een antwoord op deze e-mail
hiervan op de hoogte brengt en deze e-mail vervolgens vernietigt. 


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe@maven.apache.org
For additional commands, e-mail: users-help@maven.apache.org


Mime
View raw message