maven-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Anders Heintz <anders.hei...@uc.se>
Subject Anders Heintz är på semester
Date Mon, 12 Sep 2005 02:00:29 GMT
Jag kommer att vara borta från kontoret fr.o.m.  2005-09-12 och kommer inte
tillbaka förrän 2005-09-16.

Jag har semester under denna period och kommer att svara på meddelandet när
jag kommer tillbaka.

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe@maven.apache.org
For additional commands, e-mail: users-help@maven.apache.org


Mime
View raw message