maven-doxia-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Vincent Siveton" <vincent.sive...@gmail.com>
Subject Re: Feature Request: Additional tags to ease custom site.css
Date Fri, 10 Nov 2006 14:17:31 GMT
Hi Minto,

It sounds good for me
Also, have a look to DOXIA-63

Cheers,

Vincent

2006/10/27, Minto.van.der.Sluis@amsterdam.politie.nl
<Minto.van.der.Sluis@amsterdam.politie.nl>:
>
>
>
>
> Postbus 2287
> 1000 CG Amsterdam
> Telefoon 0900 8844
> Fax 020 5594466
>
>
>
>
>
> .
> Amsterdam-Amstelland
>
>
>
> Hi folks,
>
> I'd like to spice up a genarated faq, by using some fancy CSS stuff. What I want is adding
a Q image in front of every question and an A image in front of every answer.
>
> The easiest way to achieve this would be some additional tag in the rendered faq, like
>
>     <div class="faqQuestion"> … </div>
>     <div class="faqAnswer"> … </div>
>
> However to give web designers even more freedom in creating fancy looking FAQs, some
more tags would be welcome. I have come up with the following list:
>
>     <div class="faqSummaryGroup"> … </div>
>     <div class="faqSummaryQuestion"> … </div>
>     <div class="faqGroup"> … </div>
>     <div class="faqQuestion"> … </div>
>     <div class="faqAnswer"> … </div>
>
> Would a change like this be accepted?
>
> Kind regards,
>
> Minto van der Sluis
>
> DISCLAIMER
> De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht heeft
kennis te nemen van de rest van deze e-mail, deze te gebruiken, te kopiëren of te verstrekken
aan andere personen dan de geadresseerde. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen,
brengt u dan alstublieft de afzender op de hoogte, waarbij u bij deze gevraagd wordt het originele
bericht te vernietigen. Politie Amsterdam-Amstelland is niet verantwoordelijk voor de inhoud
van deze e-mail en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen
en/of schade van een onjuiste of onvolledige verzending ervan. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel
blijkt, kunnen aan dit bericht geen rechten worden ontleend. Het gebruik van Internet e-mail
brengt zekere risico´s met zich. Daarom wordt iedere aansprakelijkheid voor het gebruik van
dit medium door de Politie Amsterdam-Amstelland van de hand gewezen.

Mime
View raw message