maven-doxia-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Vincent Siveton" <vincent.sive...@gmail.com>
Subject Re: Odd behavior in rendered FAQ
Date Fri, 10 Nov 2006 14:13:16 GMT
[sorry for the delay]

Hi Minto,

mm it seems a bug.
Feel free to open an issue about that and better, provide a patch!

Thanks

Vincent


2006/10/27, Minto.van.der.Sluis@amsterdam.politie.nl
<Minto.van.der.Sluis@amsterdam.politie.nl>:
>
>
>
>
> Postbus 2287
> 1000 CG Amsterdam
> Telefoon 0900 8844
> Fax 020 5594466
>
>
>
>
>
> .
> Amsterdam-Amstelland
>
>
>
> Hi folks,
>
> I discovered some unexpected behaviour in a rendering .fml file when generating my site.
I have had a look in the fml parser code and can not discover what the actual cause is. Here
is what happened.
>
> My fml file contains the following snippet
>
>  ...
>  <part id="Set up">
>   <title>General</title>
>   <faq id="a1">
>    <question>Q1?</question>
>    <answer><p>a1</p></answer>
>   </faq>
>  </part>
>  <part id="Config">
>   <title>Configuration</title>
>   <faq id="a2">
>    <question>Q2?</question>
>    <answer><p>a2</p></answer>
>   </faq>
>   <faq id="a3">
>  ...
>
> When generating the site the previous snippet results in the following. Again just a
snippet. The snippet is about the summary of the questions on top of the page.
>
>  ...
>  <h2><a name="top">Frequently Asked Questions</a></h2>
>  <p><b>General</b></p> #### NOTE THE <p> TAG
>  <ol type="1">
>   <li>
>    <li><a href="#a1">Q1?</a></li>
>   </li>
>  </ol>
>  <b>Configuration</b> #### NOTE THE MISSING <p> TAG
>  <ol type="1">
>   <li>
>    <li><a href="#a2">Q2?</a></li>
>  ...
>
> It seems like only the first fml <part> in my fml file gets transformed into an
hmtl <p> tag. All subsequent fml <part>'s lack the html <p> tag. To me this
seems like inconsistent behaviour. However the odd thing is when looking at the sourcecode
in FmlParser.java it includes a sink.paragraph() around every fml part.
>
> Is someone able to shed some light on this? I need this fixed to be able to have my custom
site.css display the FAQ correctly/consistently.
>
> Kind regards,
>
> Minto van der Sluis
>
>
>
> DISCLAIMER
> De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht heeft
kennis te nemen van de rest van deze e-mail, deze te gebruiken, te kopiëren of te verstrekken
aan andere personen dan de geadresseerde. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen,
brengt u dan alstublieft de afzender op de hoogte, waarbij u bij deze gevraagd wordt het originele
bericht te vernietigen. Politie Amsterdam-Amstelland is niet verantwoordelijk voor de inhoud
van deze e-mail en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen
en/of schade van een onjuiste of onvolledige verzending ervan. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel
blijkt, kunnen aan dit bericht geen rechten worden ontleend. Het gebruik van Internet e-mail
brengt zekere risico´s met zich. Daarom wordt iedere aansprakelijkheid voor het gebruik van
dit medium door de Politie Amsterdam-Amstelland van de hand gewezen.

Mime
View raw message