maven-doxia-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From <Minto.van.der.Sl...@amsterdam.politie.nl>
Subject Adding asciidoc support
Date Fri, 27 Oct 2006 08:45:25 GMT


Hi folks,

Me again :-)

I would like to add support for asciidoc (
http://www.methods.co.nz/asciidoc ) based plain text files. But I do not
know where to start. Is there some documentation for adding adding
support for other file formats to Doxia? Can I write a separate plugin
or does it need to be included into Doxia? 

Looking at existing parsers in Doxia I wonder what would be the best way
of implementation asciidoc support. I noticed most formats have their
own parsing and sending results to a Sink. However asciidoc in python
based and reimplementing that is Java is not what I fancy. On the other
hand I could try running asciidoc in jpython and send the resulting html
in raw format into the sink. But I guess this would break the
possibility of using Doxia book. 

Hope anyone can share some thoughts on this.

Kind regards,

Minto van der SluisDISCLAIMER
De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht heeft
kennis te nemen van de rest van deze e-mail, deze te gebruiken, te kopieren of te verstrekken
aan andere personen dan de geadresseerde. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen,
brengt u dan alstublieft de afzender op de hoogte, waarbij u bij deze gevraagd wordt het originele
bericht te vernietigen. Politie Amsterdam-Amstelland is niet verantwoordelijk voor de inhoud
van deze e-mail en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen
en/of schade van een onjuiste of onvolledige verzending ervan. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel
blijkt, kunnen aan dit bericht geen rechten worden ontleend. Het gebruik van Internet e-mail
brengt zekere risicos met zich. Daarom wordt iedere aansprakelijkheid voor het gebruik van
dit medium door de Politie Amsterdam-Amstelland van de hand gewezen. 

Mime
  • Unnamed multipart/related (inline, None, 0 bytes)
View raw message