maven-doxia-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From <Minto.van.der.Sl...@amsterdam.politie.nl>
Subject Feature Request: Additional tags to ease custom site.css
Date Fri, 27 Oct 2006 07:55:54 GMT


Hi folks,

I'd like to spice up a genarated faq, by using some fancy CSS stuff.
What I want is adding a Q image in front of every question and an A
image in front of every answer. 

The easiest way to achieve this would be some additional tag in the
rendered faq, like

	<div class="faqQuestion"> ... </div>
	<div class="faqAnswer"> ... </div>

However to give web designers even more freedom in creating fancy
looking FAQs, some more tags would be welcome. I have come up with the
following list:

	<div class="faqSummaryGroup"> ... </div>
	<div class="faqSummaryQuestion"> ... </div>
	<div class="faqGroup"> ... </div>
	<div class="faqQuestion"> ... </div>
	<div class="faqAnswer"> ... </div>

Would a change like this be accepted?

Kind regards,

Minto van der Sluis


DISCLAIMER
De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht heeft
kennis te nemen van de rest van deze e-mail, deze te gebruiken, te kopieren of te verstrekken
aan andere personen dan de geadresseerde. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen,
brengt u dan alstublieft de afzender op de hoogte, waarbij u bij deze gevraagd wordt het originele
bericht te vernietigen. Politie Amsterdam-Amstelland is niet verantwoordelijk voor de inhoud
van deze e-mail en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen
en/of schade van een onjuiste of onvolledige verzending ervan. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel
blijkt, kunnen aan dit bericht geen rechten worden ontleend. Het gebruik van Internet e-mail
brengt zekere risicos met zich. Daarom wordt iedere aansprakelijkheid voor het gebruik van
dit medium door de Politie Amsterdam-Amstelland van de hand gewezen. 

Mime
  • Unnamed multipart/related (inline, None, 0 bytes)
View raw message